HGC972/2011
ID intern unic:  341597
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 972
din  21.12.2011
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea
Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră
Publicat : 27.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 1074
    În temeiul art. 5 din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 443), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul realizării pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.1214 din 27 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 43-45,  art. 186), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni  privind implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră (se anexează).
    2. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei, în termen de trei luni, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare proiectele actelor normative privind stabilirea atribuţiilor Biroului naţional pentru siguranţă rutieră, precum şi a reglementărilor privind sursele de formare şi modul de utilizare a mijloacelor contului special pentru susţinerea acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere.
    3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    în termen de trei luni, vor aproba planurile de acţiuni sectoriale în domeniile de competenţă;
    vor întreprinde măsurile necesare pentru a asigura implementarea prevederilor Planului menţionat din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în legea bugetară anuală, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetele autorităţilor publice vizate, precum şi din resursele investitorilor străini şi ale agenţilor economici;
    vor prezenta, semestrial, Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere rapoarte privind executarea Planului nominalizat.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să aprobe planuri de acţiuni sectoriale în domeniile de competenţă şi să asigure condiţiile necesare pentru realizarea acţiunilor incluse în Plan.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere.
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 545 din 25 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier pînă în anul 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 110-113, art. 622).

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                               Anatolie  Şalaru
    Ministrul afacerilor interne                                               Alexei Roibu
    Ministrul sănătăţii                                                              Andrei Usatîi
    Ministrul educaţiei                                                             Mihail Şleahtiţchi
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                               Pavel Filip

    Nr. 972. Chişinău, 21 decembrie 2011.


    plan