OMFC2/2012
ID intern unic:  341923
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 2
din  12.01.2012
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în
Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului
Finanţelor
Publicat : 20.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 53     Data intrarii in vigoare : 20.01.2012
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    1. În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului  public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1.1. În denumirea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, sintagma „Trezoreria de Stat a” se substituie prin „sistemul trezorerial al”.
    1.2. În punctul 2.3.20., sintagma „603 „Garanţia de participare la privatizarea patrimoniului public ””se substituie prin „603 „Garanţia de participare la privatizarea patrimoniului public şi acontul pentru bunurile expuse la licitaţie””.
    1.3. Secţiunea „Evidenţa contractelor de achiziţii publice” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    “Evidenţa contractelor de achiziţii publice
    3.4.23. Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii se efectuează în baza Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul respectiv (dacă acestea există) şi altor acte normative în vigoare, în limita alocaţiilor aprobate.
    Pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract.
    3.4.24. Contractele de achiziţie, încheiate de către executorii de buget, inclusiv contractele încheiate cu persoane fizice, în mod obligatoriu, se înregistrează în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în Registrul contractelor de achiziţie (anexa nr.III-11) cu atribuirea numărului unic de înregistrare.
    3.4.25. Contractele de achiziţiii publice încheiate de către executorii de buget, neînregistrate în Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în modul stabilit, nu au putere juridică.
    3.4.26.  Elementele principale ale contractelor de achiziţii publice, care se verifică şi se includ în sistemul informaţional al Ministerului Finanţelor de către persoana responsabilă sînt următoarele:
    a) numărul şi data încheierii contractului;
    b) numărul şi data înregistrării contractului la trezoreria teritorială;
    c) suma contractului şi încadrarea acesteia în limita soldului de alocaţii;
    d) termenul de livrare /executare /prestare;
    e) termenul de achitare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;
    f) termenul de valabilitate al contractului;
    g) datele bancare ale plătitorului (inclusiv conturile trezoreriale) şi datele bancare ale beneficiarului;
    h) clasificaţia bugetară atribuită de către instituţia publică.
    3.4.27.  Pe ambele exemplare ale contractelor de achiziţie se înscrie numărul unic de înregistrare, data înregistrării, se aplică ştanţa şi semnătura executorului din trezoreria teritorială deserventă. Contractele de achiziţii publice înregistrate se restituie executorilor de buget.
    3.4.28. Plăţile pentru mărfurile procurate, lucrările executate şi serviciile prestate instituţiilor publice se efectuează conform contractelor de achiziţii publice, încheiate între executorii de buget şi furnizori în limita soldurilor alocaţiilor disponibile la zi pentru cheltuielile respective.
    3.4.281. Executorii de buget sînt responsabili de respectarea actelor legislative şi normative în vigoare privind achiziţiile publice, de încheierea contractelor, modul de achitare şi nivelul preţurilor la mărfurile, lucrările şi serviciile contractate, precum şi de efectuarea achiziţiilor în strictă corespundere cu lista mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor indicate în contracte.
    Pentru încălcarea procedurilor de achiziţii publice, executorii de buget poartă răspundere în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    3.4.282. Datoriile creditoare formate la situaţia din 1 ianuarie pot fi acceptate spre plată, în limita alocaţiilor prevăzute în buget pe anul bugetar respectiv, acestea (datoriile) fiind confirmate prin facturi fiscale şi documente care justifică respectarea procedurilor de achiziţii, stabilite prin lege.
    3.4.283. Nu se permite executorilor de buget admiterea şi achitarea datoriilor creditoare în urma recepţionării bunurilor, serviciilor şi lucrărilor:
    a) fără respectarea procedurilor de achiziţii şi fără a fi încheiat contractul respectiv cu furnizorul;
    b) în suma care depăşeşte suma contractului încheiat cu furnizorul;
    c) în baza unui contract încheiat cu furnizorul, dar neînregistrat la trezoreria teritorială;
    d) în baza contractelor întocmite cu furnizorii şi aprobate de către Agenţia Achiziţii Publice, a căror valoare este mai mare decît alocaţiile aprobate şi precizate a bugetelor respective în anul precedent.
    3.4.284. Transferurile curente şi capitale, cît şi transferurile în bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează la conturile bancare ale beneficiarilor în limita alocaţiilor bugetare aprobate fără contracte de achiziţii publice.” .
    1.4. În punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”, se introduc următoarele conturi contabile noi, cu următorul conţinut:

    tabel

    1.5. În punctul 7.4. „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”:
    1.5.1. Se introduc următoarele înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:
   
    tabel

    1.5.2. Se exclud următoarele înscrieri contabile:

    tabel

    1.6. În anexa nr.I-13 „Structura conturilor trezoreriale”:
    1.6.1. Se introduc punctele  191) şi 261), cu următorul conţinut:
    „191) Structura contului trezorerial pentru mijloace temporar primite de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special şi bugetul local şi rambursate la mijloacele şi fondurile speciale este format din 5 părţi – 15 semne:
ХХХХ    ХХ    ХХ    ХХХ    ХХХХ
I        II      III        IV        V

    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 2 semne – codul grupei principale, conform clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare;
    III parte – 2 semne – codul grupei funcţiei, conform clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare;
    IV parte – 3 semne – codul clasificaţiei organizaţionale a cheltuielilor bugetare, partea B;
    V parte – 4 semne – codul bugetului.
    261) Structura contului trezorerial valutar al bugetului asigurărilor sociale de stat este format din 5 părţi – 15 semne:
ХХХХ    XXXХХ    XXХХ    ХХ
     I         II             III          IV

    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne – “zero”;
    III parte – 4 semne – codul Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
    IV parte – 2 semne – “zero”.”
    1.6.2. Punctul  24) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „24) Structura contului trezorerial valutar de încasări ale mijloacelor speciale /fondurilor speciale este format din 5 părţi – 15 semne:
ХХХХ    XXXХХ    XXХХ    ХХ
     I          II         III        IV

     I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne – capitol/paragraf al clasificaţiei bugetare de venituri;
    III parte – 4 semne – codul instituţiei publice beneficiară de mijloace speciale /codul titularului fondului special;
    IV parte – 2 semne – codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B); codul tipului de mijloace speciale /fondului special; codul donatorului extern.
    241) Structura contului trezorerial valutar de cheltuieli pentru mijloace speciale /fonduri speciale este format din 5 părţi – 15 semne:
ХХХХ    XXXХХ    XXХХ    ХХ
       I          II                III         IV

    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne – articol /alineat al clasificaţiei bugetare economice;
    III parte – 4 semne – codul instituţiei publice beneficiară de mijloace speciale /codul titularului fondului special;
    IV parte – 2 semne – codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B); codul tipului de mijloace speciale /fondului special; codul donatorului extern.
    242) Structura contului trezorerial valutar de mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice este format din 5 părţi – 15 semne:
ХХХХ    XXXХХ    XXХХ    ХХ
         I        II          III            IV

     I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 5 semne – “zero”;
    III parte – 4 semne – codul instituţiei beneficiară de mijloace;
    IV parte – 2 semne – codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B); codul tipului de mijloace (601, 602, 603).
    243) Structura contului trezorerial valutar de cheltuieli al bugetului este format din 5 părţi – 15 semne:
ХХХХ    ХХ    ХХ    ХХХ    ХХХХ
   I          II      III        IV          V

    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 2 semne – codul grupei principale, conform clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare;
    III parte – 2 semne – codul grupei funcţiei, conform clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare;
    IV parte – 3 semne – codul clasificaţiei organizaţionale a cheltuielilor bugetare, partea B;
    V parte – 4 semne – codul executorului de buget.”
    1.7. Se modifică şi se expun în redacţie nouă următoarele anexe:
    - Anexa nr.III-2 „Descifrare la delegaţia de retragere a numerarului”;
    - Anexa nr. III-10 „Descifrare la ordinul de plată”;
    - Anexa nr.VII-19 “Raport privind situaţia conturilor extrabilanţiere”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                    Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 2. Chişinău, 12 ianuarie 2012.

   
anexa nr.III-2

    anexa nr.III-10

    anexa nr.VII-19