LPM267/2011
ID intern unic:  341886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 267
din  23.12.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 13-14     art Nr : 32
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:
    „Articolul 71. Obligaţia privind instalarea terminalelor POS
    1. Începînd cu 1 iulie 2012, agenţii economici al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit suma de 500000 de lei.
    2. Prin derogare de la prevederile punctului 1, agenţii economici al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent nu sînt obligaţi să instaleze terminale POS pînă la 1 iulie a anului imediat următor, inclusiv în subdiviziunile în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit  suma de 500000 de lei, în cazul în care:
    – achitarea plăţilor a fost efectuată exclusiv fără numerar, cu excepţia celor efectuate de băncile comerciale;
    – activităţile menţionate se desfăşoară în sate (comune), cu excepţia celor aflate în componenţa municipiilor şi oraşelor.”
    2. La articolul 10:
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    “4. Pentru desfăşurarea  activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, organele fiscale, Camera de Licenţiere sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.”
    articolul se completează cu punctul 51 cu următorul cuprins:
    „51. Nerespectarea prevederilor art. 71 din prezenta lege se sancţionează cu amendă de 6000 de lei pentru fiecare caz. În cazul în care  agentul economic nu s-a conformat prevederilor art. 71 în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii, i se va aplica o amendă în mărime de 18000 de lei. Controlul şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către organele fiscale.”
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectîndu-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor, precum şi amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri, însă nu mai puţin de 10000 de lei,  se percep la bugetul de stat în baza deciziei adoptate de Curtea de Conturi, de Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, prin înaintarea ordinelor incaso, în termen de 30 de zile de la data înmînării deciziei de către organul ce a adoptat-o.”
    articolul se completează cu punctele 7 şi 8 cu următorul cuprins:
    „7. Agenţii economici care au fost sancţionaţi în conformitate cu prevederile punctului 6 al prezentului articol de către Serviciul Control Financiar şi Revizie beneficiază de o reducere de 50% din suma amenzii dacă, în termen de 3 zile din momentul adoptării hotărîrii de sancţionare, achită suma integrală a venitului ilicit obţinut şi 50% din suma amenzii.
    8. Neindicarea de către agentul economic furnizor în factură/factura fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, inclusiv TVA, fixat de agentul economic producător al mărfurilor, pentru mărfurile produse pe teritoriul ţării, sau a preţului de achiziţie, inclusiv  TVA, pentru mărfurile importate, în cazul livrării mărfurilor de importanţă socială, a căror listă este aprobată de Guvern, se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfurile de importanţă socială, dar nu mai  puţin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală. În cazul în care amenda stabilită este achitată în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de încălcare, agentul economic furnizor beneficiază de o reducere de 50% din suma amenzii stabilite. Amenda stabilită conform prezentului punct se percepe la bugetul de stat prin decizia adoptată de organele Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor.”
    Art. II. – Articolul 6 din Legea taxei de stat  nr. 1216-XII  din  3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Pentru executarea acţiunilor sau eliberarea documentelor de importanţă juridică fără perceperea taxei de stat, organele împuternicite cu acest drept poartă răspundere în mărimea sumei nevărsate la buget, aplicîndu-se o amendă în mărime de 2% pentru fiecare zi de neachitare, dar nu mai mult decît mărimea sumei nevirate.”
    Art. III.  – Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 754), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    2. Articolul 71 se abrogă.
    3. La articolul 8, alineatul (1) se completează în final cu textul: „În cazul nerespectării modului de calculare, declarare şi/sau achitare a taxelor aferente fondului rutier, organele fiscale vor aplica măsurile de asigurare a stingerii, de răspundere şi de executare silită aferente obligaţiilor fiscale conform Codului fiscal.”
    4. Anexa nr. 1 se abrogă.
    [Art.IV abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art. V. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la punctul 4), cuvintele „structurale ale” se exclud;
    la punctul 6) litera a) liniuţa a treia, cuvintele „sau în deplasare,” se exclud;
    punctul 37) se abrogă;
    articolul se completează cu punctul 39) cu următorul cuprins:
    „39) Mare contribuabil – contribuabilul identificat conform criteriilor de selectare a marilor contribuabili, elaborate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, şi inclus în Lista agenţilor economici – mari contribuabili.”
    2. La articolul 6:
    alineatul (6):
    litera n) se abrogă;
    articolul se completează cu literele o), p), q), r) şi s) cu următorul cuprins:
    „o) taxa de la posesorii unităţilor de transport;
    p) taxa pentru parcaj;
    q) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor;
    r) taxa pentru evacuarea deşeurilor;
    s) taxa pentru dispozitivele publicitare.”
    la alineatul (10), după cuvintele  „unităţilor administrativ-teritoriale.” se introduce textul: „Impozitul privat se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului.”
    3. La articolul 7 alineatul (5),  cuvintele „Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au filiale şi/sau” se înlocuiesc  cu cuvintele „Contribuabilii care au”, iar cuvintele „filialelor şi/sau” se exclud.
    4. Articolul 8 alineatul (2):
    la litera b), textul „sale structurale, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sînt deschise conturi. Informaţiile privind sediul filialelor sau reprezentanţelor se comunică, de asemenea, organului fiscal în a cărui rază teritorială aceştia îşi au sediul;” se înlocuieşte cu textul „ , denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sînt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor;”;
    la litera c), textul „precum şi să asigure păstrarea benzilor de control emise de acestea, în modul stabilit de Guvern sau să efectueze decontările băneşti cu utilizarea terminalelor POS” se înlocuieşte cu textul „respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control”.
    5. La articolul 12:
    punctul 1) va avea următorul cuprins:
    “1) Royalty (redevenţă) – venit care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea utilajului industrial, comercial sau ştiinţific, a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.”
    la punctul 41), după cuvintele „controalelor fiscale” se introduce  cuvîntul „ , inclusiv”;
    punctul 13) va avea următorul cuprins:
    „13) Trecere în cont – sumă reţinută şi/sau achitată prealabil cu care contribuabilul are dreptul să micşoreze suma impozitului.”
    6. Articolul 15:
    la litera a), cuvintele “ , cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali,” se înlocuiesc cu cuvintele “şi întreprinzători individuali”;
    la litera b), cifra „0” se înlocuieşte cu cifra „12”;
    la litera c), cuvintele “şi întreprinzătorii individuali” se exclud, iar cifra „0” se înlocuieşte cu cifra “7”.
    7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Trecerea în cont a impozitelor
    Contribuabilul are dreptul să treacă în cont suma reţinută şi/sau achitată prealabil, conform prevederilor cap. 12, 13, 14 şi 15 din prezentul titlu, cu excepţia art. 901 şi 91.”
    8. Articolul 18:
    se completează cu literele f), f1 şi f2) cu următorul cuprins:
    “f) venitul aferent provizioanelor neutilizate conform art. 24 alin. (16), art. 31 alin. (6);
    f1) suma diminuărilor reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale în urma îmbunătăţirii calităţii acestora pe parcursul anului fiscal;
    f2) suma diminuărilor provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente în urma îmbunătăţirii calităţii şi/sau rambursării acestora pe parcursul anului fiscal;”
    litera m) se abrogă.
    9. La articolul 19,  litera f) se abrogă.
    10. Articolul 20:
    la litera b), după cuvîntul „despăgubirile” se introduc cuvintele „şi indemnizaţiile unice”;
    articolul se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) patrimoniul primit de către casele de copii de tip familial cu titlu de donaţie;”
    literele  o1), p1), v) şi z1) se abrogă;
    articolul se completează cu literele z9) şi z10) cu următorul cuprins:
    “z9) venitul din reevaluarea mijloacelor fixe şi a altor active;
    z10) dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.”
    11. La articolul 22 alineatul (2), textul „bază valorică ajustată a proprietăţii înlocuite” se înlocuieşte cu textul „baza valorică a proprietăţii înlocuite, majorată cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea proprietăţii, care nu este acoperită din venitul obţinut în cazul pierderii forţate”.
    12. La articolul 24:
    alineatul (5) se abrogă;
    la alineatul (6), textul „sau la procurarea mijloacelor fixe cu un termen de exploatare mai mare de un an” se exclude;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil.”
    alineatul (16) va avea următorul cuprins:
    “(16) Societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali li se permite deducerea cheltuielilor, în mărime de 15% din venitul vînzărilor în anul de gestiune aferente auditului rapoartelor financiare anuale şi/sau rapoartelor financiare anuale consolidate, atît pentru formarea provizioanelor aferente riscului de audit, cît şi pentru primele de asigurare conform contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională, încheiate potrivit legislaţiei în vigoare pentru asigurarea riscului de audit.”
    articolul se completează cu alineatul (18) cu următorul cuprins:
    „(18) Nu se permite deducerea sumei din reevaluarea mijloacelor fixe şi a altor active.”
    13. La articolul 25:
    denumirea articolului se completează  în final cu cuvintele „aferente creditelor şi împrumuturilor”;
    la alineatul (1), după cuvintele „Deducerea dobînzilor” se introduc cuvintele „aferente creditelor şi împrumuturilor”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice  (cu excepţia instituţiilor financiare, a organizaţiilor de microfinanţare şi a companiilor de leasing) se acceptă în limita ratei medii ponderate a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină. Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină se determină de către Banca Naţională a Moldovei şi se publică pe pagina web oficială a acesteia.”
    14. Articolul 26:
    la alineatul (2), cifra „3000” se înlocuieşte cu cifra „6000”;
    la alineatul (3), cuvîntul „întreţinere,” se exclude;
    la alineatul (8) rîndul al patrulea coloana a doua din tabel, cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „12,5”.
    15. La articolul 27:
    alineatul (4) se completează în final cu textul: „Baza valorică a fiecărui mijloc fix se determină în modul stabilit de Guvern.”
    la alineatul (5), cifra „3000” se înlocuieşte cu cifra „6000”.
    16. Articolul 31:
    la alineatul (2), cuvintele “defalcărilor de reduceri pentru pierderi la credite (în fondul de risc)” se înlocuiesc cu cuvintele “reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Instituţiilor financiare li se permite deducerea reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale, calculate conform  regulamentului aprobat de Banca Naţională a Moldovei.”
    la alineatul (4), cuvîntul „interne” se înlocuieşte cu sintagma „Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Companiilor de leasing li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing  în mărime de pînă la 5%, inclusiv din soldul mediu ponderat anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste provizioane îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) nu sînt garantate de o altă persoană;
    b) sînt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului.”
    17. La articolul 32 alineatul (1), cuvîntul „cinci” se înlocuieşte cu cuvîntul „trei”.
    18. Articolul 33:
    la alineatul (1), cifra “8100” se înlocuieşte cu cifra “8640”;
    la alineatul (2), cifra “12000” se înlocuieşte cu cifra “12840”.
    19. Articolul 34:
    la alineatul (1), cifra “8100” se înlocuieşte cu cifra “8640”;
    la alineatul (2), cifra “12000” se înlocuieşte cu cifra “12840”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.”
    20. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifra “1800” se înlocuieşte cu cifra “1920”, iar cifra “8100” se înlocuieşte cu cifra “8640”;
    la alineatul (2):
    litera a) se completează în final cu textul „ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală”;
    la litera d), cifra “8100” se înlocuieşte cu cifra “8640”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin. (2) şi (3).”
    21. La articolul 36:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pot fi deduse, conform prezentului articol, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art. 51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.”
    la alineatul (4) partea introductivă, după cuvîntul „investiţii” se introduc cuvintele „în limitele venitului din investiţii”.
    22. Articolul 38 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Baza valorică a acţiunilor nu se majorează cu suma dividendelor sub formă de acţiuni care nu modifică în niciun fel cotele de participare ale acţionarilor în capitalul agentului economic şi care au fost repartizate în perioadele fiscale de pînă în anul 2009 inclusiv.”
    23. Articolul 44:
    la alineatul (1), litera c) se abrogă;
    alineatul (4) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Veniturile şi cheltuielile rezultate din trecerea de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară nu sînt recunoscute în scopuri fiscale.”
    24. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 49. Agenţii economici rezidenţi ai zonelor
                           economice libere
    Impozitarea rezidenţilor zonelor economice libere are următoarele particularităţi:
    a) impozitul pe venitul rezidenţilor obţinut de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova se percepe în proporţie de 50% din cota stabilită în Republica Moldova;
    b) impozitul pe venitul de la activitatea rezidenţilor în zona economică liberă, cu excepţia celei stabilite la lit. a), se percepe în proporţie de 75% din cota stabilită în Republica Moldova;
    c) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin un milion de dolari SUA sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 3 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii;
    d) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin 5 milioane de dolari SUA sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii.”
    25. Articolul 491 se abrogă.
    26. Articolul 492 se abrogă.
    27. Articolul 52 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 52. Organizaţiile necomerciale
    (1) La organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia cu privire la asociaţiile obşteşti.
    (2) Organizaţiile necomerciale sînt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerinţe:
    a) sînt   înregistrate sau create în conformitate cu  legislaţia şi desfăşoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
    b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
    c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
    d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat;
    e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la  funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.
    (3) Restricţiile prevăzute la alin. (2) lit. e) nu se extind asupra partidelor şi altor organizaţii social-politice.
    (4) Dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală de la data înregistrării organizaţiei necomerciale în conformitate cu art. 121 alin. (2) dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune.
    (5) Modelul  cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit este elaborat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi aprobat de Ministerul Finanţelor.
    (6) În cazul în care nu sînt respectate cerinţele prevăzute la alin. (2), organizaţia necomercială urmează a fi supusă impozitării în modul general stabilit.
    (7) Organizaţiile necomerciale care utilizează contrar destinaţiei mijloacele cu destinaţie specială sau folosesc proprietatea, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, în regulament sau în alt document de constituire calculează şi achită impozitul pe venit la cota prevăzută la art. 15 lit. b) din suma utilizată contrar destinaţiei.”
    28. Articolul 53 se abrogă.
    29. La articolul 54 alineatul (3), cuvîntul “umanitară” se înlocuieşte cu cuvîntul “investiţională”.
    30. Titlul II se completează cu capitolul 71 cu următorul cuprins:
„Capitolul 71
REGIMUL FISCAL AL  AGENŢILOR ECONOMICI SUBIECŢI
AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

