LPC62/2012
ID intern unic:  342653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 62
din  30.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 64     art Nr : 215
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 52 alineatul (1), cuvintele „cu privire la asociaţiile obşteşti” se substituie cu cuvintele „în vigoare”.
    2. Articolul 801 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la cap. 71.”3.
    3. La articolul 84:
    alineatul (11) se completează în final cu textul „sau 1/4 din suma impozitului calculată din venitul impozabil calculat pentru anul 2011 prin aplicarea cotei stabilite la art. 15”;
    la alineatul (2), după textul „conform alin. (1)” se introduce textul „şi (11)”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la cap. 71.”
    4. Articolul 89 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prevederile prezentului articol nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la cap. 71.”
    5. Articolul 103:
    alineatul (1):
    la punctul 2), cifrele „490300000,” se exclud;
    punctul 5) se completează în final cu textul „serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor;”;
    la punctul 10), textul „ , cu excepţia comisionului aplicat la formarea lor” se exclude;
    la punctul 20), textul „şi 4902” se substituie cu textul „4902, 490300000, 490400000 şi 4905”;
    articolul se completează cu alineatul (93) cu următorul cuprins:
    „(93) T.V.A. nu se aplică mărfurilor importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.”
    6. Articolul 124 se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins:
    „(111) Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.”
    7. La articolul 203 alineatul (10), cuvintele „contribuabilului i se permite” se substituie cu textul „organului fiscal i se permite, fără acordul proprietarului,”.
    Art. II. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28 se completează cu litera q1) cu următorul cuprins:
    „q1) mărfurile introduse în Republica Moldova de către persoane juridice în scopuri necomerciale şi plasate sub regimul vamal de import, a căror valoare în vamă nu depăşeşte 100 de euro;”.
    2. La punctul 1 din note la anexa nr.1, textul „poziţia tarifară 8408 20 destinate motocultoarelor de la subpoziţia 8701 10” se substituie cu textul „subpoziţiile tarifare 8407 90 şi 8408 90 destinate motocultoarelor de la poziţia tarifară 8432”.
    Art. III. – La articolul 4 alineatul (18) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, textul „ , conform listei aprobate de Guvern,” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                Marian  LUPU

    Nr. 62. Chişinău, 30 martie 2012.