LPC3/2012
ID intern unic:  341969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 3
din  15.01.2012
pentru modificarea şi completarea articolului 4 din
Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii
de asigurări sociale
Publicat : 27.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 66     Data intrarii in vigoare : 01.01.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la litera b), după cuvintele „a doua” se introduc cuvintele “ , a treia şi a patra”;
    la litera c), cuvintele „a treia” se substituie cu cuvintele “a cincea”.
    Art. II. – Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 3. Chişinău, 15 ianuarie 2012.