HGC231/2012
ID intern unic:  342933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 231
din  13.04.2012
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009
Publicat : 20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80     art Nr : 266
    În temeiul art.37 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.845 din 26 iulie 2004 „Cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.1043).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 231. Chişinău, 13 aprilie 2012.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.231
din 13 aprilie 2012
COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009
    Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 al Hotărîrii se completează cu un nou alineat, cu următorul cuprins:
    „Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici, conform anexei nr.10”;
    2) Hotărîrea se completează cu anexa nr.10 cu următorul cuprins:
 „Anexa nr.10
la Hotărîrea Guvernului nr.201
din 11 martie 2009
REGULAMENT
cu privire la dezvoltarea profesională continuă
a funcţionarilor publici

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Scopul Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici (în continuare – Regulament) constă în asigurarea, în conformitate cu prevederile legale, a reglementărilor privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici.
    2. Dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici se realizează prin activităţi de instruire de diferite tipuri şi forme în vederea aprofundării şi actualizării cunoştinţelor, dezvoltării abilităţilor şi modelării atitudinilor/comportamentelor necesare pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor de serviciu.
    3. Dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici contribuie la realizarea următoarelor obiective:
    1) asigurarea implementării procesului de reformare a administraţiei publice;
    2) perceperea de către funcţionarii publici a cetăţenilor în calitate de clienţi, consumatori ai serviciilor administraţiei publice, asigurînd transparenţa, accesibilitatea şi calitatea serviciilor publice;
    3) sporirea nivelului de profesionalism a funcţionarilor publici, a eficienţei administraţiei publice;
    4) aplicarea în activitatea autorităţilor publice a tehnologiilor noi, inclusiv de prestare a serviciilor;
    5) sporirea nivelului de conştientizare de către funcţionarii publici a necesităţii respectării normelor de conduită, evitării conflictului de interese şi eradicării fenomenului de corupţie;
    6) eficientizarea procesului de integrare europeană şi dezvoltarea cooperării internaţionale.
    4. Procesul de dezvoltare profesională continuă este organizat şi desfăşurat în baza următoarelor principii:
    respectarea dreptului funcţionarului public la dezvoltarea profesională – fiecărui funcţionar public trebuie să i se asigure posibilităţi egale la instruire, în ţară şi peste hotare, fără nici un fel de discriminare pe motive de sex, vîrstă, naţionalitate, opţiune politică, confesiune, sănătate etc.;
    obligativitatea dezvoltării profesionale – fiecare funcţionar public trebuie să fie conştient de necesitatea actualizării cunoştinţelor şi abilităţilor proprii, menţinerii prin instruire profesională continuă a experienţei şi calificării sale la nivelul necesar pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu;
    orientarea spre necesităţile de instruire – programele de instruire trebuie să fie orientate, în mod obligatoriu, spre satisfacerea necesităţilor de dezvoltare individuale (la nivel de funcţionar public), de grup (la nivel de subdiviziune) şi celor organizaţionale (la nivel de autoritate publică);
    descentralizarea procesului de dezvoltare profesională continuă – autorităţile publice au deplina competenţă în planificarea activităţilor de dezvoltare profesională, achiziţionarea serviciilor de instruire, monitorizarea şi evaluarea instruirii funcţionarilor publici;
    liberalizarea serviciilor de instruire – activităţile de dezvoltare profesională continuă se organizează în condiţiile liberei cereri şi oferte; fiecărui prestator al serviciilor de instruire i se asigură acces liber şi posibilităţi egale de participare la procedura de achiziţie a serviciilor de instruire.
    5. Autoritatea publică are obligaţia de a asigura:
    1) fiecărui funcţionar public, anual, cel puţin 40 de ore de dezvoltare profesională: instruire externă şi/sau internă în afara locului de muncă;
    2) fiecărui funcţionar public debutant cel puţin 80 de ore de iniţiere în administraţia publică.
II. SISTEMUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ A
FUNCŢIONARILOR PUBLICI
    6. Sistemul de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici include beneficiarii de instruire, tipurile, formele, metodele şi programele de instruire, prestatorii serviciilor de instruire, finanţarea procesului de dezvoltare profesională continuă, organele responsabile de coordonarea şi monitorizarea procesului.
    7. Beneficiari de instruire sînt funcţionarii publici-participanţi la activităţi de dezvoltare profesională, precum şi autorităţile publice ce achiziţionează servicii de instruire.
