HGM1020/2011
ID intern unic:  341845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1020
din  29.12.2011
cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 25
    MODIFICAT
   
HG1258 din 19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 01.01.19
    HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732
    HG556 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.608
    HG194 din 24.03.17, MO109-118/07.04.17 art.273
    HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99
    HG991 din 10.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1073
   
HG963 din 04.12.13, MO290/10.12.13 art.1084
   
HG148 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.198


    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului anexelor la hotărîre și al anexelor la Metodologie, cuvintele „Ministerul Sănătății”, „consum”, „investigație” și „uzură”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, „cost”, „serviciu medico-sanitar” și, respectiv, „amortizare/uzură”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732


    În temeiul art.7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, conform anexei nr.1;
    Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, conform anexei nr.2;
    Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, conform anexei nr.3.
    [Pct.1 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    2. Se stabileşte că instituţiile medico-sanitare vor calcula tarifele la serviciile medico-sanitare în baza costurilor/cheltuielilor, conform Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, asumîndu-şi responsabilitatea pentru corectitudinea calculelor şi calitatea serviciilor.
    [Pct.2 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.2 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va efectua controlul asupra aplicării Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare şi va asigura actualizarea Catalogului în baza tarifelor prezentate de către instituţiile medico-sanitare, cu prezentarea lui ulterioară Guvernului spre examinare şi aprobare.
    [Pct.3 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    4. Tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare reprezintă limita maximală pentru contractarea de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină prin metoda per serviciu a instituţiilor medico-sanitare publice, private şi parteneriatele publice-private, acestea fiind negociate în scopul obţinerii unor tarife mai avantajoase economic pentru contractare.
    [Pct.4 în redacția HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    5. Instituţiile medico-sanitare au dreptul să înainteze, în modul stabilit şi în funcţie de necesitate, propuneri ce vizează aprobarea tarifelor pentru serviciile medico-sanitare care nu sînt incluse în Catalogul nominalizat.
    6. Prevederile anexei nr.3 la prezenta hotărîre se aplică în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa
    Ministrul sănătăţii                                                        Andrei Usatîi

    Nr. 1020. Chişinău, 29 decembrie 2011.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1020
din  29 decembrie 2011
REGULAMENT
cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
Secţiunea A
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prevede modul de stabilire a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare prestate de instituţiile medico-sanitare.
    [Pct.1 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    2. Prezentul Regulament defineşte:
    aplicabilitatea prevederilor lui instituţiilor medico-sanitare;
    modalitatea de, aprobare, modificare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare;
    elementele tarifelor pentru serviciile medico-sanitare;
    componenţa costurilor/cheltuielilor, incluse în costul serviciilor medico-sanitare pentru calcularea tarifelor.
    [Pct.2 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    3. Mecanismul de reglementare a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare are la bază următoarele principii:
    1) tarifele pentru serviciile medico-sanitare, prestate de instituţiile medico-sanitare, să se bazeze pe costurile lor;
    2) tarifele să fie stabilite conform principiului nediscriminării prestatorilor de servicii şi consumatorilor;
    3)  stabilirea tarifelor să fie transparentă, ele urmînd să fie făcute publice conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul II
APLICABILITATEA PREVEDERILOR PREZENTULUI
REGULAMENT. MODUL DE REVIZUIRE A TARIFELOR
    4. Prevederile prezentului Regulament sînt valabile pentru toate instituţiile medico-sanitare publice care prestează servicii medico-sanitare contra plată şi instituţiile medico-sanitare publice, instituţiile medico-saniatre private, parteneriatele publice-private care prestează servicii medico-sanitare în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    [Pct.4 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.4 în redacția HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    5. Instituţiile medico-sanitare calculează tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi le prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, anexînd documentele necesare pentru argumentarea lor.
    [Pct.5 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.5 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    6. Setul de documente depus la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va include:
    1) calculul noilor tarife;
    [Pct.6 subpct.1) în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    2) normativele de timp ale serviciilor medico-sanitare prestate de instituţiile medico-sanitare;
    [Pct.6 subpct.2) în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    3) situațiile financiare/registrele contabile și rapoartele statistice
    [Pct.6 subpct.3) în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
  
