HGM3/2012
ID intern unic:  341781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 3
din  02.01.2012
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 21
    MODIFICAT
    HG729 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.789


    În temeiul Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1 abrogat prin HG729 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.789]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 5 august 1997 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Cartografo-Geodezic de Stat al Republicii Moldova”, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în tot textul Hotărîrii, sintagma „Fondul Cartografo-Geodezic de Stat al Republicii Moldova (F.C.G.S. al RM) se substituie cu sintagma „Fondul Naţional de Date Geospaţiale (F.N.D.G.)”, iar sintagma „Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.383 din 12 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.75-77, art.453), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul l din Hotărîre:
    alineatul trei va avea următorul cuprins:
    „Lista întreprinderilor de stat în care Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru exercită funcţiile de fondator, conform anexei nr.3”;
    se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Lista autorităţilor administrative şi instituţiilor publice subordonate Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, conform anexei nr. 31”;
    2) punctul 2 din Hotărîre va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în număr de 40 de unităţi, al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică Tehnică şi Regim în număr de 3 unităţi şi al Fondului Naţional de Date Geospaţiale în număr de 1 unitate, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare”;
    3) anexa nr.1:
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Agenţia asigură realizarea politicii de stat în domeniile de care este responsabilă.”;
    punctul 6:
    subpunctul 24) va avea următorul cuprins:
    „24) elaborează acte normative ce determină normele de timp şi tarifele lucrărilor finanţate de la bugetul de stat;”;
    se completează cu subpunctul 261) cu următorul cuprins:
    „261) monitorizează activitatea întreprinderilor de stat fondate;”;
    punctul 7:
    subpunctul 1):
    se completează cu o nouă literă, a1), cu următorul cuprins:
    „a1) prezentarea către Guvern, în modul stabilit, a propunerilor privind aderarea Republicii Moldova la tratatele internaţionale, acordurile bilaterale sau multilaterale în domeniile de competenţă, iniţierea şi negocierea, în numele Guvernului, a încheierii de convenţii, acorduri şi alte tratate internaţionale sau propunerea întocmirii formelor de aderare la cele existente şi luarea măsurilor de aplicare a acestora;”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) gestionează, în condiţiile legii, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru asigurarea cartografierii Republicii Moldova, susţinerea reformei sistemului cadastral şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor cadastrale acordate populaţiei.”;
    subpunctul 2):
    în tot textul cuvintele „organizării teritoriului” se substituie cu cuvintele „protecţiei solurilor”;
    litera n) se exclude;
    subpunctul 3):
    alineatul unu se exclude;
    literele g) şi j), se exclud;
    literele a), b), c), d), e), f), h), i), k), l), m) ale subpunctului 3) vor deveni, respectiv, literele n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x) ale subpunctului 2);
    la subpunctul 4), litera f) se exclude;
    subpunctul 5):
    literele e), f) şi g) vor avea următorul cuprins:
    „e) asigură crearea şi administrarea sistemului automatizat de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării;
    f) asigură crearea şi menţinerea bazei de date privind preţurile tranzacţiilor cu bunurile imobile;
    g) elaborează metodologia de analiză a pieţei imobiliare”;
    litera j) se exclude;
    se completează cu o nouă literă, l), cu următorul cuprins:
    „l) administrează baza de date a deţinătorilor certificatelor de calificare a evaluatorilor bunurilor imobile.”;
    subpunctul 6):
    la litera b), sintagma „Reţelei Sistemului de Poziţionare Satelitar GNSS” se substituie cu sintagma „Sistemul Naţional de Poziţionare”, în continuare după text;
    la litera n), cuvintele „participă la elaborarea caietelor” se substituie cu cuvintele „elaborează caietele”, în continuare după text;
    litera s) se exclude.
    punctul 8:
    la litera e), cuvintele „cu întreprinderile de stat din administrarea acesteia” se substituie  cu cuvintele „cu întreprinderile de stat, faţă de care exercită funcţia de fondator”, iar cuvintele „finanţate de la bugetul de stat” se substituie cu cuvintele „ce ţin de domeniul de activitate”;
    litera f) se exclude;
    la punctul 10 literele e) şi f), cuvintele „întreprinderilor de stat şi  asociaţiilor faţă de care exercită funcţia de fondator” se substituie cu cuvintele „întreprinderilor de stat în care exercită funcţia de fondator”, în continuare după text;
    la punctul 12, cuvintele „din 13 membri” se exclud;
    4) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
                    
 „Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 383 din 12 mai 2010
STRUCTURA
aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
    Conducerea Agenţiei
    Cabinetul directorului general (cu statut de serviciu)
    Direcţia relaţii funciare şi protecţia solurilor
    Direcţia cadastrul bunurilor imobile
    Serviciul evaluarea bunurilor imobile
    Direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică
    Secţia juridică
    Secţia economico-financiară
    Serviciul  resurse umane
    Serviciul audit intern
    Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Serviciul administrativ
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media”;
    5) în anexa nr.3 titlul va avea următorul cuprins:
    „Lista întreprinderilor de stat în care Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  exercită funcţia de fondator”;
    6) hotărîrea se completează cu anexa nr.31 cu următorul cuprins:
 „Anexa nr.31
la Hotărîrea Guvernului
nr.383 din  12 mai 2010
LISTA
autorităţilor administrative şi instituţiilor publice
subordonate
Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
    1. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim.
    2. Fondul Naţional de Date Geospaţiale”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 3. Chişinău, 2 ianuarie 2012.