HGA896/2011
ID intern unic:  341147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 896
din  28.11.2011
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului  nr.746 din 18 august 2010
Publicat : 09.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 216-221     art Nr : 982
    Abrogată prin HG641 din 30.07.14, MO249-255/22.08.14 art.703

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 18 august 2010 „Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 166-168, art.892), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    hotărîrea se completează cu un punct nou, 3, cu următorul cuprins:
    „3. Comisia Naţională pentru Implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO va raporta anual Guvernului, pînă la data de 20 ianuarie, despre implementarea Planului menţionat.”;
    la capitolul 4 punctul 4.1. din Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO, cuvintele „de două ori pe an” se substituie cu cuvîntul „anual”.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                             Iurie Leancă
    Ministrul apărării                                                    Vitalie Marinuţa

    Nr. 896. Chişinău, 28 noiembrie 2011.