    Articolul 541. Subiecţii impunerii
    (1) Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. pe parcursul perioadei fiscale  declarate, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.
    (2) Agenţii economici care corespund prevederilor alin. (1) şi care, la situaţia din  31 decembrie a perioadei precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de pînă la 100000 lei utilizează regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol.
    (3) Agenţii economici care corespund prevederilor alin. (1)  şi care, la situaţia din 31 decembrie a perioadei precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100000 la 600000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau în modul general stabilit.
    (4) Agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin subiecţi ai T.V.A. vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.
    (5) Agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, au încetat a fi plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol din momentul menţionat la art. 113 alin. (4).
    (6) Agenţii economici care aplică regimul de impozitare conform prezentului capitol utilizează regulile de evidenţă prevăzute la  cap. 6 din prezentul titlu.
    Articolul 542 Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală declarată.
    Articolul 543.  Cota de impozit
    Cota impozitului pe venit constituie 3% din obiectul impunerii.
    Articolul 544. Modul de calculare, achitare şi declarare
    (1) Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activitatea operaţională.
    (2) Calcularea impozitului se efectuează trimestrial. Achitarea la buget se efectuează în termen de o lună de la încheierea trimestrului corespunzător.
     (3) Darea de seamă privind impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune.
    (4) Formularul şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.”
    31. La articolul 56, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    32. Articolul 64 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 64. Fondurile nestatale de pensii
    Se consideră fonduri nestatale de pensii fondurile care sînt create şi care activează în baza Legii nr. 329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii.”
    33. Articolul 65 se abrogă.
    34. Articolul 66:
    la alineatele (1) şi (2), cuvîntul „calificat” se exclude;
    alineatul (3) se abrogă.
    35. La articolul 68, cuvîntul „calificat” se exclude.
    36. La articolul 69, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Fondul nestatal calificat de pensii instituit în străinătate este definit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare ca un fond nestatal calificat de pensii creat în conformitate cu legislaţia statului străin.”
    37. Articolul 71:
    la litera e), după cuvîntul „dividendele” se introduc cuvintele „ , inclusiv cele sub formă de acţiuni sau cote-părţi”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) royalty obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;”.
    38. La articolul 75 alineatul (5), după cuvintele „contractului (acordului) de muncă” se introduc cuvintele „sau altui contract (acord) cu caracter civil”.
    39. Articolele 791 şi 792 se abrogă.
    40. Articolul 793 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 793. Prevederi speciale privind tratatele
                             internaţionale
    (1) Aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
    (3) În cazul în care impozitul a fost reţinut la sursă înainte de prezentarea certificatului de rezidenţă, suma impozitului reţinut în plus pe parcursul anului este restituită plătitorului de venit sau nerezidentului, la cererea nerezidentului, în termenul de prescripţie stabilit de legislaţia fiscală din Republica Moldova.
    (4) Cererea de restituire a impozitului reţinut în plus urmează să fie perfectată şi depusă fie de către plătitorul de venit rezident, fie de către o altă persoană împuternicită de nerezident. În acest sens, solicitantul va acţiona în relaţiile cu organele fiscale din Republica Moldova în numele nerezidentului. Restituirea impozitului reţinut în plus se efectuează către solicitant în cazul în care acesta nu are restanţe la buget. Restituirea impozitului pe venit reţinut la achitarea veniturilor din surse aflate în Republica Moldova nu se acceptă în cazul în care venitul (din care a fost reţinut un impozit) a fost obţinut prin intermediul reprezentanţei permanente a nerezidentului. Documentele ce urmează a fi prezentate de către solicitant autorităţilor competente pentru restituirea impozitului achitat în plus sînt stabilite de Guvern.
    (5) Pentru impozitele reţinute la sursă în Republica Moldova, autoritatea competentă eliberează nerezidentului un certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova. Forma certificatului şi lista documentelor în baza cărora se eliberează certificatul se stabilesc de Guvern.
    (6) În cazul în care certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova a fost eliberat anterior, cererea pentru restituirea impozitului pe venit reţinut din surse aflate în Republica Moldova este executată doar în situaţia notificării nerezidentului şi a autorităţii competente a statului străin despre anularea certificatului emis anterior privind atestarea impozitului pe venit.
    (7) În cazul în care cererea pentru restituirea impozitului pe venit reţinut din surse aflate în Republica Moldova a fost executată anterior, certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova poate fi emis numai dacă:
    a) suma impozitului pe venit reflectată în certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova reprezintă suma impozitului pe venit care nu a fost restituită;
    b) nerezidentul a rambursat impozitul pe venit restituit anterior.
    (8) În cazul în care tratatele internaţionale au fost aplicate incorect şi au condus la neachitarea sau achitarea parţială la buget a impozitului pe venit, plătitorul de venit rezident care este obligat să reţină la sursă şi să plătească impozitul poartă răspundere în conformitate cu prezentul cod.”
    41. Articolul 801:
    în denumirea articolului, cuvintele „pe dividende” se înlocuiesc cu cuvintele „în cazul repartizării dividendelor”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Persoanele specificate la art. 90 care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul anului fiscal achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende.”
    la alineatul (2), cuvîntul „reţinută” se înlocuieşte cu cuvintele „impozitului achitată” , iar cuvîntul „reţinerea” se înlocuieşte cu cuvîntul „achitarea”.
    42. Articolul 83:
    alineatul (2):
    litera b):
    la prima liniuţă, după cuvîntul „salariul,” se introduce textul „cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din  plăţile primite conform art. 90,”, iar cifra „8100” se înlocuieşte cu cifra „8640”;
după liniuţa a treia se introduce o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    „ - obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 25200 lei pe an doar din plăţile primite conform art. 90;”
    la litera c), textul „(societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, cooperative, întreprinderi de arendă, întreprinderi de stat şi municipale, inclusiv uniunile acestora; fonduri de investiţii şi instituţii private ce activează în domeniul finanţelor, ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, ştiinţei şi culturii; asociaţii obşteşti, fundaţii, organizaţii social-politice, organizaţii sindicale, organizaţii religioase, asociaţii ale patronilor, organizaţii ale avocaţilor şi notarilor, inclusiv uniunile acestora; alte organizaţii prevăzute de legislaţie)” se exclude;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Dacă contribuabilul persoană juridică, reprezentanţa permanentă, forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată, în termen de 25 de zile de la încetarea activităţii, să informeze despre aceasta în scris organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat şi, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru întreaga perioadă a anului de gestiune pe parcursul căruia persoana juridică, reprezentanţa permanentă, forma organizatorică cu statut de persoană fizică,  potrivit legislaţiei, a desfăşurat activitate de întreprinzător.”
    43. Articolul 84:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1) din prezentul articol, în anul 2012 contribuabilii care obţin venit nu din munca salariată sau de la care nu se reţine la sursa de plată impozitul pe venit din dobînzi şi royalty, conform art. 89, sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv.”
    la alineatul (3), cuvintele „filiale şi/sau”, „filialelor şi/sau al”, „filialelor şi/sau ai”  şi „filialei şi/sau ai” se exclud, iar cuvîntul „filială” se înlocuieşte cu cuvîntul „subdiviziune”.
    44. La articolul 88:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la unele scutiri”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art. 15 lit. a).”
    45. La articolul 89 alineatul (1), după cuvintele „fizice, cu excepţia” se introduc cuvintele „celor efectuate în folosul”.
    46. Articolul 90 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 90. Reţinerile din alte plăţi efectuate în
                          folosul rezidentului
    Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art. 20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.”
    47. La articolul 901:
    alineatul (31) va avea următorul cuprins:
    „(31) Persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
    - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
    - 15% din  dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
    - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.
    Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.”
    alineatul (32) se abrogă.
    48. Articolul 902 se abrogă.
    49. Articolul 91 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 91. Reţinerile din veniturile nerezidentului
    (1) Persoanele menţionate la art. 90 reţin şi achită un  impozit în mărime de:
    - 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat;
    - 15% din  dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
    - 15% din sumele specificate la art. 901 alin. (31) liniuţa  a treia;
    - 6% din dividendele specificate la art. 71 lit. e).
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:
    a) veniturilor nerezidentului ce ţin de activitatea reprezentanţei permanente a acestora în Republica Moldova;
    b) veniturilor obţinute sub formă de salariu din care se efectuează reţineri conform art. 88.”
    50. Articolul 92:
    la alineatul (1), textul „Impozitul calculat conform art. 902 se achită la buget nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.” se exclude;
    la alineatul (2), textul „Darea de seamă privind impozitul calculat conform art. 902 se prezintă organului fiscal teritorial nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.” se exclude;
    la alineatul (3), textul „alin. (2) lit. a)” se exclude;
    la alineatul (9),  textul „conform acordurilor încheiate” se înlocuieşte cu textul „conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”.
    51. Articolul 93 se completează cu punctele 17), 18) şi 19) cu următorul cuprins:
    „17) Cumpărător (beneficiar) – persoană fizică sau juridică căreia i se livrează valori materiale sau căreia i se prestează servicii.
    18) Investiţii (cheltuieli) capitale – cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).
    19) Registrul general electronic al facturilor fiscale – registru electronic constituit şi administrat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care, conform regulilor stabilite de art.1181, se înregistrează facturile fiscale.”
    52. La articolul 95 alineatul (2) litera c), textul “în mărime de 0,1%” se înlocuieşte cu textul „în mărime anuală de 0,2%”.
    53. Articolul 96 litera b):
    la liniuţa a cincea, după cuvintele „şi sacrificată” se introduce textul „ce constituie rezultatul activităţilor desfăşurate conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1–01.3; secţiunea B, diviziunea 05”;
    la liniuţa a şasea, după cuvîntul „lichefiate” se introduce textul „de la poziţia tarifară 2711”.
    54. La articolul 97 alineatul (4) partea introductivă, cuvîntul „cheltuielile” se înlocuieşte cu cuvîntul „consumurile”.
    55. La articolul 99 alineatul (1), cuvintele „consumator” şi „consumatorul” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „cumpărător (beneficiar)” şi „cumpărătorul (beneficiarul)”.
    56. Articolul 101:
    la alineatul (1), cuvîntul „consumatori” se înlocuieşte cu cuvintele „cumpărători (beneficiari)”;
    la alineatul (2), cuvîntul „consumatori”  se înlocuieşte cu cuvintele „cumpărători (beneficiari)”;
    la alineatul (5), textul „Restituirea T.V.A. se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor – la contul bancar al agentului economic.” se exclude;
    la alineatul (7), textul „de uz sau consum personal, a căror valoare depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, achită T.V.A. în momentul controlului vamal al bagajului şi numai în măsura în care valoarea depăşeşte limita stabilită” se înlocuieşte cu textul „a căror valoare depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro achită T.V.A. în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor)”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    “(8) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor), iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.”
    57. La articolul 1011:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Acţiunea prezentului articol se extinde asupra subiecţilor impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. conform art. 112.
    (2) Subiecţii impozabili stipulaţi la alin. (1) care au o depăşire a sumei T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depăşirii date. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma T.V.A. achitată prin intermediul contului bancar pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate conform alin. (1). Restituirea T.V.A. se efectuează într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale. Restituirea T.V.A. se efectuează în limitele depăşirii sumei T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători  (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor, care este reflectată în declaraţia privind T.V.A. pentru ultima perioadă fiscală.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Restituirea T.V.A. pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate pînă la 31 decembrie 2011 inclusiv se efectuează conform prevederilor legislative în vigoare pînă la această dată.”
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4)  Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor), iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.”
    58. Articolul 102:
    la alineatul (1), după cuvintele „T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate” se introduce textul „(inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision)”;
    la alineatul (4), cuvintele „precum şi” se exclud, iar după cuvintele „conform legislaţiei,” se introduce textul „precum şi pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, ”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) În scopul confirmării dreptului la restituirea T.V.A. pe valorile materiale şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind T.V.A. şi  registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de:
    1) pentru livrări de mărfuri:
    a) contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri;
    b) factura comercială (invoice);
    c) declaraţia vamală de export al mărfurilor;
    d) documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie), cu excepţia livrărilor efectuate prin intermediul poştei;
    e) confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export;
    f) la livrarea mărfurilor la export prin intermediul poştei, suplimentar se  prezintă:
    - confirmarea adresatului privind recepţionarea mărfurilor;
    - documentul ce confirmă achitarea serviciilor şi/sau factura pentru  serviciile poştale prestate;
    - documentul indicat în borderoul documentelor anexate la declaraţia vamală de export, perfectat de către operatorul poştal pe faptul expedierii poştale;
    - confirmarea operatorului poştal privind recepţionarea mărfurilor;
    2) pentru livrări de servicii:
    a) confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea perfectată de traducător autorizat conform legislaţiei);
    b) documentele de plată ce confirmă achitarea serviciului;
    c) în cazul exportului de servicii legate de livrarea bunurilor materiale – declaraţia vamală şi documentele ce atestă transportarea bunurilor materiale în cauză în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova;
    3) pentru serviciile de transport internaţional de pasageri efectuate cu:
    a) transportul auto, cu regularitate – foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor, pentru transportările unice – foaia de parcurs, borderourile de control;
    b) transportul feroviar – fişa de evidenţă a biletelor;
    c) transportul avia – misiunea de zbor;
    d) transport fluvial – conosamentul;
    4) la prestarea serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri efectuate cu:
    a) transportul auto – contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, CMR – factura de transport internaţional auto, cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării;
    b) transportul feroviar – copia facturii de transport feroviar cu ştampilele organului vamal al Republicii Moldova, actele lucrărilor (serviciilor) executate pentru perioada de gestiune. Pentru serviciile de expediţie se prezintă actele de verificare efectuate cu Î.S. «Calea Ferată din Moldova” şi cu alţi expeditori care au participat la prestarea serviciilor respective, factura de transport internaţional pe cale ferată (forma 4A);
    c) transportul aerian – factura de expediţie avia (Air Waybill), cu nota de sosire a mărfurilor în ţara de destinaţie;
    d) transportul naval – conosamentul care, prin înscrierile şi ştampilele aplicate, atestă prestarea serviciului de transport internaţional;
    5) pentru serviciile operatorului aerodrom (aeroport), pentru serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional cu aeronave, de deservire la sol a aeronavelor, de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional; pentru serviciile de comercializare a biletelor de transport internaţional auto, feroviar şi fluvial – documentele ce confirmă prestarea serviciilor enumerate şi valoarea acestora;
    6) pentru serviciile acordate prin intermediul mijloacelor electronice:
    a) confirmarea prin semnătură digitală şi confirmarea primirii plăţii pentru serviciile respective (dacă aceasta a avut loc) sau informaţia privind mijloacele băneşti încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, prezentate de către bancă, în baza căreia va fi posibilă identificarea destinatarului străin;
    b) în lipsa semnăturii digitale – confirmarea privind recepţionarea serviciilor de către beneficiar cu semnătura olografă;
    7) pentru energia electrică, energia termică şi gaze la export:
    a) confirmarea destinatarului străin privind recepţionarea livrărilor;
    b) declaraţiile vamale, documentele ce atestă transportarea energiei electrice, termice şi a gazelor la adresa importatorului;
    c) confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export efectuate de subiectul impozabil;
    8) pentru serviciile de transport internaţional prin conducte, reţele electrice:
    a) contractul în baza căruia a fost efectuat transportul;
    b) factura comercială (invoice);
    c) documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate;
    d) documentele ce atestă livrările efectuate;
    e) licenţa pentru activitatea pentru care se solicită restituirea;
    9) pentru livrările efectuate de către producătorii de pîine şi produse de panificaţie, precum şi de către întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate – documentele (facturile fiscale) care atestă livrările;
    10) pentru energia electrică, energia termică şi apa caldă destinate populaţiei –  documentele care atestă livrările; în cazul livrării prin reţelele de distribuţie de la întreprinderile producătoare – actele de verificare între reţelele de distribuţie şi producători, în celelalte cazuri – alte documente justificative (facturi fiscale) ce confirmă livrările;
    11) pentru mărfurile, serviciile livrate în conformitate cu art. 104 lit. f) din prezentul cod, cu art. 8 alin. (6) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” şi cu art. 5 alin. (3) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”:
    a) copia declaraţiei vamale despre introducerea de către rezidentul zonei a mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
    b) contractul de livrare;
    c) copia certificatului rezidentului zonei libere căruia îi este efectuată livrarea;
    d) pentru livrările impozabile la cota zero a T.V.A.:
    - de mărfuri – factura fiscală cu aplicarea ştampilei organului vamal, în cazul în care este indicată zona economică liberă drept punct de destinaţie;
    - de servicii – factura fiscală eliberată pe faptul acordării serviciilor, al căror loc de livrare reprezintă zona economică liberă;
    12) pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing:
    a) documentele (facturile fiscale) care atestă livrările;
    b) facturile care atestă predarea bunului către locatar;
    c) facturile fiscale care atestă primirea ratelor de leasing;
    13) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (în continuare – FISM):
    a) contractele încheiate între FISM şi agenţii economici care execută lucrări din resursele FISM;
    b) contractele încheiate între unităţile administrativ-teritoriale, agenţiile de implementare şi agenţii economici privind executarea lucrărilor finanţate din resursele FISM;
    c) contractele încheiate între agenţii economici antreprenori care solicită restituirea T.V.A. şi agenţii economici care au încheiate contracte cu FISM – în cazul solicitării restituirii T.V.A. de către agenţii economici antreprenori pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor FISM;
    d) facturile fiscale eliberate pentru volumul de lucrări executate şi documentele în baza cărora ele sînt eliberate (actele de îndeplinire a lucrărilor etc.);
    14) pentru livrările de mărfuri în magazinele duty-free:
    a) contractele de livrare a mărfurilor în magazinul duty-free;
    b) facturile fiscale pentru livrările la cota zero a T.V.A., în care este indicat drept punct de destinaţie magazinul duty-free, avînd aplicată ştampila Serviciului Vamal;
    c) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în magazinul duty-free;
    15) pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale:
    a) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea valorii procurărilor în cauză, inclusiv T.V.A.;
    b) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea T.V.A. la Serviciul Vamal;
    c) la beneficierea de servicii de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce atestă achitarea la Serviciul Fiscal de Stat a T.V.A. aferentă procurării lor, precum şi documentele de plată ce atestă beneficierea de aceste servicii;
    16) la prestarea pe teritoriul ţării a serviciilor de prelucrare solicitantului plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă de către agenţii economici din industria uşoară:
    a) contractele de prestare a serviciilor, încheiate cu solicitantul plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă;
    b) factura fiscală pentru serviciile prestate;
    c) facturile care confirmă primirea materiei prime şi returnarea produselor prelucrate;
    d) actul de executare a lucrărilor, cu indicarea menţiunilor contractului în baza căruia acestea au fost executate;
    e) documentele agenţilor economici ce confirmă achitarea serviciilor prestate.”
    59. Articolul 103:
    alineatul (1):
    la punctul 4), cuvîntul „cluburile,” se exclude;
    la punctul  5), textul  “serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor;” se exclude;
    la punctul 8), textul “proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate;” se exclude;
    la punctul 10), după cuvintele “pachetele de servicii turistice” se introduce textul „ , cu excepţia comisionului aplicat la formarea lor”;
    la punctul 20), după textul „(cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic)” se introduce textul „de la poziţiile tarifare 4901 şi 4902”;
    la punctul 23), cifra „3000” se înlocuieşte cu cifra „6000”;
    alineatul (91) se abrogă;
    alineatul (10) se abrogă.
    60. La articolul 104:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri;”
    la  litera c1), cuvintele „a cotei zero de T.V.A.” se înlocuiesc cu  cuvintele „a cotei zero a T.V.A.”.
    61. Articolul 107:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor efectuată de către comitent comisionarului subiect al impunerii cu T.V.A. reprezintă valoarea impozabilă a livrării acestor mărfuri efectuate de către comisionar cumpărătorului. Valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor efectuată de către comitent comisionarului care nu este subiect al impunerii cu T.V.A. reprezintă valoarea livrării acestor mărfuri cumpărătorului de către comisionar diminuată cu suma T.V.A. care ar fi fost calculată de către comisionar dacă acesta ar fi fost subiect impozabil cu T.V.A.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    “(7) Valoarea impozabilă a serviciului prestat administratorului fiduciar subiect al impunerii cu T.V.A. de către fondatorul administrării constituie valoarea impozabilă a serviciului prestat beneficiarului de către administratorul fiduciar. Valoarea impozabilă a serviciului prestat administratorului fiduciar care nu este subiect al impunerii cu T.V.A. de către fondatorul administrării reprezintă valoarea serviciului prestat  cumpărătorului de administratorul fiduciar diminuată cu suma T.V.A. care ar fi fost calculată de către comisionar dacă acesta ar fi fost subiect impozabil cu T.V.A.”
    62. La articolul 108 alineatul (2), cuvîntul „consumatorului” se înlocuieşte cu cuvintele „cumpărătorului (beneficiarului)”.
    63. La articolul 110 alineatul (1), cuvîntul „consumatorului” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cuvintele „cumpărătorului (beneficiarului)”.
    64. Articolul 1121 se abrogă.
    65. La articolul 113 alineatul (3), textul “ , cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 107” se exclude.
    66. Articolul 116 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. în baza facturii fiscale primite, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil va exclude din trecerea în cont  suma T.V.A. care corespunde sumei datoriei compromise neachitate.”
    67. La articolul 117 alineatul (2), punctul 7) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante;”.  
    68. Articolul 1171:
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La livrarea energiei electrice, energiei termice, apei calde reţelelor de distribuţie, producătorul, în baza informaţiei prezentate de reţelele de distribuţie, eliberează factura fiscală cu divizarea volumelor în funcţie de cota T.V.A. aplicată.”
    la alineatul (3), cuvîntul „consumator” se înlocuieşte cu cuvintele „cumpărător (beneficiar)”;
    la alineatul (4), după cuvintele „de producţie agricolă” se introduc cuvintele „şi de mărfuri, servicii” ;
    la alineatul (6),  textul „după primirea facturii fiscale, perfectată de către comisionar la serviciul acordat” se înlocuieşte cu textul „la transmiterea mărfurilor la comisionar”, iar după cuvîntul „cumpărător” se introduce cuvîntul „(beneficiar)”;
    la alineatul (8), textul „Eliberarea facturii fiscale la serviciul acordat de fondatorul administrării se efectuează după ce acesta primeşte factura fiscală, eliberată de administratorul fiduciar la serviciul de administrare fiduciară pe care l-a acordat.” se exclude, iar cuvîntul „consumatorul” se înlocuieşte cu cuvintele „cumpărătorul (beneficiarul)”;
    alineatul (9):
    la litera a), cuvîntul „consumatorul” se înlocuieşte cu cuvintele „cumpărătorul (beneficiarul)”;
    la litera c), cuvîntul „consumatorul” se înlocuieşte cu cuvintele „cumpărătorul (beneficiarul)”.
    69. Articolul 118:
    la alineatul (1), textul „Dările de seamă privind mărfurile, serviciile livrate şi valorile materiale, serviciile procurate” se înlocuieşte cu textul „Registrele de evidenţă a procurării şi livrării de mărfuri, servicii”;
    alineatul (2):
    în partea introductivă, textul „Documentaţia pentru evidenţa valorilor materiale, serviciilor procurate” se înlocuieşte cu textul „Registrul de evidenţă a procurării de mărfuri, servicii”;
    litera a) se completează în final cu textul „şi/sau seria şi numărul declaraţiei de import şi/sau numărul documentului confirmativ pentru importul de servicii”;
    litera b) se completează în final cu textul „şi/sau data din declaraţie în regim liber de vamă şi/sau data plăţii T.V.A. la servicii şi numărul documentului de plată”;
    la alineatul (4) litera c), cuvîntul „consumatorului” se înlocuieşte cu cuvintele „cumpărătorului (beneficiarului)”.
    70. După articolul 118 se introduce articolul 1181 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1181. Registrul general electronic al
                               facturilor fiscale
    (1) Factură fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de:
    100000 lei – începînd cu 1 iulie 2012, de către subiecţii impunerii cu T.V.A. care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
    50000 lei – începînd cu 1 ianuarie 2013, de către toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.;
    10000 lei – începînd cu 1 ianuarie 2014, de către toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.
    (2) Cumpărătorul are dreptul să verifice corespunderea datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registrul general electronic al facturilor fiscale.”
    71. La articolul 123:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
     „(2) În cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor subiectului impunerii, altor persoane, în cazul însuşirii mărfurilor de către subiectul impunerii sau de către membrii familiei acestuia, precum şi în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din încăperea de acciz, achitarea accizelor se efectuează în modul specificat la alin. (1).”
    la alineatul (5), după cuvintele „mărfurile supuse accizelor” se introduc, în ambele cazuri, cuvintele „îmbuteliate în ambalaj pentru consum final”, iar cuvintele “ . Marca comercială de stat”  şi „ . Mărcilor comerciale de stat” se exclud;
    la alineatul (6), cuvintele  „ . Marca comercială de stat” se  exclud;
    articolul se completează în final cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Timbrele de acciz de model vechi rămîn valabile pe termen de un an de la data punerii în aplicare a celor noi.”
    72. La articolul 124:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Accizele nu se achită pentru proprietatea confiscată, proprietatea fără stăpîn, proprietatea trecută în posesia statului cu drept de succesiune şi pentru comori.”
    la alineatul (5), cuvintele „cu excepţia ţigărilor cu filtru de import” se exclud;
    alineatul (12) se abrogă.
    73. Articolul 127 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Declaraţia menţionată  la alin. (3) se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    74. La articolul 128 alineatul (1) litera b), textul „cu autorizaţia procurorului sau cu înştiinţarea ulterioară a acestuia în termen de 24 de ore” se înlocuieşte cu textul „în baza încheierii judecătorului de instrucţie”.
    75. În anexa la titlul IV:
    poziţiile tarifare 220410, 220421, ex.220421101, 220429, 220430 se exclud;
    poziţia tarifară 2205 va avea următorul cuprins:
„2205

Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante

litru alcool absolut/ valoarea în lei
15 lei + 15%”
 
  poziţia tarifară 220600 va avea următorul cuprins:
„220600

Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte

litru alcool absolut/ valoarea în lei
15 lei + 15%”
 
    poziţiile tarifare 22071000 şi 220720000 se înlocuiesc cu poziţia tarifară 2207 cu următorul cuprins:
„2207

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de 80% vol. sau mai mare; alcool etilic şi alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie

litru alcool absolut/ valoarea în lei
15 lei + 15%”
 
    poziţia tarifară 2208 va avea următorul cuprins:
„2208

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de pînă la 80% volum, distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice

litru alcool absolut/ valoarea în lei
30 lei + 30%”
 
    la poziţia tarifară 240210000 coloana 4, cifra „25” se înlocuieşte cu cifra „40”;
    poziţia tarifară 240220 va avea următorul cuprins:
„240220
 Ţigarete care conţin tutun:
 
 
 

- cu filtru

1000 bucăţi/ valoarea în lei
 
20 lei + 24%
 

- fără filtru

1000 bucăţi
20 lei”

    la poziţia tarifară 240290000:
    în coloana 3, textul „1000 bucăţi” se înlocuieşte cu cuvintele „valoarea în lei”;
    în coloana 4, cifra „10,80 lei” se înlocuieşte cu cifra „40%”;
    la poziţia tarifară 270710100 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 270720100 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 270730100 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 270750 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 270900100 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 271011110-271019290 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 271019310-271019490 coloana 4, cifra „1125” se înlocuieşte cu cifra „1200”;
    după poziţia tarifară 271019310-271019490 se introduc următoarele poziţii tarifare:
„271019510

Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific

tona
1200 lei
271019610

Păcură cu un conţinut de sulf de maximum 1% din greutate

tona
1200 lei
271112
Propan
tona
1800 lei
271113
Butan
tona
1800 lei
271114000
Etilenă, propilenă, butilenă și butadienă
tona
1800 lei
271119000
Altele
tona
1800 lei
280430000
Azot
tona
100 euro
280440000
Oxigen
tona
110 euro”
 

   
    la poziţia tarifară 290110000 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290124100 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290129000 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290211000 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290219 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară ex.290220000 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290230000 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290244000 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290290900 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290511000-290513000 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290514 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 290516 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară ex.290519000 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 2909 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 381400900 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 381700500 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    la poziţia tarifară 381700800 coloana 4, cifra „2700” se înlocuieşte cu cifra „2885”;
    poziţiile tarifare 701322, 701333, 701341, 701391, ex.701890900, ex.702000800 se exclud;
    la poziţia tarifară 852110:
    în coloana 3, cuvîntul „bucata” se înlocuieşte cu cuvintele „valoarea în lei”;
    în coloana 4, textul „11,80 euro” se înlocuieşte cu textul „5%”;
    la poziţia tarifară 852190000:
    în coloana 3, cuvîntul „bucata” se înlocuieşte cu cuvintele „valoarea în lei”;
    în coloana 4, textul „11,80 euro” se înlocuieşte cu textul „5%”;
    poziţiile tarifare ex.852580 şi ex.852580190 se exclud;
    la poziţia tarifară 8527 coloana 4, cifra „15” se înlocuieşte cu cifra „5”;
    la poziţia tarifară 870321 coloana 4, cifra „0,34” se înlocuieşte cu cifra „0,36”;
    la poziţia tarifară 870322 coloana 4, cifra „0,45” se înlocuieşte cu cifra „0,48”;
    la poziţia tarifară 870323 coloana 4, cifra „0,68” se înlocuieşte cu cifra „0,73”, iar cifra „1,13” – cu cifra „1,21”;
    la poziţia tarifară 870331 coloana 4, cifra „0,45” se înlocuieşte cu cifra „0,48”;
    la poziţia tarifară 870332 coloana 4, cifra „1,13” se înlocuieşte cu cifra „1,21”;
    poziţiile tarifare ex.940510500, ex.940520500, ex.940550000 şi ex.940591 se exclud;
    note la anexă:
    la punctul 1, cuvintele „. Mărcii comerciale de stat” se  exclud;
    la punctul 2, cuvintele „. Marca comercială de stat”, în ambele cazuri, se exclud;
    punctul 8 se abrogă;
    notele se completează cu punctul 9 cu următorul cuprins:
    „9. Mărfurile de la poziţiile tarifare 280430000 şi 280440000 produse pe teritoriul ţării sînt scutite de plata accizului.”
    76. Articolul 129:
    la punctul 3), textul „Pentru Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău – şef (şef-adjunct) al inspectoratului, şef (şef-adjunct) al oficiului fiscal.” se exclude;
    punctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) Funcţionar fiscal – funcţionar public, conform prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care este persoană cu funcţie de răspundere remunerată în organul fiscal. Noţiunea „funcţionar fiscal” este identică cu noţiunile „funcţionar public”, „persoană cu funcţie de răspundere a organului fiscal” şi „persoană cu funcţie de răspundere a Serviciului Fiscal de Stat”, prevăzute de prezentul cod şi de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”
    articolul se completează cu punctul 51) cu următorul cuprins:
     „51) Martor – persoană cu capacitatea de exerciţiu deplină, care nu este interesată de săvîrşirea actelor de executare şi care nu se află cu participanţii la procedura de executare în legături de rudenie pînă la al patrulea grad sau în relaţii de subordonare şi nu este supus controlului din partea lor.”
    punctul 13) se completează în final cu textul: „Obligaţia fiscală care reprezintă obiectul concilierii al contractului încheiat conform art. 180 devine restanţă după expirarea termenului modificat în conformitate cu contractul respectiv. Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul:
    a) beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală;
    b) neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanţelor;
    c) atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale agenţilor economici.”
    punctul 17) se completează în final cu textul “ , precum şi contul deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”.
    77. La articolul 131 alineatul (5) litera d), cuvintele „oficiilor de executare ale Departamentului de executare” se înlocuiesc cu cuvintele  „executorilor judecătoreşti”.
    78. Articolul 133:
    alineatul (1):
    se completează  cu literele d1), d2) şi d3) cu  următorul cuprins:
    „d1) organizează asigurarea gratuită a contribuabililor cu formulare tipizate de dări de seamă fiscale, iar contra plată – cu formulare de facturi fiscale;
    d2) sigilează maşinile de casă şi de control ale contribuabililor, ţine evidenţa lor, efectuează controale privind utilizarea maşinilor de casă şi de control la decontările în numerar şi privind asigurarea păstrării benzilor de control emise de acestea;
    d3) efectuează verificarea softurilor instalate în maşinile de casă şi de control ridicate de la contribuabili;”
    se completează  cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) asigură administrarea fiscală a marilor contribuabili;”
    litera f) se completează  în final cu textul “ , precum şi verifică corectitudinea acţiunilor şi procedurii de alăturare şi raportare prevăzute la art. 197 alin. (31) şi la art. 229 alin. (22), realizate de către executorul judecătoresc”;
    la litera h1), textul „prevederilor art. 225” se înlocuieşte cu textul „metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiei fiscale”;
    alineatul se completează cu litera m1) cu următorul cuprins:
    “m1) stabileşte criteriile de selectare a marilor contribuabili şi aprobă lista acestora;”
    alineatul (2):
    se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) emite decizii asupra cazurilor de încălcare fiscală stabilite în urma aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiei fiscale;”
    la litera h), textul „/neutilizarea lor de contribuabili la decontările în numerar” se înlocuieşte cu textul „ maşinilor de casă şi de control la decontările în numerar şi privind asigurarea păstrării benzilor de control emise de acestea”.
    79. Articolul 134 alineatul (1):   
    la litera a), după cuvintele „alte persoane respectă legislaţia fiscală,” se introduc cuvintele „să efectueze cumpărătura de control în cadrul controlului fiscal,”;
    alineatul se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) să ridice de la contribuabil maşinile de casă şi de control utilizate la decontările în numerar, în scopul verificării softurilor instalate în acestea, întocmind un proces-verbal conform art. 145;”.
    80. Articolul 136:
     la litera h), după cuvintele „să elibereze” se introduce textul „ , în cazurile reglementate de legislaţie sau la solicitarea organelor şi autorităţilor publice abilitate legal,”;
    articolul se completează cu litera p1) cu următorul cuprins:
     „p1)  să asigure gratuit accesul contribuabililor la Registrul general electronic al facturilor fiscale;”.
    81. La articolul 145:
    denumirea articolului se completează în final cu cuvintele “şi/sau a maşinilor de casă şi de control”;
    în cuprinsul alineatelor (1)–(5), după cuvîntul “documentele” se introduc cuvintele “şi/sau maşinile de casă şi de control”, iar după cuvîntul „documentelor” – cuvintele „şi/sau maşinilor de casă şi de control”;
    la alineatul (4), litera d) se completează cu cuvintele“ , numerele de înregistrare ale maşinilor de casă şi de control”;
    articolul se completează  cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
     „(7) Maşinile de casă şi de control ridicate sînt restituite, după verificarea softului instalat în  acestea,  persoanei de la care au fost ridicate sau, în lipsa acesteia, persoanei care o înlocuieşte.”
    82. La articolul 146, alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Posturile fiscale pot fi staţionare, mobile şi electronice. Postul fiscal staţionar este amplasat într-un loc stabil şi special amenajat, unde îşi exercită atribuţiile. Postul fiscal mobil, asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplasează, după caz, în raza teritoriului controlat. Postul fiscal electronic reprezintă o soluţie tehnico-informaţională de transmitere şi stocare în mod electronic a informaţiei care poate fi utilizată în mod direct sau indirect la determinarea obligaţiei fiscale.
    (3) Postul fiscal staţionar sau postul fiscal mobil este constituit din cel puţin un funcţionar fiscal şi, în funcţie de caz şi de modul de efectuare a controlului, din angajaţi ai organelor afacerilor interne sau ai altor organe. Postul fiscal electronic este constituit din soluţia tehnico-informaţională de transmitere a informaţiei în formă electronică, folosind reţelele de comunicaţii, de la contribuabil către sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
    (4) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după caz, în comun cu organele de resort, hotărăşte asupra instituirii posturilor fiscale, stabileşte tipul şi locul de amplasare, iar în cazul postului fiscal electronic – şi tehnologia de comunicare electronică, aprobă regulamentul lor. În cazul creării de posturi fiscale în locuri publice, decizia este coordonată cu organul executiv al administraţiei publice locale. În cazul creării de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic, acesta este obligat să asigure personalului lor accesul şi condiţiile necesare exercitării atribuţiilor, precum şi condiţiile tehnice de instalare a echipamentelor electronice de comunicare (în cazul instalării postului fiscal electronic).”
    83. Articolul 148:
    la alineatul (1), cuvintele “Legea serviciului public” se înlocuiesc cu cuvintele “Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, iar cuvintele “privind serviciul public” – cu cuvintele “cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
    la alineatul (2), cuvintele „Legea serviciului public” se înlocuiesc cu cuvintele „Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    “(51) Funcţionarul fiscal ocupă funcţia publică de inspector fiscal de stat, indiferent de subdiviziunea în care activează.”
    la alineatul (6), cuvîntul „concedierea” se înlocuieşte cu cuvintele „eliberarea, destituirea”.
    84. Articolul 149 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 149. Gradele de calificare ale
                            funcţionarilor fiscali
    (1) Pentru funcţionarii publici din Serviciul Fiscal de Stat se instituie gradele de calificare prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (2) Gradele de calificare ale funcţionarilor fiscali încadraţi anterior în Serviciul Fiscal de Stat se egalează după cum urmează:
 

Gradele de calificare conferite funcţionarilor fiscali

Gradele de calificare prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Consilier principal de stat în serviciul fiscal
Consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I

Consilier de stat de gradul I, II sau III în serviciul fiscal

Consilier de stat de clasa I, a II-a sau a III-a
Inspector de gradul I, II sau III în serviciul fiscal
Consilier de clasa I, a II-a sau a III-a”
 