  31) descrierea procesului serviciului medical în baza protocolului clinic, standardului medical de diagnostic și tratament, procedurii de operare standard;
    [Pct.6 subpct.31) modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.6 subpct.31) introdus prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
  
  32) avizul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, inclusiv prin prisma corespunderii serviciului medico-sanitar nou-propuse cu cele deja existente în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare;
    [Pct.6 subpct.32) introdus prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
   
4) alte informaţii necesare, solicitate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    7. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va verifica tarifele propuse într-un termen care să nu depăşească o lună din data depunerii de către instituţiile medico-sanitare a documentelor menţionate în punctul 6 al prezentului Regulament şi le va prezenta, în modul stabilit, Guvernului spre examinare şi aprobare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1020
din 29 decembrie 2011

METODOLOGIA
stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare
Secţiunea B
Capitolul I
ELEMENTELE TARIFELOR PENTRU SERVICIILE
MEDICO-SANITARE
ŞI COMPONENŢA COSTURILOR/CHELTUIELILOR
INCLUSE ÎN COSTUL LOR
    1. Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare (în continuare – Metodologie) are drept scop stabilirea unor principii unice de calculare a tarifelor la serviciile medico-sanitare prestate de instituțiile medico-sanitare.
    [Pct.1 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
   
2. Mecanismul aplicat la stabilirea şi reglementarea tarifelor se bazează pe principiul corespunderii tarifelor următoarelor criterii:
    1) asigurarea stabilităţii şi eficienţei funcţionării instituţiilor medico-sanitare;
    2) acoperirea costurilor/cheltuielilor necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii instituţiilor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare;
    3) calcularea tarifelor în baza costurilor/cheltuielilor efectiv suportate de către instituţia medico-sanitară şi în baza costurilor/cheltuielilor planificate, în cazul serviciilor medico-sanitare noi, care nu sînt incluse în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare.
    [Pct.2 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.2 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
   
3. Principiul primatului costurilor/cheltuielilor efective prevede includerea în fiecare cost a tuturor cheltuielilor legate de acordarea serviciului medical în cauză.
    [Pct.3 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
   
4. Costul serviciilor medico-sanitare este constituit din următoarele elemente:
    1) costuri/cheltuieli cu personalul;
    2) costuri/cheltuieli materiale;
    3) costuri/cheltuieli privind amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe;
    4) alte costuri/cheltuieli.
    Nu se includ în costul tarifelor costurile/cheltuielile ce ţin de:
    1) executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice;
    2) reparaţia şi întreţinerea obiectelor de menire social-culturală şi altor obiecte ce nu se referă la activitatea de bază a instituţiei;
    3) acordarea ajutorului material sau financiar altor instituţii;
    4) pierderi, furturi, sancţiuni, amenzi.
    [Pct.4 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
  
  5. Contabilitatea costurilor şi a cheltuielilor aferente serviciilor prestate este ţinută de către instituţiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate Cheltuieli”, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor, sau, după caz, conform Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.
    [Pct.5 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
  
  6. În procesul stabilirii şi aplicării tarifelor, instituţiile medico-sanitare vor ţine cont de următoarele particularităţi ale sistemului bugetar al sănătăţii:
    a) tariful serviciului medico-sanitar se constituie numai din elementele lui de bază;
    b) tariful nu include cota rentabilităţii, cu excepţia parteneriatelor publice-private, implementate conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    [Pct.6 lit.b) modificată prin HG991 din 10.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1073]
   
