LPM29/2012
ID intern unic:  342444
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 29
din  06.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 146     Data intrarii in vigoare : 13.03.2012
    MODIFICAT
   
HCC16 din 25.06.13, MO177-181/16.08.13 art.24; în vigoare 25.06.13
    RMO76 din MO76-80/20.04.12, pag.41

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 514-XIII din  6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 58, art. 641), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona judecătorii specializate. În cadrul instanţelor judecătoreşti pot funcţiona colegii sau complete de judecată specializate.”
    2. Capitolul 5 va avea următorul cuprins:
„Capitolul 5
JUDECĂTORIILE  SPECIALIZATE
    Articolul 41. Judecătoriile specializate
    (1) Judecătoriile specializate sînt parte componentă a sistemului judecătoresc.
    (2) Judecătoriile specializate sînt:
    a) Judecătoria Militară;
    b) Judecătoria Comercială de Circumscripţie.
    (3) Judecătoria Militară şi Judecătoria Comercială de Circumscripţie judecă cauzele date în competenţa lor prin lege.
    Articolul 42. Judecătoria Militară
    (1) Judecătoria Militară funcţionează în municipiul Chişinău.
    (2) În circumscripţia Judecătoriei Militare sînt incluse toate raioanele, oraşele şi municipiile Republicii Moldova.
    (3) Structura şi statul de funcţii ale aparatului Judecătoriei Militare se stabilesc de către Ministerul Justiţiei de comun acord cu Ministerul Apărării.
    (4) Crearea de condiţii pentru activitatea conformă a instanţelor judecătoreşti militare, asigurarea lor tehnico-materială şi financiară se efectuează de către Ministerul Apărării de comun acord cu Ministerul Justiţiei.
    (5) Judecătoria Militară dispune de un serviciu de pază militară, pus la dispoziţia sa de către Ministerul Apărării în mod gratuit. Necesarul personalului de pază militară se stabileşte de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Apărării de comun acord.
    Articolul 421. Judecătoria Comercială de
                           Circumscripţie
    (1) Judecătoria Comercială de Circumscripţie înfăptuieşte justiţia la soluţionarea pricinilor date în competenţa ei prin Codul de procedură civilă.
    (2) În circumscripţia Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie sînt incluse toate raioanele, oraşele şi municipiile Republicii Moldova.”
    3. Anexa nr. 1:
    la poziţia „Curtea de Apel Chişinău”, cifra „35” se înlocuieşte cu cifra „41”;
    la poziţia „Curtea de Apel Bălţi”, cifra „20” se înlocuieşte cu cifra „22”;
    la poziţia „Curtea de Apel Cahul”, cifra „6” se înlocuieşte cu cifra „7”;
    la poziţia „Curtea de Apel Comrat”, cifra „6” se înlocuieşte cu cifra „7”;
    poziţia „Curtea de Apel Economică (specializată)” se exclude;
    la poziţia „Judecătoria Economică de Circumscripţie (specializată)”, cuvîntul „Economică” se înlocuieşte cu cuvîntul „Comercială”.
    4. În anexa nr. 2, la  poziţia „Judecătoria Economică de Circumscripţie”, cuvîntul „Economică” se înlocuieşte cu cuvîntul „Comercială”.
    5. Anexa nr. 3:
    la compartimentul „Chişinău” rubrica 2, după poziţia „Judecătoria Militară” se introduce poziţia „Judecătoria Comercială de Circumscripţie”;
    compartimentul „Economică” se exclude.
    Art. II. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 117–119, art. 946), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Poate fi numit judecător militar persoana care întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi are calitatea de ofiţer activ. Persoanelor care nu au calitatea de ofiţer activ li se atribuie grade militare.”
    2. La articolul 20 alineatul (11), ultima propoziţie se exclude.
    3. La articolul 25 alineatul (1), litera m) se abrogă.
    4. La articolul 28:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Salarizarea şi alte drepturi cuvenite personalului militar şi civil al instanţelor judecătoreşti militare se asigură de către Ministerul Apărării, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările referitoare la drepturile  materiale de care beneficiază militarii activi. Ofiţerilor din rîndul magistraţilor militari care au lucrat fără întrerupere în instanţe judecătoreşti, în organe de anchetă şi în procuratură sau care au fost aleşi în organele de stat vechimea în muncă în aceste instanţe li se include în vechimea în serviciul militar şi se calculează în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la militari.”
    Art. III. – La articolul 14 din Legea nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11–12, art. 114), cu modificările ulterioare, textul „curtea de apel competentă” se înlocuieşte cu textul „instanţa judecătorească competentă, conform Codului de procedură civilă”.
