HGC932/2011
ID intern unic:  341413
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 932
din  08.12.2011
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr.961din 21 august 2006
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 1018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.961 din 21 august 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1076), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) hotărîrea se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:
    „4. Toate cheltuielile necesare pentru implementarea prevederilor prezentei hotărîri vor fi suportate de către autorităţile/instituţiile implicate, din contul şi în limita mijloacelor financiare prevăzute în bugetele anuale.”;
    2) anexa nr.1:
    a) pe parcursul textului, cuvintele „Departamentul Situaţii Excepţionale” se substituie prin cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, iar cuvintele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin cuvintele „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) la punctul 1, după cuvintele „precum şi sarcinile acesteia” se introduc  cuvintele „în regim obişnuit (activitate cotidiană), în regim sporit de pregătire şi”;
    c) la punctul 2, textul „Legii cu privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară nr.1440-XIII din 24 decembrie 1997” se substituie prin textul „Legii privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice nr.111-XV din 11 mai 2006”,  textul „Legii privind activitatea veterinară nr.1538-XII din 23 iunie 1993” se substituie prin textul  „Legii privind activitatea sanitar-veterinară nr.221-XVI din 19 octombrie 2007”, textul „Legii cu privire la protecţia plantelor nr.612-XIV din 1 octombrie 1999” se substituie prin textul „Legii cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară nr.228 din 23 septembrie 2010”.
    d) punctul 3 se completează în final cu următoarele noţiuni:
    „contaminare – prezenţa agentului contagios ori toxic pe suprafaţa corpului uman ori animal, în sau pe alimentele destinate pentru consum ori pe alte obiecte ale mediului, inclusiv pe unităţile de transport, care pot să prezinte pericol pentru sănătatea publică;
    accident radiologic (nuclear) – eveniment care afectează instalaţia radiologică (nucleară) şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei, a mediului cu substanţe radioactive peste limitele permise de normele în vigoare;
    accident chimic – accident la un obiect chimic periculos însoţit de scurgerea sau aruncarea substanţelor puternic toxice (SPT), care poate avea consecinţe letale sau poate conduce la contaminarea chimică a populaţiei, animalelor, produselor alimentare, furajului şi mediului ambiant;
    agenţi biologici – microorganisme (bacterii, viruşi, ricketsii, paraziţi, fungi) şi alţi agenţi, precum prionii, care pot provoca boli oamenilor şi animalelor;
    regim sporit de pregătire –  regimul în care intră laboratoarele la apariţia informaţiei despre pericolul declanşării unei anumite situaţii excepţionale. În această situaţie se schimbă orarul de lucru al laboratoarelor de la 8/24 ore la 24/24 ore în componenţă sporită, cu monitorizarea poluării mediului cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, nu mai puţin de 4 ori pe zi;
    bază de date – o colecţie de date privind parametrii fizici, chimici şi microbiologici ale probelor prelevate din mediu, creată şi menţinută computerizat, care permite operaţii de inserare, actualizare, ştergere şi interogare a acesteia”;
    e) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Observarea şi controlul de laborator sînt efectuate de Reţeaua Naţională de Observare şi Control de Laborator (în continuare – R.N.O.C.L.) asupra stării mediului şi obiectelor potenţial periculoase, a cărei bază o constituie centrele de sănătate publică ale Ministerului Sănătăţii, laboratoarele centrale şi ramurale ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (Centrului Republican de Pedologie Aplicată; Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincier; Direcţiei protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală; Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală; Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice), Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Inspectoratul Ecologic de Stat ale Ministerul Mediului; laboratoarele de încercări din cadrul întreprinderilor administrate de Ministerul Economiei (Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, Centrul de Standardizare şi Metrologie Bălţi, Centrul de Standardizare şi Metrologie Ceadîr-Lunga); laboratoarele acreditate, indiferent de forma de proprietate, laboratorul chimic-radiometric al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
    În caz de situaţii excepţionale sau în caz de pericol de declanşare, precum şi la indicaţia preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, în activitatea de observare şi control de laborator sînt antrenate şi echipele de cercetare şi observare ale punctelor de dirijare ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale obiectivelor economiei naţionale.