c) pentru sistemul sănătăţii serviciile medico-sanitare sînt servicii nonprofit, cu excepţia parteneriatelor publice-private, implementate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    [Pct.6 lit.c) modificată prin HG991 din 10.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1073]
   7. Prezenta Metodologie se aplică la stabilirea tarifelor serviciilor medico-sanitare contractate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală  și tarifelor serviciilor medico-sanitare prestate, inclusiv contra plată, de către instituţiile medico-sanitare publice.
    [Pct.7 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
Capitolul II
MODALITATEA DETERMINĂRII COSTULUI UNUI
SERVICIU MEDICO-SANITAR
    8. La calcularea costului oricărui serviciu medico-sanitar se ia drept bază evidenţa separată a costurilor/cheltuielilor pe articole (planificate sau scontate) în ansamblu pe instituţia medico-sanitară şi subdiviziunile ei.
    [Pct.8 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    9. Metoda de calculare a costului unui serviciu medico-sanitar acordat în staţionar sau în condiţii de ambulator este aceeaşi, diferenţele de parametri apărînd numai la luarea în calcul a specificului activităţii de bază a instituţiei medico-sanitare respective.
    10. Costurile asistenţei medicale includ, după caz:
    în staţionar:        - costul unei zile-pat;
                             - costul unei operații;
                             - costul unei anestezii;
                             - costul unui serviciu medical de examinare sau de serviciu medico-sanitar;
    în condiţii
    de ambulator:    - costul unei vizite;
                             - costul unui serviciu medical de examinare sau de serviciu medico-sanitar.
    [Pct.10 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    11. Costul unei zile-pat, al unui serviciu medico-sanitar sau al unei vizite se stabileşte în funcţie de serviciile prestate de secţiile respective. Conform tipurilor de activitate desfăşurată, secțiile instituției se grupează astfel:
    grupa I       - secţiile pentru servicii clinice, specializate;
    grupa II      - secţiile pentru servicii paraclinice;
    grupa III     - secţiile şi subdiviziunile pentru servicii auxiliare.
    [Pct.11 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    12. Serviciile clinice sînt oferite de secţiile spitaliceşti (cu paturi pentru regim de tratament staţionar) şi secţiile de ambulatoriu (cu vizite ale pacienţilor în regim de examinare şi tratament ambulatoriu).
    13. Serviciile paraclinice sînt oferite de secţiile paraclinice fără paturi spitaliceşti, inclusiv de farmacii care deservesc secţiile clinice din staţionar, şi de ambulatorii, completînd procesele diagnostico-curative (serviciul de examinare, serviciul medico-sanitar, tratament, secția de internare, sterilizare etc.).
    [Pct.13 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
   
14. Serviciile auxiliare sînt acordate de subdiviziunile care au statut de instituţii separate şi ale căror prestaţii se evaluează separat (garajul, spălătoria, administraţia, blocul alimentar, departamentul de bioinginerie etc.).
    [Pct.14 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
   
15. La calcularea costurilor serviciilor medico-sanitare acordate de secţiile clinice şi paraclinice, pe lîngă costurile/cheltuielile aferente activităţii acestor secţii, se includ şi costurile/cheltuielile aferente activităţii secţiilor auxiliare.
    Costurile/cheltuielile de bază ale secţiilor auxiliare se repartizează între subdiviziunile clinice şi paraclinice în corespundere cu ponderea costurilor /cheltuielilor efective ale acestor subdiviziuni în totalul costurilor/cheltuielilor.
    Costul unei zile-pat se constituie din suma costurilor/cheltuielilor efective sau planificate (fără cheltuielile pentru alimentaţie, medicamente şi dispozitive medicale), evaluată de fiecare secţie, şi suma costurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor paraclinice care prestează servicii medicale ale căror costuri nu sînt calculate separat și ale secţiilor auxiliare ce revin subdiviziunilor respective, raportate la numărul de zile-pat.
    Costul unui minut din timpul unui serviciu medico-sanitar se constituie din suma costurilor/cheltuielilor efective sau planificate aferente serviciului medico-sanitar (fără cheltuielile cu personalul medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar, medicamente și dispozitive medicale, precum şi amortizarea/uzura utilajului medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar) şi suma costurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor paraclinice care prestează servicii medicale ale căror costuri nu sînt calculate separat și ale secţiilor auxiliare ce revin serviciului medico-sanitar, raportate la timpul total normativ al serviciului medico-sanitar.
    Costul unui minut din timpul unui serviciu medico-sanitar se calculează conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
    Costul unei vizite ambulatorice se constituie din suma costurilor/cheltuielilor efective sau planificate (fără cheltuielile pentru medicamente și dispozitive medicale), evaluată de fiecare instituţie medico-sanitară, subdiviziune, şi suma costurilor/cheltuielilor efective ale secţiilor paraclinice care prestează servicii medicale ale căror costuri nu sînt calculate separat și ale secţiilor auxiliare ce revin subdiviziunilor respective, raportate la numărul de vizite.
    [Pct.15 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.15 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
   
