HGC835/2011
ID intern unic:  340949
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 835
din  11.11.2011
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 653
din 6 noiembrie 2009
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 916
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art.721), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 2 din hotărîre va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Educaţiei în număr de 90 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.”;
    2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 653
din 6 noiembrie 2009
STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Educaţiei
    Conducerea
    Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
    Serviciul audit intern
    Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media
    Secţia juridică
    Direcţia generală învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general
    Direcţia politici curriculare
    Direcţia management şi reforme în învăţămîntul general
    Secţia învăţămînt rezidenţial şi educaţie incluzivă
    Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate
    Direcţia învăţămînt superior
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană
    Serviciul informare, autentificarea actelor de studii şi recunoaşterea calificărilor
    Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică
    Direcţia generală economie, patrimoniu şi finanţe
    Direcţia managementul finanţelor în învăţămînt
    Direcţia evidenţă contabilă şi rapoarte financiar-bugetare
    Direcţia gestionare şi monitorizare a reformelor economice în educaţie
    Secţia patrimoniu, achiziţii publice, investiţii şi exploatare
    Direcţia resurse umane, formare continuă şi atestare
    Serviciul formare continuă şi atestare
    Serviciul secretariat şi logistică”;
    3) din anexa nr. 3 se exclud poziţiile „Contabilitatea Centralizată”, „Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Ungheni”, „Şcoala de tip - internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. Napadova, r-nul Floreşti”, „Şcoala-internat pentru copii cu devieri în comportament, s. Soloneţ, r-nul Soroca”, „Şcoala-internat specială pentru copii cu restanţe poliomielită şi paralizie cerebrală, or. Ialoveni” şi  „Şcoala-internat auxiliară, s. Mărculeşti, r-nul Floreşti”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                      Mihail Şleahtiţchi
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa
 
    Nr. 835. Chişinău, 11 noiembrie 2011.