HGM253/2012
ID intern unic:  343048
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 253
din  20.04.2012
privind unele reglementări ce țin de asigurarea financiară
a ofiţerilor de informaţii şi securitate
Publicat : 04.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 85-87     art Nr : 295
    MODIFICAT
   
HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18
    HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119
    HG8 din 18.01.17, MO19-23/20.01.17 art.40
    HG440 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.497
   
HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14
    HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514

    Denumirea modificată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18
    În conformitate cu prevederile Legii nr.170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171-174, art. 667), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la unele reglementări ce țin de asigurarea financiară a ofițerilor de informații şi securitate (se anexează)
    Regulamentul privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă ofiţerilor de informaţii şi securitate (se anexează);
    Salariile de funcţie pentru corpul de ofiţeri şi categoriile de salarizare pentru efectivul de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, conform anexei nr. 1;
    Salariile de funcţie pentru efectivul de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice, conform anexei nr. 2;
    Sporurile lunare pentru gradele speciale ale ofiţerilor de informaţii şi securitate, conform anexei nr. 3.
    [Pct.1 modificat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                          Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 253. Chişinău, 20 aprilie 2012.

Aprobat
 prin Hotărîrea Guvernului nr.253
 din 20 aprilie 2012

REGULAMENT
cu privire la unele reglementări ce țin de asigurarea
financiară a ofițerilor de informații şi securitate
    [Denumirea în redacția HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
   
[Capitolul I abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
   
[Capitolul I modificat prin HG8 din 18.01.17, MO19-23/20.01.17 art.40]
    [Capitolul I modificat prin HG440 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.497]
    [Capitolul I modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]  
    [Capitolul I modificat prin HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
II. Salarizarea ofiţerilor de informaţii şi securitate
trecuţi la dispoziţie

    12. În cazul trecerii ofiţerilor de informaţii şi securitate la dispoziţie, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 170 din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate:
    1) în temeiul lit. a), acestora li se achită, pentru întreaga perioadă de timp de aflare la dispoziţie, salariul în cuantum deplin din ultima funcţie deţinută în cadrul Serviciului. În cazul în care ofiţerilor de informaţii aflaţi la studii le este asigurată bursa şi/sau altă modalitate de asigurare financiară şi materială, indiferent de sursa de finanţare, achitarea salariului se întrerupe. Dacă cuantumul bursei şi/sau altei modalităţi de asigurare financiară şi materială este inferioară cuantumului salariului din ultima funcţie deţinută în cadrul Serviciului, diferenţa se achită din contul Serviciului;
    2) în temeiul lit. c), achitarea salariului se întrerupe pînă la soluţionarea definitivă a cauzei/cauzelor penale. În cazul pronunţării sentinţei de achitare sau încetării procesului penal pe motive de reabilitare, ofiţerii de informaţii şi securitate au dreptul la compensarea salariului neplătit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;
    3) în temeiul lit. d), f), h) şi i), acestora li se achită, pentru întreaga perioadă de timp de aflare la dispoziţie, salariul în cuantum deplin din ultima funcţie deţinută în cadrul Serviciului;
    4) în temeiul lit. e) şi g), achitarea salariului se întrerupe.
    13. Ofiţerilor de informaţii şi securitate eliberaţi din funcţii de demnitate publică şi trecuţi la dispoziţie cu achitarea salariului li se achită salariul deplin din ultima funcţie deţinută în cadrul Serviciului pînă la numirea în funcţie de demnitate publică.
    [Capitolul III abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
IV. Asigurarea financiară a ofiţerilor de informaţii
şi securitate care cresc/îngrijesc un copil
    17. Ofiţerii de informaţii şi securitate au dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului în condiţiile şi cuantumurile prevăzute în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi în Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii”, corespunzătoare persoanelor asigurate.
    Indemnizaţia în cauză se achită de către Serviciul de Informaţii şi Securitate din contul bugetului de stat.
    [Pct.17 modificat prin HG440 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.497]
    18. Stabilirea şi evidenţa acestor indemnizaţii pentru ofiţerii de informaţii şi securitate se efectuează de către Serviciul de Informaţii şi Securitate.
    19. Cererea şi alte acte necesare în vederea stabilirii indemnizaţiei se depun la Serviciul de Informaţii şi Securitate.
V. Alte reglementări
   [Pct.20 abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
   [Pct.21 abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    22. Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate se învesteşte cu dreptul:
    [Pct.22 ssubpct.1) abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    2) să stabilească modul şi regulile de achitare a altor drepturi băneşti prevăzute de legislație ofiţerilor de informaţii şi securitate în diverse cazuri de serviciu.
    [Pct.22 subpct.2) modificat prin HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119]
    [Pct.23 abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    [Pct.24 abrogat prin HG440 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.497]

   
[Regulament abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    [Regulament modificat prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]

   [Anexa nr.1 abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    [Anexa nr.2 în redacția HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119]
    [Anexa nr.2 în redacția HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.10.14]

    [Anexa nr.3 abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.253
din  20 aprilie  2012

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1054 din 12 septembrie 2006 „Privind salarizarea militarilor Serviciului de Informaţii şi Securitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 146-149, art. 1125).
    2. Punctul 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 251 din 2 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 271).
    3. Punctul 7 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1399 din 12 decembrie 2007 „Cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2008 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art. 1453).
    4. Punctul 2 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 186 din 20 februarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei lunare militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin contract din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform totalurilor activităţii unităţii în care sînt angajaţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art. 253).
    5. Punctul 70 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 437).
    6. Punctul 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 18 din 20 ianuarie 2009 „Cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2009 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 10-11, art. 44).
    7. Punctul 7 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 7 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 184-186, art. 895).
    8. Punctul 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 38 din 2 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 18-19, art. 75).
    9. Punctul 8 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 428 din 13 iunie 2011 „Privind aprobarea modificărilor, completărilor şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 99-101, art. 491).