    8. Dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici se realizează prin următoarele tipuri de instruire:
    1) externă, care prevede că programele de instruire sînt realizate, de regulă, în mod centralizat pentru funcţionarii publici din diferite autorităţi publice şi este organizată/coordonată de către:
    a) Cancelaria de Stat;
    b) ministere, alte autorităţi publice, după caz, pentru specialiştii din autorităţile administraţiei publice locale şi din alte autorităţi publice decît cele din subordine, care activează în domeniul de competenţă/specialitate;
    c) alte entităţi, inclusiv partenerii de dezvoltare pentru diferite categorii de personal din autorităţile publice centrale şi locale;
    2) internă, care prevede că  programele de instruire sînt realizate pentru propriul personal şi este organizată de autoritatea publică, achiziţionînd, în caz de necesitate, servicii de instruire;
    3) autoinstruire, organizată de către fiecare funcţionar public.
    9. Instruirea externă se realizează prin diferite forme de dezvoltare profesională, organizate în ţară sau în străinătate, inclusiv:
    1) cursuri de instruire de diferită durată;
    2) stagii;
    3) seminare, ateliere, instruire la distanţă, conferinţe, mese rotunde etc. şi alte forme de dezvoltare profesională.
    10. Instruirea internă  se realizează prin diferite forme, inclusiv:
    1) instruire la locul de muncă:
    a) tutelare, sub îndrumarea conducătorului direct sau a unui mentor, realizată pentru a facilita integrarea socioprofesională a funcţionarului public debutant;
    b) rotaţie pe posturi, stagiaturi practice realizate pentru a însuşi noi deprinderi necesare pentru exercitarea eficientă a sarcinilor de serviciu sau a unor atribuţii cu un grad ridicat de complexitate şi diversitate faţă de cele exercitate anterior conform fişei postului;
    2) instruire în afara locului de muncă: seminare, ateliere, conferinţe, mese rotunde şi alte forme de dezvoltare profesională realizate de către specialiştii din cadrul autorităţii publice şi/sau prestatorii serviciilor de instruire la tematici de interes major pentru autoritate.
    11. Autoinstruirea se realizează prin diferite forme, inclusiv la locul de muncă.
    12. Instruirea funcţionarilor publici se efectuează cu întrerupere, fără întrerupere sau cu întrerupere parţială a muncii. Formele de dezvoltare profesională continuă se stabilesc de către autoritatea publică şi, în cazul achiziţionării serviciilor de instruire – de către prestatorul serviciilor de instruire, în funcţie de gradul de complexitate a programelor de studii, în conformitate cu cerinţele beneficiarului şi în baza contractului încheiat cu acesta.
    13. Activităţile de dezvoltare profesională se realizează prin diferite metode andragogice de instruire: prelegeri, prezentări, discuţii, studii de caz, jocuri de afaceri, jocuri pe roluri şi alte metode recomandate pentru utilizare în procesul de instruire a adulţilor.
    14. La selectarea metodelor de instruire trebuie să fie luate în considerare subiectul/tematica şi obiectivele activităţii de instruire, rezultatul scontat, specificul procesului de instruire a adulţilor.
    15. În funcţie de necesităţile de dezvoltare profesională ale diferitelor categorii de funcţionari publici, ale subdiviziunilor şi ale autorităţii publice în ansamblu, se stabilesc obiective concrete, pentru realizarea cărora se elaborează programe de instruire:
    1) cu caracter general: la subiecte/tematici cu privire la administrarea publică, managementul serviciilor publice, managementul strategic, managementul resurselor umane, comunicare, relaţii cu publicul etc.;
    2) cu caracter specializat: la subiecte/tematici din domeniile concrete de activitate care se regăsesc în fişa postului;
    3) a funcţionarilor publici debutanţi: la subiecte/tematici cu privire la  administrarea publică, reglementarea activităţii şi etica funcţionarului public, prestarea serviciilor publice etc.;
    4) de dezvoltare managerială: la subiecte/tematici ce ţin de planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii profesionale etc.;
    5) în domenii stabilite ca prioritare pentru perioade concrete de timp.
    16. Prestatorii serviciilor de instruire trebuie să asigure caracterul practic, aplicativ al programelor de instruire, în care orele teoretice nu depăşesc 25% din totalul de ore planificate.
