OMSC199/2012
ID intern unic:  343136
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 199
din  02.03.2012
privind modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr.189 din 22 iunie 2005
Publicat : 11.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 88-91     art Nr : 557
    In conformitate cu prevederile pct. 53 din Hotărîrea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79, art. 529) şi pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 07.06.2011 nr. 95 art. 458),
O R D O N:
    1. Instrucţiunea privind modul de completare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Ordinul nr.189 din 22 iunie 2005 „Cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art. 335) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 13 va avea următorul conţinut:
    „13. În rubricile „diagnoza” şi „diagnoza finală” se va indica semnul „Z”;
    2) la punctul 15:
    în alineatul unu textul „în rubrica „diagnosticul” şi „diagnosticul final” se indică codul maladiei copilului care a necesitat îngrijire în conformitate cu punctul 13 al prezentei Instrucţiuni” se substituie prin textul „în rubricile „diagnoza” şi „diagnoza finală” se va indica semnul „Z”;
    în alineatul trei, sintagma „iar în rubrica „diagnosticul” şi „diagnosticul final” se indică „Pentru concediu de maternitate” se substituie prin sintagma „în rubrica „diagnoza” şi „diagnoza finală” se va indica semnul „Z”;
    3) punctul 23, alineatul trei după sintagma „întrerupere a sarcinii” se completează cu sintagma „pentru cazurile de carantină, recuperarea capacităţii de muncă, precum şi îngrijirea copilului bolnav”.
    2. Se abrogă:
    Ordinul nr. 281 din 28 aprilie 2010 „Privind modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.189 din 22 iunie 2005 cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 94-97, art. 341)
    Ordinul nr. 665 din 25 august 2011 „Privind modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.189 din 22 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2011, nr. 176-181, art. 1559).
    3. Direcţia management servicii medicale integrate (dna Tatiana Zatîc) va asigura suportul consultativ metodic necesar în vederea realizării prezentului ordin.
    4. Controlul executării ordinului în cauză se atribuie dlui Gheorghe Ţurcanu, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                       Andrei USATÎI

    Nr. 199. Chişinău, 2 martie 2012.