LPC226/2011
ID intern unic:  341648
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 226
din  25.11.2011
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 30.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 669
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 47 al Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie l998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, după litera f) se introduc literele f1) şi f2) cu următorul cuprins:
    „f1) de activitate în alte funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, cu excepţia funcţiilor de preşedinte,  vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, de Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, de director general, director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, de director, director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, de director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    f2) de activitate în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;”.
    Art. II. – La articolul 19 al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, după textul „Perioada de exercitare a funcţiilor de demnitate publică” se introduce textul ,, , cu excepţia funcţiilor de preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, de Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, de director general, director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, de director, director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, de director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină,”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege pentru includerea perioadei de exercitare a funcţiilor de demnitate publică şi de activitate în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică în stagiul de cotizare în serviciul public de la data intrării în vigoare a Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi, respectiv, a Legii nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Marian LUPU

    Nr. 226. Chişinău, 25 noiembrie 2011.