    La declanşarea situaţiilor excepţionale sau la decizia specială a Guvernului, instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil epidemiologic, toxicologic şi ecologic ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Mediului şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei formează, pe baza laboratoarelor din subordine, centre de determinare a agenţilor biologici şi de depistare a substanţelor chimico-toxicologice, de identificare a tulpinilor de microorganisme depistate şi de acordare a ajutorului metodologic instituţiilor raionale, municipale,   centrale şi de obiect din cadrul R.N.O.C.L.
    Numărul instituţiilor şi laboratoarelor R.N.O.C.L. enumerate în anexa nr.2 la prezentul Regulament se vor revizui o dată la doi ani de către Guvern, la propunerea preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova.”;
    f) la punctul 5:
    litera b):
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „stabilirea faptului de contaminare a mediului cu substanţe otrăvitoare sau puternic toxice”;
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „stabilirea grupului de substanţe otrăvitoare şi puternic toxice (determinarea calitativă a agentului chimic) în mediu (aer, bazine acvatice, sol)”;
    alineatul trei se completează în final cu cuvintele „şi eliberarea avizului privind utilizarea lor”;
    după alineatul cinci se introduc două alineate noi cu următorul cuprins:
    „monitorizarea poluării cu substanţe otrăvitoare şi puternic toxice a zonelor adiacente depozitelor cu substanţe otrăvitoare şi puternic toxice folosite în agricultură şi industrie;
    estimarea pericolului pe care îl prezintă pentru oameni şi animalele din sectorul agricol contaminarea cu substanţe toxice a terenului şi a obiectivelor mediului, în scopul argumentării măsurilor de chimioprotecţie”;
    litera c) se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „estimarea pericolului pe care îl prezintă pentru oameni şi animalele din sectorul agricol contaminarea cu agenţi biologici a terenului şi a obiectivelor mediului, în scopul argumentării măsurilor de bioprotecţie”;
    g) punctul 6 litera b):
    la alineatul patru, după paranteze se introduc cuvintele: „şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice”;
    la compartimentul “Centrul Republican de Diagnostică Veterinară”;
    alineatul opt va avea următorul cuprins:
    „efectuarea, în comun cu Ministerul Sănătăţii, a controlului de laborator şi a anchetei epidemiologice în focarul de contaminare biologică, toxicologică sau zoonoză”;
    alineatul zece va avea următorul cuprins:
    „asigurarea controlului respectării cerinţelor sanitar-veterinare privind siguranţa produselor de origine animală în unităţile care produc, importă, exportă, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează aceste produse”;
    se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „asigurarea siguranţei produselor de origine animală destinate consumului uman şi prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om prin reţeaua de observare şi control de laborator ramurală”;
    la compartimentul “Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi direcţiile de supraveghere fitosanitară”, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară pe întreg teritoriul ţării, menite să asigure sănătatea plantelor cultivate, păşunilor, furajelor naturale, precum şi a producţiei agricole depozitate”;
    la litera d), alineatul patru se completează în final cu cuvintele „în comun cu Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice”;
    la litera e), cuvintele „instituţiile Serviciului de Standardizare şi Metrologie” se substituie prin cuvintele „laboratoarele de încercări din cadrul întreprinderilor administrate de Ministerul Economiei:
    Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie şi Centrele de Standardizare şi Metrologie din mun.Bălţi şi or.Ceadîr-Lunga”;
    h) punctul 8:
    la litera b), după cuvintele “laboratoarele de obiect” se introduc cuvintele   „ , indiferent de forma juridică de organizare,”;
    se completează în final cu un  alineat nou cu următorul cuprins:
    „Activarea în totalitate a R.N.O.C.L. sau selectivă a unor laboratoare incluse în aceasta se va efectua şi la indicaţia preşedintelui şi/sau a vicepreşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova. Preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale ale administraţiei publice locale, în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, vor activa selectiv instituţiile şi laboratoarele R.N.O.C.L. din teritoriul administrat.”;
    i) la punctul 9, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Coordonarea şi controlul întregii activităţi a R.N.O.C.L., elaborarea propunerilor pentru optimizarea acţiunilor acesteia în situaţii excepţionale se pun în sarcina Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”;
    j) punctul 11:
    la alineatul trei, cuvîntul “funcţionare” se substituie prin cuvîntul “alertă” şi se completează în final cu cuvintele “şi schema de înştiinţare a colaboratorilor”;
    după alineatul trei se introduc trei alineate noi cu următorul cuprins:
    „minimum un calculator cu conexiune la internet;
    lista bolilor deosebit de periculoase pentru oameni, animale şi plante;
    lista substanţelor periculoase din punct de vedere chimic, radiologic şi biologic produse, stocate şi utilizate la  obiectivele industriale din teritoriul administrativ;”
    k) punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Transmiterea de către instituţiile R.N.O.C.L. a informaţiei privind depăşirea concentraţiei maxim admisibile, pericolul sau declanşarea contaminării (poluării) mediului cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici către organizaţiile ierarhic superioare şi direcţiile (secţiile) situaţii excepţionale din teritoriu se efectuează în următoarele termene:
    a) despre pericolul declanşării situaţiilor excepţionale – verbal (prin telefon) în decurs de 30 minute de la primirea prognozei;
    b) despre declanşarea situaţiilor excepţionale – verbal (prin telefon) imediat, cu confirmarea ulterioară în scris (prin fax);
    c) despre desfăşurarea lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale – în scris la ora 7.00 şi la ora 18.00 zilnic, pînă la finalizarea lucrărilor de salvare-deblocare.
