LPC26/2012
ID intern unic:  342522
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 26
din  01.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 54-59     art Nr : 174
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 16 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, se completează cu două alineate noi, care devin alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    „(3) Orice absenţă a deputatului care nu ţine de exercitarea atribuţiilor funcţionale ale Parlamentului  şi ale comisiei permanente din  care face parte se consideră absenţă fără motiv întemeiat.
    (4) Absenţa deputatului de la o şedinţă a Parlamentului în semn de protest faţă de un proiect inclus pe ordinea de zi, anunţat de către preşedintele fracţiunii sau de către deputaţii neafiliaţi, se consideră absenţă din motive întemeiate.”
    Art. II. – Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 129:
    alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: „Absenţa din alte motive decît cele specificate în prezentul alineat se consideră absenţă fără motiv întemeiat.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Biroul permanent va stabili modalitatea de evidenţă a prezenţei deputaţilor la şedinţele Parlamentului şi ale comisiilor permanente din care fac parte.”
    2. Articolul 131 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 131. Absenţa nemotivată la şedinţe
    Absenţa fără motiv întemeiat a deputatului pe parcursul unei luni la 3 şedinţe ale Parlamentului sau ale comisiei permanente din care face parte se sancţionează cu pierderea a 50% din salariu şi din alte indemnizaţii pentru luna următoare. Absenţa fără motiv întemeiat a deputatului pe parcursul unei luni la 4 şi mai multe şedinţe ale Parlamentului sau ale comisiei permanente din  care face parte se sancţionează cu pierderea a 75% din salariu şi din alte îndemnizaţii pentru luna următoare.”
    Art. III. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „desfăşurată” se introduce textul „în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                Marian LUPU

    Nr. 26. Chişinău, 1 martie 2012.