LPM284/2011
ID intern unic:  342109
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 284
din  28.12.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 93
    MODIFICAT
   
LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 3 alineatul (2) din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, după cuvintele „se eliberează apatrizilor” se introduc cuvintele „cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid, precum şi celor”.
    [Art.II  abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Art. III. – La articolul 1 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 9 decembrie 2005), cu modificările ulterioare, noţiunea de „apatrid” va avea următorul cuprins:
    „apatrid – persoana care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora;”.
    Art. IV. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după noţiunea „străin” se introduc următoarele noţiuni:
    „apatrid – persoană care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora;
    minor neînsoţit – străinul sub optsprezece ani, care intră pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi însoţit de o persoană adultă care să fie responsabilă pentru el prin lege sau un act juridic şi atîta timp cît nu este efectiv luat în îngrijire de o astfel de persoană; această noţiune desemnează, de asemenea, minorul care este lăsat  neînsoţit după intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;”.
    2. La articolul 38 alineatul (1), după cuvintele „dreptul de şedere în Republica Moldova” se introduce textul „ , sau cu străini cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid”.
    3. La articolul 51, după cuvintele „drept de şedere permanentă a încetat” se introduce textul „ , a căror cerere privind recunoaşterea statutului de apatrid a fost respinsă, a fost încetată procedura respectivă sau al căror statut de apatrid a fost anulat”.
    4. La articolul 52 alineatul (1) litera d), după cuvintele „foştii solicitanţi de azil” se introduc  cuvintele „ , solicitanţii statutului de apatrid sau străinii al căror statut de apatrid a fost anulat”.
    5. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce  alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Apatrizii aflaţi legal pe teritoriul Republicii Moldova nu pot fi expulzaţi, cu excepţia cazului în care există motive de securitate naţională sau de ordine publică. Măsura expulzării poate fi dispusă numai de instanţa de judecată.”
    6. Articolul 72 alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „şedere în Republica Moldova” se introduc cuvintele „ori căruia i s-a recunoscut statutul de apatrid”.
    la litera c), după cuvintele „în Republica Moldova” se introduc cuvintele „sau i s-a recunoscut statutul de apatrid”.
    7. După capitolul X se introduce capitolul X1 cu următorul cuprins:
„Capitolul X1
PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A
STATUTULUI DE APATRID
    Articolul 871. Depunerea cererii privind
                            recunoaşterea  statutului de apatrid
    (1) Procedura de recunoaştere a statutului de apatrid poate fi iniţiată din oficiu, de către autoritatea competentă pentru străini sau la cererea persoanei care pretinde că nu are cetăţenie.
    (2) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid poate fi depusă în scris sau verbal la autoritatea competentă pentru străini.
    (3) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid depusă în scris va fi semnată de către solicitant personal. În cazul în care solicitantul este analfabet, acest fapt va fi consemnat într-un proces-verbal la prezentarea cererii verbale.
    (4) Dacă solicitantul nu vorbeşte limba de stat, acestuia i se va oferi un interpret care vorbeşte limba lui maternă sau o altă limbă înţeleasă de el.
    (5) Cererea trebuie să conţină, de asemenea, o expunere clară şi detaliată a faptelor, informaţiilor şi probelor necesare în sprijinul cererii şi, în special, în ea trebuie să fie menţionat locul naşterii solicitantului, legăturile sale de rudenie cu alte persoane care deţin cetăţenia unui stat, locul său de reşedinţă obişnuită în orice alt stat şi durata acesteia.
    (6) Dacă persoana nu poate oferi nici un document din motive independente de voinţa lui, autoritatea competentă pentru străini va emite decizia privind recunoaşterea sau respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid în baza informaţiilor, confirmate documentar, pe care le-a avut la dispoziţie.
    (7) În momentul depunerii cererii, funcţionarul autorităţii competente pentru străini va informa verbal solicitantul despre drepturile şi obligaţiile pe care acesta le are pe parcursul procedurii.