    Conţinutul informaţiei care se comunică Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi criteriile de apreciere a situaţiilor excepţionale sînt specificate în Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la  modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1076 din 16 noiembrie 2010.”;
    l) la punctul 13:
    alineatul doi se completează în final cu cuvintele “cu înregistrarea în registrul de pregătire profesională şi antrenament al efectivului laboratoarelor”;
    alineatul trei se completează în final cu cuvintele „cu participarea a 80% şi mai mult din instituţiile R.N.O.C.L.”;
    m) la punctul 15, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Controlul metrologic legal al acestor categorii de mijloace tehnice se efectuează în conformitate cu prevederile Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”;
    n) Regulamentul se completează cu punctele 16 şi 17 cu următorul cuprins:
    „16. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale vor dispune transferul aparatelor şi echipamentelor de protecţie civilă din instituţiile departamentale şi al posturilor (echipelor) de observare radiativă şi chimică din cadrul laboratoarelor scoase din componenţa R.N.O.C.L. către centrele şi laboratoarele ramurale cărora li s-a atribuit funcţia de observare şi control de laborator, pentru utilizarea optimă a acestora.
    17. Asigurarea instituţiilor şi laboratoarelor R.N.O.C.L. cu aparataj de calcul şi conexiune la internet pentru formarea unei reţele virtuale, cu posibilitatea accesării datelor în regim on-line, se va efectua din  mijloacele aprobate în aceste scopuri în bugetul de stat şi în bugetele locale.”;
    3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

 „Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.961
din 21 august 2006
LISTA
instituţiilor şi laboratoarelor incluse în reţeaua naţională
de observare şi control de laborator (R.N.O.C.L.) asupra
contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe
radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici

Ministerul Sănătăţii:
    Centrul Naţional de Sănătate Publică                                                                     1
    Centrele de sănătate publică din municipiile Chişinău şi Bălţi                                   2
    Centrele de sănătate publică raionale                                                                    31
    Centrele de sănătate publică UTA Găgăuzia                                                           3

    TOTAL:                                                                                                            37
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    Sectorul controlului radiologic în complexul agroindustrial
    (Centrul Republican de Pedologie Aplicată)                                                             1
    Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer                   1
    Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare
    a Calităţii Producţiei Alcoolice”                                                                                1
    Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii  Alimentare                          1
    Staţia Nordică de Proiectări şi Prospecţiuni Chimice, mun.Bălţi                                 1
    Centrul Republican de Diagnostică Veterinară                                                           1
    Laboratorul diagnostic sănătatea animală, subdiviziunea Drochia                                1
    Laboratorul diagnostic sănătatea animală, subdiviziunea Cahul                                   1
    Laboratoarele veterinare UTA Găgăuzia                                                                   3
    Laboratoarele veterinare raionale                                                                            32
    Laboratoarele veterinare municipale (Chişinău, Bălţi)                                                 2
    Centrul de Standardizare şi Experimentare a Calităţii
    Producţiei de Conserve, mun.Chişinău                                                                      1
    Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor
     şi Produselor Cerealiere „Cereale-Cer”, mun. Chişinău                                            1
    TOTAL:                                                                                                               47
Ministerul Mediului
Serviciul Hidrometeorologic de Stat:
    Direcţia meteorologie
    Staţiile meteorologice                                                                                             17
    Direcţia monitoring al calităţii mediului
    Centrul monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă, mun.Chişinău                             1
    Centrul monitorizare a calităţii aerului atmosferic şi radioactivităţii mediului               1
    Centrul monitorizare a calităţii solului, mun.Chişinău                                                1
    Centrul de analize fizico-chimice, mun.Chişinău                                                       1
    Centrul monitorizare a calităţii aerului atmosferic, mun. Bălţi                                     1
Inspectoratul Ecologic de Stat:
    Centrul investigaţii ecologice al Agenţiei Ecologice, mun. Chişinău                            1
    Centrul investigaţii ecologice al Agenţiei Ecologice, mun. Bălţi                                  1
    Centrul investigaţii ecologice al Agenţiei Ecologice, or. Cahul                                   1

    TOTAL:                                                                                                              25
    Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
    Laboratorul chimic-radiometric                                                                               1
    TOTAL:                                                                                                                1
Ministerul Economiei
    Întreprinderea de Stat „Institutului Naţional de Standardizare
    şi Metrologie” din  mun. Chşinău                                                                            1
    Întreprinderea de Stat „Centrul de Standardizare şi Metrologie
    din mun.Bălţi”                                                                                                        1
    Întreprinderea de Stat „Centrul de Standardizare şi Metrologie”
    din or.Ceadîr-Lunga”                                                                                             1

    TOTAL:                                                                                                               3
Laboratoare de obiectiv:
    SA „Apă-Canal”, mun. Chişinău                                                                             1
    SA „Apă-Canal”, mun. Bălţi                                                                                   1
    SA „Apă-Canal”, or. Cahul                                                                                    1
    SA „Apă-Canal”, or. Ungheni                                                                                1
    SA „Carmez”, mun. Chişinău                                                                                  1
    SA „Basarabia-Nord”, mun. Bălţi                                                                           1
    SA „JLC”, mun. Chişinău                                                                                       1
    SA „InComLac”, mun. Bălţi                                                                                   1
    SA „Lactis”, or.Rîşcani                                                                                           1
    SA „Inlac”, or.Cupcini                                                                                            1
    SRL Fabrica „Oloi Pak”, or. Comrat                                                                      1
    SA „Fabrica de brînzeturi”, or. Cahul                                                                      1
    ÎCS „Lactalis-Alba”, or. Soroca                                                                             1
    SA „Alfa-Nistru”, or. Soroca                                                                                  1
    SA „Orhei Vit”, or. Orhei                                                                                       1
    SA „Natur Bravo”, or. Chişinău                                                                              1
    SA „Produse Cerealiere”, mun. Bălţi                                                                       1
    SA „Elevator-Kelley Grains”, or. Căuşeni                                                               1
    SA „Cereale”, or. Ungheni                                                                                      1
    SA „Berechet”, Ceadîr-Lunga                                                                                 1
    Combinatul de panificaţie SA „Franzeluţa”, mun. Chişinău                                        1
    Combinatul de panificaţie din mun.Bălţi                                                                    1
    Combinatul de panificaţie SA „Cahul-Pan”, or. Cahul                                               1
    Combinatul de panificaţie din or. Orhei                                                                    1
    SA „Bucuria”, mun. Chişinău                                                                                   1
    SA „Floarea Soarelui”, mun. Bălţi                                                                            1
    SA „Ungheni-Vin” or.Ungheni                                                                                 1
    SA „Cricova” or.Cricova, mun.Chişinău                                                                  1
    SA „Vina Comrata”, mun.Comrat                                                                           1
    SA „Vinăria Purcari”, s.Purcari, r-nul Ştefan Vodă                                                   1
    Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”, s.Mileştii   Mici, r-nul Ialoveni    1
    TOTAL:                                                                                                              31
    TOTAL pe republică:                                                                                      144”.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul afacerilor interne                                   Alexei Roibu
    Ministrul sănătăţii                                                  Andrei Usatîi
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Vasile Bumacov
    Ministrul mediului                                                  Gheorghe Şalaru
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 932. Chişinău, 8 decembrie 2011.