LPC264/2011
ID intern unic:  341890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 264
din  19.12.2011
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2011 nr. 54 din 31 martie 2011
Publicat : 17.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 15     art Nr : 35
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 54 din 31 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 63–64, art. 153) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifrele „9162420,5” şi „9343187,0” se substituie cu cifrele „9122778,7”  şi, respectiv, „9303545,2”.
    2.  Articolul 13:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizaţiile de maternitate pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă şi indemnizaţiile de maternitate pentru soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi se calculează şi se plătesc la locul de muncă de bază, conform prevederilor Legii nr. 289-XV din  22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.”
    după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (21), cu următorul cuprins:
    „(21) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat  şi indemnizaţiile de maternitate se plătesc din contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat.”
    3. Anexele nr. 1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                 Marian LUPU

    Nr. 264. Chişinău, 19 decembrie 2011.