    Articolul 872. Examinarea cererii
    (1) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid va fi soluţionată de autoritatea competentă pentru străini într-un termen de pînă la 6 luni de la data înregistrării acesteia. În funcţie de dificultatea cazului, termenul de soluţionare poate fi prelungit cu cîte o lună, dar prelungirea nu va depăşi în total 6 luni.
    (2) În cursul examinării cererii, autoritatea competentă pentru străini va întreprinde măsurile necesare pentru colectarea informaţiilor de la locul de naştere a solicitantului, de la locul său de reşedinţă sau de la ultimul domiciliu, de asemenea va solicita informaţii statului a cărui cetăţenie o deţin membrii familiei lui şi părinţii.
    Articolul 873. Drepturile şi obligaţiile solicitantului
                           în cadrul procedurii de recunoaştere
                           a statutului de apatrid
    (1)    În perioada examinării cererii, solicitantul are dreptul să se afle în Republica Moldova şi poate fi îndepărtat de pe teritoriul acesteia doar în cazul în care există motive de securitate naţională sau de ordine publică.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini eliberează solicitantului un certificat ce îi confirmă statutul (certificat de confirmare) pe toată perioada examinării cererii.
    (3) În comunicarea verbală sau scrisă solicitantul poate folosi limba maternă sau o altă limbă pe care o posedă.
    (4) În timpul procedurii, solicitantul este obligat:
    a) să colaboreze pe deplin cu autoritatea competentă pentru străini;
    b) să prezinte probe sau orice altă informaţie relevantă pentru recunoaşterea statutului său de apatrid;
    c) să se prezinte la autoritatea competentă pentru străini pentru a fi intervievat ori de cîte ori va fi nevoie;
    d) să respecte legislaţia Republicii Moldova.
    Articolul 874. Interviul
    (1)  În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii, autoritatea competentă pentru străini va efectua un interviu cu solicitantul.
    (2) Interviul este consemnat în scris într-o notă de interviu, care va cuprinde următoarele informaţii:
    a) datele de identitate (numele şi prenumele actual, numele şi prenumele deţinute anterior, cetăţenia anterioară, sexul, locul şi data naşterii, numele părinţilor);
    b) faptul prezentării oricărei informaţii necesare în soluţionarea cererii;
    c) datele cu privire la documentele prezentate (tipul, numărul documentului, termenul de valabilitate, data şi locul eliberării, denumirea autorităţii care l-a eliberat);
    d) starea civilă, locul încheierii căsătoriei;
    e) ocupaţia şi studiile;
    f) locul de reşedinţă în Republica Moldova.
    (3) În cadrul interviului, solicitantul trebuie să declare motivele depunerii cererii şi să transmită orice  dovezi disponibile care nu au fost prezentate anterior în susţinerea acesteia. Despre această obligaţie solicitantul va fi informat la începutul interviului.
    (4) În timpul interviului, minorii neînsoţiţi vor fi asistaţi de către reprezentantul instituţiei în care sînt plasaţi, acesta fiind desemnat de administraţia instituţiei, iar în cazul minorilor însoţiţi – de către unul din părinţi sau de un reprezentant ale cărui împuterniciri rezultă din lege sau dintr-un act juridic.
    (5) Persoanele cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale) declarate incapabile sau persoanele cu capacitatea de exerciţiu limitată vor fi însoţite în cadrul interviului de tutore sau, după caz, de curator, în condiţiile legii.
    (6) Nota de interviu va fi semnată de solicitant, de funcţionarul care a realizat interviul, iar în cazul prezenţei unui interpret, şi de interpret; în cazul unui minor neînsoţit, nota de interviu va fi semnată şi de reprezentantul desemnat al acestuia, iar în cazul unei persoane cu tulburări psihice declarată incapabilă sau al unei persoane cu capacitatea de exerciţiu limitată – de tutorele sau curatorul acesteia.
    Articolul 875. Dovezile
    (1) În timpul examinării cererii, solicitantul poate prezenta dovezi şi orice informaţii suplimentare în sprijinul cererii depuse.
