HGA929/2011
ID intern unic:  341398
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 929
din  07.12.2011
pentru  modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 747 din 24 noiembrie 2009
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 1015
    Abrogată prin HG134 din 09.03.17, MO85-91/24.03.17 art.223


    În scopul executării prevederilor Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 747 din 24 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Achiziţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 171-172, art.826), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctele 9 şi 10 vor avea următorul cuprins:
    „9. Agenţia este condusă de director. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu se fac, în condiţiile legii, de către ministrul finanţelor.
    10. Directorul are doi adjuncţi. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu se fac de către ministrul finanţelor. Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului şi organizează activitatea în cadrul Agenţiei, în limitele competenţelor ce le  sînt atribuite.”;
    2) la punctul 11 subpunctul 4), cuvintele „directorului adjunct” se substituie prin cuvintele „directorilor adjuncţi”;
    3) la punctul 12, cuvintele „directorul adjunct” se substituie prin cuvintele „unul dintre directorii adjuncţi”;
    4) la punctul 13, cuvintele „Directorul adjunct” se substituie prin cuvintele „Directorii adjuncţi”;
    5) la punctul 14, cuvintele „directorului adjunct” se substituie prin cuvintele „directorilor adjuncţi”;
    6) la punctul 15, cuvintele „directorul adjunct” se substituie prin cuvintele „directorii adjuncţi”.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 929. Chişinău, 7 decembrie 2011.