    17. Reţeaua prestatorilor serviciilor de instruire se formează din:
    1) prestatori ai serviciilor de instruire cu statut de persoană juridică (din ţară şi de peste hotare) cu drept de desfăşurare a activităţilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici/adulţilor:
    a) Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova;
    b) organizaţii şi instituţii de stat sau private, inclusiv instituţii de învăţămînt universitar, şcoli de business;
    c) centre de instruire din subordinea ministerelor, altor autorităţi publice;
    d) asociaţii obşteşti cu experienţă în domeniu;
    2) prestatori ai serviciilor de instruire cu statut de persoană fizică (din ţară şi de peste hotare):
    a) formatori profesionişti – persoane cu experienţă şi competenţe profesionale specifice, certificate în domeniul instruirii funcţionarilor publici/adulţilor;
    b) instructori-practicieni – conducători şi specialişti cu performanţe şi experienţă în domeniul subiectului/tematicii de instruire.
    18. In procesul de organizare şi realizare a programelor de instruire, prestatorii serviciilor de instruire acţionează independent sau în parteneriat cu alţi prestatori ai serviciilor de instruire.
    19. Finanţarea procesului de dezvoltare profesională se efectuează din bugetul de stat în mod centralizat şi/sau descentralizat şi din alte resurse financiare permise de legislaţie.
    20. Finanţarea centralizată este realizată din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru realizarea programelor de dezvoltare profesională:
    1) direct prestatorilor de servicii de instruire – la subiectele stabilite de Guvern;
    2) ministerelor, altor autorităţi publice – la subiecte din domeniul de competenţă/specialitate în cadrul activităţilor de instruire externă realizate de acestea pentru specialiştii din autorităţile administraţiei publice locale şi din alte autorităţi publice decît cele din subordine.
    21. Finanţarea descentralizată este realizată din mijloacele financiare prevăzute în bugetul anual al fiecărei autorităţi publice, în mărime de cel puţin 2% din fondul de salarizare.
    22. Finanţarea din alte resurse financiare permise de legislaţie reprezintă:
    1) mijloacele financiare alocate de partenerii de dezvoltare;
    2) mijloacele speciale;
    3) sursele proprii ale funcţionarilor publici.
    23. Atribuţiile de coordonare şi monitorizare a procesului de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici îi revin Cancelariei de Stat.
III. PROCESUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ

    24. Caracterul continuu, sistematic şi planificat al procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici se asigură prin aplicarea consecventă a acţiunilor prevăzute în cadrul fiecărei etape a ciclului de instruire:
    1) identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională;
    2) planificarea procesului de dezvoltare profesională;
    3) organizarea şi realizarea activităţilor de dezvoltare profesională;
    4) evaluarea activităţilor şi a rezultatelor instruirii.
    25. Necesităţile de dezvoltare profesională reprezintă decalajul dintre nivelul necesar de competenţă profesională (actual sau viitor) şi cel manifestat de către funcţionarul public/subdiviziunea/autoritatea publică.
    26. Identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională se realizează prin diferite metode bazate pe compararea nivelului necesar de competenţă profesională (cunoştinţe, abilităţi, atitudini/comportamente) cu cel manifestat în procesul activităţii de către funcţionarul public, subdiviziunea sau întreaga autoritate publică.
    27. Necesităţile de dezvoltare profesională se identifică la nivel de:
    1) fiecare funcţionar public – necesităţi individuale;
    2) fiecare subdiviziune – necesităţi de grup;
    3) întreaga autoritate publică – necesităţi organizaţionale.
    28. Necesităţile individuale de dezvoltare profesională se identifică de către conducătorul direct al funcţionarului public, în comun cu acesta, în cadrul procedurii de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarului public, cu actualizare pe parcursul anului în procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii acestuia.
    29. Necesităţile de grup/organizaţionale de dezvoltare profesională se identifică de către conducătorul subdiviziunii /autorităţii publice:
    1) anual, în procesul de analiză şi evaluare a realizării  de către subdiviziunea /autoritatea publică a obiectivelor strategice şi a planului de acţiuni;
    2) în cazul restructurării/reformării subdiviziunii/autorităţii publice;
    3) în procesul de modernizare sau de introducere a funcţiilor, tehnologiilor şi/sau a serviciilor publice noi.
