LPC54/2012
ID intern unic:  342792
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 54
din  22.03.2012
cu privire la modificarea unor acte legislative
Publicat : 13.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 72-75     art Nr : 233
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 96 litera b) liniuţa a cincea, textul „ce constituie rezultatul activităţilor desfăşurate conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1–01.3; secţiunea B, diviziunea 05” se exclude.
    2. La articolul 97 alineatul (4), ultima liniuţă va avea următorul cuprins:
    „ - pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.”
    Art. II. – La poziţia tarifară 2309 90 coloana 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “0”.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I punctul 1, care se pune în aplicare cu începere de la 13 ianuarie 2012.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 54. Chişinău, 22 martie 2012.