LPC230/2011
ID intern unic:  342261
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 230
din  25.11.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 24.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 38-41     art Nr : 113     Data intrarii in vigoare : 24.05.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 351), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Cadouri şi alte avantaje
    (1) Persoanelor prevăzute la art. 3 le este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate personal acestora sau familiei lor.
    (2) Interdicţia specificată la alin. (1) nu se aplică în privinţa cadourilor simbolice, celor oferite din politeţe sau primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern.
    (3) Cadourile a căror valoare depăşeşte limitele stabilite se transmit în gestiunea organizaţiei publice respective şi se înscriu într-un registru special, ţinut de fiecare organizaţie publică, informaţia din acesta fiind publică. În cazul în care persoana prevăzută la art. 3 achită contravaloarea bunului primit în calitate de cadou, aceasta îl poate păstra, cu menţiunea despre acest fapt în registru contra semnătură.
    (4) Modul de evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare şi răscumpărare a cadourilor este reglementat de Guvern.
    (5) Dacă persoanei prevăzute la art. 3 i se propune un cadou, serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj necuvenit, ea trebuie să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecţia:
    a) să refuze avantajul necuvenit; acesta nu trebuie acceptat pentru a fi folosit ca probă;
    b) să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu;
    c) să înscrie detaliat aceste acţiuni într-un registru special;
    d) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente;
    e) să-şi desfăşoare activitatea corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit avantajul necuvenit.”
    2. Articolul 251 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 251. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                            prezentei legi
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional sau ale Codului penal.
    (2) Încălcarea modului de evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare sau răscumpărare a cadourilor atrage răspunderea disciplinară.”
    Art. II. – Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 74–75, art. 243) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.
    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Cadouri şi alte avantaje
    (1) Funcţionarului public îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate personal acestuia sau familiei sale.
    (2) Interdicţia specificată la alin. (1) nu se aplică în privinţa cadourilor simbolice, celor oferite din politeţe sau primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern.
    (3) Cadourile a căror valoare depăşeşte limitele stabilite se transmit în gestiunea autorităţii publice respective şi se înscriu într-un registru special, ţinut de fiecare autoritate publică, informaţia din acesta fiind publică. În cazul în care funcţionarul public achită contravaloarea bunului primit în calitate de cadou, acesta îl poate păstra, cu menţiunea despre acest fapt în registru contra semnătură.
    (4) Modul de evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare şi răscumpărare a cadourilor este reglementat de Guvern.
    (5) Dacă funcţionarului public i se propune un cadou, serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj necuvenit, el trebuie să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecţia:
    a) să refuze avantajul necuvenit; acesta nu trebuie acceptat pentru a fi folosit ca probă;
    b) să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu;
    c) să înscrie detaliat aceste acţiuni într-un registru special;
    d) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente;
    e) să-şi desfăşoare activitatea corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit avantajul necuvenit.”
    3. Legea se completează cu capitolul III1 cu următorul cuprins:
„Capitolul III1
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI
    Articolul 131. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                           prezentei legi
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, cu excepţia art. 11 alin. (1) şi a art. 12, constituie abatere disciplinară căreia i se aplică prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (2) Încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din prezenta lege se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional sau ale Codului penal.
    (3) Încălcarea prevederilor art. 12 din prezenta lege se sancţionează conform art. 251 din Legea cu privire la conflictul de interese.”
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la publicare.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi.
    (3) Autorităţile publice şi alte organizaţii publice vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           MARIAN LUPU

    Nr. 230.
Chişinău, 25 noiembrie 2011.