HGM864/2011
ID intern unic:  341013
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 864
din  21.11.2011
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 203-205     art Nr : 946
    MODIFICAT
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
   
HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011
    HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr

    Nr. 864. Chişinău,  21 noiembrie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 864
din 21 noiembrie 2011
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.2 abrogat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    3. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.765 din 24 iunie 2008 „Cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.760), cu modificările ulterioare, cifra „62” se substituie cu cifra „50”.
    4. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.768), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „169” se substituie cu cifra „166”.
    [Pct.5 abrogat prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]
    6. Hotărîrea Guvernului nr.1173 din 21 decembrie 2010 „Cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.254-256, art.1291) se modifică după cum urmează:
la punctul 3 din Hotărîre, cifra „12” se substituie cu cifra „11”;
    în tot cuprinsul capitolului III al anexei nr.1, cuvintele „director general” se substituie cu cuvîntul „director”, iar cuvintele „director general adjunct” se substituie cu cuvintele „director adjunct”, la cazul gramatical respectiv;
    anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1173
din 21 decembrie 2010
STRUCTURA
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică
    1. Conducerea Agenţiei
    2. Serviciul audit, autorizări şi inspectare
    3. Serviciul monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă
    4. Serviciul juridic”