HGC985/2011
ID intern unic:  341649
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 985
din  23.12.2011
cu privire la modificarea anexei nr. 2 la
Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008
Publicat : 30.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 1084
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 32-33, art.174), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 85:
    în prima propoziţie, cuvîntul „reşedinţă” se substituie prin cuvîntul „domiciliu”;
    în ultima propoziţie, cuvintele „în raza căruia se deserveşte întreprinderea care are relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova şi care a constituit ultimul loc de muncă al persoanei fizice respective” se substituie prin cuvintele „ , corespunzător razei de deservire stabilite conform art. 132 alin. (5) din Codul fiscal.”.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Veaceslav Negruţa

    Nr. 985. Chişinău, 23 decembrie 2011.