HGM78/2012
ID intern unic:  342133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 78
din  08.02.2012
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 10.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 100     Data intrarii in vigoare : 01.01.2012
    MODIFICAT
   
HG1413 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1502

    În temeiul prevederilor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014 şi Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.179 din 23 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 46-52, art. 212), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre se aplică cu începere de la 1 ianuarie 2012.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 78. Chişinău, 8 februarie 2012.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 78
din 8 februarie 2012

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La alineatele unu şi doi din punctul 10 al Hotărîrii Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile” (Monitor, 1993, nr. 4, art. 119), cu modificările ulterioare, cifra „500” se substituie prin cifra „600”.
    2. Anexele nr.1 şi nr.2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    anexa nr.1 se completează în final cu o nouă poziţie cu următorul cuprins:
„2012
2300
2600”;
    la anexa nr. 2 prima coloană, cifra „2011” se substituie prin cifrele „2011-2012”.
    [Pct.3 abrogat prin HG1413 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1502]