    (2) Actele publice emise de autorităţile altor state sînt acceptate de către autoritatea competentă pentru străini drept fapte cu forţă probatorie.
    (3) În vederea obţinerii documentelor necesare în sprijinul cererii, autoritatea competentă pentru străini va contacta autorităţile altor state, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate peste hotare.
    Articolul 876. Încetarea procedurii de recunoaştere
                           a statutului de apatrid
    Autoritatea competentă pentru străini va înceta procedura de recunoaştere a statutului de apatrid în următoarele cazuri:
    a) decesul solicitantului;
    b) retragerea cererii;
    c) neprezentarea solicitantului la interviu în pofida notificărilor scrise repetate.
    Articolul 877. Decizia privind recunoaşterea
                           statutului de apatrid
    (1) Autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind recunoaşterea sau respingerea cererii de recunoaştere a  statutului de apatrid în baza tuturor informaţiilor şi dovezilor disponibile.
    (2) Decizia privind recunoaşterea statutului de apatrid se aduce la cunoştinţa solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, prin comunicare directă.
    (3) Străinului căruia i s-a recunoscut statutul de apatrid i se eliberează actele de identitate prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. c) din prezenta lege, de asemenea, acesta se bucură de drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţia Republicii Moldova şi Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova.
    (4) Cazul minorului neînsoţit  căruia i s-a recunoscut statutul de apatrid  va fi referit autorităţii tutelare de la locul aflării minorului în vederea asigurării respectării drepturilor şi intereselor lui legitime.
    Articolul 878. Respingerea cererii de recunoaştere
                            a statutului de apatrid
    (1) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid poate fi respinsă dacă:
    a) solicitantul primeşte protecţie sau asistenţă de la organele ori agenţiile Naţiunilor Unite – exceptînd Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi – pe durata acordării protecţiei sau asistenţei; 
    b) există motive serioase să se considere că solicitantul a săvîrşit o infracţiune împotriva păcii, o crimă de război sau o crimă împotriva umanităţii, prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    c) există motive serioase să se considere că solicitantul a săvîrşit o infracţiune nonpolitică gravă în afara Republicii Moldova înainte de a fi admis pe teritoriul ei;
    d) există motive serioase să se considere că solicitantul a fost acuzat de săvîrşirea unor fapte contrare scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite;
    e) solicitantul deţine cetăţenia Republicii Moldova fie cetăţenia unui alt stat.
    (2) Decizia motivată privind respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid se comunică solicitantului în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Decizia poate fi contestată în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 879. Anularea statutului de apatrid
    (1) Autoritatea competentă pentru străini poate anula, printr-o decizie motivată, statutul de apatrid acordat în condiţiile prezentei legi dacă se stabileşte că unele acte sau dovezi care au fost decisive pentru recunoaştere sînt false şi nu există motive pentru menţinerea statutului de apatrid.
    (2)  Statutul de apatrid poate fi anulat în cazul în care există motive serioase să se considere că beneficiarul acestuia întruneşte condiţiile prevăzute la art. 878 alin. (1).
    (3) Decizia motivată privind anularea statutului de apatrid se aduce la cunoştinţa beneficiarului în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Decizia poate fi contestată în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 8710. Încetarea statutului de apatrid
    (1) Statutul de apatrid încetează în mod automat atunci cînd apatridul dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova sau cetăţenia unui alt stat.
    (2) Apatridul va informa, în termen de 30 de zile, autoritatea competentă pentru străini despre faptul dobîndirii cetăţeniei Republicii Moldova sau a unui alt stat.
    Articolul 8711. Cooperarea internaţională
    (1) Republica Moldova cooperează cu alte state şi cu organizaţiile internaţionale în soluţionarea problemelor legate de apatridie.
    (2) Reprezentanţii Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi pot solicita accesul la informaţiile privind cererile de recunoaştere a statutului de apatrid, la desfăşurarea procedurii de recunoaştere a acestui statut şi la deciziile adoptate, cu condiţia ca solicitanţii să fie de acord în acest sens.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 284. Chişinău, 28 decembrie 2011.