    85. La articolul 151 alineatul (1), după textul „Legii privind protecţia muncii” se introduce textul „ , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    86. La articolul 161, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    “(8) La adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 30 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.”
    87. La articolul 162 alineatul (1) litera a), textul „notar, birou individual sau asociat de avocaţi rezidente” se înlocuieşte cu textul „notar public, cabinet al avocatului, oricărei persoane care practică activitate particulară de detectiv şi de pază, oricărui executor judecătoresc, birou individual al mediatorului, birou asociat de mediatori”.
    88. La articolul 164 alineatul (4) litera d), textul „a notarului, a biroului individual sau asociat de avocaţi” se înlocuieşte cu textul  „a notarului public, a asociaţiei de notari, a cabinetului avocatului, a biroului asociat de avocaţi, a asociaţiei de avocaţi, a persoanei care practică activitate particulară de detectiv şi de pază, a executorului judecătoresc, a biroului asociat de executori judecătoreşti, a biroului individual al mediatorului, a biroului asociat de mediatori”.
    89. Articolul 167:
    la alineatul (1), textul „ , în termen de 2 zile lucrătoare, să informeze organul fiscal teritorial unde titularul contului se află la evidenţă fiscală” se înlocuieşte cu textul „să informeze în aceeaşi zi organul fiscal prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare”;
    în cuprinsul alineatului (2), după cuvintele „documentului” şi „documentul” se introduce cuvîntul „electronic”, iar cuvintele „poştă sau curier special” se înlocuiesc cu textul „sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Instituţiile financiare vor informa în aceeaşi zi organul fiscal prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare despre modificarea sau închiderea contului bancar (cu excepţia conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor trezoreriale de venituri).”
    90. La articolul 168 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) lichidării, reorganizării sau încetării activităţii persoanei juridice, întreprinderii cu statut de persoană fizică, notarului public, asociaţiei de notari, cabinetului avocatului, biroului asociat de avocaţi, asociaţiei de avocaţi, persoanei care practică activitate particulară de detectiv şi de pază, executorului judecătoresc, biroului asociat de executori judecătoreşti, biroului individual al mediatorului, biroului asociat de mediatori;”.
    91. La articolul 1741 alineatul (1), după cuvintele “persoane juridice” se introduc cuvintele “şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător”.
    92. Articolul 175 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) În scopul atestării lipsei restanţelor faţă de buget, în scopul beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală, în scopul anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar al contribuabilului emise pentru asigurarea încasării restanţelor, precum şi în cazurile admiterii de erori la perfectarea documentelor de plată, se vor considera stinse sumele de impozite, taxe, alte plăţi, majorări de întîrziere (penalităţi) şi/sau amenzi pentru care, la data examinării contului personal generalizat al contribuabilului, documentele trezoreriale de plată privind stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare au fost perfectate şi remise organului corespunzător spre executare.”
    93. La articolul 176:
    alineatul (1) se completează în final cu  textul: “Termenul specificat la art. 175 se suspendă în cazul în care contribuabilul care solicită restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei, urmează a fi restituită este învinuit de săvîrşirea unei infracţiuni prin intermediul tranzacţiilor economice care a condus la apariţia dreptului la restituirea sumelor impozitelor şi/sau taxelor şi faţă de el a fost pornită urmărirea penală pînă la încetarea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, pronunţarea unei sentinţe de achitare definitive sau a unei sentinţe definitive de încetare a procesului penal faţă de contribuabilul respectiv.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 aprilie a anului următor anului de gestiune în care a fost constatată suma plătită în plus, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.”
     la alineatul (3), cifra „37” se înlocuieşte cu cifra „45”, iar în final se introduce textul: „Pe perioada suspendării termenului în conformitate cu alin. (1), dobînda nu se calculează.”
    94. La articolul 180:
    alineatul (3) se  completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    “b1) beneficierii de scutire personală stabilită la art. 33 alin. (2);”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Amînarea sau eşalonarea se acordă cu condiţia stingerii obligaţiei fiscale curente în perioada termenului de amînare sau de eşalonare.”
    alineatul (8) se completează în final cu textul „asupra obligaţiei fiscale care este obiect al contractului”.
    95. Articolul 188:
    la alineatul (2), textul: „La prezentarea dării  de seamă corectate, contribuabilului i se aplică majorarea de  întîrziere (penalitatea) pentru perioada respectivă.” se exclude;
    la alineatul (4):
    litera a) se abrogă;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni;”.
    96. Articolul 189:
    la alineatul (1), cuvintele „cu excepţia controlului fiscal cameral,” se exclud;
    articolul se completează  cu alineatul (3)  cu următorul cuprins:
    „(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în cadrul utilizării metodelor indirecte de estimare în conformitate cu prevederile cap. 111 din prezentul titlu.”
    97. La articolul 191 alineatul (4), cuvîntul „Guvern” se înlocuieşte cu  sintagma „Ministerul Finanţelor.”
    98. Articolul 195 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 195. Organele abilitate cu executarea
                             silită  a obligaţiei fiscale
    (1) Executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează de către organul fiscal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (2) Executarea silită a obligaţiei fiscale calculate de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale se efectuează în comun cu organul fiscal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”
    99. La articolul 196, alineatul (5) se completează în final cu cuvintele “ , care are valoare de document executoriu”.
    100. Articolul 197:
    la alineatul (1), după cuvintele „ordine incaso” se introduc cuvintele “ , care au valoare de documente executorii,”.
    la alineatul (2), cuvîntul “operaţionale” se înlocuieşte cu cuvîntul “lucrătoare”.
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) În cazul în care în ziua sau anterior recepţionării ordinului incaso privind încasarea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului au fost înaintate alte documente executorii şi/sau în aceeaşi zi au fost înaintate alte ordine incaso pentru acelaşi cont/conturi bancare, emise de organele legal abilitate, şi mijloacele băneşti disponibile în aceste conturi nu sînt suficiente pentru executarea integrală a ordinelor incaso şi a documentelor executorii indicate, acestea (ordinul incaso şi documentul executoriu) se remit de către instituţia financiară (sucursală sau filială) în aceeaşi zi primului executor judecătoresc emitent, pentru încasarea şi distribuirea mijloacelor băneşti în ordinea satisfacerii creanţelor şi conform procedurii stabilite de Codul de executare. În aceeaşi zi, instituţia financiară (sucursala sau filiala) va informa în scris şi/sau prin alte metode legale organul fiscal despre existenţa altor ordine incaso şi/sau documente executorii şi despre remiterea acestora executorului judecătoresc corespunzător.”
    la alineatul (3), după cuvintele „obligaţia fiscală” se introduce textul „şi nu există situaţiile prevăzute la alin. (21)”;
    articolul se completează cu alineatele (31), (32) şi (33) cu următorul cuprins:
    “(31) Pentru situaţiile reglementate la alin. (21) al prezentului articol se vor aplica prin analogie dispoziţiile art. 92 din Codul de executare.
    (32) În urma alăturării realizate conform procedurii stabilite la alin. (31) al prezentului articol şi după expirarea termenului de alăturare stabilit la art. 92 din Codul de executare, executorul judecătoresc va comunica, în termen de 3 zile, organului fiscal despre toate acţiunile şi actele care trebuie sau au fost realizate cu această ocazie, în special cele care vizează gradul de prioritate a creanţelor care concurează pentru mijloacele băneşti aflate pe conturile debitorului ce sînt implicate în procedura de executare respectivă şi va solicita avizul organului fiscal în acest sens.
    (33) Repartizarea sumelor încasate de pe conturile debitorului (în speţele care vizează şi creanţele statului) se va realiza conform prevederilor legale în vigoare şi doar în baza avizului pozitiv al organului fiscal.
    În cazul primirii refuzului privind ordinea de repartizare a sumelor, actele ulterioare în acest sens ale executorului judecătoresc sînt lovite de nulitate, executorul judecătoresc fiind obligat să se conformeze prescripţiilor privind modul de repartizare a sumelor indicate de către organul fiscal, ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare.”
    101. La articolul 199, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    “(7) Bunurile sechestrate de organul fiscal se urmăresc în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    102. Articolul 200:
    la alineatul (1), după cuvîntul “bunurile” se introduc cuvintele “proprietate a”;
    la alineatul (4), după cuvîntul “folosinţă,” se introduc cuvintele “precum şi documentele confirmative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor,”;
    la alineatul (6) litera c), cuvintele „legislaţiei de procedură civilă” se înlocuiesc cu cuvintele “Codului de executare”;
    articolul se completează cu alineatul (161) cu următorul cuprins:
    „(161) În cazul sechestrării bunurilor imobiliare, organul fiscal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, copia de pe actul de sechestru şi hotărîrea de executare silită a obligaţiei fiscale oficiilor cadastrale teritoriale pentru notarea aplicării sechestrului.”
    103. Codul se completează cu articolul 2011 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2011. Executarea silită a producţiei
                               agricole nerecoltate (viitoare)
    (1) Organul fiscal este în drept să sechestreze producţia agricolă nerecoltată, cu excepţia celei prevăzute la art. 200 alin. (6) lit. a).
    (2) Aplicarea sechestrului nu absolvă contribuabilul de cultivare, recoltare şi/sau păstrare a producţiei.”
    104. La articolul 202 alineatul (1):
    litera g) se completează în final cu textul “cu recuperarea pînă la semnarea contractului a cheltuielilor legate de executarea silită suportate anterior semnării contractului”;
    alineatul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) emiterii unei încheieri/hotărîri a instanţei de judecată.”
    105. Articolul 203:
    la alineatul (3), sintagma “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se  înlocuieşte cu textul “inspectoratele fiscale de stat teritoriale, iar în cazul în care bunurile au fost sechestrate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – subdiviziunea responsabilă,”;
    alineatul (5) se completează în final cu textul: “Dacă părţile nu au ajuns la un acord privind preţul de comercializare a bunurilor, participantului i se restituie acontul.”
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    “(8) Comercializarea valorilor mobiliare sechestrate se efectuează de către Bursa de valori în modul stabilit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. În acest sens, organele fiscale vor remite Bursei de valori documentele aferente sechestrării valorilor mobiliare, iar Bursa de valori va organiza comercializarea acestora.”
    la  alineatul (13), cuvintele “de către organul fiscal a” se exclud.
    106. Articolul 204:
    la alineatul (1), după cuvintele “vînzare-cumpărare” se introduc cuvintele “şi achitarea integrală a preţului lotului”;
    la alineatul (2), textul: „Dacă, după ridicarea bunurilor, rezultatele licitaţiei sînt anulate conform art. 213 alin. (7), cumpărătorul este obligat să restituie acele bunuri.” se exclude.
    107. La articolul 206 alineatul (2), cuvîntul „Guvern” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Finanţelor”.
    108. Articolul 208:
    la alineatul (1), sintagma „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se înlocuieşte cu textul “inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, iar în cazul în care bunurile au fost sechestrate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în sarcina subdiviziunii responsabile”;
    la alineatul (3), cuvintele “cu licenţă pentru activitatea respectivă,” se exclud, iar sintagma “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se înlocuieşte cu textul “inspectoratele fiscale de stat teritoriale, iar în cazul în care bunurile au fost sechestrate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – de subdiviziunea responsabilă,”;
    la alineatul (4), textul “stabileşte preţul iniţial de comercializare, formînd loturi de bunuri” se înlocuieşte cu textul “aprobă preţul iniţial de comercializare al  bunurilor”.
    109. Codul se completează cu articolul 224 cu următorul cuprins:
     „Articolul 224. Cumpărătura de control
    (1) Cumpărătura de control este o modalitate de control, exprimată în crearea artificială de către funcţionarul fiscal a situaţiei de procurare a bunurilor materiale, de efectuare a comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor fără scopul de a le achiziţiona (consuma) sau de a le comercializa. Cumpărătura de control poate fi efectuată atît în valută naţională, cît şi în valută străină.
    (2) Contribuabilul  (reprezentantul  său în persoana vînzătorului, casierului sau altei persoane împuternicirile de a acţiona în numele contribuabilului la realizarea bunurilor materiale, la primirea comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor, care rezultă  din situaţia sau din documente confirmative) este informat despre  aplicarea cumpărăturii de control după efectuarea acesteia.
    (3) Mijloacele băneşti, inclusiv valuta străină, obţinute de la comercializarea bunurilor materiale, de la primirea comenzii de executare a lucrărilor şi a serviciilor urmează a fi restituite funcţionarului fiscal care a efectuat cumpărătura de control. Bunurile materiale se restituie contribuabilului.”
    110. La articolul 225, alineatul (2) se completează cu literele m1) şi m2) cu următorul cuprins:
    „m1) indicatorii contoarelor de evidenţă a elementelor de consumuri şi cheltuieli;
    m2) capacitatea normativă a utilajului de producţie/prelucrare;”.
    111. Titlul V se completează cu capitolul 111 cu următorul cuprins:
„Capitolul 111
METODELE INDIRECTE DE ESTIMARE A VENITULUI
IMPOZABIL AL PERSOANELOR FIZICE

