HGA236/2012
ID intern unic:  342987
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 236
din  17.04.2012
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 511 din 1 iunie 2005
Publicat : 26.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 81     art Nr : 272
    Abrogată prin HG873 din 21.10.14, MO319-324/24.10.14 art.935

    În vederea executării prevederilor punctului 12 al Hotărîrii Guvernului nr. 228 din 24 februarie 2005 „Cu privire la Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.274), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 511 din 1 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 83-85, art.593) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    în titlu şi în text, sintagma „Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare” se substituie cu sintagma „Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti”;
    în preambul, sintagma „punctului 2” se substituie cu sintagma „punctului  12”;
    2) Regulamentul Consiliului coordonator al persoanelor originare  din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti va avea următorul cuprins:
„Aprobat
 prin Hotărîrea Guvernului nr.511
 din 1 iunie 2005
REGULAMENTUL
Consiliului coordonator al persoanelor originare
din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti
I. Dispoziţii generale
    1. Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti (în continuare – Consiliul) este creat în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 228 din 24 februarie 2005 şi funcţionează în calitate de organ consultativ pentru coordonarea relaţiilor de colaborare între asociaţiile obşteşti ale diasporei moldoveneşti şi autorităţile administraţiei publice ale Republicii Moldova în vederea protecţiei drepturilor şi intereselor reprezentanţilor diasporei moldoveneşti, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului, precum şi pentru coordonarea politicilor Guvernului în domeniul valorificării relaţiilor politice, economice, sociale şi culturale cu diaspora moldovenească.
    2. Consiliul activează pe lîngă Guvern şi în componenţa lui intră persoane oficiale ale Republicii Moldova şi conducători (sau reprezentanţi) ai asociaţiilor obşteşti ale diasporei moldoveneşti. Modul de organizare a activităţii Consiliului este stabilit de prezentul Regulament.
    3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legilor şi hotărîrilor adoptate de Parlament, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
II. Atribuţiile de bază ale Consiliului
    4. Consiliul exercită următoarele atribuţii:
    1) reprezintă interesele şi protejează drepturile reprezentanţilor diasporei moldoveneşti cu privire la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, naţional-culturale, lingvistice, religioase;
    2) monitorizează situaţia social-culturală a diasporei moldoveneşti în ţările de reşedinţă;
    3) consultă autorităţile publice ale Republicii Moldova pe marginea problemelor cu care se confruntă diaspora moldoveneacă şi asistă autorităţile publice în soluţionarea acestor probleme;
    4) informează şi consultă diaspora moldovenească cu privire la politicile de susţinere a acestora iniţiate de Republica Moldova;
    5) lansează iniţiative de colaborare în diferite domenii între diaspora moldovenească şi autorităţile publice din Republica Moldova;
    6) prezintă Guvernului propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ, precum şi îmbunătăţirea politicii de stat în domeniul susţinerii persoanelor originare din Republica Moldova – diaspora moldovenească;
    7) prezintă propuneri privind necesitatea semnării acordurilor bilaterale între Republica Moldova şi alte ţări în domeniul migraţiei;
    8) propune măsuri pentru antrenarea reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în colaborarea interstatală în domeniul comercial-economic, social şi umanitar;
    9) contribuie la stabilirea şi extinderea contactelor între persoanele originare din Republica Moldova – diaspora moldovenească, asociaţiile lor şi autorităţile administraţiei publice ale Republicii Moldova;
    10) contribuie la organizarea congreselor, conferinţelor, seminarelor şi meselor rotunde privind problemele ce ţin de diaspora moldovenească;
    11) contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniul ştiinţei şi educaţiei;
