HGC65/2012
ID intern unic:  342074
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 65
din  02.02.2012
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 29     art Nr : 81
    În scopul executării art. XXXV alin. (2) al Legii nr.48 din 26 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 53, art. 114), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Compartimentul I punctul 1) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    titlul punctului 1) va avea următorul cuprins:
    „1) Direcţia apostilă”;
    poziţia a treia din tabel va avea următorul cuprins:

„Aplicarea apostilei în regim de urgenţă pe actul emis *:

 

a) pe numele sau în interesul cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini sau apatrizilor:

- în termen de 5 zile lucrătoare
- în termen de 3 zi lucrătoare
- în termen de 6 ore
 

b) pe numele sau în interesul persoanelor juridice:

- în termen de 5 zile lucrătoare
- în termen de 3 zi lucrătoare
- în termen de 6 ore
 
 
 
 
 
50
100
300
 
 
100
150
450”;
     în note:
    punctul 2, după cuvîntul „urmărire penală,” se completează cu cuvintele „organele care exercită activitatea operativă de investigaţii”;
    punctul 3 se exclude.
    2. Regulamentul  privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15 februarie  2007 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art. 177), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 151 ultima propoziţie se exclude;
    se completează cu punctul 152 cu următorul cuprins:
    „152 La cerere se anexează originalul actului care face dovada achitării taxei de stat. Pentru aplicarea apostilei în regim de urgenţă, la cerere se anexează şi originalul actului care face dovada achitării tarifului suplimentar.”;
    la punctul 24, cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    se completează cu un nou punct, 241, cu următorul cuprins:
    „241. Persoanele  care au depus o cerere pentru aplicarea apostilei în termen de 10, 5 sau 3 zile şi doresc urgentarea acesteia, depun o cerere suplimentară cu achitarea diferenţei de plată.”;
    la punctul 25 prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „ Cuantumul taxei de stat pentru aplicarea apostilei este stabilit în Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 iar a plăţilor percepute pentru aplicarea apostilei în regim de urgenţă este stabilit în Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006.”;
    punctul 26 se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                   Oleg Efrim
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 65. Chişinău, 2 februarie 2012.