    30. Conducătorul subdiviziunii elaborează, în baza necesităţilor individuale/de grup identificate, solicitări privind activităţile de instruire internă şi/sau externă care ar satisface aceste necesităţi şi le transmite subdiviziunii resurse umane.
    31. Subdiviziunea resurse umane din cadrul autorităţii publice:
    1) examinează solicitările privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici parvenite de la conducătorii subdiviziunilor/autorităţii publice;
    2) corelează solicitările cu lista subiectelor prioritare pentru instruirea externă, stabilită şi propusă anual de către Cancelaria de Stat;
    3) corelează, după caz, solicitările cu lista subiectelor prioritare pentru instruirea externă în domeniul de specialitate, stabilită şi propusă anual de către ministere, alte autorităţi publice, ofertele prestatorilor serviciilor de instruire;
    4) întocmeşte:
    a) propuneri ce ţin de diferite forme de instruire internă cu finanţare din bugetul autorităţii publice şi din alte resurse financiare permise de legislaţie;
    b) propuneri ce ţin de diferite forme de instruire externă a personalului cu finanţare din bugetul de stat, din mijloacele speciale, din mijloacele financiare alocate de partenerii de dezvoltare şi alţi finanţatori.
    32. Propunerile nominalizate la lit.b) subpct.4) pct.31 al prezentului Regulament se transmit de către conducerea autorităţii publice în adresa Cancelariei de Stat şi, după caz, ministerelor, altor autorităţi publice, care organizează instruirea externă în domeniul de competenţă/specialitate.
    33. Ministerele, alte autorităţi publice care organizează  instruirea externă în domeniul de competenţă/specialitate elaborează planul de instruire a  specialiştilor din autorităţile administraţiei publice locale şi din alte autorităţi publice decît cele din subordine şi îl remit Cancelariei de Stat.
    34. Cancelaria de Stat generalizează toate propunerile parvenite şi elaborează, în limitele fondurilor disponibile, ofertelor privind diferite forme/activităţi de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici finanţate din mijloacele financiare alocate de partenerii de dezvoltare, programul anual integrat de instruire externă, care poate fi actualizat pe parcursul anului.
    35. În programul anual integrat de instruire externă se include denumirea şi subiectele/tematicile de bază ale cursului de instruire şi durata cursului, categoria de participanţi, autorităţile publice implicate în elaborarea şi realizarea cursului, alte elemente aferente unui plan de instruire.
    36. Subdiviziunea resurse umane din cadrul autorităţii publice elaborează planul anual de dezvoltare profesională a personalului, care include componenta „Instruirea internă” şi componenta „Instruirea externă”, şi care poate fi actualizat pe parcursul anului.
    37. Planul anual de dezvoltare profesională include denumirea activităţilor de dezvoltare profesională, tipul şi formele de instruire, durata, termenele de realizare, categoriile de participanţi, costurile, responsabilii şi alte elemente aferente unui plan de instruire.
    38. Planul anual de dezvoltare profesională se aprobă de conducerea autorităţii publice, se aduce la cunoştinţa tuturor funcţionarilor publici prin diferite metode disponibile, inclusiv prin publicare pe pagina web a autorităţii publice.
    39. Achiziţionarea serviciilor de instruire se face în conformitate cu prevederile cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice.
    40. Pentru achiziţionarea serviciilor de instruire, autorităţile şi instituţiile publice anunţă procedura de achiziţionare şi asigură prestatorii serviciilor de instruire cu informaţiile specifice necesare pentru elaborarea ofertei, inclusiv:
    1) domeniul în care se organizează activităţile de dezvoltare profesională, tipul de instruire;
    2) obiectivele generale de dezvoltare profesională referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către funcţionarii publici în urma participării acestora la activităţile de instruire;
    3) subiectele/tematicile de instruire obligatorii de a fi examinate;
    4) durata minimă şi/sau maximă acceptată pentru activităţile de instruire, exprimată în zile/ore efective de instruire;
    5) altă informaţie necesară, cum ar fi:
    a) informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care se organizează instruirea: categoria de participanţi, domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de participanţi etc.;
    b) informaţia privind preferinţele din punctul de vedere al realizării programelor de instruire etc.
    41. Evaluarea şi selectarea ofertelor prezentate de prestatorii serviciilor de instruire se fac conform criteriilor de calificare şi selecţie anunţate.
