LPC232/2011
ID intern unic:  341132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 232
din  01.12.2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000
cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 09.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 216-221     art Nr : 607
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139–140, art. 996), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) În cazul în care comisia specială nu a înregistrat în termenele stabilite nici un candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, se consideră că alegerile nu pot avea loc, iar hotărîrea Parlamentului cu privire la data alegerilor respective se abrogă. La propunerea fracţiunilor parlamentare, Parlamentul va stabili, în cel mult 30 de zile, o nouă dată a alegerilor ordinare a Preşedintelui Republicii Moldova.”
    2. La articolul 6:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Şedinţa publică specială a Parlamentului pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova, precum şi alegerile prezidenţiale propriu-zise se consideră valide dacă la ele au participat cel puţin trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi (61 de deputaţi).”
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) În sensul prezentei legi, prin alegeri prezidenţiale propriu-zise se înţelege înregistrarea prezenţei deputaţilor la şedinţa publică specială, primirea buletinului de vot, votarea în modul stabilit de comisia specială.
    (4) Dacă la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova au participat mai puţin de trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi, se consideră că alegerile nu au avut loc, iar Parlamentul va stabili, în cel mult 30 de zile, o nouă dată a alegerilor.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 232. Chişinău, 1 decembrie 2011.