    Art. IV. – La articolul 4 alineatul (1), articolul 6, articolul 8 alineatul (1), articolul 12 alineatele (1) şi (2) şi la articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 196–199, art. 764), cu modificările ulterioare, textul „Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ, Colegiul Economic” se înlocuieşte cu textul „Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ”.
    Art. V. – Legea nr. 836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 51, art. 482), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    Art. VI. – Legea nr. 970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanţele judecătoreşti economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 77, art. 742), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    Art. VII. – La poziţiile 06.04.04.05 şi 06.07.02.04 din Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea nr. 1325-XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 47–48, art. 344), cu modificările ulterioare, cuvintele „economică”, „economice” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „comercială”, „comerciale”.
    Art. VIII. – La articolul 16 alineatul (6) din Legea nr. 1335-XIII din 1 octombrie 1997 cu privire la franchising (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 82–83, art. 669), cu modificările ulterioare, cuvîntul „economice” se exclude.
    Art. IX. – La articolul 6 alineatul (21) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, textul „curtea de apel competentă” se înlocuieşte cu textul „instanţa judecătorească competentă, conform Codului de procedură civilă”.
    Art. X. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 29 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pentru anumite categorii de cauze penale pot funcţiona judecătorii, colegii sau complete de judecată specializate.”
    2. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Competenţa judecătoriei militare
    Judecătoria militară judecă în primă instanţă cauzele privind infracţiunile, prevăzute de Partea specială a Codului penal săvîrşite de:
    1) persoane din efectivul de soldaţi, din corpul de sergenţi şi din corpul de ofiţeri ale Armatei Naţionale, din efectivul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne, al Departamentului Situaţii Excepţionale, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;
    2) persoane atestate din efectivul instituţiilor penitenciare;
    3) supuşi ai serviciului militar în timpul concentrărilor;
    4) alte persoane referitor la care există indicaţii exprese în legislaţie.”
    3. La articolul 38, punctul 2) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv de judecătoria militară”.
    4. La articolul 42, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În cazul în care există concurs de competenţă între judecătoria militară şi judecătorie, cauza se judecă de către judecătorie.”
    Art. XI. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 28 alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Instanţele judecătoreşti de drept comun judecă:
    a) pricinile în litigiile de drept ce nasc din raporturi juridice civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice şi din alte raporturi juridice, bazate pe egalitatea părţilor, pe libertatea contractului şi pe alte temeiuri de apariţie a drepturilor şi a obligaţiilor, indiferent de statutul juridic al subiecţilor;
    b) pricinile în litigiile ce decurg din raporturi de contencios administrativ;
    c) pricinile în procedură specială specificate la art. 279;
    d) pricinile în pretenţii ce se examinează în procedură în ordonanţă specificate la art. 345;
    e) pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;
    f) pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a actelor instanţelor judecătoreşti şi a actelor unor alte autorităţi şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;   
    g) pricinile privind sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea licenţelor/autorizaţiilor ce vizează activitatea de întreprinzător;
    h) pricinile privind declararea insolvabilităţii;
    i) pricinile ce apar în legătură cu executarea actelor instanţelor judecătoreşti şi a actelor unor alte autorităţi, inclusiv ale instanţelor judecătoreşti străine şi ale arbitrajelor internaţionale.”
    „(3) Instanţele judecătoreşti de drept comun judecă pricinile ce ţin de competenţa lor cu participarea persoanelor fizice şi juridice rezidente sau nerezidente, autorităţilor publice, organizaţiilor cu investiţii străine, organizaţiilor internaţionale care practică activităţi de întreprinzător dacă, prin lege, printr-un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte sau prin înţelegere a părţilor, nu se stabileşte o altă modalitate de soluţionare a litigiului.”
    2. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 29. Competenţa instanţei judecătoreşti
                           comerciale
    (1) Instanţa judecătorească comercială judecă:
    a) contestarea, în condiţiile legii, a hotărîrilor arbitrale;
    b) eliberarea titlurilor de executare silită a hotărîrilor arbitrale;
    c) pricinile privind reorganizarea sau dizolvarea persoanei juridice;
    d) pricinile privind apărarea reputaţiei profesionale în activitatea de întreprinzător şi în activitatea economică.
    (2) În competenţa instanţei judecătoreşti comerciale pot fi date prin lege şi alte categorii de pricini.”
    3. La articolul 30 alineatul (2) se abrogă.
     4. Capitolul se completează cu un articol nou, care devine articolul 31, cu următorul cuprins:
    „Articolul 31. Competenţa în judecarea pretenţiilor
                           conexe
    În cazul formulării în cererea de chemare în judecată a mai multor pretenţii conexe, unele dintre care sînt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun, iar altele de competenţa instanţei de contencios administrativ, toate pretenţiile se vor examina de instanţa judecătorească de drept comun.”