    Articolul 2261. Noţiuni
    În sensul prezentului capitol, se definesc următoarele noţiuni:
    1) Metodă indirectă de estimare – metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.
    2) Sursă indirectă de informaţie – orice sursă pasibilă să furnizeze documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe referitoare la persoana fizică supusă verificării şi/sau referitoare la situaţii similare produse în condiţii similare relevante pentru estimarea venitului impozabil prin metode indirecte.
    3) Situaţie fiscală – stare fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată, care se exprimă prin totalitatea caracteristicilor cantitative, calitative şi/sau valorice ale elementelor enumerate la art. 6 alin. (9) şi a relaţiilor cu bugetul public naţional.
    4) Venit impozabil estimat – venit impozabil apreciat (rezultat) prin aplicarea metodelor indirecte de estimare, cu excepţia veniturilor ce au fost impozitate final la sursa de plată şi a veniturilor neimpozabile.
    5) Valoare mobiliară – titlu financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscrierea respectivă în registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidenţă ale deţinătorului nominal al acestor valori mobiliare.
    6) Mijloace băneşti –  sume de bani în valută naţională şi/sau în valută străină aflate în proprietate, cu excepţia celor împrumutate, deţinute în numerar, în conturile din instituţiile financiare naţionale şi din străinătate şi/sau împrumutate altor persoane.
    7) Mijloc de transport – orice mijloc destinat transportului de bunuri şi pasageri pe toate căile posibile, inclusiv unităţile de transport utilizate în scopuri sportive şi de agrement.
    8) Bunuri imobiliare – bunurile care corespund caracteristicii expuse la art. 276 pct. 2).
    9) Cheltuieli individuale – plăţi efectuate pentru procurarea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor pentru consum curent şi/sau pe termen lung, în scopuri personale sau în alte scopuri, exceptînd poziţiile expuse la pct. 5)–8).
    Articolul 2262. Termenul de prescripţie pentru
                             determinarea venitului impozabil estimat
    Termenul de prescripţie pentru determinarea venitului impozabil estimat al persoanei fizice nu va depăşi termenul stabilit la art. 264 alin. (1).
    Articolul 2263. Subiecţii estimării prin metode indirecte
    Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care:
    a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după aceasta dată;
    b) efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 300 mii lei.
    Articolul 2264. Obiectele estimării prin metode indirecte
    Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt orice venituri obţinute începînd cu 1 ianuarie 2012 de persoana fizică din sursele de venit impozabil stabilite conform art. 18, cu excepţia:
     a) veniturilor specificate la art. 901 alin. (1), (3), (31), (33) şi (34);
     b) veniturilor obţinute de persoanele fizice în afara Republicii Moldova, inclusiv cele ce sînt transmise rudelor de pînă la gradul III, dacă:
    - sînt confirmate documentar prin declaraţiile vamale, documentele ce confirmă transferul bancar, documentele ce autentifică intrarea lor legală în ţară după 1 ianuarie 2012;
    - sînt prezentate documente ce confirmă gradul de rudenie.
    Articolul 2265. Modalitatea impozitării
    Impozitarea venitului impozabil estimat se efectuează în modul general stabilit de legislaţia fiscală pentru impozitarea pe venit a persoanelor fizice.
    Articolul 2266.  Metodele indirecte de estimare
    (1) Organul fiscal este în drept să utilizeze următoarele metode indirecte de estimare a venitului impozabil:
    a) metoda cheltuielilor;
    b) metoda fluxului de mijloace băneşti;
    c) metoda proprietăţii;
    d) alte metode utilizate în practica internaţională.
    (2) Selectarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil se face în funcţie de situaţia constatată, de sursele de informaţii şi de înscrisurile identificate şi/sau documentele obţinute.
    (3) Utilizarea metodelor indirecte se efectuează individual sau combinat, în funcţie de complexitatea, dificultăţile, sursele de informaţii şi de perioada verificată.
    (4) La determinarea venitului impozabil estimat se va ţine cont de mijloacele băneşti declarate conform art. 2267 şi de veniturile neimpozabile conform art. 20 obţinute după 1 ianuarie 2012. La determinarea venitului impozabil estimat, veniturile obţinute de persoanele fizice în afara Republicii Moldova, inclusiv cele ce sînt transmise rudelor de pîna la gradul III, se vor considera ca neimpozabile dacă:
    a) sînt confirmate documentar prin declaraţiile vamale, documentele ce confirmă transferul bancar, documentele ce autentifică intrarea lor legală în ţară după 1 ianuarie 2012;
    b) sînt prezentate documente ce confirmă gradul de rudenie.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), nu se vor considera  neimpozabile veniturile persoanelor fizice ce sînt stipulate la art. 14 lit. c) şi/sau cele obţinute pentru activitatea în Republica Moldova.
    (6) Pentru subiecţii estimării care nu au obligaţia de a depune declaraţia conform art. 2267, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de 300 mii lei.
    (7) Obligaţia de a prezenta dovezi privind caracterul impozabil al venitului estimat se pune pe seama organului fiscal.
    (8) Calcularea suplimentară a impozitului pe venit la buget se va efectua în baza diferenţei pozitive dintre impozitul pe venit determinat din venitul impozabil estimat şi impozitul pe venit declarat de persoana fizică.
    Articolul 2267. Declararea disponibilului de
                             mijloace băneşti
    (1) Persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care, la situaţia de la 1 ianuarie 2012, deţine mijloace băneşti în sumă mai mare de 300 mii lei are obligaţia să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul de reşedinţă, pînă la 31 decembrie 2012, declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declaraţie documentele care confirmă disponibilul sumei declarate.
    (2) Formularul declaraţiei şi modul de declarare sînt aprobate de Ministerul Finanţelor.
    (3) Sumele declarate conform alin. (1) se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat în calitate de venituri obţinute în perioada de pînă la 1 ianuarie 2012. Pentru persoanele fizice care nu au depus declaraţia în conformitate cu alin. (1), mijloacele băneşti respective vor fi considerate ca fiind obţinute după 1 ianuarie 2012.
    Articolul 2268. Metoda cheltuielilor
    (1) Metoda cheltuielilor constă în compararea cheltuielilor individuale efectuate de către persoana fizică cu veniturile declarate în perioada supusă verificării.
    (2) Diferenţa pozitivă dintre cheltuielile individuale efectuate şi veniturile declarate constituie venitul nedeclarat.
    Articolul 2269. Metoda fluxului mijloacelor băneşti
    (1) Metoda fluxului mijloacelor băneşti constă în compararea intrărilor/ ieşirilor de sume în/din conturile bancare, precum şi a intrărilor/ieşirilor de sume în numerar, cu sursele de venit şi utilizarea acestora.
    (2) Diferenţa pozitivă dintre, pe de o parte, intrările mijloacelor băneşti din conturile bancare şi/sau cele folosite la plata în numerar şi, pe de altă parte, veniturile declarate constituie venitul nedeclarat. 
    Articolul 22610. Metoda proprietăţii
    (1) Metoda proprietăţii permite stabilirea venitului impozabil estimat, analizînd creşterea şi, respectiv, descreşterea proprietăţii persoanei fizice supuse verificării.
    (2) Creşterea sau descreşterea valorii proprietăţii procurate sau înstrăinate se determină prin compararea valorii proprietăţii la începutul perioadei cu cea de la sfîrşitul perioadei.
    (3) Drept bază pentru determinarea venitului nedeclarat va constitui diferenţa pozitivă dintre creşterea sau descreşterea valorii proprietăţii procurate sau înstrăinate şi venitul declarat, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia prevede altfel.
    Articolul 22611. Surse indirecte de informaţii
    (1) În scopul determinării venitului impozabil estimat, pot fi utilizate următoarele surse indirecte:
    a) informaţii de la instituţii financiare (sucursale sau filiale ale acestora), birouri notariale, organe vamale, organe de drept, burse de valori şi/sau alte organe publice privind tranzacţiile şi operaţiunile efectuate de persoana fizică şi datele despre aceasta, precum şi privind tranzacţiile şi operaţiunile similare efectuate de către alte persoane fizice în condiţii similare;
    b) informaţii deţinute de persoane fizice şi juridice referitoare la bunuri, lucrări, servicii şi mijloace băneşti comercializate şi/sau transmise cu titlu gratuit, referitoare la mijloacele băneşti sau bunurile materiale procurate şi/sau primite de persoana fizică supusă verificării;
    c) informaţia disponibilă din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat;
    d) informaţia sau alte probe obţinute de organul fiscal prin utilizarea mijloacelor speciale, prin analize, măsurări, comparări, cercetări;
    e) alte documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe obţinute atît de la persoanele terţe, cît şi de la persoana fizică supusă verificării.
    (2) În vederea executării prezentului capitol, persoanele fizice şi/sau juridice enumerate mai jos vor prezenta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în termenele şi în modul stabilit în contractul încheiat între acestea şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, următoarele informaţii:
    1) Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”:
    a) informaţia privind datele personale;
    b) informaţia privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosinţă cu titlu oneros sau gratuit.
    2) instituţiile financiare – informaţia privind toate tipurile de conturi deschise, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi;
    3) Serviciul Grăniceri – informaţia privind trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova;
    4) companiile turistice – informaţia privind foile turistice procurate;
    5) companiile de asigurare – informaţia  privind contractele de asigurare a bunurilor imobiliare, a mijloacelor de transport, a bijuteriilor de lux, a lucrărilor de artă de valoare şi anticariat;
    6) deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare – informaţia privind tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;
    7) Banca Naţională a Moldovei – informaţia despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum şi rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi;
    8) notarii:
    a) informaţia privind contractele de vînzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare;
    b) informaţia privind contractele de împrumut şi de donaţii;
    c) informaţia privind alte contracte aferente activelor de capital.
    Articolul 22612. Etapele aplicării metodelor indirecte
                               de estimare 
    Procedura de verificare a persoanei fizice cu aplicarea metodelor indirecte de estimare se va efectua în următoarele etape:
    a) analiza şi selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării;
    b) verificarea fiscală prealabilă a persoanei fizice;
    c) controlul fiscal.
    Articolul 22613. Analiza şi selectarea persoanelor fizice
                               care urmează a fi supuse verificării
    (1) În procesul analizei şi selectării persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării, organul fiscal întreprinde următoarele acţiuni:
    a) aplică metodele de analiză a riscurilor în scopul stabilirii domeniilor cu cel mai înalt nivel al riscurilor;
    b) selectează persoanele fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile.
    (2)  Analiza de risc reprezintă activitatea efectuată de către organul fiscal pentru a identifica riscurile de nedeclarare a venitului impozabil de către persoanele fizice, în vederea selectării acestora pentru verificarea prealabilă.
    (3) Metoda de analiză a riscurilor se aprobă de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (4) Selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării fiscale prealabile se va efectua de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în conformitate cu procedura aprobată. 
    Articolul 22614. Verificarea fiscală prealabilă
    (1) Verificarea fiscală prealabilă constă în reconstituirea situaţiei fiscale prealabile a persoanei fizice supuse verificării şi compararea venitului impozabil estimat ce decurge din situaţia fiscală constatată cu venitul impozabil declarat de aceasta.
    (2) La reconstituirea situaţiei fiscale prealabile, organul fiscal:
    a) acumulează documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe din toate sursele indirecte disponibile;
    b) cercetează minuţios datele şi probele obţinute;
    c) constată situaţia fiscală prealabilă.
    (3) Activitatea de verificare fiscală prealabilă se desfăşoară cu înştiinţarea persoanei fizice.
    (4) Prin verificarea prealabilă se stabileşte:
    a) mărimea diferenţei dintre venitul impozabil estimat, determinat din situaţia fiscală prealabilă constatată şi venitul impozabil declarat de persoana fizică;
    b) necesitatea efectuării controlului fiscal sau încetării procedurii de determinare a venitului impozabil estimat.
    (5) Rezultatele verificării fiscale prealabile se consemnează într-un raport de verificare fiscală prealabilă.
    (6) Raportul de verificare fiscală prealabilă va conţine toate constatările stabilite de organul fiscal pe perioada desfăşurării verificării, precum şi propunerea de  iniţiere a controlului fiscal sau de încetare a procedurii de verificare. După examinarea raportului de verificare fiscală prealabilă, conducătorul organului fiscal emite decizia privind iniţierea controlului fiscal sau privind încetarea procedurii de determinare a venitului impozabil estimat.
    (7) Decizia  privind iniţierea controlului fiscal va conţine lista persoanelor propuse pentru control, ţinînd cont de valoarea descrescîndă a diferenţei dintre venitul impozabil estimat şi cel declarat şi de capacitatea de a efectua un număr de controale. Conducătorul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este în drept să modifice lista persoanelor propuse pentru control în cazul apariţiei unor informaţii suplimentare.
    (8) Durata verificării fiscale prealabile nu va depăşi 45 de zile.
    Articolul 22615. Controlul fiscal
    (1) În baza deciziei de iniţiere a controlului fiscal, organul fiscal citează persoana fizică supusă verificării pentru a o înştiinţa despre iniţierea controlului fiscal. Citaţia se va emite în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (1)–(3).
    (2) Persoana citată este obligată să prezinte, pînă la iniţierea controlului fiscal, declaraţia cu privire la avere conform formularului şi modului stabilit de Ministerul Finanţelor.
    (3) La data prezentării persoanei fizice citate, organul fiscal o va anunţa despre rezultatele verificării fiscale prealabile şi despre iniţierea controlului fiscal. În final se va întocmi un proces-verbal de înştiinţare, în care se va menţiona:
    a) temeiul iniţierii controlului fiscal;
    b) data efectuării controlului fiscal;
    c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;
    d) posibilitatea de a solicita amînarea datei începerii controlului fiscal;
    e) dreptul persoanei fizice de a fi reprezentată conform prevederilor art. 244;
    f) materialele anexate la procesul-verbal;
    g) alte date relevante.
    (4) La procesul-verbal de înştiinţare se anexează:
    a) extrasul din raportul de verificare fiscală prealabilă ce conţine concluziile verificării care au stat la baza luării deciziei de iniţiere a controlului fiscal;
    b) carta contribuabilului.
    (5) Procesul-verbal de înştiinţare se contrasemnează de ambele părţi, un exemplar al căruia, cu anexe, se înmînează persoanei fizice.
    (6) Controlul fiscal se va iniţia nu mai devreme de 15 zile de la data înmînării procesului-verbal de înştiinţare, cu prezentarea deciziei privind iniţierea controlului fiscal.
    (7) Amînarea datei de iniţiere a controlului fiscal se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a persoanei supuse verificării, pentru motive justificate. În solicitare persoana fizică prezintă motivele pentru care solicită amînarea şi, după caz, documentele justificative în susţinerea acestora.
    (8) Cererea de amînare se examinează în termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia. Decizia luată se comunică persoanei fizice în mod oficial. În cazul în care cererea a fost soluţionată pozitiv, în decizie se indică data la care a fost reprogramată iniţierea controlului fiscal.
    (9) Controlul fiscal se efectuează la sediul organului fiscal cu respectarea prevederilor art. 145 alin. (2)–(6).
    (10) La data iniţierii controlului fiscal, persoana fizică va prezenta organului fiscal toate documentele, informaţiile şi/sau alte probe disponibile şi/sau explicaţiile necesare ce vizează obiectul controlului fiscal.
    (11) Durata efectuării controlului fiscal este stabilită de organul fiscal şi nu poate depăşi 3 luni de la data iniţierii verificării prealabile. Persoana verificată poate solicita prelungirea termenului de control cu 45 de zile.
    (12) Controlul fiscal poate fi sistat la apariţia uneia din următoarele condiţii ce ţin de obiectul controlului:
    a) necesitatea obţinerii de la terţi a unor documente, informaţii, explicaţii şi/sau probe suplimentare;
    b) solicitarea efectuării expertizei;
    c) solicitarea de la persoana fizică supusă verificării a unor documente, informaţii, explicaţii şi/sau probe suplimentare;
    d) solicitarea scrisă a persoanei fizice ca urmare a apariţiei unei situaţii obiective, confirmate de organul fiscal, care duce la imposibilitatea continuării controlului fiscal.
    Pe perioada unui control fiscal, persoana fizică poate solicita sistarea acestuia doar o singură dată.
    (13) Data de la care se sistează controlul fiscal se comunică în scris persoanei fizice prin decizia de sistare. După încetarea condiţiilor care au generat sistarea, controlul fiscal va fi reluat, data acestuia fiind comunicată persoanei fizice prin citaţie cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data reluării.
    (14) Perioada sistării controlului fiscal nu se include în durata efectuării controlului, ultima fiind calculată din ziua iniţierii lui pînă la ziua semnării actului de control fiscal.
    (15) În cazul în care organul fiscal apreciază că sînt necesare noi documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe relevante pentru control, le poate solicita de la persoana fizică supusă controlului. În acest caz, organul fiscal va sista, conform prevederilor alin. (12), efectuarea controlului fiscal şi va stabili, de comun acord cu persoana verificată, un termen rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile şi nu poate depăşi 45 de zile calendaristice, pentru prezentarea documentelor, informaţiilor, explicaţiilor şi/sau altor probe solicitate. În cazul în care se atestă unele circumstanţe ce împiedică persoana fizică să se încadreze în termenul respectiv, la decizia organului fiscal acesta poate fi prelungit.
    (16) Pe parcursul efectuării controlului fiscal, persoana fizică are dreptul să colaboreze cu organul fiscal prin prezentarea suplimentară a oricăror documente, informaţii, explicaţii şi/sau altor probe relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale. La prezentarea acestora, organul fiscal va întocmi un proces-verbal semnat de ambele părţi.
    (17) Cu acordul persoanei fizice supuse verificării, organul fiscal este în drept să efectueze controlul fiscal suplimentar la domiciliul acesteia. În caz de refuz, organul fiscal va întocmi un act de control fiscal, în baza căruia va înainta o acţiune în instanţa de judecată. După ce instanţa de judecată emite o hotărîre în favoarea organului fiscal, acesta, însoţit de colaboratorul poliţiei, va efectua controlul fiscal faptic la domiciliul persoanei fizice supuse verificării.
    (18) Toate documentele, informaţiile, explicaţiile şi/sau alte probe cunoscute de organul fiscal ce ţin de obiectul controlului vor fi luate în considerare la stabilirea situaţiei fiscale a persoanei fizice.
    (19) La finalizarea controlului fiscal, organul fiscal prezintă persoanei fizice constatările şi consecinţele fiscale cu întocmirea unui act de control fiscal, în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (5), (6) şi (8), în care se vor menţiona constatările stabilite.
    (20) La actul de control fiscal se anexează materialele ce au stat la baza rezultatelor stabilite.
    (21) Examinarea cazurilor de încălcare fiscală şi contestarea deciziei pronunţate se vor efectua în condiţiile generale stabilite de prezentul cod.
    (22) Dacă documentele, informaţiile, explicaţiile şi/sau alte probe prezentate de persoana fizică sînt incorecte, incomplete, false, dacă persoana fizică refuză să prezinte documentele sau, prin orice alte acţiuni, împiedică efectuarea controlului fiscal, inclusiv prin neprezentarea neîntemeiată la controlul fiscal, organul fiscal va determina valoarea estimată a obiectului impozabil în baza probelor reale acumulate şi va adopta decizia corespunzătoare.
    (23) Dacă persoana fizică supusă verificării va fi de acord, la orice etapă, cu obligaţiile fiscale estimate şi le va achita, controlul fiscal nu va fi iniţiat sau, în cazul în care a fost iniţiat, va fi finisat prin emiterea deciziei corespunzătoare, fără aplicarea amenzilor fiscale.
    (24) Perioadele  verificate în cadrul controlului fiscal nu se supun verificării repetate.”
    112. La articolul 227 alineatul (2), după cuvîntul “legal” se introduc cuvintele „şi convenţional”.
    113.  Articolul 228:
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau omisiuni şi prezintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care contribuabilul nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare, se aplică majorarea de întîrziere (penalitatea) în conformitate cu prezentul articol, dar nu mai mult decît obligaţia fiscală corespunzătoare.”
    alineatul (5) se completează cu litera a2) cu următorul cuprins:
    „a2) contribuabililor care au depus cerere pentru compensarea datoriilor faţă de buget din contul restituirii T.V.A. sau accizelor – pentru perioada de la data adoptării deciziei şi pînă la data transferului efectiv;”
    alineatul (8) se abrogă.
    114. Articolul 229:
    se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, emisă pentru încasarea mijloacelor băneşti în contul stingerii obligaţiei fiscale, nu împiedică executarea ordinelor incaso sau a documentelor executorii emise de către executorul judecătoresc. În acest sens, organul fiscal se va alătura procedurii de executare conform art. 92 din Codul de executare prin emiterea ordinelor incaso aferente dispoziţiilor de suspendare respective.
    (22) După eliberarea sumelor realizate în faza de executare, executorul judecătoresc va prezenta, în termen de 3 zile, informaţii cu privire la sumele distribuite creditorilor în modul stabilit de Codul de executare. În cazul neexecutării prescripţiilor menţionate, precum şi în cazul nedistribuirii sumelor conform categoriilor de creanţe prevăzute la art. 145 din Codul de executare, în partea ce ţine de obligaţia fiscală aferentă bugetului, faţă de executorul judecătoresc responsabil se va aplica, în baza deciziei organului fiscal, o sancţiune prevăzută la art. 253 alin. (11) şi (41) din prezentul cod cu obligarea executorului judecătoresc, în cazul în care nu a distribuit sau a distribuit incorect sumele băneşti,  să le transfere în termen de 3 zile la bugetul respectiv.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul “şi are valoare de document executoriu”.
    115. Articolul 234:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime, iar în cazul în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime, dacă nu apar obligaţii fiscale suplimentare. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra art. 253, 254, 255, 256, 257 alin. (2), 259, 260 alin. (4), 262, 2621 şi 263.”
    se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Persoanele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condiţiile reglementate la art. 214 alin. (8), sînt absolvite de aplicarea amenzilor şi penalităţilor pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.”
    116. Articolul 236 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau omisiuni şi prezintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care contribuabilul nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare şi acestea sînt achitate pînă la anunţarea unui control fiscal, amenda nu se aplică.”
    117. La articolul 241 alineatul (2), cuvintele “conducătorii organelor fiscale sau adjuncţii lor” se înlocuiesc cu cuvintele “conducerea organului fiscal”.
    118. Articolul 246 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la solicitarea scrisă a contribuabilului cu menţiunea că este de acord cu rezultatele controlului, examinarea cazului de încălcare fiscală poate fi efectuată fără respectarea termenului de prezentare a dezacordului prevăzut la art. 216 alin. (8).”
    119. Articolul 253:
    la alineatul (1), cifra „3000” se înlocuieşte cu cifra „10000”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
     „(11) Neprezentarea, prezentarea tardivă a informaţiei şi/sau prezentarea informaţiei neautentice conform prevederilor art. 197 alin. (32) şi art. 229 alin. (22) se sancţionează cu amendă de 3000 de lei.”
    la alineatul (4), cuvintele “organului fiscal” se înlocuiesc cu cuvintele “organului cu atribuţii de administrare fiscală”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    “(41) Neexecutarea sau executarea neconformă a prevederilor art. 197 alin. (32) şi (33) şi ale art. 229 alin. (22) se sancţionează, pentru fiecare încălcare, cu amendă în proporţie de 30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale.”
    la alineatul (5), cifra „3000” se înlocuieşte cu cifra „10000”.
    120. La articolul 254:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 254. Neutilizarea maşinilor de casă
                            şi de control. Neeliberarea  biletelor
                            de călătorie”;
    la alineatul (1), după cuvintele „unei activităţi” se introduc cuvintele „de către contribuabil şi persoana împuternicită cu eliberarea bonului de casă”, iar cifra „5000” se înlocuieşte cu cifra „10000”;
    la alineatul (2), cifra „6000” se înlocuieşte cu cifra „10000”;
    alineatul (21) va avea următorul cuprins:
    „(21) Pentru desfăşurarea activităţii de transportare a călătorilor cu mijloace de transport auto pe rute suburbane, urbane, interurbane, internaţionale fără bilete de călătorie (bilet de călătorie – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, înregistrat la agentul transportator, confecţionat în mod tipografic în conformitate cu actele normative în vigoare), contribuabilul şi persoana împuternicită înregistrată la agentul transportator se sancţionează cu o amendă în mărime de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.”
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Comiterea repetată a încălcărilor specificate la alin. (1), (2) şi (21) se sancţionează cu amendă de 25000 de lei. Comiterea a treia oară şi mai mult a încălcărilor specificate la alin. (1), (2) şi (21) se sancţionează cu o amendă de 50000 de lei pentru fiecare caz.”
    121. La articolul 255, textul „(filialelor, reprezentanţelor, sucursalelor, secţiilor, magazinelor, depozitelor, unităţilor comerciale etc.)” se exclude, iar în final se introduce textul: „Sînt pasibile de amendă subdiviziunile care corespund noţiunii indicate la art. 5 pct. 29).”
    122. Articolul 256:
    la alineatul (4), cifra „1500” se înlocuieşte cu cifra „3000”;
    la alineatul (5), textul „la 5.000 la 8.000” se înlocuieşte cu cifra „6000”;
    la alineatul (7), după cuvîntul “Neînregistrarea” se introduc cuvintele “sau înregistrarea tardivă”, iar în final se introduce textul: „În cazul aplicării amenzii în conformitate cu prezentul alineat, amenda prevăzută la art.261 alin. (5) nu se aplică.”
    123. Articolul 257:
    la alineatul (5), cifra „30000” se înlocuieşte cu cifra „50000”;
    alineatul (6) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Prin derogare de la alin. (1), (2) şi (5), prevederile respective nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc rapoartele financiare în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, pe o perioadă de pînă la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate.”
    124. Codul se completează cu articolul 2571 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2571. Neeliberarea facturii fiscale în cazul
                               bunurilor gajate
    Se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.”
    125. Articolul 260 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 260. Nerespectarea modului de întocmire şi
                             de prezentare a dării de seamă fiscale
                             şi a facturii fiscale, precum şi neînre-
                             gistrarea facturii fiscale în Registrul
                             general electronic al facturilor fiscale
    (1) Neprezentarea dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate.
    (2)  Prezentarea tardivă a  dării de seamă fiscale  se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.
    (3) Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 10000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin informaţii neautentice.
    (4) Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art. 117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite.
    (41) Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei  pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite.
    (5) În cazul micşorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero la impozitul pe venit în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2011, se aplică o amendă în mărime de 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.”
    126. La articolul 261:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor se sancţionează cu o amendă în mărimea impozitului, taxei nedeclarate.”
    la alineatul (6), cifra „500” se înlocuieşte cu cifra „1000”.
    127.  Articolul 262 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 262. Lipsa timbrelor de acciz, a “Timbrelor
                           de acciz”
    Lipsa timbrelor de acciz, “Timbrelor de acciz” la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor timbre de acciz, “Timbrelor de acciz” falsificate ori nevalabile se sancţionează, în cazul în care contribuabilul comercializează, transportă sau depozitează mărfuri fără timbre de acciz, “Timbre de acciz” sau cu timbre de acciz, “Timbre de acciz” falsificate ori nevalabile, cu o amendă în mărime de 50000 lei, iar în cazul comiterii repetate a încălcărilor în cauză, se sancţionează cu o amendă de 100000 lei. Încălcările specificate în prezentul alineat comise a treia oară şi mai mult se sancţionează cu o amendă de 250000 lei pentru fiecare caz.”
    128. Articolul 263:
    la alineatul (1), cifrele „1000” şi „5000” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele „5000” şi „10000”;
    la alineatul (2), cifrele „1000” şi „5000” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele „5000” şi „10000”;
    129. La articolul 278 alineatul (1), după cuvîntul „construcţiile,” se introduc cuvintele „casele de locuit individuale,”.
    130. Articolul 280:
    litera a):
    în partea introductivă, după cuvintele “cu excepţia satelor (comunelor)” se introduce textul “ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi”;
    la prima liniuţă, cifra “0,25” se înlocuieşte cu cifra “0,3”;
    la liniuţa a doua, cifra “0,02” se înlocuieşte cu cifra “0,05”;
    articolul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1)  pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:
    - cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
    - cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
    Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale;”.
    131. Codul se completează cu articolul 2801 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2801. Perioada fiscală
    Perioada fiscală este anul calendaristic.”
    132. Articolul 281:
    la alineatul (1), cuvintele „desfăşoară activitate de întreprinzător” se înlocuiesc cu cuvintele „sînt înregistrate în calitate de întreprinzător”, iar cuvintele „a anului fiscal respectiv” – cu cuvintele „a perioadei fiscale respective”;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Înştiinţarea subiecţilor impunerii specificaţi la alin. (1) cu privire la suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată se realizează de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor, cu participarea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, prin intermediul  avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare.”
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective.”
    la alineatul (2), după cuvintele „de folosinţă şi” se introduce cuvîntul „/sau”;
    la alineatul (3), cuvîntul „costul” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cuvintele „valoarea estimată a”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care, după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii, impozitul pe bunurile imobiliare  se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor de proprietate sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către subiectul impunerii a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.
    În cazul în care obiectul impunerii existent a fost lichidat, demolat sau distrus complet, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pînă la momentul radierii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare din registrul bunurilor imobile sau pînă la momentul încetării exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau  de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.”
    133. Codul se completează cu articolul 2811 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2811. Termenele de prezentare a calculului
                               impozitului
    (1) Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), sînt obligate să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare pînă la 1 iulie inclusiv a perioadei fiscale  respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 1 iulie a perioadei fiscale  respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai tîrziu de 31 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
    (2) Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, pînă la 31 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, o dare de seamă unificată.
    (3) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare specificat la alin. (1) al prezentului articol se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    134. Articolul 282 se completează cu alineatele (3), (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(3)  Prin derogare de la prevederile alin. (1),  întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 31 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1),  persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), care  dobîndesc bunurile imobiliare după 1 iulie a perioadei fiscale  respective achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 31 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
    (5) Impozitul pe bunurile imobiliare se achită la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la locul amplasării obiectelor impunerii.”
    135. La articolul 283 alineatul (2), după cuvintele “cu excepţia satelor (comunelor)” se introduce textul “ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi,”.
    136. Anexa la titlul VI:
    în denumirea anexei, după cuvintele “cu excepţia satelor (comunelor)” se introduce textul “ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi”;
    menţiunea la anexă se completează în final cu textul „ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi”.
    137. La articolul 288, punctul 8) va avea următorul cuprins:
    „8) Dispozitiv publicitar – sistem de comunicare vizuală pentru plasarea publicităţii exterioare, cum ar fi afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice.”
    138. La articolul 289 alineatul (2):
    litera l) se abrogă;
    alineatul se completează cu literele m), n), o), p) şi q) cu următorul cuprins:
    „m) taxa de la posesorii unităţilor de transport;
    n) taxa pentru parcaj;
    o) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor;
    p) taxa pentru evacuarea deşeurilor;
    q) taxa pentru dispozitivele publicitare.”
    139. Articolul 290:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care  plasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport,  altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);”
    articolul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) în cazul transmiterii în posesie şi/sau folosinţă a  afişelor, a pancartelor, a panourilor şi a altor mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare, ai căror proprietari sînt autorităţile publice, instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale – deţinătorii drepturilor patrimoniale, dacă aceştia sînt persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător;”
    litera l) se abrogă;
    articolul se completează cu literele m), n), o), p) şi q) cu următorul cuprins:
    “m) taxa de la posesorii unităţilor de transport – persoanele juridice sau fizice posesoare de unităţi de transport înmatriculate în autoritatea publică locală respectivă;
    n) taxa pentru parcaj – persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care utilizează parcajul;
    o) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – persoanele juridice sau fizice care dispun de unităţi stradale pentru comercializarea produselor şi/sau prestarea serviciilor;
    p) taxa pentru evacuarea deşeurilor – persoanele fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu;
    q) taxa pentru dispozitivele publicitare – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care sînt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare.”
    140. La articolul 291 alineatul (1):
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) la taxa de piaţă – suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei;”
    litera l) se abrogă;
    alineatul se completează cu literele m), n), o), p) şi q) cu următorul cuprins:
    „m) la taxa de la posesorii unităţilor de transport – capacitatea cilindrică a motorului, masa totală, numărul de unităţi de transport aflate în posesie, sarcina masică pe osie a unităţii de transport aflate în posesie pe parcursul unui an;
    n) la taxa pentru parcaj – locul de parcaj special amenajat, utilizat pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen;
    o) la taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, cum ar fi chioşcurile, gheretele, frigiderele, tonetele, tarabele, unităţile de transport specializate şi altele, amplasate în afara pieţelor autorizate;
    p) la taxa pentru evacuarea deşeurilor – numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu;
    q) la taxa pentru dispozitivele publicitare – suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar.”
    141. Articolul 293:
    la alineatele (1) şi (2), textul „şi l)” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul obiectelor impunerii (aferente publicităţii exterioare) stipulate la art. 291 lit. c) şi obiectelor impunerii stipulate la art. 291 lit. e),  taxele aferente acestora se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta şi pînă în ziua în care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate,  anulate, retrase  în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora.
    Autoritatea administraţiei publice locale va prezenta, trimestrial,  inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care au primit autorizaţii (coordonări), cărora le-au fost suspendate, anulate, retrase autorizaţiile (coordonările) sau la care au expirat termenele de valabilitate al acestora, indicînd data la care au fost eliberate autorizaţiile (coordonările) şi data la care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase sau la care termenul de valabilitate a expirat.”
    142. La articolul 294, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Taxa de la posesorii de cîini poate fi achitată organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.”
    143. La articolul 295, litera h) se abrogă.
    144. Anexa la titlul VII:
    la litera c):
    în coloana 2, textul „Suprafaţa publicitară” se exclude;
    în coloana 3,  textul „lei anual pentru fiecare metru pătrat” se exclude;
    în coloana 4, textul „Trimestrial, în rate egale, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar” se exclude;
    litera f) va avea următorul cuprins:
„f) Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei

lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă în ultima

zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar”
    la litera i) coloana 3, cuvîntul “autoturism” se înlocuieşte cu  cuvintele „unitate de transport”;
    litera l) se abrogă;
    anexa se completează cu literele m), n), o), p) şi q) cu următorul cuprins:
„m) Taxă de la posesorii unităţilor de transport

Capacitatea cilindrică a motorului, masa totală, numărul de unităţi de transport, sarcina masică pe osie

lei anual pentru fiecare cm3, tonă, unitate, capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare

Anual, conform condiţiilor art. 340– 342

n) Taxă pentru parcaj
Locul de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administrației publice locale

o) Taxă pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

Suprafaţa ocupată de unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, amplasarea lor, tipul produselor comercializate şi/sau serviciilor prestate

lei anual pentru fiecare unitate stradală de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

p) Taxă pentru evacuarea deşeurilor

Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în dependenţă de: apartament şi bloc sau casă la sol

lei pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă

Lunar, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare lunii gestionare

q) Taxă pentru dispozitivele publicitare
 

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar

lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar”

    145. La articolul 299 punctul 7), cuvintele „şi de masă” se exclud.
    146. La punctul 2) din anexa nr.1 la titlul VIII, cuvintele “altă apă” se înlocuiesc cu cuvintele “apă potabilă”.
    147. La articolul 341, alineatul (7) se completează în final cu  textul „ , în condiţiile în care pentru perioada fiscală curentă nu a fost calculată şi achitată de către proprietar sau posesorul anterior”.
    148. La articolul 352:
    alineatul (5) se completează în final cu textul “ , în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern”;
    alineatul (6), după cuvintele „se remite” se introduce textul „ , cel tîrziu a doua zi lucrătoare din momentul constatării,”;
    alineatul (7) se completează în final cu textul „în termen de 5 zile calendaristice din data întocmirii procesului-verbal”;
    la alineatul (10), textul “Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu textul “inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său”.
    149. La articolul 356 alineatul (5), textul “Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu textul “inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său”.
    150. Articolul 361:
    la alineatul (5), textul „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu textul „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său”;
    alineatul (9) se completează în final cu textul „de organul abilitat al administraţiei publice centrale”.
    151. Articolul 366:
    la alineatul (3), textul „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu textul „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său”;
    alineatul (7) se completează în final cu textul: „Se consideră că obiectivul a încetat să funcţioneze din data retragerii autorizaţiei de către organul abilitat al administraţiei publice centrale.”
    articolul se completează cu alineatele (9) şi (10) cu următorul cuprins:
    „(9) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, o informaţie cu privire la subiecţii impunerii cărora le-au fost retrase autorizaţiile, indicînd şi data retragerii autorizaţiilor.
    (10) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care şi-au retras obiectivele, indicînd şi data la care obiectivele au fost retrase în modul stabilit de acesta.”
    152. Anexa nr.1 la titlul IX  va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate în Republica Moldova
Nr.
crt.
Obiectul impunerii
Unitatea de măsură
Taxa,
lei
1
2
3
4
1
 
 

Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului:

 
 

a) de pînă la 500 cm3 inclusiv

unitate
100
b) de peste 500 cm3
unitate
200
2

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

 
 

a) de pînă la 1500 cm3 inclusiv

cm3
0,20

b) de la 1501 la 2000 cm3 inclusiv

cm3
0,20

c) de la 2001 la 2500 cm3 inclusiv

cm3
0,30

d) de la 2501 la 3000 cm3 inclusiv

cm3
0,30

e) de la 3001 la 3500 cm3 inclusiv

cm3
0,40

f) de la 3501 la 4000 cm3 inclusiv

cm3
0,40

g) de la 4001 la 4500 cm3 inclusiv

cm3
0,50

h) de la 4501 la 5000 cm3 inclusiv

cm3
0,50

i) de la 5001 la 5500 cm3 inclusiv

cm3
0,60

j) de la 5501 la 6000 cm3 inclusiv

cm3
0,60
k) de peste 6000 cm3
cm3
0,60
3

Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 
a) de pînă la 0,75 t inclusiv
tonă
120
b) de la 0,75 la 3,5 t inclusiv
tonă
120
c) de la 3,5 la 10 t inclusiv
tonă
120
d) de peste 10 t
tonă
120
4

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 
a) de pînă la 15 t inclusiv
tonă
100
b) de la 15 la 20 t inclusiv
tonă
100
c) de la 20 la 25 t inclusiv
tonă
100
d) de la 25 la 30 t inclusiv
tonă
100
e) de la 30 la 35 t inclusiv
tonă
100
f) de peste 35 t
tonă
100
5
Autoremorchere, tractoare
unitate
1000
6

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 
a) de pînă la 1,6 t inclusiv
tonă
120
b) de la 1,6 la 5 t inclusiv
tonă
120
c) de la 5 la 10 t inclusiv
tonă
120
d) de peste 10 t
tonă
120
7
 
 
Autobuze cu capacitatea:*
 
 
a) de pînă la 11 locuri
unitate
1300
b) de la 12 la 17 locuri inclusiv
unitate
1600
c) de la 18 la 24 locuri inclusiv
unitate
1900
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv
unitate
2100
e) de peste 40 locuri
unitate
2400
 

    * Pentru autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.”