    42. Criteriile de calificare conţin condiţiile în baza cărora se stabileşte eligibilitatea prestatorului serviciilor de instruire. Criteriile de calificare se referă la:
    1) datele de calificare stabilite conform cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice;
    2) experienţa şi rezultatele activităţii anterioare în domeniul organizării şi desfăşurării activităţilor de dezvoltare profesională, dacă este cazul;
    3) competenţa profesională şi managerială a prestatorului serviciilor de instruire şi a personalului angajat în prestarea serviciilor de dezvoltare profesională.
    43. Criteriile de selecţie se stabilesc de către autoritatea publică beneficiară de activităţile de dezvoltare profesională, prin actul administrativ al conducătorului acesteia.
    44. Criteriile de selecţie vizează eficacitatea ofertei şi se referă la aspectele tehnice şi cele financiare în baza cărora se stabileşte prestatorul serviciilor de instruire de la care vor fi achiziţionate serviciile. Criteriile de selecţie includ:
    1) calitatea programului de instruire, corespunderea acestuia cu cerinţele expuse de autoritatea publică beneficiară de activităţile de dezvoltare profesională;
    2) modalitatea de realizare a programului de instruire;
    3) suportul de curs propus funcţionarilor publici – beneficiari ai activităţilor de instruire;
    4) preţul ofertei, inclusiv cheltuielile auxiliare sau aferente;
    5) alte aspecte specifice, considerate de beneficiar relevante în achiziţionarea serviciilor de la prestatorul serviciilor de instruire.
    45. Autorităţile publice selectează anume acei prestatori ai serviciilor de instruire care propun programe corespunzătoare necesităţilor de instruire, condiţii de instruire adecvate, preţuri avantajoase.
    46. Autorităţile publice încheie contract de prestare a serviciilor de instruire cu prestatorul selectat în condiţiile legii.
    47. Prestatorul serviciilor de instruire contractat adaptează programul de instruire elaborat iniţial la necesităţile specifice ale funcţionarilor publici/autorităţii publice, îl prezintă conducerii acesteia spre aprobare şi îl realizează în strictă conformitate cu prezentul Regulament şi contractul încheiat.
    48. Prestatorii serviciilor de instruire eliberează, după caz, participanţilor la programele de instruire acte ce atestă participarea/absolvirea acestora.
    49. Actele ce atestă participarea/absolvirea programelor de instruire trebuie să conţină, cel puţin, următoarele elemente:
    1) însemnele oficiale ale prestatorului serviciilor de instruire: denumirea, sigla, antetul şi alte elemente oficiale de identificare;
    2) denumirea, seria şi numărul actului;
    3) denumirea completă a programului de instruire pentru care se atestă absolvirea sau participarea, forma de dezvoltare profesională, durata şi perioada de derulare a acestuia şi, după caz, subiectele principale;
    4) calificativul de evaluare, după caz;
    5) datele de identificare ale persoanei pentru care se atestă absolvirea sau participarea;
    6) data eliberării actului;
    7) ştampila prestatorului serviciilor de instruire şi semnătura conducătorului sau reprezentantului legal al acestuia.
    50. În cazul parteneriatului prevăzut la pct. 18 al prezentului Regulament, actele care atestă participarea/absolvirea programului de instruire sînt emise în comun şi conţin elementele de identificare ale tuturor persoanelor juridice/fizice implicate în organizarea şi realizarea programului.
    51. Activităţile de dezvoltare profesională realizate sînt evaluate conform unor indicatori stabiliţi în procesul de planificare a instruirii, inclusiv privind calitatea şi rezultatele instruirii.
    52. Evaluarea activităţilor de dezvoltare profesională se efectuează, după caz, de către:
    1) beneficiarii programelor de instruire:
    a) funcţionarii publici – participanţi la activităţile de instruire;
    b) conducătorii care coordonează activitatea funcţionarilor publici – participanţi la activităţile de instruire;
    c) colaboratorii subdiviziunii resurse umane în procesul de monitorizare a dezvoltării profesionale;
    d) conducerea autorităţii publice;
    2) prestatorii serviciilor de instruire;
    3) ministerele, alte autorităţi publice care au organizat instruirea externă la subiecte din domeniul de specialitate;
    4) Cancelaria de Stat.