16. Pentru calcularea costului unui serviciu medico-sanitar  şi a costului cursului de tratament al unui bolnav, în funcţie de unităţile nozologice, se aplică următoarele formule:
    Cserviciu medico-sanitar  = ((Cmin serviciu medico-sanitar × T) + Cmed + Cpersonal med + Camortizare/uzura),
    Ctrat = ((Cz/p × Dtrat) + Cmed + Calim + Ctotal/servicii medico-sanitare),
    Bat = Nzile × 60minute × d,
    unde:
    Cserviciu medico-sanitar  – costul unui serviciu medico-sanitar;
    Cmin serviciu medico-sanitar  – costul unui minut din timpul unui serviciu medico-sanitar;
    T – durata serviciului medico-sanitar;
    Ctrat – costul tratamentului unui bolnav potrivit unităţii nozologice;
    Cz/p – costul unei zile-pat în secţia respectivă;
    Dtrat – durata medie a tratamentului conform standardelor;
    Cmed – costurile/cheltuielile pentru medicamente şi dispozitive medicale;
    Calim – costurile/cheltuielile pentru alimentaţie;
    Cpersonal med  – cheltuielile cu personalul medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar;
    Camortizare/uzura – cheltuielile aferente amortizării utilajului medical utilizat nemijlocit în prestarea serviciului medico-sanitar;
    Ctotal/servicii medico-sanitare  – costurile/cheltuielile totale aferente serviciilor medico-sanitare care nu sînt prestate în cadrul secțiilor clinice, respectiv nu sînt incluse în costul unei zile-pat, și ale căror costuri sînt calculate separat (operație, anestezie, investigaţie, ședință etc.);
    Bat – bilanţul anual de timp al persoanei/echipei prestatoare de servicii;
    Nzile – numărul de zile lucrătoare în perioada de gestiune;
    d – durata zilnică de muncă.
    [Pct.16 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.16 în redacția HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
   
17. Costul unui serviciu stomatologic se calculează în acelaşi mod ca şi al altor servicii medicale, luîndu-se în considerare norma timpului de lucru la fiecare serviciu prestat.
    171. Costurile/cheltuielile cu personalul includ:
    1) suma retribuțiilor pentru munca efectiv prestată, sporurilor la salariu, premiilor, ajutoarelor materiale, compensațiilor și adaosurilor la salariu, indemnizațiilor pentru concediile de odihnă anuale și suplimentare plătite;
    2) suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate din sumele retribuțiilor aferente tuturor categoriilor de personal.
    [Pct.171 introdus prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
Costurile/cheltuielile cu personalul
    [Subcapitol denumirea în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Subcapitol denumirea modificată prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    18. Cheltuielile cu personalul medical includ sumele tuturor retribuțiilor pentru munca efectiv prestată de personalul medical implicat nemijlocit în prestarea serviciului şi cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului respectiv, conform anexei nr. 1.
    [Pct.18 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.18 în redacția HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]