    Art. VI. – Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24:
    alineatul (20) se abrogă;
    alineatul (21) va avea următorul cuprins:
    “(21) Se consideră venit neimpozabil venitul a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a)  agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilităţii, obligaţiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public naţional, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
    b) ponderea venitului agentului economic din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vînzări;
    c) posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr. 2;
    d) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
    e) angajatul nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală prevăzută la art. 34 din Codul fiscal.
    Pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sînt necesare următoarele documente justificative:
    - cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;
    - actul de constituire al agentului economic;
    - contractul individual de muncă;
    - organigrama angajatorului;
    - fişa postului;
    - copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;
    - carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
    - statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;
    - confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale prevăzute la art.34 din Codul fiscal soţiei (soţului), cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).
    Veniturile, altele decît cele scutite de impozitul pe venit conform prezentului alineat, obţinute de angajaţii de specialităţile indicate la anexa nr.2 se impozitează în modul general prevăzut în Codul fiscal, titlurile I şi II, cu privarea dreptului de a folosi scutirile conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal.
    Înlesnirea fiscală prevăzută în prezentul alineat se acordă la veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă.
    Răspunderea pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în prezentul alineat privind neimpozitarea veniturilor angajaţilor revine exclusiv agentului economic angajator, acesta fiind obligat să achite la buget impozitul pe venit calculat conform principiilor generale, majorările de întîrziere, precum şi sancţiunile fiscale aferente.
    Prevederile  prezentul alineat se aplică pînă în perioada fiscală 2016 inclusiv.”
    alineatele (211), (22) şi (233) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (234) şi (235) cu următorul cuprins:
    „(234) Se scutesc de impozitul pe venit veniturile obţinute de persoane fizice şi juridice în urma primirii compensaţiilor pentru daunele cauzate şi pentru venitul ratat, inclusiv venitul sub formă de creştere de capital în cadrul implementării Acordului Compact dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei „Provocările Mileniului”, semnat la Washington la 22 ianuarie 2010.
    (235) Constatarea veniturilor în scopuri fiscale pentru perioadele 2010 şi 2011 se efectuează conform Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la creditele expirate.”
    2. Anexa nr. 3 se abrogă.
    Art. VII. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 19 alineatul (1), cuvîntul „fabricată” se înlocuieşte cu cuvîntul „obţinută”.
    2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Marfa obţinută integral în ţara respectivă
    Drept mărfuri obţinute integral în ţara respectivă se consideră:
    a) zăcămintele minerale şi alte substanţe naturale extrase din solul ţării respective sau  de pe fundul apelor ei teritoriale;
    b) plantele şi produsele vegetale crescute sau recoltate în ţara respectivă;
    c) animalele vii născute şi crescute în ţara respectivă;
    d) produsele obţinute de la animale vii crescute în ţara respectivă;
    e) produsele obţinute din vînatul şi pescuitul practicate pe teritoriul ţării respective;
    f) produsele rezultate din pescuitul maritim şi alte produse extrase din mare dincolo de apele teritoriale ale ţării respective de vasele acesteia sau de cele închiriate de ea;
    g)  produsele fabricate la bordul navelor prelucrătoare ale ţării respective, în exclusivitate din produsele menţionate la lit. f);
    h) deşeurile şi rebuturile provenite din operaţiuni de producere şi prelucrare desfăşurate în ţara respectivă;
    i) articolele uzate colectate în ţara respectivă care pot fi folosite numai pentru  recuperarea materiilor prime;
    j) produsele fabricate în ţară exclusiv din produsele specificate la lit. a)–i).”
    3. La articolul 21:
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Se consideră că nu corespund criteriilor prelucrării suficiente a mărfii:
    a) operaţiunile de asigurare a păstrării produselor în stare bună în timpul  transportului şi depozitării;
    b) operaţiunile de desfacere şi asamblare a ambalajelor;
    c) spălarea, curăţarea, înlăturarea prafului, acoperirea cu oxid, cu ulei, cu vopsea sau cu alte materiale de acoperire;
    d) călcarea sau presarea textilelor;
    e) operaţiunile simple de vopsire sau lustruire;
    f) decorticarea, albirea parţială sau totală, şlefuirea şi lustruirea cerealelor şi a orezului;
    g) operaţiunile de măcinare, colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr;
    h) cojirea, scoaterea sîmburilor şi dezghiocarea fructelor, a nucilor şi a legumelor;
    i) ascuţirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
    j) cernerea, ciuruirea, sortarea, clasificarea, trierea, asortarea (inclusiv formarea seturilor de articole);
    k) simpla îmbuteliere, punerea în borcane, flacoane, saci, lăzi, cutii, fixarea pe plăci sau  carton şi alte operaţiuni simple de împachetare;
    l) aplicarea sau imprimarea mărcilor, a etichetelor, a logotipurilor şi a altor semne similare distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora;
    m) amestecarea simplă a produselor, chiar de diferite tipuri, atunci cînd unul sau mai mulţi compuşi ai amestecului nu îndeplinesc condiţiile stabilite pentru a putea fi consideraţi originari;
    n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru constituirea unui articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi;
    o) sacrificarea animalelor;
    p) combinaţia din două sau mai multe operaţiuni specificate la lit. a)–o).
    (5) Produsul care întruneşte criteriul de prelucrare suficientă prevăzut la alin. (3) exclusiv prin efectuarea operaţiunilor enumerate la alin. (4) nu va fi considerat ca fiind originar din ţara în care aceste operaţiuni au avut loc.”
    4. La articolul 25 alineatul (3), textul „ , precum şi din zonele vamale libere şi depozitele vamale libere situate pe teritoriul Republicii Moldova,” se exclude.
    5. La articolul 28:
    litera h) se completează în final cu textul: „În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 200 euro, taxa vamală se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acesteia.”
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901 şi 4902, materialele didactice pentru instituţiile preşcolare, de învăţămînt şi curative;”
    litera l) se completează în final cu textul „ , cu excepţia componentei de import a mărfii”;
    litera l1) se abrogă;
    la litera q), cifra „3000” se înlocuieşte cu cifra „6000”;
    litera r) se abrogă;
    litera u) se abrogă;
    articolul se completează cu litera w) cu următorul cuprins:
    „w) importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de la poziţia tarifară ex.8502 31 000 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MW, în perioada de pînă la 31 decembrie 2015.”
    6. În anexa nr.1:
    poziţia tarifară 0101 va avea următorul cuprins:  
„0101
Cai, măgari, catîri, asini, vii
0”
     poziţia tarifară 0102 va avea următorul cuprins:
 
„0102
Animale vii din specia bovină
0”
 
    la poziţia tarifară 0105 12 000 coloana 3, cifra “20” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia tarifară 0105 19 coloana 3, cifra “20” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia tarifară 0106 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    poziţia tarifară 0502 va avea următorul cuprins:
 
„0502

Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc şi alte sorturi de păr pentru perii; deşeuri din aceste sorturi de păr 

15”

    la poziţia tarifară 0811 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 0813 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 1212 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 1507 coloana 3, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia tarifară 1521 coloana 3, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “15”;
    la poziţia tarifară 2003 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2005 51 000 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2005 59 000 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2005 60 000 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2006 00 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2007 10 919 coloana 3, cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2007 10 999 coloana 3, cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2007 91 coloana 3, cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2008 92 coloana 3, cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2008 99 coloana 3, cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “20”;
    la poziţia tarifară 2009 11 coloana 3, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia tarifară 2009 19 110 coloana 3, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “10’’;
    la poziţia tarifară 2009 19 190 coloana 3, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    poziţia tarifară 2102 va avea următorul cuprins:
2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepţia vaccinurilor de la poziţia tarifară 3002); prafuri de copt preparate

 
 
 
2102 10
– drojdii active:
 
2102 10 100
– – drojdii de cultură
15
 
– – drojdii pentru panificaţie:
 
2102 10 310
– – – uscate
15
2102 10 390
– – – altele
15
2102 10 900
– – altele
 0
2102 20
– drojdii inactive; alte microorganisme monocelulare moarte
15
2102 30 000
– prafuri de copt preparate
15”
 
    poziţia tarifară 2828 va avea următorul cuprins:
 
2828

Hipocloriţi; hipoclorit de calciu tehnic; cloriţi; hipobromiţi:

 
2828 10 000
– hipoclorit de calciu comercial şi alţi hipocloriţi de calciu altele
5,5
2828 90 000
– altele
 0”
 
    la poziţia tarifară 2835 39 000 coloana 3, cifra “5,5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia tarifară 2918 13 000 coloana 3, cifra “6,5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    poziţia tarifară  3802 va avea următorul cuprins:
 
3802

Cărbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru animal rezidual

    0”
 