    5. La articolul 33 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Ca instanţe de drept comun, curţile de apel judecă în primă instanţă pricinile civile privind:
    a) declararea ilegalităţii unei greve;
    b) lichidarea şi suspendarea activităţii  asociaţiilor obşteşti de nivel republican;
    c) încuviinţarea adopţiei copilului de către cetăţeni ai Republicii Moldova domiciliaţi în străinătate şi de către cetăţeni străini şi apatrizi;
    d) încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;
    e) apărarea drepturilor şi intereselor statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale ce ţin de buget; rezilierea, rezoluţiunea şi declararea nulităţii contractelor ce lezează interesele statului; protecţia mediului înconjurător;
    f) pricinile privind declararea insolvabilităţii.”
    6. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 35. Competenţa Judecătoriei Comerciale
                          de Circumscripţie
    Judecătoria Comercială de Circumscripţie judecă în primă instanţă:
    a) contestarea, în condiţiile legii, a hotărîrilor arbitrale;
    b) eliberarea titlurilor de executare silită a hotărîrilor arbitrale;
    c) pricinile privind reorganizarea sau dizolvarea persoanelor juridice;
    d) pricinele privind apărarea reputaţiei profesionale în activitatea de întreprinzător şi în activitatea economică.”
    7. Articolul 36 se abrogă.
    8. La articolul 44:
    alineatele (3), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Conflictul de competenţă dintre două sau mai multe judecătorii care nu ţin de aceeaşi curte de apel ori dintre o judecătorie şi o curte de apel, ori între curţile de apel se judecă de Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.
    (4) Conflictul de competenţă dintre Judecătoria Comercială de Circumscripţie şi judecătorie se judecă de către Curtea de Apel Chişinău.
    (5) Conflictul de competenţă dintre Judecătoria Comercială de Circumscripţie şi curtea de apel de drept comun se judecă de Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.”
    alineatele (6)–(8) se abrogă.
    9. La articolul 46 alineatul (3), textul „Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit şi colegiul economic lărgit” se înlocuieşte cu textul „Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit”.
    10. La articolul 49 alineatul (5), textul „Colegiului civil şi de contencios administrativ, Colegiului economic” se înlocuieşte cu textul „Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ”.
    11. La articolul 355, textul „Curtea de Apel Economică” se înlocuieşte cu textul „curtea de apel de drept comun competentă”.
    12. La articolul 358:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Hotărîrile pronunţate în primă instanţă de Judecătoria Comercială de Circumscripţie pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Chişinău.”
    la alineatul (3), textul „şi de cele economice” se exclude;
    la alineatul (4), textul „ , de Curtea de Apel Economică, de Colegiul civil şi de contencios administrativ şi de Colegiul economic ale” se înlocuieşte cu textul „şi de Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al”.
    13. La articolul 399, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile declarate împotriva hotărîrilor emise în primă instanţă de către curţile de apel, în conformitate cu competenţa jurisdicţională.”
    14. La articolul 424, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise în primă instanţă de către curţile de apel, în conformitate cu competenţa jurisdicţională.”
    15. La articolul 439 alineatul (2), textul „Colegiului civil şi de contencios administrativ sau al Colegiului economic” se înlocuieşte cu textul „Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ”.
    16. La articolul 449, litera f) se abrogă.
    [Art.XI pct.16 declarat neconstituţional prin HCC16 din 25.06.13, MO177-181/16.08.13 art.24; în vigoare 25.06.13]
    17. La articolul 477, alineatul (3) se abrogă.
    18. La articolul 482, alineatul (2) se abrogă.
    Art. XII. – La anexele nr. 3 şi nr. 4 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, compartimentul „Curtea de Apel Economică” se exclude, iar în denumirea compartimentului „Judecătoria economică de circumscripţie”, cuvîntul „economică” se înlocuieşte cu cuvîntul „comercială”.
    Art. XIII. – Legea nr. 24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 88– 89, art. 316), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2), textul „curtea de apel competentă” se înlocuieşte cu textul „instanţa judecătorească competentă, conform Codului de procedură civilă”.
    2. La articolul 16 alineatul (3), textul „curţii de apel competente” se înlocuieşte cu textul „instanţei judecătoreşti competente, conform Codului de procedură civilă”.
    Art. XIV. – La anexa din Legea nr. 199 din 16 iulie  2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, poziţia „Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al Curţii de Apel Economice” se exclude.
    Art. XV. – Articolele III–XV ale Legii nr. 163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 146, art. 448) se abrogă.
