LPC5/2012
ID intern unic:  342423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 5
din  15.01.2012
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 07.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 46-47     art Nr : 138
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din  21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Transferul unei cote de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, sub sancţiunea nulităţii absolute, după cum urmează:
    a) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă în urma unui astfel de transfer orice persoană sau orice persoane care acţionează în comun vor deţine, direct sau indirect, o cotă substanţială în capitalul acestei bănci, precum şi în cazul în care, în urma majorării unei astfel de cote, se vor atinge sau se vor depăşi limitele de 25 la sută, 33 la sută şi 50 la sută;
    b) în baza hotărîrilor judecătoreşti definitive ori a tranzacţiilor sau a altor acte juridice efectuate ca urmare a acestor hotărîri;
    c) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă transferul se efectuează între persoanele rezidente ale ţărilor şi/sau zonelor off-shore, precum şi/sau grupuri de persoane care acţionează în comun, ce au în componenţa lor o persoană din ţările şi/sau zonele off-shore, ori între persoana rezidentă a ţării şi/sau a zonei off-shore şi alte persoane, indiferent de mărimea cotei ce constituie obiectul tranzacţiei.
    Decizia privind o astfel de permisiune prealabilă se emite conform art. 7 alin. (2).
    Exerciţiul dreptului de vot al persoanelor care nu au obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale sau au obţinut cote de participare ce au condus la depăşirea limitelor maxime prevăzute la alin. (2) este suspendat de la data avizării de către Banca Naţională, în mărimea cotei deţinute fără permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. Persoanele respective sînt obligate, în termen de 3 luni, să obţină permisiunea Băncii Naţionale sau să-şi vîndă acţiunile pentru care le este suspendat dreptul de vot unei persoane care a obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. După expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vîndute sau nu s-a obţinut permisiunea Băncii Naţionale, Banca Naţională dispune băncii anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă şi vînzarea acestora, urmînd ca suma obţinută din vînzare să fie transmisă deţinătorului iniţial după reţinerea cheltuielilor legate de vînzare. În cazul unui litigiu judiciar, Banca Naţională dispune băncii anularea acţiunilor şi efectuarea măsurilor enumerate mai sus doar după pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti definitive.”
    Art. II. – Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998  cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 655), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 24, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Transferul de acţiuni ale băncilor în condiţiile art. 15 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare se va înregistra numai după prezentarea permisiunii prealabile scrise a Băncii Naţionale a Moldovei, emisă în condiţiile legii menţionate, sub sancţiunea nulităţii absolute a înregistrării tranzacţiei.”
    2. Articolul 261:
    la alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) executarea hotărîrii definitive a instanţei de judecată;”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Respectarea prevederilor prezentului articol este de competenţa persoanelor care ţin registrul valorilor mobiliare şi/sau de competenţa deţinătorilor nominali care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale clienţilor, în cazurile prevăzute  la alin. (1) lit. b), g) şi j), sub sancţiunea nulităţii absolute a transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.”
    Art. III. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 257 se abrogă.
    2. La articolul 470, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine informează în mod obligatoriu şi neîntîrziat despre acest fapt Ministerul Justiţiei şi, după caz, Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care este vizată o instituţie financiară licenţiată de aceasta, cu remiterea cererii şi a documentelor aferente. Prezenţa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei la şedinţa de judecată în cadrul căreia se examinează cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine este obligatorie. Lipsa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei, legal citaţi, nu împiedică examinarea cauzei.”
    Art. IV. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Titlul executoriu se eliberează creditorului la cerere de către prima instanţă, după rămînerea definitivă a hotărîrii.”
    2. La articolul 60:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosarului de executare.”
    alineatul (31) va avea următorul cuprins:
    „(31) În cazul renunţării debitorului de a executa benevol documentul executoriu în termenul menţionat la alin. (3), executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condiţiile legii, iar debitorului îi va expedia şi copia, certificată de executorul judecătoresc, de pe documentul executoriu.”
    Art. V. – Legea  nr. 113 din 17 iunie  2010 privind executorii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 126–128, art. 406) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 18:
    la alineatul (1), litera c1) va avea următorul cuprins:
    „c1) încălcării grave a legislaţiei – pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare;”
    alineatul (51) va avea următorul cuprins:
    „(51) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c1), suspendarea se dispune din oficiu prin ordin al ministrului justiţiei.”
    2. La articolul 21 alineatul (2), litera b1) va avea următorul cuprins:
    „b1) încălcarea gravă a legislaţiei;”.
    3. La articolul 22, alineatele (1), (2), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Colegiul disciplinar se constituie pe lîngă Ministerul Justiţiei şi are drept scop examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc la solicitarea ministrului justiţiei, a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, a părţilor în procedura de executare, precum şi la solicitarea unor alte persoane.
    (2) Colegiul disciplinar se constituie prin ordin al ministrului justiţiei pe un termen de 4 ani. Colegiul este format din 9 persoane: trei executori judecătoreşti desemnaţi de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, trei reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Justiţiei, un judecător desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului şi un reprezentant al societăţii civile. Reprezentantul din mediul academic şi cel al societăţii civile sînt selectaţi prin concurs organizat de Ministerul Justiţiei.
    (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sînt desemnaţi şi 9 membri supleanţi ai Colegiului disciplinar, conform prevederilor alin. (2). Secretarul colegiului va fi desemnat din cadrul aparatului central prin ordin al ministrului justiţiei. Executorii judecătoreşti cărora le-au fost aplicate sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani nu pot fi membri ai Colegiului disciplinar.”
    „(5) Deciziile colegiului se adoptă în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri, cu majoritatea de voturi ale acestora.”
    4. Articolul 24:
    la alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) suspendare a activităţii;”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul constatării abaterilor disciplinare prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. b1) şi i), va fi aplicată sancţiunea disciplinară indicată în prezentul articol la alin. (1) lit. d) sau e).”
    5. La articolul 33, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Supravegherea activităţii executorului judecătoresc este exercitată de Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (2) Supravegherea constă în efectuarea controalelor asupra activităţii executorului judecătoresc prin verificarea ţinerii registrelor procedurii de executare, modului de calculare a cheltuielilor de executare, păstrării documentelor, utilizării legăturii electronice cu registrele prin intermediul reţelei computerizate, respectării orelor de program. Controlul activităţii executorului judecătoresc se efectuează o dată la 2 ani. Activitatea executorului judecătoresc nou-numit este supusă primului control la expirarea primului an de activitate. Pot fi efectuate controale suplimentare numai dacă au devenit cunoscute date a căror verificare este necesară.”
    6. La articolul 40, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti asigură organizarea activităţii Comisiei de licenţiere.”
    Art. VI. – (1) În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Justiţiei va asigura reorganizarea Colegiului disciplinar în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti va transmite Ministerului Justiţiei toate materialele aflate în gestiunea Colegiului disciplinar.
    (3) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Art. VII. – Se abrogă Legea nr. 184 din  27 august 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 146, art. 450).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr. 5. Chişinău, 15 ianuarie 2012.