    la poziţia tarifară 3808 99 coloana 3, cifra „5” se înlocuieşte cu cifra „0”;
    la poziţia tarifară 3901 30 000 coloana 3, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia tarifară 3909 20 000 coloana 3, cifra “5” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia tarifară 4011 10 000 coloana 3, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “5”;
    la poziţia tarifară 4011 20 coloana 3, cifra “0” se înlocuieşte cu cifra “10”;
    la poziţia tarifară 4011 30 000 coloana 3, cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “0”;
    la poziţia tarifară 4819 10 000 coloana 3, cifra “15” se înlocuieşte cu cifra “11”;
    în note la anexă:
    punctul 1 se completează în final cu textul „ , cu excepţia motoarelor de la poziţia tarifară 8408 20 destinate motocultoarelor de la subpoziţia 8701 10 pentru care taxa vamală constituie 0%”;
    punctele 7 şi 8 se abrogă.
    7. Nota la anexa nr.2 se completează cu punctele 8 şi 9 cu următorul cuprins:
    „8. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe la importul şi/sau exportul valutei pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, efectuate de către băncile comerciale.
     9. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe la importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de la poziţia tarifară ex.8502 31 000 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MW, în perioada de pînă la   31 decembrie 2015.”
    Art. VIII. – La articolul 46 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu  modificările ulterioare, alineatul (4) se abrogă.
    Art. IX. – Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997  pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (6), cuvintele „de prelucrare” se exclud, iar  cuvintele „producerea mărfurilor pe teritoriul republicii” se înlocuiesc cu textul „obţinerea integrală a mărfurilor pe teritoriul ţării în sensul art. 20 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal”;
    alineatele (8), (81), (9), (10), (11), (12) şi (201) se abrogă;
    la alineatul (18), după cuvintele “Se scutesc” se introduc cuvintele „ , conform listei aprobate de Guvern,”;
    articolul se completează cu alineatul (202) cu următorul cuprins:
    “(202) În perioada de pînă la 31 decembrie 2015 nu se aplică T.V.A. la importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de la poziţia tarifară ex.8502 31 000 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MW.”
    Art. X. –  La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 50–52, art. 230), cu modificările ulterioare, după cuvintele „în domeniul jocurilor de noroc.” se introduce textul: „Aprobarea regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc se face în parte pentru fiecare perioadă de valabilitate a licenţei (atît la eliberarea, cît şi la prelungirea ei).”
    Art. XI. –  La articolul 31 din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din  30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.
    Art. XII. – La articolul 4 alineatul (71) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, după cuvintele „(pe pachetul de ţigarete cu filtru)” se introduce textul „ , cu excepţia ţigaretelor cu filtru din import introduse pe teritoriul vamal sub destinaţie vamală magazin duty-free,”.
    Art. XIII. – Articolul 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (2), cifra “2012” se înlocuieşte cu  cifra “2013”;
    alineatul (3) se completează cu literele a1) şi c) cu următorul cuprins:
    “a1)  bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din satele (comunele) municipiilor Chişinău şi Bălţi – începînd cu 1 ianuarie 2012;”
    „c)  terenurilor agricole cu construcţii amplasate pe ele – începînd cu 1 ianuarie 2012.”
    la alineatul (31), textul „lit. b)” se exclude;
    alineatul (7):
    la litera a), textul “nu mai tîrziu de ultima zi de lucru a anului fiscal în curs” se înlocuieşte cu textul “nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune”;
    la litera c), textul “nu mai tîrziu de ultima zi de lucru a anului fiscal în curs” se înlocuieşte cu textul “nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune”;
    alineatul (11) se abrogă.
    Art. XIV. – La articolul 5 alineatul (2) litera i) din Legea nr. 1100-XIV  din  30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările ulterioare, cifra „36” se înlocuieşte cu cifra „75”, iar cifra „50” se înlocuieşte cu cifra „100”.
    Art. XV. – Codul vamal al Republicii Moldova  nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la punctul 1), după cuvintele „mijloace de transport” se introduc cuvintele „(care fac obiectul unei tranzacţii economice externe)”;
    punctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) mărfuri autohtone – mărfuri:
    a) obţinute integral pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea cu privire la tariful vamal, care nu încorporează mărfurile importate din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Mărfurile obţinute din mărfurile plasate sub un regim vamal suspensiv nu se consideră a avea caracter autohton;
    b) importate din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care au fost puse în liberă circulaţie;
    c) obţinute sau produse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova fie din mărfuri menţionate la lit. b), fie din mărfuri menţionate la lit. a) şi b);”
    la punctul 4), după cuvintele „orice mijloc de transport” se introduc cuvintele „(care nu face obiectul unei tranzacţii externe)”;
    punctul 13) va avea următorul cuprins:
    „13) declarant – orice persoană care are dreptul de a dispune de mărfuri şi/sau de mijloace de transport, care întocmeşte declaraţia vamală în numele său sau în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală;”
    articolul se completează cu punctele 131) şi 132) cu următorul cuprins:
    „131reprezentare directă – raportul în care brokerul vamal acţionează în numele şi pe contul unei alte persoane;
    132reprezentare indirectă – raportul în care brokerul vamal acţionează în nume propriu, dar pe contul unei alte persoane;”
    punctul 15) va avea următorul cuprins:
    „15) punere în liberă circulaţie – acţiunea prin care organul vamal lasă necondiţionat şi fără restricţii la dispoziţia persoanei mărfurile şi mijloacele de transport după vămuire;”
    la punctul 16), după cuvintele „punerea în” se introduce cuvîntul „liberă”;
    la punctul 17), cuvîntul „comerciale” şi textul „orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale a mărfurilor şi mijloacelor de transport şi se încheie prin acordarea liberului de vamă;” se exclud;
    articolul se completează cu punctul 211) cu următorul cuprins:
    „211) control ulterior –  verificarea informaţiilor din declaraţia vamală şi din documentele însoţitoare, verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor prevăzute pentru derularea unei destinaţii vamale sau regim vamal, examinarea contabilităţii şi a tuturor documentelor sub orice formă, inclusiv computerizată, a mijloacelor de transport, a spaţiilor de depozitare, a mărfurilor (în cazul în care acestea mai pot fi identificate);”
    la punctul 32), după cuvîntul „reexportul,” se introduce cuvîntul „reimportul,”;
    la punctul 43), cifra „ , (5)” se exclude;
    articolul se completează cu punctele 52) – 57) cu următorul cuprins:
    “52) fişă de evidenţă a plătitorului vamal – fişa individuală a persoanei fizice sau juridice de reflectare a apariţiei, modificării, stingerii sau anulării obligaţiei vamale aferente tranzacţiilor economice externe efectuate;
    53) citaţie de audit postvămuire – înscris prin care persoana este invitată la organul vamal ca să depună documente sau să prezinte alte informaţii relevante pentru efectuarea auditului postvămuire;
    54) citaţie bancară – cerere specifică, scrisă, prin care se solicită instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) să prezinte informaţii despre persoana auditată ori pasibilă de audit postvămuire şi despre operaţiunile din conturile bancare ale persoanei respective;
    55) informaţie obligatorie privind originea mărfurilor – informaţie privind originea mărfurilor, emisă de Serviciul Vamal, care este obligatorie pentru birourile (posturile) vamale;
    56) solicitant  de informaţie obligatorie privind originea mărfurilor – orice persoană care solicită în scris o informaţie obligatorie privind  originea mărfurilor;
    57) titular al informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor – persoană pe al cărei nume se eliberează informaţia obligatorie privind originea mărfurilor.”
    2. La articolul 2 alineatul (1), cuvîntul „promovarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „implementarea”, iar cuvintele „ , din alte activităţi de promovare a politicii vamale” se exclud.
    3. Articolul 3 se abrogă.
    4. Articolul 11:
    la litera a), cuvîntul „promovează” se înlocuieşte cu cuvîntul „implementează”;
    la litera b), după cuvintele „legislaţiei vamale” se introduc cuvintele „şi fiscale”;
    la litera o), cuvintele „ , asigură pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul vamal” se înlocuiesc cu cuvintele „în domeniu”;
    la litera p), cuvintele „promovează o politică financiară şi economică unică,” se exclud.
    5. Articolul 20:
    la alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(4) Introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, de admitere temporară, sub destinaţia vamală zonă liberă:
    – a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    – a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
    – a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 – 8701 90 390, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 20 de ani;
    – a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani;
    – a autovehiculelor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane clasificate la poziţia 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea se introduc şi se plasează sub regimul vamal de admitere temporară:”;
    articolul se completează cu alineatele (8), (9) şi (10) cu următorul cuprins:
    „(8) Drept bază la calcularea termenului de exploatare a mijlocului de transport auto, a motorului şi a caroseriei se ia anul de fabricaţie. Anul de fabricaţie se stabileşte în baza datelor ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic) şi în codul VIN (numărul de identificare al vehiculului). În cazul necorespunderii datelor din documentele de înmatriculare cu cele din codul VIN, drept bază se iau datele uzinei producătoare a vehiculului. În cazul în care o persoană prezintă copii ale actelor de înmatriculare, eliberate anterior de ţara exportatoare a vehiculului, şi există suspiciuni privind anul de fabricaţie indicat în aceste copii, anul de fabricaţie se stabileşte în baza datelor uzinei producătoare. Dacă, prin aceste metode, nu se stabileşte anul de fabricaţie a vehiculului supus evidenţei în Registrul de stat al transporturilor, se face menţiunea respectivă în sistemul informaţional „Asycuda World”.
    (9) Introducerea în ţară şi plasarea sub orice destinaţie vamală a anvelopelor din cauciuc uzate (subpoziţia tarifară 4012 20), a deşeurilor, a resturilor şi a bavurilor de cauciuc nedurificat, chiar transformate în pulbere sau granule (poziţia tarifară 4004 00 000), a părţilor şi a accesoriilor pentru autovehicule uzate este interzisă.
    (10) Prin derogare de la prevederile alin. (9), se permite introducerea în regim de tranzit a mărfurilor menţionate la alin. (9) cu condiţia prezentării pentru lotul respectiv a notificării privind transportarea transfrontieră a deşeurilor, eliberată conform prevederilor normative în vigoare.”
    6. La articolul 22, cuvintele „regimul vamal” se înlocuiesc cu cuvintele „destinaţia vamală”.
    7. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Alegerea şi renunţarea la destinaţia
                          vamală
    Persoana are dreptul să aleagă oricînd destinaţia vamală, precum şi regimul vamal din cele prevăzute la art. 23, sau să renunţe la ea/el (în schimbul altei destinaţii vamale/altui regim vamal), indiferent de cantitatea, felul, originea şi destinaţia mărfurilor şi mijloacelor de transport, dacă aceste acţiuni nu contravin prezentului cod şi altor acte normative.”
    8. Articolul 28 se abrogă.
    9. La articolul 29:
    alineatul (6) se completează în final cu textul: „În acest caz, organul vamal prezintă organelor controlului de stat responsabile de aplicarea măsurilor de politică economică informaţia despre mărfurile al căror regim vamal se încheie din oficiu.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Titularul regimului vamal suspensiv nu este responsabil de încheierea acestui regim în cazul mărfurilor şi mijloacelor de transport distruse  în urma acţiunii unei forţe majore, confirmate în modul stabilit.”
    10. La articolul 30 alineatul (6), cuvintele „(supuse accizelor)” se înlocuiesc cu textul „(subpoziţiile tarifare 2707 10 100, 2707 20 100, 2707 30 100,  2707 50, 2709 00 100, 2710 11 110 – 2710 19 290, 2710 19 310 – 2710 19 490, 2901 10 000, 2901 24 100, 2901 29 000, 2902 11 000, 2902 19, ex. 2902 20 000, 2902 30 000, 2902 44 000, 2902 90 900, 2905 11 000 – 2905 13 000, 2905 14, 2905 16, ex. 2905 19 000, 2909, 3814 00 900, 3817 00 500, 3817 00 800)”.
    11. La articolul 33 alineatul (1) litera a), cuvintele „în totalitate” se înlocuiesc cu cuvîntul „integral”.
    12. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 35. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor
                           cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale
    În cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală. Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile sînt exportate, distruse sau utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale.”
    13. Articolul 37:
    la alineatul (1), cuvintele „persoanei interesate” se înlocuiesc cu cuvintele „persoanei care anterior a efectuat exportul”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Scutirea de drepturi de import specificată la alin.(1) se acordă în cazul în care mărfurile date sînt reintroduse pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export, cu excepţia uzurii normale, a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.”
    alineatul (2)  se completează în final cu textul: „Dacă la realizarea exportului drepturile de import pentru marfa respectivă au fost restituite, scutirea de aceste drepturi nu se acordă.”
    14. Articolul 41 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Titularul regimului vamal suspensiv nu este responsabil de încheierea acestui regim în cazul mărfurilor şi mijloacelor de transport distruse  în urma acţiunii unei forţe majore, confirmate în modul stabilit.”
    15. Codul se completează cu articolul 411 cu următorul cuprins:
    „Articolul 411. Exportul temporar al mijloacelor de
                            transport
    (1) Mijloacele de transport înmatriculate în Republica Moldova pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale.
    (2) Exportul temporar al mijloacelor de transport utilizate la transportarea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe se autorizează de către organul vamal fără obligaţia depunerii unei declaraţii vamale sau perfectarea altor formalităţi vamale.
    (3) Prin derogare de la alin. (2), în cazul în care legislaţia naţională sau internaţională solicită efectuarea unui control asupra circulaţiei mijloacelor de transport înmatriculate în ţară, organele vamale pot condiţiona exportul temporar al mijlocului de transport de depunerea declaraţiei vamale respective, cu evidenţa operaţiunii.
    (4) La reimportul mijloacelor de transport exportate temporar, cu excepţia mijloacelor de transport aflate la evidenţa temporară a organului vamal stabilită la alin. (3), declaraţia de reimport nu se depune.”
    16. La articolul 45:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Încheierea procedurii de tranzit de către agenţii economici autorizaţi poate fi efectuată cu derogare de la prevederile alin. (1), conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.”
    17. Codul se completează cu articolul 731 cu următorul cuprins:
    „Articolul 731. Respectarea legislaţiei internaţionale
    În cazul utilizării procedurilor de admitere temporară în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne.”
    18. La articolul 94 alineatul (4), după cuvintele “specificate la” se introduce textul „art. 951 alin. (11) şi”.
    19. Articolul 951 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Magazinul duty-free poate fi amplasat înainte de punctul de control al paşapoartelor, în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Magazinul duty-free poate crea condiţii pentru plasarea mărfurilor cumpărate de către pasageri la depozit, în vamă, pînă la reîntoarcerea în ţara de unde a plecat/sosit pasagerul ori pînă la plecarea în ţara de destinaţie. Magazinul duty-free trebuie să fie amenajat cu spaţii necesare depozitării mărfurilor cumpărate de pasageri, în corespundere cu cerinţele alin. (2).”
    20. Codul se completează cu secţiunea a 151 cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 151
Reimportul
    Articolul 991. Dispoziţii generale
    (1) Reimportul este destinaţia vamală care constă în reintroducerea, fără perceperea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi a mijloacelor de transport scoase anterior temporar în afara teritoriului vamal în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.
    (2) Pot fi reimportate mărfurile autohtone şi produsele compensatoare rezultate din perfecţionarea pasivă.
    (3) Declaraţia de reimport se depune şi pentru mărfurile autohtone, introduse temporar în zona liberă, ce se reintroduc şi se pun în liberă circulaţie pe teritoriul ţării.
    Articolul 992. Reimportul mijloacelor de transport
    Reimportul mijloacelor de transport se efectuează fără perfectarea actelor vamale, cu excepţia cazului în care exportul temporar al acestora a fost perfectat printr-o declaraţie vamală corespunzătoare.”
    21. La articolul 117, literele f) şi g) se abrogă.
    22. Articolul 125 se completează cu alineatul (1) cu următorul cuprins:
    „(1) Achitarea drepturilor de import şi de export se efectuează în monedă naţională. Plata se efectuează prin virament şi/sau în numerar, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare, şi se transferă la conturile trezoreriale de încasări ale bugetului de stat. Plata prin virament şi/sau în numerar se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare (sucursale sau filiale ale acestora), dacă legislaţia nu prevede altfel.
    Sumele încasate în numerar de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia), selectată prin concurs de Serviciul Vamal, se transferă la buget nu mai tîrziu de ziua operaţională următoare zilei în care au fost încasate.”
    23. Codul se completează cu articolele 1251 şi 1252 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1251. Modul de asigurare a evidenţei
                              obligaţiilor vamale
    (1) Organele vamale asigură evidenţa drepturilor de import şi de export, a penalităţilor şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale a căror administrare şi/sau evidenţă sînt atribuite, în corespundere cu legislaţia în vigoare,  organelor vamale.
    (2) Evidenţa obligaţiei vamale se asigură prin înscrierea în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a datelor privind apariţia, modificarea şi stingerea acesteia.
    (3) Sumele obligaţiilor vamale se înscriu în sistemul de evidenţă în monedă naţională.
    (4) Evidenţa obligaţiilor vamale se ţine în format electronic, cu prelucrarea automatizată a informaţiei din sistemul informaţional integrat vamal.
    (5) Organizarea evidenţei obligaţiilor vamale se bazează pe următoarele:
    a) deschiderea fişei personale de evidenţă a plătitorului vamal, corespunzătoare codului fiscal, la înregistrarea acestuia, în baza setului de documente de constituire, ca participant la activitatea economică externă;
    b) reflectarea în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a apariţiei, modificării şi stingerii obligaţiilor vamale pe perioada unui an bugetar;
    c) efectuarea în regim on-line în sistemul informaţional de evidenţă a înscrierilor privind apariţia, modificarea sau stingerea obligaţiei vamale, în temeiul documentelor justificative;
    d) efectuarea înscrierilor  în  fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal în  ordine cronologică, potrivit datelor de efectuare a operaţiunilor privind apariţia, modificarea şi stingerea obligaţiei vamale;
    e) înregistrarea şi reflectarea zilnică în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a achitării prin virament în avans a drepturilor de import şi de export, efectuate în baza informaţiei recepţionate de la Trezoreria de Stat;
    f) înregistrarea şi reflectarea în regim on-line în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a achitării în numerar a drepturilor de import şi de export, efectuate de către colaboratorul vamal responsabil de perfectarea documentului administrativ unic vamal, în baza ordinului de încasare a numerarului, pe care este aplicată menţiunea respectivă a reprezentanţei bancare;
    g) verificarea zilnică şi lunară, conform situaţiei de la data de întîi a lunii imediat următoare lunii de gestiune, a încasărilor drepturilor de import şi de export între organele vamale şi Serviciul Vamal şi, respectiv, Trezoreria Centrală;
    h) asigurarea stingerii obligaţiilor vamale prin compensare, inclusiv restituirea mijloacelor băneşti la conturile bancare ale plătitorului vamal, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    i) perfectarea de către organele vamale şi Serviciul Vamal a rapoartelor  privind sumele calculate şi încasate ale drepturilor de import şi de export;
    j) întocmirea, la solicitarea plătitorului vamal, a actului de verificare privind sumele calculate şi achitate ale drepturilor de import şi de export şi situaţia decontărilor la buget;
    k) eliberarea certificatelor privind lipsa sau existenţa datoriilor la bugetul de stat, compartimentul plăţi vamale.
    Articolul 1252. Modul de ţinere şi actualizare a
                             fişelor personale  de evidenţă ale
                             plătitorilor vamali
    (1) Apariţia obligaţiei vamale este reflectată cumulativ, în creştere, în temeiul sumelor indicate în documentele menţionate la alin. (2), cu înscrierea în compartimentul Debit – „calculat” din fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal.
    (2) Fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal se actualizează prin efectuarea înscrierilor privind apariţia, modificarea şi/sau stingerea obligaţiilor vamale în temeiul următoarelor documente:
    a) declaraţia vamală detaliată;
    b) formularul tipizat TV-14 – chitanţa de percepere a drepturilor de import şi de export;
    c) decizia de regularizare;
    d) decizia organului vamal privind aplicarea amenzii pe cazul de contravenţie vamală;
    e) formularul nr. PV-1 – calculul procedurilor vamale.
    (3) Calculul obligaţiei vamale în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal se efectuează cu data emiterii (validării) documentului de calcul.
    (4) Înscrierile în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal privind stingerea obligaţiilor vamale reflectate în compartimentul Credit – „încasat” se efectuează:
    a) în cazul stingerii prin plată – în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Vamal, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor, privind schimbul de informaţii prezentate în format electronic despre încasările veniturilor bugetare;
    b) în cazul anulării – în temeiul deciziei de regularizare;
    c) în cazul stingerii prin prescripţie – în temeiul actelor vamale elaborate de Serviciul Vamal în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a deciziei privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat;
    d) în cazul stingerii prin compensare cu executare de casă – în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Vamal, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor;
    e) în cazul executării silite – în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Vamal, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.
    (5) Corectarea erorilor comise de către organele vamale la reflectarea în sistemul de evidenţă a apariţiei, modificării şi stingerii obligaţiei vamale se efectuează de către organele vamale de sine stătător, fără implicarea plătitorului vamal.
    (6) La  finele  anului  bugetar, Serviciul Vamal efectuează transferul soldurilor supraplăţilor şi obligaţiilor vamale nestinse în fişele personale de evidenţă ale plătitorilor vamali pentru anul bugetar următor.
    (7) Serviciul Vamal suspendă exercitarea dreptului de efectuare a  operaţiunilor vamale ale plătitorului vamal pentru a asigura:
    a) stingerea obligaţiei vamale;
    b) executarea încheierilor instanţelor judecătoreşti privind intentarea procedurii de insolvabilitate.”
    24. Articolul 126 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Înscrierile în fişele de evidenţă ale plătitorilor vamali privind eşalonarea termenului de stingere a obligaţiilor vamale se efectuează în temeiul contractelor de eşalonare a obligaţiei vamale încheiate cu organele vamale.”
    25. Articolul 127:
    la alineatul (6), cuvintele „actului constatator întocmit” se înlocuiesc cu cuvintele „deciziei de regularizare întocmite”;
    la alineatul (7), cuvintele „actul constatator” se înlocuiesc cu cuvintele „decizia de regularizare”.
    26. Articolul 12713 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12713. Decizia de regularizare
    (1) Decizia de regularizare reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale, care serveşte drept dovadă a apariţiei obligaţiei vamale şi a măsurilor de politică economică şi care este obligatoriu din momentul aprobării de către conducerea organului vamal.
    (2) Titularul obligaţiei vamale semnează decizia de regularizare chiar şi în caz de dezacord. Decizia de regularizare poate fi atacată, în caz de dezacord, în conformitate cu prevederile prezentului cod.”
    27. La articolul 128, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Modul şi procedura de stingere prin compensare se stabilesc de Ministerul Finanţelor.”
    28. Codul se completează cu articolele 1281–1284 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1281. Modul de stingere a obligaţiei
                              vamale prin achitare
    (1) Stingerea obligaţiei vamale prin achitare se efectuează în conformitate cu modalitatea stabilită de Ministerul Finanţelor pentru anul bugetar corespunzător.
    (2) Reflectarea informaţiei privind data stingerii obligaţiei vamale achitate în virament se face cu data la care sumele au fost înscrise la buget, în contul drepturilor de import şi de export achitate în avans.
    (3) Se consideră dată a stingerii obligaţiei vamale achitate în numerar sau prin intermediul cardurilor bancare data la care sumele au fost depuse la reprezentanţele bancare deservente ale birourilor (posturilor) vamale.
    Articolul 1282. Modul de stingere a obligaţiei vamale
                             prin anulare
    (1) Stingerea obligaţiei vamale prin anulare se  efectuează în cazurile reglementate la art. 128, în temeiul deciziei de regularizare, prin stornarea sumelor calculate.
    (2) Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, în cazul anulării obligaţiei vamale ca rezultat al anulării actului administrativ unic, nu se restituie.
    (3) Reflectarea informaţiei privind data stingerii obligaţiei vamale prin anulare se face cu data emiterii actului de anulare sau cu data intrării în vigoare a actului legislativ privind anularea obligaţiei vamale.
    Articolul 1283. Modul de stingere a obligaţiei vamale
                              prin prescripţie
    (1) Stingerea obligaţiei vamale al cărei termen de prescripţie este expirat se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului cod prin emiterea deciziei privind stingerea obligaţiei vamale prin prescripţie în modul stabilit de Guvern.
    (2) Reflectarea informaţiei privind data stingerii obligaţiei vamale prin prescripţie se face cu data la care s-a aprobat decizia privind stingerea obligaţiei vamale prin prescripţie.
    Articolul 1284.  Reflectarea în fişa personală de
                              evidenţă a informaţiei privind  apariţia,
                              stingerea sau anularea sumelor
                              amenzilor aplicate de organele vamale
                              pentru cazurile de contravenţie vamală
    (1) Organele vamale recurg la executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală după expirarea termenului de atac sau la data emiterii de către instanţa de judecată a hotărîrii definitive.
    (2) Reflectarea în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a sumei amenzii aplicate pentru cazul de contravenţie vamală se efectuează cu data primei zile după expirarea termenului de atac (dacă decizia nu a fost atacată în instanţa de judecată) sau după primirea spre executare a hotărîrii definitive privind aplicarea amenzii pentru încălcarea regulilor vamale.”
    29. Articolul 129 se completează cu alineatele (21)–(25) cu următorul cuprins:
    „(21) Calcularea majorării de întîrziere (penalităţii) şi reflectarea acesteia în fişa de evidenţă a plătitorului vamal se efectuează lunar.
    (22) Pentru sumele obligaţiei vamale stabilite în procesul auditului postvămuire sau în urma recalculării drepturilor de import şi de export, majorarea de întîrziere se calculează pentru perioada de cînd sumele obligaţiilor vamale respective urmau să fie achitate şi pînă la data stingerii acestora. Înscrierea în fişa de evidenţă a plătitorului vamal a majorării de întîrziere calculate în procesul controlului ulterior sau ca rezultat al recalculării drepturilor de import şi de export se efectuează în baza deciziei de regularizare.
    (23) Majorarea de întîrziere se calculează separat, pentru fiecare tip de impozit sau taxă, în mărimea stabilită de Codul fiscal.
    (24)  În cazul în care plătitorul vamal are mijloace băneşti  disponibile în contul personal de evidenţă, majorarea de întîrziere nu se va calcula în limitele sumelor de supraplată la buget.
    (25) Anularea obligaţiei vamale atrage anularea penalităţii aferente acesteia.”
    30. La articolul 130, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Modul şi procedura de restituire a drepturilor de import se stabilesc de Ministerul Finanţelor.”
    31. Articolul 137 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 137. Începutul vămuirii
    Vămuirea începe în momentul în care:
    a) mărfurile şi mijloacele de transport sînt prezentate organului vamal abilitat;
    b) declaraţia vamală este depusă (pe suport de hîrtie sau în format electronic) în modul stabilit, respectînd procedura efectuării operaţiunilor prealabile prevăzute de actele normative în vigoare.”
    32. Codul se completează cu articolul 1371 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1371. Efectele juridice ale operaţiunii de
                              vămuire
    (1) Ca rezultat al finalizării operaţiunilor de vămuire cu mărfuri şi mijloace de transport, organul vamal validează declaraţia vamală depusă, iar mărfurile şi mijloacele de transport se consideră plasate sub destinaţia vamală solicitată.
    (2) Dacă, în procesul controlului vamal, organul vamal constată imposibilitatea validării declaraţiei vamale, acest fapt se consemnează în modul stabilit de Serviciul Vamal şi se aduce la cunoştinţă titularului de mărfuri sau de mijloace de transport. Persoana responsabilă de mărfurile sau de mijloacele de transport supuse vămuirii este obligată să depună, cel tîrziu a doua zi lucrătoare imediat următoare zilei în care a primit  refuzul în validare, o altă declaraţie vamală, înlăturînd neajunsurile depistate, sau să plaseze mărfurile şi mijloacele de transport sub o altă destinaţie vamală.
    (3) Dacă, pînă la expirarea termenului menţionat la alin. (2), titularul mărfurilor şi mijloacelor de transport nu a soluţionat destinaţia acestora, organul vamal atrage titularul la răspundere contravenţională şi fixează un termen nou de vămuire a mărfurilor.”
    33. Articolul 140 se abrogă.
    34. În denumirea articolului 157 şi la alineatele (1) şi (2), cuvintele „sau de export” se exclud.
    35. La articolul 158, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Depozitarea provizorie se încheie odată cu depunerea declaraţiei vamale de plasare sub destinaţie vamală a întregii cantităţi de mărfuri depozitate sau, în cazul scoaterii mărfurilor în mai multe loturi, a ultimei cantităţi.”
    36. Articolul 162:
    la alineatul (1), cuvintele „în numele şi pentru terţe persoane” se înlocuiesc cu cuvintele „pe principiile reprezentării directe sau indirecte”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    (3) Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana pe care o reprezintă se stabilesc în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare, care urmează să prevadă, în mod obligatoriu, tipul de reprezentare. Contractul menţionat se prezintă organelor vamale la cererea acestora şi justifică împuternicirile brokerului vamal de a reprezenta declarantul.”
    37. La articolul 163:
    alineatul (2):
    litera a) se abrogă;
    alineatul se completează cu literele b1) şi b2) cu următorul cuprins:
    „b1) să dispună de echipamente informaţionale şi de comunicaţie adecvate utilizării sistemului informaţional vamal;
    b2) să nu săvîrşească încălcări sistematice ale reglementărilor vamale şi/sau fiscale care nu aduc prejudiciu bugetului de stat;”
    la litera c), cuvîntul „opt” se înlocuieşte cu cuvîntul „două”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Licenţa se retrage şi în următoarele cazuri:
    a) neconformarea, în termenele stabilite, la noile cerinţe de activitate stabilite de legislaţia în vigoare;
    b) încălcarea sistematică a legislaţiei vamale şi fiscale;
    c) divulgarea datelor ce constituie secret de stat, secret comercial, bancar sau alt secret protejat de lege, constatată prin decizia organelor competente;
    d) recunoaşterea printr-o hotărîre judecătorească definitivă a insolvabilităţii brokerului vamal sau declararea de către acesta a insolvabilităţii;
    e) împiedicarea, de către persoanele cu funcţii de răspundere angajaţi ai brokerului vamal, organelor vamale sau Camerei de Licenţiere de a efectua controlul.”
    38. Articolul 164:
    la alineatul (1), cuvintele „ , în numele şi pentru terţe persoane, ” se exclud;
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Brokerul vamal răspunde în faţa organelor vamale pentru acţiunile proprii şi, în funcţie de tipul reprezentării, pentru acţiunile persoanei pe care o reprezintă.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Brokerul vamal nu este responsabil pentru:
    a) nerespectarea condiţiilor destinaţiei vamale alese de către persoana care trece mărfuri şi/sau mijloace de transport;
    b) nerespectarea regulilor de marcare a mărfurilor cu timbru de acciz;
    c) efectuarea operaţiunilor valutare legate de trecerea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova;
    d) alte acţiuni care nu pot fi puse în culpa lui.”
    39. Codul se completează cu articolele 1641 şi 1642 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1641. Drepturile brokerului vamal
    Brokerul vamal are următoarele drepturi:
    a) să asiste la examinarea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate de el;
    b) să înainteze demersuri la organele vamale privind efectuarea perfectării actelor vamale în afara orelor de program sau în alte locuri decît zonele de control vamal;
    c) să asigure, cu permisiunea şi în prezenţa colaboratorului vamal, pînă la depunerea declaraţiei vamale, transportarea, operaţiunea de determinare a cantităţii mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea mărfurilor, operaţiunile de ambalare a mărfurilor, precum şi deschiderea încăperilor şi spaţiilor unde se pot afla asemenea mărfuri şi/sau mijloace de transport;
    d) să asiste la cercetarea/expertiza mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, precum şi să ia cunoştinţă de rezultatele cercetării;
    e) să ceară, conform normelor în vigoare, restituirea drepturilor de import şi de export plătite în plus;
    f) să facă demersuri la organele vamale privind efectuarea corectării valorii în vamă a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate.
    Articolul 1642. Obligaţiile brokerului vamal
    În cadrul procedurii de vămuire a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, brokerul vamal are următoarele obligaţii:
    a) să declare mărfurile şi/sau mijloacele de transport conform procedurii stabilite de legislaţia vamală;
    b) să asigure completarea corectă a documentelor vamale în conformitate cu legislaţia vamală şi a celor stabilite prin legislaţia în alte domenii;
    c) să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, documente sau alte date suplimentare necesare pentru vămuire;
    d) să asigure depunerea declaraţiei vamale şi a altor acte stabilite prin legislaţia în alte domenii la biroul vamal competent, prin utilizarea sistemului informatic vamal;
    e) să verifice autenticitatea documentelor şi a datelor primite de la persoana pe care o reprezintă, în dependenţă de tipul de reprezentare;
    f) să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, mărfurile şi/sau mijloacele de transport supuse declarării şi/sau controlului vamal;
    g) să asiste, la cererea organului vamal, la vămuirea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport;
    h) să determine, conform legislaţiei, valoarea în vamă a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate;
    i) să răspundă solidar cu plătitorul vamal de achitarea drepturilor de import în termenele prevăzute de legislaţie şi să achite cuantumul drepturilor de import cuvenite bugetului de stat, în cazul în care această plată nu     a fost efectuată de către titularul operaţiunii;
    j) să garanteze achitarea drepturilor de import în cazul depozitării provizorii a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport la depozitul său provizoriu, precum şi în cazurile stipulate în contractul încheiat cu persoana pe care o reprezintă;
    k) să organizeze şi să ţină evidenţa operaţiunilor derulate, a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport depozitate provizoriu în depozitele pe care le deţine;
    l) să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor obţinute care constituie secret de stat, secret comercial, bancar sau alt secret protejat de lege, care nu sînt destinate publicităţii;
    m) să elibereze persoanelor pe care le reprezintă documente justificative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să confirme prestarea serviciilor;
    n) să respecte condiţiile de folosire şi dispunere a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport în privinţa cărora vămuirea nu este finisată, pînă la punerea în liberă circulaţie sau eliberarea condiţionată a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport în conformitate cu destinaţia vamală aleasă;
    o) să preleveze, cu permisiunea organului vamal, din cont propriu şi pînă la depunerea declaraţiei vamale, probe şi mostre de mărfuri pentru efectuarea cercetării (expertizei) ori să asigure efectuarea acestei cercetări (expertize) în conformitate cu legislaţia vamală;
    p) să păstreze toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate în termenul stabilit de legislaţie;
    q) să prezinte organelor vamale, la solicitarea acestora, orice informaţie privind operaţiunile vamale derulate;
    r) să furnizeze organelor vamale informaţia deţinută cu privire la orice încălcare a prevederilor vamale şi fiscale.”
    40. Articolul 166 se abrogă.
    41. Articolul 167 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 167. Taxa de licenţă pentru activitatea de
                             broker vamal
    Taxa de eliberare/prelungire/reperfectare a licenţei pentru activitatea de broker vamal şi taxa pentru eliberarea copiei de pe aceasta sînt stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.”
    42. Articolul 168:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 168. Asigurarea confidenţialităţii informaţiei
                             primite de către brokerul vamal de
                             la persoanele pe care le reprezintă”;
    la alineatul (1), cuvintele „şi specialiştii săi o primesc” se înlocuiesc cu cuvintele „o primeşte”;
    la alineatul (2), cuvintele „şi de specialiştii lui” se exclud.
    43. Articolul 175:
    la alineatul (1), textul „alcoolului etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207), ţigărilor de foi (subpoziţia tarifară 2402 10), trabucurilor şi ţigărilor din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20)” se înlocuieşte cu textul „celor menţionate la alin. (4)”;
    la alineatul (4), cifrele „2207, 2710 11 410 – 2710 11 590 şi 2710 19 310 – 2710 19 490” se înlocuiesc cu cifrele „2207, 2402 10 000, 2402 20, 2707 10 100, 2707 20 100, 2707 30 100, 2707 50, 2709 00 100, 2710 11 110 – 2710 19 290, 2710 19 310 – 2710 19 490, 2901 10 000, 2901 24 100, 2901 29 000, 2902 11 000, 2902 19, ex. 2902 20 000, 2902 30 000, 2902 44 000, 2902 90 900, 2905 11 000 – 2905 13 000, 2905 14, 2905 16, ex. 2905 19 000, 2909, 3814 00 900, 3817 00 500, 3817 00 800”.
    44. Articolul 176 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Responsabil pentru depunerea declaraţiei vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării ori, în lipsa acestuia, transportatorul lor.”
    45. Articolul 177 se abrogă.
    46. Articolul 1841 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1841. Declararea prin acţiune a mijloacelor
                               de transport introduse pe teritoriul
                               Republicii Moldova de către
                               persoane fizice
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 20, persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, în scopuri personale, mijloace de transport clasificate la poziţiile tarifare 8702, 8703, 8711 şi remorcile ataşate la acestea (poziţia tarifară 8716), indiferent de termenul lor de exploatare, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate pe un termen de pînă la 180 de zile pe parcursul unui an calendaristic, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state;
    b) mijloacele de transport ale persoanelor fizice rezidente să fie deţinute în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, acestea fiind confirmate prin actele respective;
    c) mijloacele de transport să fie scoase de pe teritoriul vamal pînă la expirarea termenului acordat, conform prevederilor prezentului articol;
    d) mijloacele de transport să nu fie folosite pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor şi al pasagerilor;
    e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative să fie prezentate organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport declarat prin acţiune, informaţia respectivă fiind inclusă în Registrul de stat al transporturilor.
    (2) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (1) lit. a)–d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente care nu au scos, în termenul stabilit de prezentul articol, de pe teritoriul vamal mijloacele de transport declarate prin acţiune  nu au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova alte mijloace de transport în condiţiile alin. (1).”
    47. La articolul 185, alineatul (1) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) auditul postvămuire;”.
    48. La articolul 187 alineatul (5), cifra „4” se înlocuieşte cu cifra „6”.
    49. Articolul 188 se abrogă.
    50. La articolul 1891, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Unităţile de transport de serviciu utilizate de echipele mobile sînt echipate cu dispozitive speciale de avertizare luminoasă şi sonoră şi au inscripţionat vizibil „VAMA/CUSTOMS”.
    51. La articolul 1893:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să efectueze controlul clădirilor, depozitelor, terenurilor, sediilor şi altor obiective unde sînt sau ar putea fi mărfuri supuse controlului vamal.”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Pe întreg teritoriul vamal, mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însoţite de echipele mobile între două birouri vamale, în cazul în care marfa prezintă  grad sporit de risc.”
    52. La articolul 197 alineatul (4), după cuvintele „punerii în” se introduce cuvîntul  „liberă”.
    53. La articolul 198, după cuvintele „au fost puse în” se introduce cuvîntul „liberă”.
    54. La articolul 199 alineatul  (1), cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „5”.
    55. La articolul 200, cifra „140” se înlocuieşte cu textul „secţiunii a 292”.
    56. Codul se completează cu secţiunile  291 şi 292 cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 291
Auditul postvămuire
    Articolul 2021. Auditul postvămuire
    (1) Auditul postvămuire este o formă de control vamal, care are drept scop verificarea respectării legislaţiei în vigoare de către persoanele stabilite în Republica Moldova la momentul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova şi plasării acestora sub o destinaţie vamală. Auditului postvămuire poate fi supusă orice persoană care are tangenţe cu activitatea supusă auditului.
    (2) Auditul postvămuire este efectuat de organele vamale conform competenţelor teritoriale.
    (3) Pentru exercitarea auditului postvămuire, organele vamale efectuează controlul ulterior al declaraţiilor vamale, verifică mărfurile (în cazul în care acestea mai pot fi identificate), informaţiile, datele, documentele sub orice formă necesare.
    (4) În procesul auditului postvămuire, organul vamal este obligat să identifice şi să examineze imparţial toate faptele şi circumstanţele ce au tangenţă cu scopul auditului postvămuire.
    (5) Auditul postvămuire poate fi efectuat atît la sediul, cît şi în încăperile titularului mărfurilor sau ale reprezentantului său, ale oricărei persoane legate direct sau indirect de aceste operaţiuni ori ale oricărei persoane care dispune de documentele respective, cu excepţia celor utilizate exclusiv în scop de domiciliu şi reşedinţă, sau la sediul organelor vamale.
    (6) În cadrul auditului postvămuire poate fi examinat întregul sistem structural-organizatoric intern al persoanelor auditate.
    (7) În cazul în care în procesul desfăşurării auditului postvămuire este necesară stabilirea anumitor fapte şi circumstanţe în baza documentelor sau mărfurilor care se află în posesia altei persoane cu care persoana auditată are sau a avut relaţii  economice şi/sau financiare, organul vamal este în drept, cu emiterea unui nou ordin de control, să desfăşoare o verificare prin contrapunere.
    (8) În cazul depistării unor erori şi/sau divergenţe între informaţiile din declaraţiile vamale şi cele din documentele verificate, organul vamal întreprinde măsurile prevăzute de prezentul cod.
    (9) În procesul efectuării auditului postvămuire, organele vamale pot utiliza bazele de date automatizate şi sistemele electronice de analiză a riscurilor.
    (10) Auditul postvămuire este bazat pe analiza riscurilor care utilizează metode informaţionale de prelucrare a datelor şi de elaborare a măsurilor de identificare a riscurilor, folosind anumite criterii stabilite de organele vamale sau criterii stabilite la nivel internaţional. Pentru a pune în aplicare gestionarea riscurilor, organele vamale pot utiliza sisteme electronice adecvate.
    Articolul 2022. Efectuarea auditului postvămuire
    (1) Auditul postvămuire se efectuează în baza unui ordin de control emis de către directorul general al Serviciului Vamal, de şeful biroului vamal sau de persoanele împuternicite de aceştia.
    (2) Ordinul de efectuare a auditului postvămuire este emis în forma stabilită de Serviciul Vamal.
    (3) Efectuarea auditului postvămuire se aduce la cunoştinţă persoanei auditate cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de iniţierea controlului, cu excepţia controlului inopinat.
    (4) Perioada de desfăşurare a auditului postvămuire nu trebuie să depăşească 2 luni de la data iniţierii auditului postvămuire. În cazuri întemeiate şi justificate documentar, persoanele menţionate la alin. (1) pot decide prelungirea perioadei de desfăşurare a auditului postvămuire, dar nu mai mult de 6 luni.
    (5) Auditul postvămuire poate fi suspendat la decizia organelor vamale în cazul:
    a) intervenţiei unei forţe majore, constatată în modul stabilit;
    b) intentării unui proces judiciar care are importanţă pentru auditul postvămuire;
    c) solicitării motivate (întemeiate şi justificate documentar) a persoanei auditate, însă nu mai mult de 30 de zile.
    (6) Auditul postvămuire se efectuează în orele de lucru ale organului vamal şi ale persoanei juridice sau fizice controlate.
    (7) În cazul în care persoana auditată nu dispune de sediu sau de încăpere ce poate fi utilizată pentru efectuarea auditului postvămuire ori sediul se află la adresa de domiciliu sau în alte cazuri în care nu există condiţii optime de lucru, auditul postvămuire se efectuează în sediul organului vamal, respectînd prevederile art. 145 din Codul fiscal, cu întocmirea obligatorie a actului de ridicare de la persoana juridică sau fizică a documentelor necesare.
    (8) Contestarea ordinului de efectuare a auditului postvămuire, de suspendare sau de prelungire a auditului nu împiedică efectuarea controlului.
    Articolul 2023. Drepturile şi obligaţiile organelor
                             vamale la exercitarea auditului
                             postvămuire
    (1) În cazul exercitării auditului postvămuire, organul vamal este obligat să explice persoanei auditate drepturile acesteia.
    (2) În cazul exercitării auditului postvămuire, organul vamal are următoarele drepturi:
    a) să verifice clădirile, depozitele şi alte încăperi, mijloacele de transport destinate transportării de mărfuri care au fost plasate sau urmează a fi plasate sub o destinaţie vamală, precum şi a altor obiecte,  cu excepţia celor utilizate exclusiv în scop de domiciliu şi reşedinţă, în caz de necesitate să efectueze sigilarea obiectelor respective;
    b) să primească sau să ridice de la persoanele auditate informaţii, date, documente sub orice formă necesare verificării. Ridicarea documentelor se face în baza actului de ridicare, a cărui formă este stabilită de către Serviciul Vamal;
    c) să ceară administratorului persoanei auditate efectuarea inventarierii mărfurilor şi a mijloacelor de transport aflate în posesia şi/sau gestiunea acestora;
    d) să preleve, în conformitate cu prevederile secţiunii a 292, mostre pentru expertizarea şi identificarea mărfurilor în laboratorul vamal sau în alte instituţii acreditate;
    e) să calculeze şi să încaseze la bugetul public naţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare, obligaţiile vamale constatate;
    f) să colecteze, să proceseze şi să utilizeze informaţia necesară pentru prevenirea încălcărilor legislaţiei în vigoare.
    Articolul 2024. Drepturile şi obligaţiile persoanei auditate
    (1) Persoana auditată are dreptul:
    a) să solicite obţinerea, pe parcursul auditului postvămuire, a informaţiilor despre faptele şi circumstanţele stabilite, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    b) să beneficieze de o atitudine corectă şi imparţială din partea organelor vamale la efectuarea auditului postvămuire;
    c) să prezinte organului vamal explicaţii referitoare la  obiectul auditului postvămuire;
    d)  să conteste, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali;
    e) să prezinte organului vamal informaţii, date, documente sub orice formă care confirmă corectitudinea  calculării şi achitării drepturilor de import;
    f) să beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaţie.
    (2) Persoana auditată are următoarele obligaţii:
    a) să ţină evidenţa contabilă şi să asigure integritatea documentelor respective în conformitate cu cerinţele legislaţiei;
    b) să prezinte, la prima cerere, în procesul auditului postvămuire, colaboratorilor vamali  informaţii, date, documente sub orice formă necesare verificării;
    c) să asigure colaboratorilor vamali, pe parcursul desfăşurării auditului postvămuire, accesul liber în sediu, spaţii de producţie, în depozite şi alte încăperi, cu excepţia celor utilizate exclusiv în calitate de domiciliu şi reşedinţă, pentru inspectarea acestora;
    d) să asigure integritatea sigiliilor aplicate de către colaboratorii vamali;
    e) să asiste la efectuarea auditului postvămuire, să semneze actele privind rezultatul acestuia şi, în caz de dezacord, să prezente, în cel mult 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare;
    f) să asigure condiţii adecvate pentru efectuarea auditului postvămuire, să pună la dispoziţie colaboratorilor vamali un birou, asigurînd asistenţa necesară;
    g) să asigure prezenţa personalului calificat din cadrul persoanei auditate în vederea acordării de asistenţă colaboratorilor vamali pe parcursul auditului postvămuire.
    (3) În caz de absenţă a administratorului persoanei auditate, obligaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b)–f) sînt îndeplinite de alte persoane desemnate de acesta.
    Articolul 2025. Păstrarea şi prezentarea informaţiei
                             necesare auditului postvămuire
    (1) Pentru exercitarea auditului postvămuire, instituţiile şi persoanele implicate direct sau indirect în tranzacţii economice externe sînt obligate să prezinte gratuit organelor vamale toate documentele, datele şi informaţiile necesare care se referă la obiectul auditului postvămuire. Aceste date şi informaţii se transmit în formă scrisă sau pe orice suport material compatibil în termenul stabilit de organele vamale, care nu poate fi mai mic de 24 de ore din momentul solicitării.
    (2) Persoanele care desfăşoară tranzacţii economice externe sînt obligate să păstreze documentele aferente acestor operaţiuni, în scopul desfăşurării auditului postvămuire, pentru o perioadă de 5 ani calendaristici, care se calculează după cum urmează:
    a) în cazul mărfurilor puse în liberă circulaţie cu drepturi de import reduse sau zero, în funcţie de destinaţia lor finală – de la sfîrşitul anului calendaristic în care ele încetează a mai fi supuse supravegherii vamale;
    b) în cazul mărfurilor puse în liberă circulaţie în alte împrejurări decît cele stabilite la lit.a) sau al mărfurilor declarate pentru export – de la sfîrşitul anului calendaristic în care sînt acceptate declaraţiile de punere în liberă circulaţie sau cele de export;
    c) în cazul mărfurilor plasate sub orice destinaţie vamală – de la sfîrşitul anului calendaristic în care destinaţia a fost încheiată.
    Articolul 2026. Citaţia de audit postvămuire şi citaţia
                             bancară
    (1) Organul vamal este în drept să citeze orice persoană care are legătură directă sau indirectă cu activitatea auditată pentru a depune mărturii sau a prezenta informaţii, date, documente sub orice formă.
    (2) Modelul citaţiei de audit postvămuire şi modelul citaţiei bancare sînt stabilite de către Serviciul Vamal.
    (3) În termen de 3 zile de la primirea citaţiei bancare, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) va asigura colectarea tuturor documentelor pe care le deţine referitoare la contul bancar al persoanei auditate şi la operaţiunile efectuate în acest cont pentru perioada (perioadele) supusă auditului postvămuire şi să le prezinte organului vamal.
    Articolul 2027. Calculul obligaţiilor vamale în cadrul
                              auditului postvămuire
    (1) Organele vamale calculează obligaţiile vamale în baza rezultatelor auditului postvămuire, stabilind dacă acestea au fost constatate conform prevederilor legislaţiei.
    (2) Organele vamale pot determina cuantumul obligaţiei vamale, precum şi decide asupra corectitudinii aplicării măsurilor de politică economică în baza informaţiilor de care dispun în următoarele cazuri:
    a) lipsa sau ţinerea neconformă a evidenţei contabile;
    b) persoana auditată nu prezintă integral sau prezintă parţial documentele luate la evidenţă şi rapoartele corespunzătoare, conform termenelor din art. 2025 alin. (1);
    c) documentele solicitate au fost prezentate, însă conţinutul sau starea acestora nu permite utilizarea lor;
    d) persoana auditată nu poate fi găsită la sediul juridic sau la subdiviziunile sale.
    (3) În cazurile descrise la alin. (2), organele vamale vor lua în considerare fiecare din următoarele referinţe privind persoana auditată:
    a) datele statistice deţinute de organul vamal sau de alte organe abilitate;
    b) mărimea patrimoniului persoanei auditate;
    c) volumul venitului din vînzări realizat de persoana auditată;
    d) analiza modificărilor valorii activelor nete aflate în proprietatea întreprinderii;
    e) cifra de afaceri şi soldurile în conturile bancare ale întreprinderii;
    f) compararea veniturilor şi a cheltuielilor persoanei auditate;
    g) informaţii despre tranzacţiile comerciale şi operaţiunile efectuate de persoana auditată, primite de la instituţii financiare (filiale sau sucursale ale acestora), de la autorităţi publice şi de la alte instituţii;
    h) alte dovezi relevante pentru stabilirea cuantumului obligaţiilor vamale sau pentru  stabilirea încălcărilor legislaţiei.
    (4) Referinţele specificate la alin. (1)–(3) vor fi indicate în actul de audit postvămuire, în cazul întocmirii acestuia.
    (5) Dacă stabilesc faptele şi circumstanţele indicate la alin. (2) lit. a)–c), organele vamale informează în scris persoana auditată despre aplicarea măsurilor corespunzătoare, în baza prevederilor alin. (2), indicînd termenul de prezentare în scris a documentelor şi a obiecţiilor.
    Articolul 2028. Examinarea rezultatelor preliminare
                              ale auditului postvămuire
    (1) Dacă în procesul auditului postvămuire a constatat încălcări ale legislaţiei, organul vamal efectuează, împreună cu persoana auditată, examinarea acestora, întocmeşte un proces-verbal de forma stabilită de Serviciul Vamal  şi  informează persoana auditată despre consecinţele juridice ale acestora.
    (2) Persoana auditată este în drept să refuze, în formă scrisă, de a participa la acţiunile menţionate la alin. (1).
    (3) În termen de 7 zile de la întocmirea procesului-verbal, persoana auditată este în drept să  prezinte în scris informaţii şi documente suplimentare.
    Articolul 2029. Actul de audit postvămuire
    (1) Actul de audit postvămuire reprezintă un document de forma stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de colaboratorul vamal al organului care a exercitat controlul, în care se consemnează rezultatele auditului postvămuire. În act se va descrie obiectiv, clar şi exact încălcările legislaţiei şi/sau ale corectitudinii de calculare şi stingere a obligaţiei vamale şi ale măsurilor de politică economică cu referire la informaţiile, datele, documentele sub orice formă, indicîndu-se actele normative încălcate.
    (2) Actul de audit postvămuire se întocmeşte în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de audit postvămuire. Copiile autentificate ale documentelor şi ale altor acte se anexează la actul de audit postvămuire şi constituie parte componentă a dosarului de audit postvămuire.
    (3) În baza actului de audit postvămuire, organele vamale întreprind măsuri de calculare şi încasare a obligaţiilor vamale datorate, conform procedurii stabilite de legislaţie.
    (4) Rezultatele auditului postvămuire pot fi contestate de către persoana auditată, în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţie.
Secţiunea a 292
Cercetarea (expertiza) mărfurilor la efectuarea controlului vamal
    Articolul 20210. Desemnarea şi efectuarea cercetării
                               (expertizei) mărfurilor
    (1) Cercetarea (expertiza) mărfurilor, a mijloacelor de transport sau a documentelor care conţin date relevante ale acestora se dispune în cazul în care, la efectuarea controlului vamal, sînt necesare cunoştinţe speciale pentru elucidarea unor circumstanţe.
    (2) Cercetarea (expertiza) se efectuează de către experţii laboratorului vamal sau de alte instituţii de expertiză ori experţi, desemnaţi de organele vamale.
    (3) Pentru desemnarea cercetării (expertizei) mărfurilor în procesul vămuirii, colaboratorul vamal care efectuează controlul vamal perfectează o cerere pentru cercetări de laborator, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    (4) Colaboratorul vamal care întocmeşte actele de procedură în caz de contravenţie vamală sau urmărire penală emite o ordonanţă privind efectuarea cercetării (expertizei), conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    (5) În cerere sau în ordonanţă se va indica:
    a) organul care a iniţiat desemnarea cercetării (expertizei);
    b) temeiurile pentru care se dispune cercetarea (expertiza);
    c) procesul-verbal de prelevare a probelor;
    d) obiectele, documentele şi alte materiale prezentate expertului, cu menţiunea cînd şi în ce împrejurări au fost descoperite şi ridicate;
    e) întrebările formulate pentru expert;
    f) denumirea laboratorului vamal sau a altor instituţii de expertiză ori experţi, desemnaţi de către organele vamale;
    g) procedura de transmitere a obiectelor, a documentelor, a materialelor relevante cercetării (expertizei);
    h) procedura de ridicare a concluziilor emise.
    (6) Colaboratorul vamal care decide să dispună efectuarea cercetărilor (expertizei) are obligaţia de a comunica această decizie titularului mărfurilor sau reprezentantului împuternicit al acestuia, precizînd data şi ora la care urmează a se efectua operaţiunea de prelevare a probelor de mărfuri, şi de a-i explica drepturile  şi obligaţiile prevăzute de prezentul cod.
    (7) În cazul în care organele vamale prelevează probe şi mostre de mărfuri pentru cercetare (expertiză), se acordă liberul de vamă mărfurilor respective fără aşteptarea rezultatului cercetării (expertizei), cu excepţia cazului în care există motive pentru a nu se proceda astfel şi cu condiţia că, în cazul existenţei sau a posibilităţii apariţiei unei obligaţii vamale, aceasta să fi fost deja înscrisă în documentele de plată şi achitată sau garantată. Dacă există motive de a nu se acorda liberul de vamă, organele vamale, pe riscul şi pe cheltuiala titularului mărfurilor sau reprezentantului împuternicit al acestuia, pot plasa mărfurile în cauză într-un loc special aflat sub supraveghere vamală.
    (8) Titularul mărfurilor şi reprezentantul împuternicit al acestuia sînt în drept să ia cunoştinţă de rezultatele cercetării (expertizei). Organul vamal trebuie să fie informat despre rezultatele cercetării (expertizei) probelor de mărfuri prelevate de titularul mărfurilor sau de reprezentantul împuternicit al acestuia sau de alt organ de control de stat.
    (9) Colaboratorul vamal analizează concluziile şi rapoartele prezentate spre examinare, inclusiv cele efectuate din iniţiativa titularului mărfurilor, a reprezentantului împuternicit al acestuia sau a altei persoane interesate.
    (10) Rapoartele emise de laboratorul vamal sînt apreciate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sub aspectul exactităţii, obiectivităţii şi plenitudinii cercetărilor, precum şi al eficienţei şi caracterului fundamental al metodelor de cercetare folosite la efectuarea expertizei.
    (11) La emiterea deciziilor organelor vamale, rezultatele şi concluziile cuprinse în actele emise de laboratorul vamal prevalează faţă de informaţiile sau actele emise de alte instituţii de expertiză sau experţi, precum şi faţă de alte documente care conţin informaţii referitoare la caracteristicile fizico-chimice sau proprietăţile mărfurilor, în cazul în care acestea sînt contradictorii.
    (12) Rezultatele cercetării (expertizei) mărfurilor servesc temei pentru constatarea contravenţiilor vamale.
    (13) Dacă mostrele sînt prelevate în conformitate cu dispoziţiile în vigoare, organele vamale nu sînt pasibile de plată sau compensaţii pentru aceasta, dar suportă costurile analizei sau verificării acestora.
    Articolul 20211. Probele şi mostrele de mărfuri
    (1) La efectuarea controlului vamal, organul vamal este în drept să preleve probe şi mostre de mărfuri pentru a fi supuse cercetării (expertizei).
    (2) Prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri se efectuează de către colaboratorii vamali. După necesitate, prelevarea de probe şi mostre se efectuează în prezenţa expertului. Organele vamale pot solicita ca prelevările să se efectueze, sub supravegherea lor, de către titularul mărfurilor sau reprezentantul împuternicit al acestuia.
    (3) Probele şi mostrele de mărfuri vor fi prelevate în cantităţi ce nu depăşesc necesarul pentru cercetare sau expertiză, inclusiv pentru o eventuală contraexpertiză.
    (4) La prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri se întocmeşte un proces-verbal de prelevare a probelor în forma stabilită de Serviciul Vamal. Procesul-verbal de prelevare a probelor se întocmeşte în 2 exemplare, dintre care unul se înmînează titularului mărfurilor sau reprezentantului împuternicit al acestuia.
    (5) Titularul mărfurilor sau reprezentantul împuternicit al acestuia, precum şi organele de control de stat pot preleva, cu permisiunea organului vamal, probe şi mostre de mărfuri aflate sub supraveghere vamală. Această permisiune poate fi oferită numai în cazurile în care prelevările:
    a) nu împiedică efectuarea controlului vamal;
    b) nu pot influenţa schimbarea caracteristicilor mărfurilor;
    c) nu pot atrage o eschivare de la stingerea obligaţiei vamale sau de la respectarea restricţiilor şi interdicţiilor impuse prin legislaţia în vigoare.
    (6) Titularul mărfurilor sau reprezentantul împuternicit al acestuia este în drept să asiste la prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri de către colaboratorii vamali şi de alte organe de control de stat. Colaboratorii vamali asistă la prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri de către alte organe de control de stat, precum şi de către titularul mărfurilor sau reprezentantul împuternicit al acestuia.
    (7) Titularul mărfurilor sau reprezentantul împuternicit al acestuia este obligat să acorde asistenţă colaboratorilor vamali la prelevarea de probe şi mostre de mărfuri şi să efectueze din contul lor operaţiuni de încărcare/descărcare, alte operaţiuni necesare prelevării, precum şi să asigure condiţii pentru prelevarea probelor.
    (8) În cazul în care titularul mărfurilor sau reprezentantul împuternicit al acestuia nu se prezintă la prelevarea probelor de mărfuri sau refuză să desemneze o persoană capabilă să ofere asistenţa pe care organele vamale o consideră necesară, organul vamal, în prezenţa a cel puţin 2 martori asistenţi care nu sînt interesaţi de rezultatul cercetării (expertizei) sau, după caz, şi cu participarea expertului, procedează la prelevarea probelor pe riscul şi pe cheltuiala titularului mărfurilor. Faptul prezenţei martorilor se indică în procesul-verbal de prelevare a probelor.
    (9) Prelevarea de probe se efectuează fără ca organul vamal să fie pasibil de plată sau orice compensaţii pentru operaţiunile de prelevare şi cantităţile prelevate.
     (10) Metodologia de prelevare a probelor de mărfuri, precum şi condiţiile de dispunere de ele se stabilesc de către Serviciul Vamal.
    Articolul 20212. Antrenarea specialiştilor şi a experţilor
                              la efectuarea controlului vamal
    (1) Organul vamal este în drept să antreneze specialişti şi experţi din organele de drept şi de control, din diferite unităţi economice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, pentru acordarea asistenţei la efectuarea controlului vamal.
    (2) Cererea organului vamal de a antrena specialişti şi experţi la efectuarea controlului vamal este executorie pentru conducătorii de autorităţi publice, de unităţi economice în care activează specialistul sau expertul solicitat.
    (3) Cheltuielile suportate în legătură cu antrenarea specialiştilor şi a experţilor din iniţiativa colaboratorilor vamali sînt acoperite de organele vamale.
    Articolul 20213. Expertul
    (1) Pentru efectuarea cercetării (expertizei) mărfurilor, în calitate de expert  poate fi desemnată persoana care nu este interesată de rezultatele cercetării sau expertizei mărfurilor şi care, aplicînd cunoştinţele sale speciale, prezintă concluzii întemeiate şi obiective.
    (2) Expertul este obligat:
    a) să facă în raportul său concluzii obiective şi întemeiate asupra întrebărilor ce i se pun, să delimiteze concluziile făcute în baza aplicaţiilor electronice sau a literaturii de specialitate care nu au fost verificate de el;
    b) să prezinte organului de urmărire penală sau instanţei de judecată documentele ce confirmă calificarea lui specială, să-şi aprecieze obiectiv capacitatea şi competenţa sa pentru darea concluziilor respective;
    c) să nu divulge unor terţe persoane informaţiile ce i-au devenit cunoscute în procesul efectuării cercetării (expertizei) sau în urma participării la şedinţa de judecată, precum şi cele care constituie secret de stat, de serviciu, secret comercial sau alt secret ocrotit de lege;
    d) să respecte alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (3) Expertul are dreptul:
    a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate în legătură cu obiectul cercetării (expertizei);
    b) să ceară să i se pună la dispoziţie materiale suplimentare necesare pentru prezentarea concluziilor;
    c) să refuze să facă concluzii dacă obiectul expertizei depăşeşte limitele cunoştinţelor de specialitate sau dacă materialele ce i s-au pus la dispoziţie nu sînt suficiente pentru prezentarea concluziilor, comunicînd în scris despre aceasta organului care a dispus cercetarea (expertiza), cu indicarea motivelor respective;
    d) să prezinte concluzii nu numai referitor la întrebările puse, ci şi la alte circumstanţe care ţin de competenţa sa şi care au fost constatate în urma cercetărilor efectuate;
    e) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (4) Pentru prezentarea cu bună ştiinţă a concluziilor false, expertul poartă răspundere în conformitate cu  prevederile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 20214. Întocmirea şi prezentarea rapoartelor
                              de către expert
    (1) După efectuarea cercetărilor necesare, expertul întocmeşte un raport scris (tipărit, clar, fără corectări şi abrevieri), pe care îl confirmă prin semnătura sa şi prin aplicarea sigiliului instituţiei respective.
    (2) În raportul expertului trebuie să fie indicată, în mod obligatoriu, următoarea informaţie:
    a) data şi locul efectuării cercetării (expertizei);
    b) temeiul efectuării cercetării (expertizei);
    c) persoana (numele, prenumele, funcţia, studiile, titlul sau gradul ştiinţific, specialitatea, vechimea în specialitate) care a efectuat cercetarea (expertiza);
    d) menţiunea că expertul este informat despre răspunderea penală pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false;
    e) descrierea amplă a investigaţiilor şi concluziile pe marginea lor;
    f) răspunsul la întrebările puse expertului;
    g) materialele şi documentele prezentate pentru efectuarea cercetării (expertizei);
    h) descrierea detaliată a obiectelor supuse cercetării (expertizei);
    i) rezultatele cercetării (expertizei) cu indicarea metodelor aplicate.
    În concluziile sale expertul trebuie să dea un răspuns argumentat, laconic, concret şi întemeiat, avînd la bază date incontestabile şi obiective. Răspunsul trebuie să fie atît de clar, încît să nu fie necesară solicitarea unor explicaţii suplimentare.
    (3) Dacă, în procesul efectuării cercetării (expertizei), expertul constată circumstanţe ce pot prezenta interes pentru cauză, dar cu privire la care nu i s-au pus întrebări, el are dreptul să le menţioneze în raportul său.
    (4) La raportul expertului se anexează fotografii, schiţe, grafice şi alte materiale rămase de la efectuarea cercetării (expertizei), ce confirmă concluziile expertului.
    (5) În cazul în care materialele prezentate nu au fost suficiente sau întrebările formulate nu ţin de competenţa expertului ori nivelul ştiinţei şi practica cercetărilor (expertizelor)  nu permit de a răspunde la întrebările puse, expertul va argumenta în raportul său imposibilitatea de a răspunde la toate sau la unele întrebări ce i-au fost puse.
    (6) Raportul sau declaraţia expertului privind imposibilitatea prezentării concluziei se remite imediat organului vamal sau organului care a ordonat cercetarea (expertiza), dar nu mai tîrziu de 3 zile de la primirea cererii sau ordonanţei de efectuare a cercetării (expertizei).
    Articolul 20215. Expertiza suplimentară şi cercetarea
                               expertiza) repetată
    (1) Dacă organul care a dispus cercetarea (expertiza) sau instanţa de judecată consideră că raportul expertului nu este suficient de clar sau complet, poate fi dispusă efectuarea de către acelaşi expert sau de către un alt expert a unei expertize suplimentare.
    (2) În cazul în care concluziile expertului nu sînt întemeiate, există îndoieli în privinţa lor sau a fost încălcată ordinea de efectuare a cercetării (expertizei), poate fi dispusă efectuarea unei expertize repetate de către un alt expert sau de o comisie de experţi. La efectuarea expertizei repetate se poate pune şi problema autenticităţii metodelor utilizate anterior.
    (3) Experţii care au efectuat cercetarea (expertiza) anterioară pot oferi altui expert sau comisiei de experţi explicaţii, dar nu au dreptul să participe la efectuarea investigaţiilor şi la finalizarea concluziilor.
    (4) În cererea sau în ordonanţa prin care s-a dispus expertiza repetată trebuie să fie concretizate motivele efectuării ei sau respingerii raportului iniţial.
    (5) În cazul desemnării unei expertize suplimentare ori unei expertize repetate, expertului sau comisiei de experţi i se prezintă toate materialele relevante expertizei şi raportul iniţial.”
    57. Codul se completează cu secţiunea 341 cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 341
Informaţii obligatorii privind originea mărfurilor
    Articolul 2151. Procedura de obţinere a informaţiilor
                             obligatorii privind originea mărfurilor
                             şi de notificare a solicitantului
    (1) Solicitantul de informaţii obligatorii privind originea mărfurilor se adresează în scris Serviciului Vamal.
    (2) Solicitarea de informaţii obligatorii  privind originea mărfurilor nu se poate referi decît la un singur tip de mărfuri şi la un singur set de circumstanţe ce determină originea.
    (3) Informaţiile obligatorii privind originea mărfurilor se notifică solicitantului cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 150 de zile de la data acceptării solicitării.
    (4) Datele transmise în solicitarea de informaţii obligatorii privind originea mărfurilor şi informaţia obligatorie privind originea mărfurilor notificată se stochează în baza de date a Serviciului Vamal.
    (5) Informaţia obligatorie privind originea mărfurilor  nu poate fi invocată decît de titular.
    (6) Titularul informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor este obligat  să declare, în momentul efectuării formalităţilor vamale, autorităţii vamale că este în posesia unei informaţii obligatorii privind originea mărfurilor  care se referă la mărfurile în cauză.
    (7) Titularul unei informaţii obligatorii privind originea mărfurilor nu poate utiliza această informaţie la vămuirea  mărfurilor decît dacă, în materie de origine, face dovada faţă de autoritatea vamală că mărfurile respective şi circumstanţele care au determinat originea sînt conforme în toate privinţele cu cele descrise în informaţia obligatorie prezentată.
    (8) Procedura de emitere a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor, precum şi lista documentelor necesare se stabilesc de Serviciul Vamal.
    Articolul 2152. Termenul de valabilitate a informaţiei
                             obligatorii privind originea mărfurilor
    (1) Informaţia obligatorie privind originea mărfurilor este valabilă pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii.
    (2) Informaţia obligatorie privind originea mărfurilor se anulează de Serviciul Vamal dacă a  fost emisă în baza unor informaţii eronate sau incomplete furnizate de solicitant.
    (3) Informaţia obligatorie  privind originea mărfurilor încetează să mai fie valabilă:
    a) ca urmare a adoptării unei reglementări sau a încheierii de către Republica Moldova a unui acord cu ale cărui prevederi informaţia obligatorie privind originea mărfurilor nu mai este conformă;
    b) cînd devine incompatibilă cu regulile de origine a mărfurilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) cînd este modificată sau revocată  la  cererea titularului.
    (4) Modalitatea şi condiţiile  de revocare, anulare sau modificare a informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor se stabilesc de Serviciul Vamal.”
    58. Articolul 281 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Contravenientul  beneficiază de o reducere de 50% a amenzii aplicate dacă achită suma amenzii în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei organului vamal privind aplicarea acesteia.”
    Art. XVI. – Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108 art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6 alineatul (1), după textul „sau cu capacitate de exerciţiu limitată,” se introduce textul „persoana care este rudă, afin sau afiliată cu fondatorii sau organele de conducere ale unei persoane juridice care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal”, iar în final se introduce, din alineat, următorul text:
    „În sensul prezentei legi, persoane afiliate persoanei juridice sînt:
    a) organul executiv unipersonal, fondatorii, membrii organului executiv colegial şi persoanele cu funcţii de răspundere ale organului executiv al persoanei juridice respective;
    b) membrii consiliului de observatori, ai consiliului de directori, precum şi membrii comisiei de cenzori ai persoanei juridice respective;
    c) persoana juridică sau fizică care, individual sau împreună cu persoanele afiliate acesteia, deţine poziţia de control în capitalul persoanei juridice respective;
    d) agentul economic în al cărui capital persoana juridică respectivă, precum şi persoanele afiliate acesteia deţin, individual sau în comun, poziţia de control;
    e) persoana juridică sau fizică care acţionează în numele şi pe contul persoanei juridice respective;
    f) persoana juridică sau fizică în numele şi pe contul căreia acţionează persoana juridică respectivă;
    g) persoana juridică sau fizică care acţionează în comun cu persoana juridică respectivă;
    h) persoana juridică care, în comun cu persoana juridică respectivă, se află sub controlul unei terţe persoane;
    i) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit. a)–h) din prezentul alineat;
    j) persoana a cărei afiliere este demonstrată de Serviciul Vamal sau de instanţa de judecată.”
    2. La articolul 43 alineatul (2) litera k), cuvintele „sau deţinerii cetăţeniei unui alt stat” se exclud.
    Art. XVII. – Articolul 4 din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (9):
    la litera c), textul „dividendele aferente cotei de participare a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni;” se exclude;
    alineatul se completează cu literele c1) şi c2) cu următorul cuprins:
    “c1) aplică, în modul stabilit de legislaţie, sancţiuni pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat;
    c2) aplică măsurile de administrare fiscală a defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale, precum şi a dividendelor la cota-parte a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni în modul stabilit de legislaţia în vigoare;”
    alineatul (14) se abrogă.
    Art. XVIII. – Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 noţiunea „activitate comercială externă”, cuvintele „de pe teritoriul Republicii Moldova sau” se exclud.
    2. La articolul 7 alineatele (6) şi (7) se abrogă.
    Art. XIX. – La articolul 8 alineatul (1) litera a) punctul 5) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, după cuvintele „desfăşurarea loteriilor” se introduce textul „(cu excepţia monopolului de stat exercitat în condiţiile Legii nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc)”.
    Art. XX. – Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 31 alineatul (1) literele b) şi c), după cuvîntul „persoană” se introduce cuvîntul „/călătorie”.
    2. La articolul 5 alineatul (1) litera d), textul „Dacă valoarea în vamă a bunurilor depăşeşte limita neimpozabilă indicată, drepturile de import se vor percepe reieşind din valoarea bunurilor în vamă (limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a bunurilor)” se înlocuieşte cu textul: „În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora”.
    3. La articolul 10:
    alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 12 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110–8701 90 390, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 20 de ani;
    – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani;
    – autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani, procurate (obţinute prin donaţie) în străinătate, cu condiţia declarării şi achitării drepturilor de import la organul vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat. Mijloacele de transport menţionate trebuie să fie scoase de la evidenţă de la autoritatea competentă a statului de expediere;”
    alineatul se completează cu litera b) cu următorul cuprins:
     „b) – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi motoare şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 10 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900,  precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 12 ani;
    – tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110–8701 90 390, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 20 de ani;
    – mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani;
    – autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani,
obţinute în folosinţă (fapt confirmat prin actele respective), cu condiţia aflării acestora la evidenţă permanentă în alt stat şi declarării lor la intrare în ţară conform modului stabilit, fără achitarea drepturilor de import. Aceste mijloace de transport nu se plasează în niciun regim vamal.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Persoanele fizice rezidente nu au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi motoare şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    b) tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
    c) tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110–8701 90 390, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 20 de ani;
    d) mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani;
    e) autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani,
inclusiv cele obţinute prin moştenire şi în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova, indiferent de regimul vamal ales.”
    la alineatul (3), cifra „90” se înlocuieşte cu cifra „180”.
    Art. XXI. – Articolul 2 din Legea nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1–2, art. 6), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Art. 2. – Cuantumul alocaţiei lunare de stat se stabileşte, începînd cu 1 ianuarie 2012, în funcţie de categoria beneficiarilor de pensii, după cum urmează:
    1) beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă – 200 de lei;
    2) beneficiarilor de pensii de invaliditate:
    a) de gradul I – 200 de lei;
    b) de gradul II – 140 de lei;
    c) de gradul III – 100 de lei;
    3) beneficiarilor de pensii de urmaş – 200 de lei pentru fiecare urmaş.”
    Art. XXII. – Legea nr. 282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171–174, art. 777), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (5), după cuvîntul „afinate” se introduce cuvîntul „exclusiv”.
    2. La articolul 9 litera m), după cuvintele „diagnosticarea pietrelor preţioase,” se introduc cuvintele „evaluarea pietrelor preţioase, giuvaiere, a metalelor preţioase şi a articolelor din ele,”.
    3. Articolul 14:
    la alineatul (2), litera c) se completează în final cu cuvintele „ , evaluarea lor”;
    la alineatul (3), cuvintele „la prezenta lege” se înlocuiesc cu textul „nr. 1 la prezenta lege. Lista serviciilor şi tarifele pentru evaluarea pietrelor preţioase, giuvaiere, a metalelor preţioase şi a articolelor din ele se stabilesc în anexa nr. 2 la prezenta lege.”
    4. La articolul 19 alineatul (4), după cuvîntul „deşeuri” se introduce cuvîntul „exclusiv”.
    5. Anexa va avea următorul cuprins:
    anexa nr.1