    53. Evaluarea activităţilor de dezvoltare profesională se realizează prin diferite metode şi instrumente, printre care: rapoarte, chestionare, testări, interviuri.
    54. Procedura de evaluare se aplică, după caz:
    1) înainte de a realiza activităţile de instruire;
    2) pe parcursul activităţilor de instruire;
    3) la sfîrşitul activităţilor de instruire;
    4) după anumite perioade de timp.
    55. Prin evaluarea înainte de a realiza activităţile de instruire se apreciază:
    1) nivelul cunoştinţelor şi abilităţilor posedate de participanţi;
    2) gradul în care metodele selectate pentru instruire vor putea în realitate spori cunoştinţele şi abilităţile participanţilor.
    56. Prin evaluarea pe parcursul activităţilor de instruire se apreciază:
    1) nivelul de înţelegere şi asimilare de către participanţii la instruire a materialului examinat;
    2) atitudinea participanţilor faţă de instruire şi gradul de implicare a participanţilor în activităţile de instruire;
    3) necesitatea introducerii modificărilor în programul de instruire.
    57. Prin evaluarea la sfîrşitul activităţilor de instruire se apreciază:
    1) nivelul de cunoştinţe şi abilităţile acumulate de către participanţi pe parcursul instruirii, inclusiv în comparaţie cu cele avute;
    2) gradul în care au fost realizate obiectivele de dezvoltare profesională;
    3) activitatea formatorilor/instructorilor-practicieni.
    58. Prin evaluarea după anumite perioade de timp se apreciază:
    1) gradul în care funcţionarul public aplică în activitatea practică cotidiană cunoştinţele şi abilităţile obţinute în urma participării la activităţile de instruire;
    2) performanţele funcţionarului public obţinute în urma participării la instruire.
    59. În urma evaluării se fac concluzii referitor la:
    1) corectitudinea identificării necesităţilor de instruire şi stabilirii obiectivelor de instruire;
    2) corectitudinea selectării tipului, formelor şi metodelor de instruire;
    3) corespunderea programelor de instruire realizate obiectivelor stabilite;
    4) corectitudinea selectării prestatorului serviciilor de instruire;
    5) calitatea serviciilor oferite de prestatorul serviciilor de instruire;
    6) implicarea funcţionarului public în activităţile de instruire;
    7) impactul instruirii asupra rezultatelor activităţii funcţionarului public, asupra eficienţei investiţiilor în instruire şi, respectiv, asupra performanţei autorităţii publice.
    60. Subdiviziunea resurse umane întocmeşte şi prezintă conducerii autorităţii publice un raport semestrial/anual privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici, cu evidenţierea următoarelor elemente:
    1) numărul şi categoriile funcţionarilor publici din cadrul autorităţii publice care au participat la programe de dezvoltare;
    2) tipurile, formele şi tematicile activităţilor de dezvoltare profesională de care au beneficiat funcţionarii publici din cadrul autorităţii publice;
    3) prestatorii care au oferit servicii de instruire şi modalităţile în care au fost realizate programele de dezvoltare profesională;
    4) gradul de corelare dintre planul anual de dezvoltare profesională aprobat, activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute;
    5) impactul/eficienţa instruirii;
    6) utilizarea fondurilor alocate de la bugetul instituţiei în scopul instruirii personalului;
    7) propuneri de îmbunătăţire a sistemului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, după caz.
    61. Conducerea autorităţii publice transmite Cancelariei de Stat raportul semestrial/anual privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici, care este parte integrantă a raportului privind implementarea cadrului normativ în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarului public.
IV. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE
FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN PROCESUL DE
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
    62. În procesul de planificare, organizare şi realizare a activităţilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici sînt implicaţi următorii factori:
    1) autoritatea publică:
    a) conducerea autorităţii publice;
    b) şefii de subdiviziuni;
    c) subdiviziunea resurse umane;
    d) funcţionarii publici;
    2) prestatorii serviciilor de instruire;
    3) ministerele, alte autorităţi publice care, după caz, organizează/coordonează instruirea externă la subiecte din domeniul de competenţă/specialitate;
    4) Cancelaria de Stat.
