HGC934/2011
ID intern unic:  341416
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 934
din  08.12.2011
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr.282 din 14 martie 2005
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 1020
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 282  din  14 martie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecţiei civile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.338), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii şi al Regulamentului, sintagma „Departamentul Situaţii Excepţionale” se substituie prin sintagma „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, la cazul gramatical respectiv;
    2) Regulamentul privind instruirea în domeniul protecţiei civile:
    la punctul 3 literele a) şi b), cuvintele „o dată în patru ani” se substituie prin cuvintele „o dată în trei ani”;
    la punctul 4, litera d) în final se completează cu cuvintele „cu personal mai mare de 50 de angajaţi”;
    la punctul 5 litera a) alineatul doi, cuvintele „o dată în trei ani cu o durată de o zi” se substituie prin cuvintele „o dată în patru ani cu o durată de o zi”;
    punctul 8:
    litera a) în final se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „în instituţii de învăţămînt superior – o dată în cinci ani”;
    litera b) în final se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „în instituţiile de învăţămînt secundar general, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate – o dată în trei ani;”
    se completează în final cu o nouă literă, c), cu următorul cuprins:
    „c) organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative centrale:
    la obiectele chimic şi radiativ periculoase din subordine – anual, în comun cu reprezentanţii teritoriali ai Serviciului”;
    la punctul 9 alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „9. Termenele de desfăşurare a măsurilor de pregătire a protecţiei civile sînt indicate în planul calendaristic de pregătire a protecţiei civile şi planul de completare cu audienţi a Centrului republican de instruire pentru anul în curs, aprobat prin hotărîre de Guvern”;
    se completează cu punctele 111, 112  şi 113 cu următorul cuprins:
    „ 111. Anul de învăţămînt în sistemul protecţiei civile va începe în prima zi lucrătoare a anului şi se va finaliza în ultima zi de vineri a lunii noiembrie.
    112. Preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, din alte instituţii, raioane, municipiile Chişinău şi Bălţi, din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia vor prezenta Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale anual:
    a) planurile de pregătire a protecţiei civile pentru anul următor (în două exemplare), pentru coordonare – pînă la a treia zi de vineri a lunii decembrie a anului curent;
    b) planurile desfăşurării aplicaţiilor la protecţia civilă cu primăriile oraşelor (sectoarelor) – cu două săptămîni înaintea desfăşurării acestora;
    c) dările de seamă despre desfăşurarea aplicaţiilor cu primăriile oraşelor (sectoarelor) – cel tîrziu în două săptămîni după desfăşurarea acestora;
    d) rapoartele despre pregătirea operativă, starea protecţiei civile, pregătirea organelor de conducere ale protecţiei civile, pregătirea protecţiei civile şi alte documente, conform termenelor stabilite de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în tabelul rapoartelor periodice.
    113.  Planul de pregătire a protecţiei civile este prezentat în anexă.”;
    se completează cu o nouă anexă cu următorul cuprins:

    anexa

    PRIM-MINISTRU                                                                     Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                      Mihail Moldovanu
    Ministrul afacerilor interne                                                       Alexei Roibu
    Ministrul educaţiei                                                                    Mihail Şleahtiţchi
    Ministrul finanţelor                                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 934. Chişinău, 8 decembrie 2011.