OIFPSM217/2012
ID intern unic:  343154
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 217
din  04.04.2012
cu privire la unele măsuri suplimentare de aplicare
a articolelor 187 şi 188 din Codul fiscal
Publicat : 11.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 88-91     art Nr : 574
    MODIFICAT
   
OSF66 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.870
    OIFPS966/24 din 20.09.12, MO209-211/05.10.12 art.1177
    OIFPS314 din 10.05.12, MO99-102/25.05.12 art.649    În scopul asigurării aplicării art. 187 şi art. 188 din titlul V al Codului fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23 decembrie 2011, în baza art. 133 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal,
O R D O N:
    1. Dările de seamă fiscale electronice prezentate prin intermediul SIA „Declaraţie electronică” vor corespunde următoarelor cerinţe:
    a) tipurile de documente sînt incluse în lista documentelor admisibile în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal;
    b) formularele documentelor prezintă numai perioadele fiscale pentru care acesta a fost valabil;
    c) data prezentării înscrisă în document coincide cu data zilei în care acesta a fost transmis/primit;
    d) sînt completate toate datele de identificare a documentului şi a contribuabilului.
    2. Numărul dărilor de seamă fiscale corectate pentru un anumit tip al obligaţiei fiscale pentru o perioadă fiscală determinată nu este limitat.
    3. Lista dărilor de seamă fiscale corectate va fi accesată prin intermediul Sistemului de rapoarte on-line „Intrare autorizată”, generînd rapoartele din compartimentul „Lista dărilor de seamă fiscale corectate”, care vor include următoarea informaţie:
    a) codul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat;
    [Pct.3 lit.a) în redacția OSF66 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.870]
    b) codul fiscal al contribuabilului;
    c) tipul dării de seamă fiscale;
    d) perioada fiscală;
    e) data/datele de prezentare a dării/dărilor de seamă fiscale corectate;
    f) numărul/numerele documentului/documentelor de sistem.
    4.În temeiul datelor oferite de raportul procesat conform modului stabilit la pct. 3, precum și în temeiul informației puse la dispoziție de către Direcțiile control fiscal din cadrul Direcțiilor  generale administrare fiscală ale Serviciului Fiscal de Stat, Direcțiile deservire fiscală vor întreprinde acțiunile de rigoare în vederea anulării dărilor de seamă ce au fost prezentate cu încălcarea prevederilor art. 188 alin. (4) din Codul fiscal, utilizînd în acest scop documentul fiscal de uz intern CRDA sau CAD, după caz.
    [Pct.4 în redacția OSF66 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.870]
    5. Lista dărilor de seamă fiscale prezentate cu întîrziere va fi accesată prin intermediul Sistemului de rapoarte on-line „Intrare autorizată”, generînd rapoartele din compartimentul „Lista dărilor de seamă fiscale prezentate cu întîrziere”, care vor include următoarea informaţie:
    a) codul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat;
    [Pct.5 lit.a) în redacția OSF66 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.870]
    b) codul fiscal al contribuabilului;
    c) tipul dării de seamă fiscale;
    d) perioada fiscală;
    e) data/datele de prezentare a dării/dărilor de seamă fiscale tardive;
    f) numărul/numerele documentului/documentelor de sistem.
    6. Direcțiile deservire fiscală, în temeiul datelor oferite de raportul indicat la punctul 5, vor întreprinde acţiunile de rigoare determinate de Codul fiscal.
    [Pct.6 modificat prin OSF66 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.870]
    [Pct.7 exclus prin OSF66 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.870]
    [Pct.7 modificat prin OIFPS966/24 din 20.09.12, MO209-211/05.10.12 art.1177]
    [Pct.8 exclus prin OSF66 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.870]
    [Pct.9 exclus prin OSF66 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.870]
    2. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia OIFPS314 din 10.05.12, MO99-102/25.05.12 art.649]

    10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                        Nicolae PLATON

    Nr. 217. Chişinău, 4 aprilie 2012.