LPC22/2012
ID intern unic:  343165
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 22
din  01.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 92     art Nr : 290
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 47–48,   art. 139), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 15 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Unităţile comerciale ce comercializează cu amănuntul articole din tutun sînt obligate:
    a) să afişeze la loc vizibil informaţia privind interzicerea vînzării articolelor din tutun persoanelor sub vîrsta de 18 ani;
    b) să afişeze informaţia privind cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor privind interzicerea vînzării articolelor din tutun persoanelor sub vîrsta de 18 ani.
    (5) Pentru a se asigura că persoana care cumpără articole din tutun a atins vîrsta de 18 ani, comercianţii (vînzătorii) sînt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vîrsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, comerciantul (vînzătorul)  nu are dreptul să-i vîndă articole din tutun.”
    2. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu următorul cuprins:
    „Articolul 161. Restricţii privind fumatul
                             în locurile private
     Se interzice fumatul în încăperile private accesibile publicului larg şi în mijloacele de transport private în care se află minori.”
    Art. II. – Articolul 30 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la litera c), după cuvîntul „studenţi,” se introduce textul „cît şi în preajma lor în raza stabilită de autorităţile administraţiei publice locale,”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani. Pentru a se asigura că persoana care cumpără producţie alcoolică a atins vîrsta de 18 ani, comercianţii (vînzătorii) sînt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vîrsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, comerciantul (vînzătorul) nu are dreptul să vîndă acestuia producţie alcoolică.”
    articolul se completează cu literele l) şi m) cu următorul cuprins:
    „l) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata între orele 22.00–8.00;
    m) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata în ambalaj de plastic cu capacitatea mai mică de 0,25 litri.”
    Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 91,  în sancţiunea alineatului (2), textele  „de la 60 la 100” şi  „de la 100 la 200” se substituie, respectiv, cu textele „de la 80 la 120” şi „de la 200 la 350”.
    2. La articolul 203, în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 10 la 20” se substituie cu textul „de la 30 la 50”.
    Art. IV. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    - va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 22. Chişinău, 1 martie 2012.