HGC68/2012
ID intern unic:  342119
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 68
din  02.02.2012
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 10.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 91
    În temeiul art. 71 lit. b) al Legii nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 191-193, art.630), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 243  din  2 aprilie 2001 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.40-41, art.274);
    punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 949 din 17 iulie 2002 „Pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.106-109, art.1062).

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazăr

    Nr. 68. Chişinău, 2 februarie 2012.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.68
din  2 februarie 2012

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la estimarea, omologarea şi achiziţionarea operelor literar-dramatice, muzicale şi de artă plastică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1312  din  28 decembrie 2000 „Cu privire la estimarea, omologarea şi achiziţionarea operelor literar-dramatice, muzicale şi a operelor de artă plastică pentru completarea colecţiilor de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1-4, art.11), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Drepturile asupra operei sînt deţinute şi administrate de către autori, titularii de drepturi sau organizaţiile de gestiune colectivă, în conformitate cu legislaţia.”;
    la punctul 22, textul „Legea cu privire la drepturile de autor şi conexe” se substituie prin textul „legislaţia cu privire la dreptul de autor şi la drepturile conexe”.
    2. Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-66, art.379), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 66, subpunctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3.  Dreptul de valorificare a obiectelor dreptului de autor şi a drepturilor conexe din domeniul literar, artistic şi ştiinţific:
    opere primare;
    opere derivate;
    opere integrante.”;
    la punctul 67, litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe din domeniul literar, artistic şi ştiinţific valorificate pe întreg termenul de protecţie prevăzut de legislaţie;”;
    poziţia 23 din anexa nr.1 la Catalog va avea următorul cuprins:
„23
000000000

Dreptul de valorificare a operelor din domeniul literar, artistic şi ştiinţific protejate de dreptul de autor

 
23
000001000
Opere primare 
 
23
000001010
opere literare, muzicale, coregrafice
3
23
000001020

opere audiovizuale (video-, tele- şi filme cinematografice, filme-slaiduri, diafilme şi alte opere)

3
23
000001030

operele de pictură, sculptură, grafică şi alte opere de artă plastică

10
23
000001040
opere ale artei decorative aplicate şi scenografice 
3
 
 

opere de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă (amenajare a teritoriului)

20
23
000001050

opere fotografice şi opere obţinute printr-un procedeu analog fotografiei

10
23
000001060

hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensionale din domeniul geografiei, topografiei, arhitecturii şi din alte domenii ale ştiinţei

20
23
000002000
Opere derivate
 
23
000002010
traduceri
3
23
000002020
stilizări
3
23
000002030
înscenări
3
23
000002040
aranjamente
3
23
000003000
Opere integrante
 
23
000003010
culegeri (enciclopedii, antologii) 
10”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 744  din  20 iunie 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare şi aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere şi fonograme şi Regulamentului cu privire la modul de înregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.134, art.805), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    anexa nr.1:
    punctul 25 se exclude;
    la punctul 26, textul „şi exemplarele de opere şi fonograme specificate la pct.25” se exclude;
    la anexa nr.2 punctul 16, cuvintele „un an” se substituie prin cuvintele „trei ani”.
    4. Anexa la Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 783  din  30 iunie 2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art. 830), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 1:
    noţiunea „bază de date” va avea următorul cuprins:
    „bază de date – compilaţie de date sau de alte materiale, indiferent dacă acestea sînt sau nu protejate de dreptul de autor sau de drepturile conexe, atît în formă mecanolizibilă, cît şi în altă formă, aranjate sistematizat ori metodic şi accesibile prin mijloace electronice sau de alt gen;”;
    noţiunea „program pentru calculator” va avea următorul cuprins:
    „program pentru calculator – ansamblu de instrucţiuni, comenzi şi/sau de coduri exprimate în orice formă sau mod, destinate funcţionării calculatorului pentru a atinge un anumit scop sau rezultat. Noţiunea „program pentru calculator” se extinde şi asupra programului încorporat în memoria calculatorului, a materialului de însoţire a unui program creat, a materialului pregătitor obţinut în procesul elaborării unui program, cu condiţia că acesta este conceput şi exprimat într-o astfel de formă încît materialul pregătitor se poate solda ulterior cu elaborarea programului de calculator. Programul de calculator poate fi exprimat în orice limbaj, fie în codul-sursă, fie în codul-obiect;”;
    noţiunea „valorificarea obiectelor dreptului de autor” va avea următorul cuprins:
    „valorificare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe – orice acţiune ce ţine de utilizarea sub orice formă şi în orice mod a obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate de lege;”;
    la punctul 39, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) termenele de protecţie a drepturilor exclusive, în conformitate cu legislaţia;”.
    5. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1111 din 11 septembrie 2003 „Despre aprobarea regulamentelor pentru punerea în aplicare a Legii muzeelor nr.1596-XV din 27 decembrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art. 1178), punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Muzeele beneficiază de drepturile conferite de legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe referitoare la bunurile aflate în colecţiile lor şi înregistrate în inventarele acestora.”
    6. La punctul 4 litera a) din Regulamentul cu privire la deplasările în străinătate aferente activităţii culturale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.178 din 23 februarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art. 308), textul „repertoriul avizat de Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor,” se exclude.
    7. La punctul 4.2 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.862 din 26 iulie 2004 „Privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.131, art. 1034), cu modificările ulterioare, poziţia „Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor” se exclude.
    8. La punctul 22 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1331 din  15 decembrie 2005 „Cu privire la eficientizarea activităţii expoziţionale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1448), textul „să definească tematica şi denumirea expoziţiei, înregistrînd drepturile de autor asupra denumirii, în modul stabilit de legislaţia în vigoare” se substituie prin textul „să definească tematica şi denumirea expoziţiei, înregistrînd denumirea în calitate de obiect al proprietăţii intelectuale, în modul stabilit de legislaţie”.
    9. La punctul 39 litera h) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art. 174), cu modificările şi completările ulterioare, textul „mărcile comerciale şi emblemele comerciale de firmă, mostrele industriale, modelele, preţul firmei (goodwill), drepturile de autor, drepturile adiacente, drepturile de marketing, alte obiecte ale proprietăţii intelectuale” se substituie prin textul „drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile de marketing”.
    10. Regulamentul cu privire la mărcile poştale, efectele poştale şi ştampilele poştale speciale ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1254 din 10 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr.206-207, art. 1268) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 22, textul „art.25 al Legii nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe” se substituie prin textul „legislaţiei în vigoare privind dreptul de autor şi drepturile conexe”;
    punctul 39 se completează în final cu textul „ , în conformitate cu prevederile legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe”