LPC261/2011
ID intern unic:  341955
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 261
din  19.12.2011
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea
de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali
Publicat : 27.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 52
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7:
    alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut;”
    la alineatul (2), textul „fondurilor nestatale de pensii, organizaţiilor de asigurări,” se exclude.
    2. La articolul 12, alineatul (3) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;”.
    3. Articolul 17 se completează cu literele c1) şi c2) cu următorul cuprins:
    „c1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
    c2) decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acţiuni sau înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur, precum şi privind înregistrarea modificării claselor,numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate – pentru societăţile pe acţiuni;”.
    4. Articolul 18 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară.”
    5. La articolul 21 alineatul (1) litera g), cuvîntul „fuziune” se substituie cu cuvîntul „reorganizare”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian  LUPU

    Nr. 261. Chişinău, 19 decembrie 2011.