LPC227/2011
ID intern unic:  341831
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 227
din  25.11.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 20
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 16:
    la alineatul (1), după cuvîntul „venitul” se introduc cuvintele „mediu lunar”, iar textul „de 30 de ani” se înlocuieşte cu textul „prevăzut la art. 42 alin. (11)”;
    la alineatul (2), textul „de 30 de ani” se înlocuieşte cu textul „decît stagiul de cotizare necesar prevăzut la art. 42 alin. (11)”, iar după cuvîntul „venitul” se introduc cuvintele „mediu lunar”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „venitul” se introduc cuvintele „mediu lunar”;
    la alineatul (5), textul „de 30 de ani” se înlocuieşte cu textul „necesar prevăzut la art. 42 alin. (11)”.
    2. La articolul 48 alineatul (1), textul „44 şi 46” se înlocuieşte cu textul „44, 46, 461 şi 462”.
    3. La anexa nr. 2 alineatul (1):
    în formulă, cifra „30” se înlocuieşte cu indicele „V1”, indicele „Vn” se înlocuieşte cu indicele „V1” şi indicele „Rn” se înlocuieşte cu indicele „R1”;
    textul „Vn – stagiul de cotizare necesar;” se înlocuieşte cu textul ,,V1 – stagiul de cotizare necesar la data obţinerii dreptului la pensie;”;
    textul „Rn – vîrsta standard de pensionare;” se înlocuieşte cu textul ,,R1 – vîrsta de pensionare necesară la data obţinerii dreptului la pensie;”.
    4. Anexa nr. 4:
    la alineatul (1), textul „Pn – cuantumul pensiei calculate conform art.16;” se înlocuieşte cu textul „Pn – cuantumul pensiei calculate pentru perioada posterioară intrării în vigoare a prezentei legi;”;
    la alineatul (2):
    textul „Pm1 – mărimea minimă de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;” se înlocuieşte cu textul „Pm1 – suma fixă minimă garantată de stat la pensia pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;”;
    textul „Pm2 – mărimea minimă de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă pentru alţi beneficiari ai acestei pensii;” se înlocuieşte cu textul „Pm2 – suma fixă minimă garantată de stat la pensia pentru limită de vîrstă pentru alţi beneficiari ai acestei pensii;”;
    la alineatul (4), în formulă, cifra „30” se înlocuieşte cu indicele „V1”.
    5. La anexa nr. 5:
    textul „Pm3 – mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul I;” se înlocuieşte cu textul „Pm3 – suma fixă minimă garantată de stat la pensia de invaliditate de gradul I;”;
    textul „Pm4 – mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul II;” se înlocuieşte cu textul „Pm4 – suma fixă minimă garantată de stat la pensia de invaliditate de gradul II;”;
    textul „Pm5 – mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul III;” se înlocuieşte cu textul „Pm5 – suma fixă minimă garantată de stat la pensia de invaliditate de gradul III;”.
    Art. II. – Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2) litera b), după textul „financiare ale angajatorului” se introduce textul „ , iar şomerilor li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat”.
    2. La articolul 7 alineatul (1):
    după cuvîntul „contribuţiile” se introduce cuvîntul „individuale”;
    în final alineatul se completează cu următoarea propoziţie: „Baza de calcul nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv.”
    Art. III. – La articolul 5 litera d) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, textul „ , indemnizaţiilor şi pensiilor” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 227. Chişinău, 25 noiembrie 2011.