    63. Conducerea autorităţii publice:
    1) stabileşte, în baza necesităţilor organizaţionale de instruire, obiectivele de dezvoltare profesională la nivel de autoritate publică;
    2) aprobă planul anual de dezvoltare profesională a personalului, inclusiv a funcţionarilor publici, precum şi planul de instruire externă în domeniul de competenţă/specialitate a specialiştilor din autorităţile administraţiei publice locale şi din alte autorităţi/instituţii publice, decît cele din subordine;
    3) aprobă  mijloacele financiare necesare pentru realizarea planului anual de dezvoltare profesională a personalului şi asigură utilizarea lor eficientă şi conform destinaţiei;
    4) aprobă documentele privind achiziţionarea serviciilor de instruire;
    5) motivează şi stimulează participarea funcţionarilor publici la activităţile de dezvoltare profesională atît în calitate de participanţi, cît şi în calitate de formatori/instructori-practicieni;
    6) examinează cererile funcţionarilor publici privind participarea acestora la activităţi de dezvoltare profesională neincluse în planul anual şi ia decizii de rigoare;
    7) examinează rapoartele prezentate de subdiviziunea resurse umane privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici şi ia deciziilor de rigoare;
    8) prezintă Cancelariei de Stat:
    a) propunerile privind participarea funcţionarilor publici la activităţile de dezvoltare profesională externă;
    b) planul de instruire externă în domeniul de competenţă/specialitate a specialiştilor din autorităţile administraţiei publice locale şi din alte autorităţi/instituţii publice, decît cele din subordine;
    c) raportul semestrial/anual privind realizarea activităţilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici.
    64. Şefii de subdiviziuni:
    1) identifică necesităţile individuale de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici din subordine şi cele de grup/subdiviziune;
    2) elaborează, în baza necesităţilor identificate, solicitări privind subiectele/tematicile pentru activităţile de instruire internă şi cea externă şi le prezintă subdiviziunii resurse umane;
    3) planifică, organizează, monitorizează şi evaluează instruirea la locul de muncă a colaboratorilor din subdiviziune, inclusiv a celor nou angajaţi şi a funcţionarilor publici debutanţi;
    4) participă în calitate de mentor şi/sau instructor la realizarea activităţilor de instruire internă;
    5) evaluează rezultatele instruirii, inclusiv:
    a) aplicarea de către colaboratori în activitatea profesională a cunoştinţelor şi abilităţilor acumulate la instruire;
    b) impactul/eficienţa instruirii asupra activităţii funcţionarilor publici.
    65. Subdiviziunea resurse umane:
    1) sistematizează solicitările conducerii autorităţii publice şi şefilor de subdiviziuni privind activităţile de dezvoltare profesională la nivel de autoritate, de subdiviziune şi la nivel individual;
    2) elaborează şi prezintă conducerii autorităţii publice spre aprobare planul anual de dezvoltare profesională  a personalului;
    3) participă la organizarea procedurilor de achiziţionare a serviciilor de instruire: prezintă conducerii autorităţii publice informaţii privind subiectele/tematicile activităţilor de instruire internă care urmează a fi achiziţionate, elaborează criteriile de selecţie  şi solicită organizarea procedurii de achiziţionare a acestora de către subdiviziunea responsabilă de achiziţii publice;
    4) monitorizează şi evaluează implementarea activităţilor de dezvoltare profesională, inclusiv prin:
    a) participare la activităţile de instruire internă şi externă;
    b) solicitare de rapoarte privind rezultatele instruirii de la funcţionarii publici-participanţi la activităţi de instruire şi de la şefii de subdiviziuni;
    5) întocmeşte şi prezintă conducerii autorităţii publice semestrial/anual rapoarte privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici;
    6) acordă asistenţă informaţională şi metodologică conducerii autorităţii publice, conducătorilor de subdiviziuni, funcţionarilor publici în domeniul dezvoltării profesionale;
    7) ţine evidenţa datelor referitoare la dezvoltarea profesională a personalului.
    66. În cazul în care ministerele, alte autorităţi publice organizează/coordonează instruirea externă la subiecte din domeniul de competenţă/specialitate, subdiviziunea resurse umane, suplimentar la cele menţionate în pct. 65 al prezentului Regulament:
    1) sistematizează solicitările de instruire externă la subiecte din domeniul de competenţă/specialitate a specialiştilor din autorităţile publice locale şi din alte autorităţi/instituţii publice, decît cele din subordine, elaborează planul cursurilor de instruire şi îl prezintă conducerii spre aprobare;
    2) organizează/coordonează instruirea externă la subiecte din domeniul de competenţă/specialitate, conform prevederilor prezentului Regulament.