    19. Numărul personalului se determină conform schemei de încadrare şi se calculează potrivit normativelor de personal şi statelor-tip de funcţii, ţinîndu-se cont de profilul, structura organizatorică, normativele şi categoriile de personal implicat nemijlocit în prestarea serviciilor medico-sanitare (medic, asistentă medicală, infirmieră şi alt personal) şi normelor de timp stabilite.
    [Pct.19 în redacția HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    20. Costurile/cheltuielile cu personalul includ sumele retribuțiilor pentru munca efectiv prestată, calculate conform formei de retribuire, premiilor și sporurilor la salarii, ajutoarelor materiale, compensațiilor și adaosurilor la salarii, altor plăți și garanții salariale permise de legislația în vigoare.
    Costul unui minut pentru activitatea personalului medical se va calcula raportînd cheltuielile totale aferente unei persoane la bilanţul de timp.
    [Pct.20 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.20 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    [Subcapitol denumirea exclusă prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    21. Costurile/cheltuielile aferente defalcărilor pentru asigurările obligatorii sociale şi asigurările obligatorii de asistenţă medicală sînt calculate în funcţie de costurile/cheltuielile cu personalul şi de cotele defalcărilor în bugetul asigurărilor obligatorii sociale şi bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală stabilite conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.21 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    211. În componența costurilor/cheltuielilor materiale se includ:
    1) costurile/cheltuielile pentru medicamente, dispozitive medicale și alimentație;
    2) costul și amortizarea/uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată/cheltuielile pentru obiectele de mică valoare și scurtă durată;
    3) costul/cheltuielile resurselor energetice (combustibil, energie termică și electrică, apă, gaze naturale etc.);
    4) alte costuri/cheltuieli materiale.
    [Pct.211 introdus prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
Costurile/cheltuielile materiale
    [Subcapitol denumirea în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    22. Costurile/cheltuielile pentru medicamente și dispozitive medicale se calculează conform protocoalelor clinice, standardelor medicale de diagnostic și tratament, procedurilor de operare standard în vigoare, în corespundere cu modelul prezentat în anexa nr. 2.
    [Pct.22 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.22 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    [Subcapitol denumirea exclusă prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    23. Costurile/cheltuielile pentru alimentaţia pacienţilor se calculează conform normelor naturale (diete) şi preţurilor medii la produsele alimentare, prin înmulţirea cuantumului lor cu numărul de zile-pat în secţiile respective ale staţionarului.
    [Pct.23 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Subcapitol denumirea exclusă prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    24. Costurile/cheltuielile aferente obiectelor de mică valoare şi scurtă durată includ necesarul total cantitativ şi valoric de obiecte de mică valoare şi scurtă durată pe instituţia medico-sanitară, secţie, subdiviziune în raport cu termenul de utilizare. La determinarea necesarului anual de obiecte de mică valoare şi scurtă durată se iau în considerare şi datele ultimei inventarieri.
    [Pct.24 modificat prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    241. Costurile/cheltuielile resurselor energetice și alte costuri/cheltuieli materiale se calculează separat pe fiecare categorie și cuprind costurile efective ale resurselor energetice (combustibil, energie termică și electrică, apă, gaze naturale etc.), materialelor de construcție, pieselor de schimb și altor materiale utilizate de entitate pe parcursul perioadei de gestiune.
    [Pct.241 introdus prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
Costurile/cheltuielile privind amortizarea/uzura
imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe
    [Subcapitol denumirea în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    25. Costurile/cheltuielile privind amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe cuprind suma amortizării aferente imobilizărilor la costul de intrare, cu excepția valorii reevaluate, calculate conform Standardelor Naţionale de Contabilitate și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.
    Amortizarea/uzura imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe se calculează conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
    [Pct.25 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.25 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
Alte costuri/cheltuieli
    [Subcapitol denumirea în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    26. Alte costuri/cheltuieli includ:
    1) cheltuielile aferente întreținerii, exploatării și reparației curente a imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe;
    2) cheltuielile aferente serviciilor poștale, de telefonie și altor mijloace de comunicare;
    3) cheltuielile pentru serviciile de pază, securitate, sanitare și menținerea curățeniei și ordinii în instituții;
    4) cheltuielile aferente deplasărilor personalului medical în interes de serviciu și alte costuri/cheltuieli necesare pentru asigurarea activităţii instituţiei medico-sanitare.
    [Pct.26 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.26 modificat prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
Capitolul III. Dispoziţii finale
    27. Actualizarea tarifelor serviciilor medico-sanitare poate fi efectuată în baza calculelor prezentate de instituțiile medico-sanitare sau în funcţie de indicele preţurilor de cost mediu anual stabilit în prognoza macroeconomică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, doar atunci cînd indicele prețului de cost este mai mare de 3%.
    [Pct.27 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Pct.28 exclus prin HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]


    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Anexa nr.1 introdusă prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]


    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția HG673 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.732]
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]


    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1258 din 19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG556 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.608]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG194 din 24.03.17, MO109-118/07.04.17 art.273]
    [Anexa nr.3 în redacția HG1460 din 30.12.16, MO40-49/10.02.17 art.99]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG991 din 10.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1073]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG963 din 04.12.13, MO290/10.12.13 art.1084]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG148 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.198]


Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1020
din 29 decembrie 2011
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 28 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.1253).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1235 din 14 octombrie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1287).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 592 din 28 mai 2007 „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 28 august 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77, art.623).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 4 august 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.152-153, art.942)