LPC23/2012
ID intern unic:  342520
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 23
din  01.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 54-59     art Nr : 172     Data intrarii in vigoare : 23.06.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – În articolul 720 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare:
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică contractelor încheiate cu consumatorii în măsura în care nu contravin prevederilor legii speciale şi nu se aplică în cazul contractelor ce ţin de domeniul dreptului muncii, moştenirii, familiei şi societăţilor comerciale.”
    Art. II. – Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 513) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1, noţiunea „contract de adeziune” se exclude.
    2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 5. Clauze abuzive
    În conformitate cu prevederile Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, se interzice comercianţilor a include clauze abuzive în astfel de contracte.”
    Art. III. – În articolul 245 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    se introduce alineatul (2) avînd următorul cuprins:
    „(2) Dispozitivul hotărîrii în litigiul intentat în vederea declarării caracterului abuziv al unor clauze contractuale, elaborate pentru a fi utilizate în o multitudine de contracte, va stabili nulitatea acestor clauze, obligaţia comerciantului de a le exclude din contractul în cauză, obligaţia de a exclude aceste clauze din contractele cu acelaşi obiect, încheiate cu alţi consumatori, în vigoare la momentul pronunţării hotărîrii, precum şi interdicţia impusă comerciantului de a include astfel de clauze în contracte cu acelaşi obiect, care urmează a fi încheiate cu consumatorii.”
    Art. IV. – Articolul 344 alineatul (3) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu litera e) avînd următorul cuprins:
    „e) neprezentarea de către comerciant, la solicitarea consumatorului, a unui exemplar al contractului cu clauze contractuale standard pe care îl propune
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii va propune Institutului Naţional al Justiţiei să includă în planurile de învăţămînt pentru cursurile de formare continuă a judecătorilor subiectele necesare pentru specializarea judecătorilor în examinarea litigiilor ce ţin de domeniul protecţiei consumatorilor.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 23. Chişinău, 1 martie 2012.