    Art. XVI. – Legea nr. 222 din 24 noiembrie 2011 pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) şi (4) al Legii nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi  completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238–242, art. 667) se abrogă.
    Art. XVII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Pricinile civile aflate pe rol la Judecătoria Economică de Circumscripţie, cu excepţia celor prevăzute la articolul 35 din Codul de procedură civilă, modificat conform punctului 6 din art. XI al prezentei legi, şi la Curtea de Apel Economică se transmit spre examinare instanţelor judecătoreşti competente în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi.
    (3) Instanţele judecătoreşti de drept comun vor continua examinarea pricinilor civile cu caracter economic, cu excepţia celor prevăzute la articolul 35 din Codul de procedură civilă, modificat conform punctului 6 din art. XI al prezentei legi.
    (4) Cererile în pricinile civile prevăzute la articolul 35 din Codul de procedură civilă, modificat conform punctului 6 din art. XI al prezentei legi, depuse şi aflate în curs de examinare la instanţele judecătoreşti de drept comun, se transmit Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi.
    (5) Cererile în pricinile civile depuse după 9 februarie 2012 la Judecătoria Economică de Circumscripţie, cu excepţia celor prevăzute la articolul 35 din Codul de procedură civilă, modificat conform punctului 6 din art. XI al prezentei legi, sau la Curtea de Apel Economică vor fi transmise instanţelor judecătoreşti de drept comun după competenţă în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi.
    (6) Cererile în pricinile civile menţionate la alineatele (2), (4) şi (5) ale prezentului articol urmează a fi transmise instanţelor judecătoreşti după competenţă, indiferent de faza procesuală la care s-a ajuns în examinare. Dezbaterile judiciare, în toate cazurile, se vor relua. Efectele actelor procesuale înfăptuite de către instanţele judecătoreşti care au început examinarea pricinilor civile se vor păstra în măsura în care instanţele judecătoreşti care au preluat pricinile civile nu vor decide desfiinţarea lor.
    (7) Actele de dispoziţie ale instanţelor judecătoreşti, emise de instanţele competente, stabilite conform Legii nr. 163 din 22 iulie 2011, nu pot fi casate pe motiv că au fost emise cu încălcarea competenţei.
    [Art.XVII al.(7) modificat prin RMO76 din MO76-80/20.04.12, pag.41]
    (8) Ţinînd cont de abrogarea literei f) a articolului 449 al Codului de procedură civilă, prevăzută la punctul 16 din art. XI al prezentei legi, Hotărîrea Curţii Constituţionale din 9 februarie 2012 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nu va servi drept temei pentru revizuirea hotărîrilor, încheierilor, deciziilor judecătoreşti irevocabile pronunţate de instanţele competente, stabilite conform Legii nr. 163 din 22 iulie 2011.
    (9) Curtea de Apel Economică îşi încetează activitatea la data publicării prezentei legi.
    (10) După încetarea activităţii Curţii de Apel Economice, judecătorilor acesteia le va fi propus transferul, cu acordul lor, în funcţiile vacante de judecători ai curţilor de apel conform modificărilor prevăzute la punctul 3 din art. I al prezentei legi.
    (11) Consiliul Superior al Magistraturii va asigura îndeplinirea prevederilor alineatului (10) din prezentul articol privind transferul judecătorilor Curţii de Apel Economice în condiţiile Legii cu privire la statutul judecătorului.
    (12) Bunurile mobile ale Curţii de Apel Economice se transmit Curţii de Apel Chişinău.
    (13) Funcţionarii şi alt personal al Curţii de Apel Economice vor fi transferaţi în funcţiile respective din cadrul altor instanţe judecătoreşti conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale legislaţiei muncii.
    (14) Dosarele şi alte documente aflate în arhiva Curţii de Apel Economice la data încetării activităţii, precum şi cele examinate de către aceasta în perioada de tranziţie vor fi transmise spre păstrare arhivei Curţii de Apel Chişinău.
    (15) Cauzele penale transmise judecătoriilor, conform competenţelor stabilite prin Legea nr. 163 din 22 iulie 2011, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi, se transmit Judecătoriei Militare dacă instanţele judecătoreşti nu au început dezbaterile judiciare.
    (16) Cauzele penale trimise spre examinare judecătoriilor după 9 februarie 2012 vor fi transmise, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi, Judecătoriei Militare conform competenţei stabilite la punctul 2 din art. X al prezentei legi.
    (17) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
    a) va adopta actele necesare pentru reamplasarea Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău în sediile eliberate în urma încetării activităţii Curţii de Apel Economice;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 29. Chişinău, 6 martie 2012.