    67. Funcţionarii publici:
    1) colaborează cu conducătorul subdiviziunii la identificarea necesităţilor de instruire şi la stabilirea obiectivelor de dezvoltare profesională proprie;
    2) elaborează şi realizează planul individual de dezvoltare profesională prin:
     a) participare activă la activităţile de instruire internă şi externă;
    b) autoinstruire;
    3) oferă informaţii necesare pentru evaluarea eficienţei activităţilor de instruire la care a participat;
    4) prezintă subdiviziunii resurse umane din cadrul autorităţii publice actul ce atestă absolvirea/participarea la activitatea de instruire eliberat de către prestatorul serviciilor de instruire;
    5) aplică în activitatea practică cunoştinţele, abilităţile şi modelele de comportament obţinute în urma participării la activităţile de instruire;
    6) participă, după caz, la realizarea activităţilor de instruire în calitate de formator/instructor-practician.
    68. Prestatorii serviciilor de instruire:
    1) asigură calitatea serviciilor de instruire prestate;
    2) efectuează studii de identificare a necesităţilor de dezvoltare profesională a diferitor categorii de funcţionari publici;
    3) elaborează, în baza necesităţilor identificate, ofertele privind prestarea serviciilor de dezvoltare profesională şi le aduc la cunoştinţa autorităţilor publice;
    4) colaborează cu autorităţile publice privind participarea, în condiţiile legii,  la concursurile de achiziţionare a serviciilor de instruire anunţate de acestea;
    5) elaborează şi furnizează programe de instruire flexibile care asigură satisfacerea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici;
    6) utilizează în activităţile de instruire forme şi metode de instruire adecvate, care contribuie la satisfacerea necesităţilor de instruire;
    7) eliberează, după caz, participanţilor acte ce atestă participarea/absolvirea programelor de instruire;
    8) prezintă autorităţii publice beneficiare de instruire informaţii/rapoarte privind rezultatele participării funcţionarilor publici la activităţile de instruire.
    69. Cancelaria de Stat:
    1) planifică cursurile de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici finanţate din bugetul de stat şi din mijloacele financiare alocate de partenerii de dezvoltare:
    a) anual, reieşind din scopurile strategice ale Guvernului, stabileşte lista de  subiecte/tematici prioritare pentru cursurile de dezvoltare profesională a diferitor categorii de funcţionari publici şi o transmite autorităţilor publice;
    b) prezintă Guvernului spre aprobare programul anual integrat de instruire externă la nivel central, elaborat în baza solicitărilor parvenite de la autorităţile publice, prestatorii serviciilor de instruire şi în limitele fondurilor disponibile;
    2) coordonează procesul de dezvoltare profesională, inclusiv:
    a) aprobă cerinţele privind programele de dezvoltare profesională continuă şi criteriile de evaluare a acestora;
    b) aprobă programele de instruire la nivel central a diferitor categorii de funcţionari publici;
    c) creează şi administrează baza de date a formatorilor certificaţi în domeniul dezvoltării profesionale;
    d) acordă consultanţă autorităţilor publice în domeniul dezvoltării profesionale continuă a funcţionarilor publici;
    e) organizează instruirea persoanelor responsabile de dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici;
    3) monitorizează, controlează şi evaluează activitatea de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici realizată de autorităţile publice, prestatorii serviciilor de instruire, organizaţiile internaţionale, asociaţiile obşteşti, privind:
    a) respectarea prevederilor cadrului normativ din domeniul vizat;
    b) implementarea programului anual integrat de instruire externă la nivel naţional;
    4) solicită şi examinează informaţiile/rapoartele privind rezultatele şi impactul activităţilor de dezvoltare profesională, elaborează concluziile respective;
    5) iniţiază studii privind sistemul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici creînd, după caz, comisii/grupuri de lucru;
    6) prezintă Guvernului:
    a) raportul semestrial/anual privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici, întocmite în baza rapoartelor prezentate de autorităţile publice, prestatorii serviciilor de instruire, a fişelor de monitorizare şi control a procesului de dezvoltare profesională;
    b) propuneri privind măsurile de sporire a eficienţei sistemului de dezvoltare profesională continuă;
    c) propuneri  privind modificarea şi completarea, după caz, a cadrului normativ în domeniul dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici.