LPC86/2012
ID intern unic:  343195
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 86
din  13.04.2012
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Legea
nr. 142-XVI
din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor de
formare profesională şi al specialităţilor pentru
pregătirea cadrelor
în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I
Publicat : 15.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 92     art Nr : 316
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Anexa nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101–103, art. 476), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În secţiunea “2. ŞTIINŢE UMANITARE ŞI ARTE”:
    poziţia “,21 Arte”:
    subpoziţia “211 Arte plastice” se completează cu o specialitate nouă cu următorul cuprins:

,,211.4 Istoria şi teoria artelor plastice

180”
    subpoziţiile “212 Muzică şi arte interpretative”, “213 Arte audio-vizuale” şi “216 Arte teatrale” vor avea următorul cuprins:
„212 Muzică şi arte interpretative

212.1 Interpretare instrumentală (pian special, instrumente orchestrale, instrumente populare, instrumente muzică uşoară şi jazz)

240

212.2 Canto (canto academic, canto estradă şi jazz, canto popular)

212.3 Dirijare (dirijare corală, dirijare orchestrală)

212.4 Compoziţie (compoziţie muzică academică, compoziţie muzică uşoară)

212.5 Muzicologie
213 Arte audiovizuale
213.1 Regie film şi TV/Regie montaj film şi TV
240
213.2 Imagine film şi TV/Fotografie
213.3 Filmologie, producţie film şi TV
180”
 
„216 Arte teatrale

216.1 Actorie (actorie teatru şi film, actorie teatru cu păpuşi şi marionete)

240
216.2 Teatrologie
180
216.3 Scenografie
240

216.4 Regie (regie estradă şi manifestări publice, regie teatru, regie circ)

216.5 Coregrafie
216.6 Dramaturgie şi scenaristică

216.7 Producţie culturală şi manifestări artistice

180”
    la poziţia “22 Ştiinţe umanistice”, subpoziţia “224 Istorie” se completează cu specialităţi noi cu următorul cuprins:

„224.5 Arhivistică

 

224.6 Managementul patrimoniului cultural

 

224.7 Studiul religiilor

 
224.8 Slavistică”
 

    2. În secţiunea “3. ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI DREPT” poziţia “36 Ştiinţe economice”, subpoziţia “363 Business şi administrare” se completează cu o specialitate nouă cu următorul cuprins:

„363.4 Management artistic (managementul în domeniul culturii şi artelor)

180”

    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Marian LUPU

    Nr. 86. Chişinău, 13 aprilie 2012.