    12) contribuie la desfăşurarea manifestărilor naţional-culturale (festivaluri, conferinţe, seminare, zile ale culturii moldoveneşti, sărbători ale vinului, expoziţii etc.), organizate de asociaţiile moldovenilor în ţările de reşedinţă, precum şi în Republica Moldova;
    13)  contribuie la formarea şi promovarea unei imagini pozitive a Republicii Moldova peste hotare;
    14) contribuie la procesul de integrare europeană a Republicii Moldova prin intermediul promovării intereselor, necesităţilor şi potenţialului diasporei moldoveneşti;
    15) asistă diaspora moldovenească la dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile ţării de reşedinţă;
    16) propune autorităţilor  publice centrale spre adoptare sau implementare iniţiativele şi activităţile în domeniul politicilor diasporei şi migraţiei.
III. Organizarea activităţii Consiliului
    5. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în perioada dintre congresele diasporei  moldoveneşti, iar şedinţele au loc cel puţin o dată pe an (sau după necesitate).
    6. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi la şedinţă. Participarea la şedinţele Consiliului este asigurată inclusiv prin intermediul utilizării mijloacelor electronice.
    7. La şedinţele Consiliului pot fi invitaţi reprezentanţii autorităţilor publice ale Republicii Moldova, reprezentanţii organizaţiilor internaţionale şi misiunilor diplomatice ale ţărilor străine, acreditate în Republica Moldova, reprezentanţii mijloacelor de informare în masă etc. Şedinţele Consiliului poartă un caracter deschis.
    8. Şedinţele Consiliului şi deciziile adoptate se consemnează în procese-verbale.
    9. Deciziile şi recomandările Consiliului referitor la problemele discutate se aduc la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice competente şi reţelelor diasporei moldoveneşti prin intermediul Biroului Relaţii Interetnice.
    10. Coordonarea şi organizarea activităţilor Consiliului revin Biroului Relaţii Interetnice.
IV. Membrii Consiliului
    11. Componenţa nominală a Consiliului este aprobată de Guvern.  Din componenţa Consiliului fac parte:
    1)  persoane oficiale ale Republicii Moldova;
    2) lideri (sau reprezentanţi) ai asociaţiilor obşteşti ale diasporei moldoveneşti, înregistrate oficial pe teritoriul ţărilor de reşedinţă, recomandaţi de către membrii asociaţiei, cu experienţă pozitivă în desfăşurarea activităţilor în interesul comunităţii moldoveneşti, cunoscînd în detaliu problemele cu care se confruntă persoanele originare din Republica Moldova;
    3) lideri ai altor organizaţii nonguvernamentale înregistrate conform legislaţiei Republicii Moldova, al cărui statut prevede susţinerea diasporei moldoveneşti.
    12. Consiliul este reprezentat de asociaţiile obşteşti ale diasporei moldoveneşti din ţările de reşedinţă a diasporei moldoveneşti.
    13. La decizia Consiliului, ţările cu un număr semnificativ de reprezentanţi ai diasporei moldoveneşti pot fi reprezentate de două sau mai multe asociaţii obşteşti ale diasporei moldoveneşti.
    14. Activitatea Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte.
    15. Funcţia de preşedinte al Consiliului este exercitată de Prim-ministrul Republicii Moldova.
    16. Vicepreşedinte al Consiliului este directorul general al Biroului Relaţii Interetnice.
    17. Reprezentanţii asociaţiilor obşteşti ale diasporei moldoveneşti (membrii Consiliului) îşi exercită atribuţiile fără remunerare şi activează pe o perioadă de doi ani. Noua componenţă a reprezentanţilor asociaţiilor diasporale din Consiliu se stabileşte la congresele diasporei moldoveneşti.
V. Drepturile membrilor Consiliului
    18. În exercitarea atribuţiilor sale, membrii Consiliului au dreptul la:
    1) crearea, în cadrul Consiliului, a grupurilor de lucru provizorii în scopul discutării şi examinării subiectelor ce ţin de interesul diasporei moldoveneşti;
    2) participarea la întruniri, şedinţe, conferinţe naţionale şi internaţionale etc.;
    3) solicitarea şi obţinerea de la autorităţile administraţiei publice a informaţiei ce ţine de interesul diasporei moldoveneşti, în modul stabilit de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
    4) elaborarea propunerilor privind perfecţionarea actelor normative ce ţin de protecţia diasporei moldoveneşti.”

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                 Iurie Leancă

    Nr. 236. Chişinău, 17 aprilie 2012