LPC27/2012
ID intern unic:  342502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 27
din  01.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 17.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 162
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 24 alineatul (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în primul alineat, textul “Se consideră venit neimpozabil venitul a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv” se înlocuieşte cu textul „Se consideră venit impozabil venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv”;
    după primul alineat se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se consideră venit neimpozabil.”
    la alineatul al doilea, textul “ − cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;” se exclude.
    Art. II.  – Anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 15, art. 37) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 1:
    la subpunctul 1.1, textul „la pct.1.2 şi 1.3” se înlocuieşte cu textul „la pct. 1.2, 1.3 şi 1.7”;
    la subpunctul 1.4, textul „la pct.1.1–1.3” se înlocuieşte cu textul „la pct. 1.1–1.3 şi la pct. 1.7”;
    la subpunctul 1.5, textul „la pct. 1.1–1.4” se înlocuieşte cu textul „la pct. 1.1–1.4 şi la pct.1.7”;
    punctul se completează cu un subpunct nou, 1.7, cu următorul cuprins:

„1.7. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din

24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II

ale Codului fiscal

23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2012

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile
de prestaţii de
asigurări sociale
de stat”

    2. La punctul 3 litera a), textul „ , precum şi la pct.1.4,” se înlocuieşte cu textul „ , 1.4,  precum şi la pct.1.7,”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 27. Chişinău, 1 martie 2012