    6. Legea se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:
    anexa nr.2

    Art. XXIII. – Articolul 7 din Legea nr. 8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (4) litera c) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Se consideră originare din Portul Internaţional mărfurile produse integral sau prelucrate suficient pe teritoriul acestuia în condiţiile prevăzute de Legea cu privire la tariful vamal.”
    alineatul (6) se abrogă.
    Art. XXIV. – La articolul 3 din  Legea nr. 68-XVI  din  5 mai 2005 pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.
    Art. XXV. – La articolul 3 alineatul (2) din Legea nr. 39-XVI din 2 martie 2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 51–54, art. 215), cu modificările ulterioare, cifra „200000” se înlocuieşte cu cifra „600000”.
    Art. XXVI. – La articolul 3 din Legea nr. 317-XVI  din  2 noiembrie 2006  pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.
    Art. XXVII.  – Articolul 34 din  Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006  cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 114), cu  modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) În cazul în care debitorul garantat nu îşi poate respecta obligaţiile financiare conform graficului de rambursare a datoriei stabilit, Ministerul Finanţelor, în urma analizei economico-financiare a debitorului garantat, este în drept să adopte decizii privind reeşalonarea datoriei acestuia. Pentru perioada reeşalonată debitorul garantat va achita o dobîndă stabilită de către părţi.”
    Art. XXVIII.  – La articolul 6 alineatul (6) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21–24, art. 68), cu modificările ulterioare, cuvintele „prin trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele „prin bănci comerciale”.
    Art. XXIX. – Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126, art. 530), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, noţiunea „raport de audit” se înlocuieşte cu noţiunea „raportul auditorului”, iar textul „privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor” se înlocuieşte cu cuvîntul „etic”.
    2. Articolul 2:
    după noţiunea „certificat de calificare al auditorului” se introduce noţiunea „Cod etic” cu următorul cuprins: 
    „Cod etic – codul etic al profesioniştilor contabili, emis de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare;”
    la noţiunea „stagiar”, cuvintele „efectuarea auditului” se înlocuiesc cu  cuvintele „misiuni de audit”;
    noţiunea „standarde de audit”  va avea următorul cuprins:
    „standarde de audit – standardele internaţionale de control al calităţii, de audit, pentru misiunile de examinare, certificare şi servicii conexe, emise de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare.”
    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Principiile fundamentale ale activităţii
                         de audit
    Activitatea de audit se bazează pe următoarele principii:
    a) independenţă;
    b) integritate;
    c) obiectivitate;
    d) competenţă profesională şi prudenţă;
    e) confidenţialitate;
    f) comportament profesional.”
    4. La articolul 4 alineatul (2) se completează în final cu textul „şi la alte entităţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare”.
    5. La articolul 5 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Auditorul poate desfăşura activitate de audit în calitate de auditor întreprinzător individual sau salariat al unei societăţii de audit ori al unui auditor întreprinzător individual.”
    6. La articolul 6:
    alineatul (1) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) de îndeplinire a funcţiilor cenzorului/comisiei de cenzori.”
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , l)”.
    7. La articolul 7 alineatul (1), cuvintele „cuantumul retribuirii serviciilor” se înlocuiesc cu cuvîntul „onorariile”.
    8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Raportul auditorului
    (1) Raportul auditorului va conţine opinia auditorului din toate punctele de vedere semnificative cu privire la măsura în care rapoartele financiare auditate sînt întocmite în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil. Opinia auditorului poate fi nemodificată sau modificată, respectiv, opinie cu rezerve, opinie contrară sau imposibilitatea exprimării unei opinii.
    (2) Raportul auditorului va corespunde cerinţelor standardelor de audit şi va conţine elementele fundamentale în următoarea succesiune:
    a) titlul;
    b) destinatarul;
    c) partea introductivă cu enumerarea rapoartelor financiare auditate;
    d) descrierea responsabilităţii conducerii pentru întocmirea rapoartelor financiare;
    e) descrierea responsabilităţii auditorului de a exprima o opinie asupra rapoartelor financiare şi a domeniului de aplicare a auditului, inclusiv:
    – o referire la standardele de audit şi la alte reglementări din domeniul auditului aplicate;
    – descrierea  auditului efectuat în conformitate cu standardele menţionate;
    f) paragraful care conţine opinia auditorului asupra rapoartelor financiare şi o referire la cadrul general de raportare financiară utilizat pentru întocmirea rapoartelor financiare;
    g) numele, prenumele, semnătura auditorului, datele din certificatul de calificare al auditorului;
    h) data emiterii raportului;
    i) adresa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual în al cărei/ cărui nume activează auditorul, datele din licenţă şi ştampila societăţii de audit, ale auditorului întreprinzător individual.
    (3) În caz de încălcare a restricţiilor prevăzute la art. 11 alin. (4), Consiliul de supraveghere al activităţii de audit declară nul raportul auditorului, fapt care atrage efectuarea repetată a auditului de către un alt auditor.”
    9. La articolul 9 alineatul (1), cuvintele „compania de asigurări” se înlocuiesc cu cuvîntul „asigurătorul”, după cuvintele „contractul de audit” se introduc cuvintele „ori activitatea de audit a rapoartelor financiare”,  iar în final se introduce textul „aferent auditului rapoartelor financiare anuale şi/sau al rapoartelor financiare anuale consolidate”.
    10.  La articolul 10:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit aplicate de societăţile de audit, de auditorii întreprinzători individuali se documentează conform criteriilor stabilite în standardele de audit şi în Codul etic şi cuprind:
    a) responsabilitatea conducerii societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual privind calitatea lucrărilor de audit;
    b) cerinţe relevante de etică, inclusiv independenţa;
    c) acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice;
    d) resursele umane, inclusiv desemnarea echipelor misiunii;
    e)  realizarea misiunii, inclusiv:
    – consultarea;
    – revizuirea controlului calităţii misiunii;
    – diferenţele de opinie;
    – documentarea misiunii;
    f)  monitorizare, inclusiv:
    – monitorizarea politicilor şi procedurilor de control al calităţii;
    – evaluarea, comunicarea şi remedierea deficienţelor identificate;
    – plîngeri şi contestaţii.”
    la alineatul (5) litera b), după cuvintele „pagina web” se introduc cuvintele „oficială a Consiliului de supraveghere a activităţii de audit”.
    11. La articolul 11:
    alineatul (4):
    litera f) se abrogă;
    la litera g), cifra „3” se înlocuieşte  cu cifra „7” în  primele două cazuri şi cu cifra „2” în al treilea caz;
    la alineatul (5), cuvintele „Costurile serviciilor” se înlocuiesc cu cuvintele „Onorariile pentru serviciile”.
    12. La articolul 14 litera a), cuvintele „standardele profesionale” se înlocuiesc cu cuvintele „standardele de audit”.
    13. Articolul 15:
    la litera a), cuvintele „actelor normative” se înlocuiesc cu cuvintele „standardelor de audit şi ale legislaţiei”;
    litera f) se completează  în final cu cuvintele „ , conform modului stabilit de Guvern”.
    14. La articolul 16 litera a), cuvintele „actelor normative” se înlocuiesc cu  cuvintele „standardelor de audit şi ale legislaţiei”.
    15. La articolul 19 litera c) se completează în final cu cuvintele „ , şi participă la misiuni de audit”.
    16. Articolul 20:
    alineatul (3):
    la litera a), cuvîntul „licenţă” se înlocuieşte cu cuvintele „studii superioare complete”, iar cuvintele „şi Tineretului” se exclud;
    la litera b), textul „care poate fi acumulată pe parcursul perioadei de susţinere a examenelor,” se exclude;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) să posede limba de stat.”
    la alineatul (4), cuvintele „de calificare” se exclud, iar cuvintele „mărimea stabilită de Guvern” se înlocuiesc cu textul „mărime de 350 de lei”.
    la alineatul (5), cuvintele „organele abilitate respective” se înlocuiesc cu textul „Banca Naţională a Moldovei şi la Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    17. La articolul 21 alineatul (1), după cuvintele „reprezentanţi ai” se introduce textul „Ministerului Finanţelor şi ai altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice,”.
    18. La articolul 22 alineatul (2), după cuvintele „al auditorului” se introduc cuvintele „se eliberează de Ministerul Finanţelor şi”.
    19. Articolul 23:
    la alineatul (1), cuvîntul „Consiliul” se înlocuieşte cu cuvintele „Ministerul Finanţelor în baza deciziei Consiliului”;
    la alineatul (3) litera b), cuvintele „executarea sentinţei” se înlocuiesc cu cuvintele „stingerea antecedentelor penale”.
    20. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Suspendarea activităţii auditorului
    (1) Activitatea auditorului se suspendă de Ministerul Finanţelor în cazul în care auditorul:
    a) deţine o funcţie publică incompatibilă, conform legislaţiei, cu activitatea de audit;
    b) depune o cerere de suspendare a activităţii pe un termen de cel mult 3 ani.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), auditorul va înştiinţa, în termen de 30 de zile, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit despre apariţia situaţiei de incompatibilitate.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b),  auditorul va depune la Consiliul de supraveghere a activităţii de audit o cerere scrisă de suspendare a activităţii în calitate de auditor. Consiliul de supraveghere a activităţii de audit va înştiinţa auditorul în termen de 30 de zile despre decizia adoptată.
    (4) La sfîrşitul fiecărui trimestru, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit va prezenta Ministerului Finanţelor informaţia privind auditorii care şi-au suspendat activitatea, pentru actualizarea informaţiei din Registrul de stat al auditorilor.
    (5)  Orice raport al auditorului întocmit în perioada pentru care i s-a suspendat activitatea este declarat nul de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit.”
    21. Articolul 26 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
     „(11) În cazul dispariţiei situaţiei de incompatibilitate prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), auditorul va înştiinţa, în termen de 30 de zile, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit despre reluarea activităţii. Consiliul de supraveghere a activităţii de audit informează Ministerul Finanţelor despre reluarea activităţii auditorului, pentru actualizarea informaţiei din Registrul de stat al auditorilor.”
    22. Articolul 27:
    la alineatul (2), cuvintele „ , Consiliul de supraveghere a activităţii de audit” se exclud;
    la alineatul (3):
    litera a)  va avea următorul cuprins:
    „a) punerea în aplicare şi publicarea standardelor de audit şi a Codului etic, elaborarea, aprobarea şi publicarea programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general  şi a altor acte normative din domeniul auditului;”
    litera b) se completează în final cu cuvintele „şi evidenţa stagiarilor în activitatea de audit”;
    alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    23. Articolul 28:
    la alineatul (4) litera d) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    “(5) Suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în cazul în care auditorul sau auditorii angajaţi în cadrul societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual şi-au suspendat activitatea conform art. 24 alin. (1).”
    24. La articolul 29 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care cuprinde informaţia de la lit. b), c) şi j) se publică anual în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform situaţiei de la 1 ianuarie, şi se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor la începutul fiecărui trimestru sau pe măsura survenirii modificărilor.”
    25.  Articolul 30:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali care cuprinde informaţia de la lit. b), c), h) şi l) se publică anual în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform situaţiei de la 1 ianuarie, şi se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor la începutul fiecărui trimestru sau pe măsura survenirii modificărilor.”
    la alineatul (5), după cuvintele „informaţia indicată la alin.(2) lit.” se introduce textul „b),”.
    26. Articolul 31:
    la alineatul (2), cuvintele „reglementarea şi supravegherea de stat a” se înlocuiesc cu cuvîntul „supravegherea”;
    alineatul (3):
    la litera a), cuvintele „standardelor naţionale de audit şi ale altor acte” se înlocuiesc cu cuvîntul „actelor”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) adoptă decizii privind retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor, privind suspendarea activităţii  auditorului;”
    litera h) se completează  în final cu cuvintele „ , a stagiarilor în activitatea de audit”.
    27.  Articolul 32:
    la alineatul (1), cuvintele” şi Tineretului” se exclud;
    la  alineatul (2), cifra „2” se înlocuieşte cu cifra „3”;
    la alineatul (4), după cuvintele „economico-financiar” se introduc cuvintele „sau juridic”, textul „angajaţi pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii” se înlocuieşte cu textul „încadraţi în conformitate cu prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, iar cuvintele „actelor legislative” se înlocuiesc cu textul „legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii de audit, ale standardelor de audit, ale Codului etic”.
    28. La articolul 33 alineatul (2),  cifra „2” se înlocuieşte cu cifra „3”.
    29. La  articolul 35 alineatul (1), cuvintele „de audit în conformitate cu art.8” se înlocuiesc cu cuvîntul „său”.
    30. La articolul 36 alineatul (3), cuvîntul „auditate” se exclude.
    Art. XXX. – Legea nr. 96-XVI  din  13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 470), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    „n) contractelor de achiziţii publice încheiate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova cu operatorii economici rezidenţi ai statului în care acestea îşi desfăşoară activitatea.”
    2. La articolul 9 alineatul (2), cuvintele „nivelul regiunilor de dezvoltare” se substituie prin cuvintele „nivel teritorial”.
    3. La articolul 15 alineatul (1), textul „ , cu excepţia cazurilor cînd autoritatea contractantă achiziţionează obligatoriu bunuri şi servicii indigene conform listei aprobate anual de către Guvern”  se exclude.
    4. La articolul 44 alineatul (6) se abrogă.
    5. La articolul 54 alineatul (5), cifra „100000” se înlocuieşte cu cifra „50000”, iar cifra „500000” – cu cifra „100000”.
    6. La articolul 69 alineatul  (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Se interzice cesiunea de creanţă (datorie), precum şi modificarea oricărui element al contractului încheiat sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile ofertei care au constituit temei pentru selectarea acesteia şi să majoreze valoarea ei.”
    Art. XXXI. – Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 399), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după cuvintele “birourilor înfiinţate de aceştia,” se introduc cuvintele “executorilor judecătoreşti,”.
    2. La articolul 4 alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Instituţiile publice aplică sistemul contabil în partidă dublă, ţin contabilitatea şi întocmesc rapoartele financiare în baza S.N.C.S.P. sau a normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor pentru sectorul bugetar.”
    3. Articolul 9:
    la litera b), cuvintele “şi ale S.N.C.S.P.” se înlocuiesc cu cuvintele “ , S.N.C.S.P sau normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor pentru sectorul bugetar”;
    litera c) se completează în final cu textul “ , sau a normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor pentru sectorul bugetar”.
    4. La articolul 10 litera a), sintagma  „Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma „Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    5. La articolul 11:
    alineatul (2) litera a):
    liniuţa a doua se  completează în final cu cuvintele “”;
    la liniuţa a treia, după  cuvintele “aplicarea standardelor” se introduc cuvintele “şi/sau a normelor”;
    la alineatul (6), cuvintele “cu aprobarea Ministerului Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele “cu coordonarea acestora cu Ministerul Finanţelor”.
    6. La articolul 16 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Politica de contabilitate tip pentru instituţiile publice se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pot elabora prevederi suplimentare la politica de contabilitate tip, ţinînd cont de specificul activităţii acestora, coordonate cu Ministerul Finanţelor. Instituţiile publice elaborează şi aprobă politica de contabilitate în conformitate cu prevederile prezentului alineat.”
    7. Articolul 23 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Nomenclatorul şi structura registrelor contabile pentru instituţiile publice se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor.”
    8. În denumirea capitolului IV, după sintagma „Trezoreria de Stat” se introduce textul “ , trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    9. Articolul 25:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Contabilitatea în Trezoreria de Stat
                           şi în trezoreriile teritoriale ale Ministerului
                           Finanţelor”;
    la alineatele (1), (2), (3), (4), (5) şi (6), după cuvintele „trezoreriile teritoriale” şi „trezoreriilor teritoriale” se introduc cuvintele “ale Ministerului Finanţelor”.
    10. Articolul 27:
    la alineatul (3) litera b), după cuvintele „trezoreriile teritoriale” se introduc cuvintele „ale Ministerului Finanţelor”;
    la alineatul (4), după cuvintele „trezoreriilor teritoriale” se introduc cuvintele „ale Ministerului Finanţelor”.
    11. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Prezentarea raportului executării
                           bugetului public naţional
    (1) Raportul anual privind executarea bugetului public naţional se prezintă Guvernului de către Ministerul Finanţelor, pentru informare, concomitent cu raportul anual privind executarea bugetului de stat.
    (2) Raportul anual privind executarea bugetului public naţional se prezintă Parlamentului de către Guvern, pentru informare, concomitent cu raportul anual privind executarea bugetului de stat.”
    12. La articolul 38 alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    „(6) Instituţiile publice şi celelalte entităţi ai căror conducători au calitatea de executori de buget întocmesc şi prezintă rapoarte financiare la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, la autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu  termenele şi periodicitatea stabilite de acestea.
    (7) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice autonome întocmesc şi prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte financiare potrivit normelor aprobate şi în conformitate cu termenele şi periodicitatea stabilite de acesta.”
    Art. XXXII. – Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr. 127–130, art. 548), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 26:
    la alineatul  (3),  cuvîntul „beneficiul” se înlocuieşte cu cuvintele „profitul net”;
    la alineatul (4), cuvintele „beneficiului net” se înlocuiesc cu cuvintele „profitului net”.
    2. La articolul 31 alineatul (3), cuvintele „din beneficiul ei” se înlocuiesc cu cuvintele „din profitul net”, iar cuvintele „din beneficiul net” se exclud.
    3. Articolul 33 alineatul (2) litera a), cuvintele „din contul beneficiului net” se înlocuiesc cu cuvintele „din contul profitului net”.
    4. Articolul 39:
    în denumirea articolului, cuvîntul „beneficiului” se înlocuieşte cu cuvintele „profitului net”;
    la alineatul (1), cuvintele  „beneficiul rămas” se înlocuiesc cu cuvintele „profitul net înregistrat”, iar cuvintele „părţii beneficiului” se înlocuiesc cu cuvintele „părţii profitului net”;
    la alineatul (2), cuvîntul „Beneficiul” se înlocuieşte cu cuvintele „Profitul net”, iar cuvintele „a beneficiului” se înlocuiesc cu cuvintele „a profitului net al”;
    la alineatul (3), cuvîntul „Beneficiul” se înlocuieşte cu cuvintele „Profitul net”, iar cuvintele „distribuirea beneficiului” se înlocuiesc cu cuvintele „distribuirea acestuia”.
    5. Articolul 40:
    în denumirea articolului, cuvîntul „beneficiului” se înlocuieşte cu cuvintele „profitului net”;
    la alineatul (1), în partea introductivă şi la litera b), cuvîntul „beneficiului” se înlocuieşte cu cuvintele „profitului net”;
    la alineatul (2), cuvîntul „beneficiul” se înlocuieşte cu cuvintele „profitul net”, iar cuvintele „distribuirii beneficiului” se înlocuiesc cu cuvintele „distribuirii acestuia”;
    la alineatul (3), cuvîntul „beneficiul” se înlocuieşte cu cuvintele „profitul net”;
    la alineatul (4), cuvîntul „Beneficiul” se înlocuieşte cu cuvintele „Profitul net”.
    6. La articolul 43 litera g), cuvîntul „beneficiilor” se înlocuieşte cu cuvintele „profitului net”.
    7. La articolul 47 alineatul (4), cuvintele „dreptul la beneficiu” se înlocuiesc cu cuvintele „dreptul la profit net”, cuvintele „Plata beneficiului” se înlocuiesc cu cuvintele „Plata profitului net”, iar cuvintele „distribuirea beneficiului” se înlocuiesc cu cuvintele „distribuirea acestuia”.
    8. La articolul 49 alineatul (1) litera h), cuvintele „a beneficiului” se înlocuiesc cu cuvintele „a profitului net”.
    9. Articolul 58 alineatul (1):
    la punctul 1) litera b), cuvintele „a beneficiului” se înlocuiesc cu cuvintele „a profitului net al”;
    la punctul 3) litera b), cuvintele „repartizarea beneficiului” se înlocuiesc cu cuvintele „repartizarea profitului net”.
    Art. XXXIII. – La articolul 19 alineatul (3) litera b) din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711),  cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratului  Fiscal  Principal de  Stat” se înlocuieşte cu sintagma „inspectoratului fiscal de stat teritorial”.
    Art. XXXIV. – La articolul IV din Legea nr. 113-XVI din 22 mai 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103–105, art. 395), alineatul (2) se abrogă.
    Art. XXXV. – Articolul 4 din Legea nr. 178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 585) se modifică după cum urmează:
    la alineatul (4), litera c) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5)  Se consideră originare din Aeroportul Liber mărfurile produse integral sau prelucrate suficient pe teritoriul acestuia în condiţiile prevăzute de Legea cu privire la tariful vamal.”
    alineatul (6) se abrogă.
    Art. XXXVI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 197 se introduce articolul 1971 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1971. Transportarea ilegală a călătorilor
    (1) Transportarea contra plată a călătorilor cu unitatea de transport de pînă la opt locuri, inclusiv locul conducătorului auto, de către persoana care nu dispune de licenţă şi de documentul eliberat de autorităţile administraţiei publice locale ce atestă dreptul de a efectua transporturi în regim de taxi
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    (2) Transportarea contra plată a călătorilor cu unitatea de transport ce depăşeşte opt locuri, inclusiv locul conducătorului auto, de către persoana care nu dispune de licenţă şi de permisul de activitate pe rută ce atestă dreptul de a efectua transporturi pe rute regulate şi/sau de documentul ce atestă dreptul de a efectua transporturi pe rute neregulate
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. După articolul 287 se introduce articolul 2871 cu următorul cuprins:
    “Articolul 2871. Împiedicarea activităţii în cadrul
                               auditului postvămuire
    (1) Lipsa sau neasigurarea integrităţii documentelor  aferente tranzacţiilor economice externe, precum şi ţinerea neconformă a evidenţei contabile a acestora
    se sancţionează cu amendă de  la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Împiedicarea controlului vamal în cadrul auditului postvămuire prin neasigurarea accesului în sediu, încăperi de producţie, depozite şi în alte încăperi (cu excepţia încăperilor utilizate exclusiv ca spaţiu locativ), prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente necesare organului vamal asupra problemelor care apar în timpul controlului, prin alte acţiuni sau inacţiuni
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi/sau cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Neasigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru efectuarea auditului postvămuire, neacordarea unui spaţiu de lucru în birou, precum şi neasigurarea asistenţei necesare
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Neasigurarea integrităţii sigiliilor aplicate de către colaboratorii vamali în cadrul efectuării auditului postvămuire
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    3. Articolul 400 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art. 1971 se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    4. La articolul 402 alineatul (1), după textul „art. 301, 311” se introduce textul „ , 330, art. 349 alin. (1)”.
    5. La articolul 403 alineatul (1), după cifra „287” se introduce cifra „ , 2871”.
    6. La articolul 431 alineatul (21), după cuvintele „prevăzute la” se introduce textul „art. 1971 şi”.
    Art. XXXVII. – La articolul 22 alineatul (2) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, cuvintele „organele fiscale” se înlocuiesc cu cuvintele “Serviciul control financiar şi revizie din subordinea Ministerului Finanţelor ”.
    Art. XXXVIII. – La  articolul XII punctul 4 din Legea nr. 48 din 26 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 53, art. 114), modificarea referitoare la completarea articolului 14 cu alineatele (11) şi  (12) se exclude.
    Art. XXXIX. – În termen de o lună de la data intrării în vigoare a art. XV din prezenta lege, colaboratorul vamal care activează urmează să depună, pe propria răspundere, o declaraţie că nu este rudă, afin sau afiliat cu fondatorii sau organele de conducere ale unei persoane juridice care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal.
    Art. XL. – (1) Standardele de audit şi Codul etic intră în vigoare pentru auditul rapoartelor financiare ce cuprind perioadele începînd cu 1 ianuarie 2012.
    (2) Guvernul este responsabil de iniţierea negocierilor cu Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare privind acceptarea şi implementarea standardelor de audit şi a Codului etic în Republica Moldova.
    Art. XLI. – Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126, art. 530), cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art. XLII. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului mecanismul de aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit, precum şi va elabora şi aproba un plan de acţiuni privind mediatizarea populaţiei pe parcursul anului 2012 privind aplicarea acestor metode şi surse indirecte;
    b)  în comun cu Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică, va elabora:
    –  mecanismul de reglementare a activităţii privind importul şi livrarea gazului lichefiat pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.XLII lit.b) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    c) va informa Parlamentul privind modalitatea de raportare şi conţinutul facturilor fiscale supuse înregistrării obligatorii în Registrul general electronic al facturilor fiscale.
    Art. XLIII. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului V punctul 133 referitor la art. 2811 alin. (2) şi punctul 134, care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2010, şi a articolului XXIX punctul 5, care se pune în aplicare în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                  Marian LUPU

    Nr. 267. Chişinău, 23 decembrie 2011.