LPM33/2012
ID intern unic:  343272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 33
din  06.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 330
    MODIFICAT
    RMO113 din 08.06.12, MO113-118/08.06.12, pag.15

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 10 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 3, subalineatul al nouălea va avea următorul cuprins:
    „imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice, imprimarea valorilor mobiliare de stat;”
    la punctul 5 alineatul al doilea, cuvintele „altfel decît” se înlocuiesc cu textul „în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară,”.
    Art. II. – Articolul 6 al Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul întîi, textul „Taxa de stat se plăteşte” se înlocuieşte cu textul „Pe teritoriul Republicii Moldova, taxa de stat se plăteşte în monedă naţională”;
    alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „La dorinţa plătitorului nerezident, taxa de stat poate fi plătită în valută străină, dar numai prin virament.”
    Art. III. – Legea nr. 1232-XII din 15 decembrie 1992 cu privire la bani (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 3, art. 51) se modifică după cum urmează:
    1. Articolele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 2. Emisia şi retragerea monedei naţionale
    Banca Naţională a Moldovei are dreptul exclusiv de a emite pe teritoriul Republicii Moldova bancnote şi monede metalice ca mijloc de plată, precum şi bancnote şi monede metalice jubiliare şi comemorative ca mijloc de plată şi în scop numismatic.
    Banca Naţională a Moldovei stabileşte valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, designul şi alte caracteristici ale bancnotelor şi monedelor metalice care sînt mijloc de plată în Republica Moldova.
    Banca Naţională a Moldovei are dreptul exclusiv de a retrage din circulaţie orice bancnote sau monede metalice emise anterior.
    Articolul 3. Mijlocul de plată
    Moneda naţională – leul – este mijlocul legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova.
    Plăţile şi transferurile în valută străină pot fi primite/efectuate pe teritoriul Republicii Moldova numai în cazurile şi în modul stabilite de lege.”
    2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Cursul oficial al leului
Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei în corespundere cu prevederile legislaţiei valutare.”
    3. Articolul 7 se abrogă.
    Art. IV. – La articolul 2 al Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, textul „(valută naţională sau valută convertibilă)” se înlocuieşte cu textul „(monedă naţională şi/sau valută străină)”, iar în final articolul se completează cu textul: „Privatizarea fondului de locuinţe, inclusiv a atelierelor de creaţie, contra valută străină poate fi efectuată numai de către nerezidenţi.”
    Art. V. – Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 200), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, în noţiunea „preţ de achiziţie”, textul „de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „oficial al leului moldovenesc valabil”.
    2. La articolul 111 alineatul (2), textul „valutei naţionale în raport cu valuta convertibilă” se înlocuieşte cu textul „oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine”.
    Art. VI. – Legea cambiei nr. 1527-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 285), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 36:
    la alineatul al doilea, după cuvîntul „valută” se introduce cuvîntul „străină”, iar textul „monedă locală după cursul” se înlocuieşte cu textul „moneda ţării după cursul valutar”;
    la alineatul al treilea, textul „în monedă locală la cursul zilei scadenţei sau al zilei plăţii” se înlocuieşte cu textul „în moneda ţării la cursul valutar la ziua scadenţei sau la ziua plăţii”;
    la alineatul al patrulea, cuvintele „valutei străine” se înlocuiesc cu cuvîntul „valutar”;
    alineatul al cincilea:
    în prima propoziţie, cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”, iar după cuvîntul „trată” se introduce textul „(clauza de plată efectivă în valută străină)”;
    în propoziţia a doua, cuvîntul „valuta” se înlocuieşte cu cuvîntul „moneda”;
    articolul se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Prevederile prezentului articol (inclusiv în partea ce se referă la clauza de plată efectivă în valută străină) se aplică cu respectarea cerinţelor legislaţiei valutare a Republicii Moldova referitoare la efectuarea de plăţi şi transferuri pe teritoriul Republicii Moldova.”
    2. Articolul 43:
    la alineatul întîi:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) dobînda de întîrziere stabilită conform legislaţiei civile, calculată începînd cu data scadenţei;”
    litera d) se abrogă;
    la alineatul al doilea litera b), textul „în mărimea stabilită de Banca Naţională” se înlocuieşte cu textul „ţinînd cont de rata de bază a Băncii Naţionale”;
    la ultimul alineat, textul „cu cota Băncii Naţionale la scontarea cambiilor” se înlocuieşte cu textul „cu rata de bază a Băncii Naţionale”.
    3. La articolul 71 alineatul întîi, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Scontarea cambiilor se efectuează la rata scontului stabilită de banca comercială.”
    Art. VII. – La articolul 38 al Legii nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 23), cu modificările ulterioare, textul „străine se depune în valută convertibilă” se înlocuieşte cu textul „nerezidente poate fi efectuată şi în valută străină”.
    Art. VIII. – Articolul 15 al Legii nr. 534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 67, art. 752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „În cazul în care plăţile menţionate se realizează de către un investitor străin, acestea pot fi efectuate în monedă naţională şi/sau în valută străină.”
la alineatul (2), textul „ , care se achită în valută liber convertibilă sau în valuta naţională a Republicii Moldova” se exclude.
    Art. IX. – La articolul 65 al Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Taxele de şcolarizare pot fi achitate de către nerezidenţii care sînt cetăţeni străini şi apatrizi în monedă naţională şi/sau în valută străină.”
    Art. X. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care după textul „băncilor licenţiate de Banca Naţională,” se introduce textul „băncilor în proces de lichidare, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, persoanei juridice care deţine licenţa pentru activitate de depozitar central de valori mobiliare ca activitate de bază,”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Aplicarea sechestrului, suspendarea operaţiunilor sau aplicarea altor măsuri de asigurare asupra mijloacelor băneşti aflate în conturile băncilor deschise la Banca Naţională nu se admit.”
    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Actele Băncii Naţionale
    (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Banca Naţională are dreptul să emită hotărîri, regulamente, instrucţiuni şi ordonanţe.
    (2) Actele normative ale Băncii Naţionale, care sînt obligatorii pentru instituţiile financiare şi pentru alte persoane juridice şi fizice, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare fie la data publicării lor, fie la o altă dată prevăzută în textul actului respectiv, cu condiţia informării publicului.
    (3) Hotărîrile privind ratele dobînzilor la instrumentele politicii monetare, ordonanţele şi alte acte ale Băncii Naţionale care nu au caracter normativ intră în vigoare la data adoptării dacă în actele respective nu este prevăzută o altă dată.”
    3. Articolul 13 se abrogă.
    4. Articolul 16:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 16. Operaţiuni valutare şi alte operaţiuni”;
    la litera d), cuvintele „operaţiuni valutare” se înlocuiesc cu textul „operaţiunile menţionate la lit. a)–c)”.
    5. La articolul 17, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Aplicarea sechestrului, suspendarea operaţiunilor, aplicarea altor măsuri de asigurare, precum şi a măsurilor de executare silită în privinţa mijloacelor băneşti aflate în conturile speciale ale rezervelor obligatorii, nu se admit.”
    6. La articolul 18:
    alineatul (1):
    la litera a), textul „cu scadenţa nu mai mare de un an de la data achiziţionării lor de către Banca Naţională” se exclude;
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) alte active financiare eligibile stabilite de Banca Naţională.”
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Banca Naţională poate acorda, la deplina sa discreţie, băncilor solvabile credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu activele indicate la alineatul (1), la apariţia unui risc sporit de lipsă de lichiditate ce poate afecta stabilitatea sistemului financiar.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, Banca Naţională poate acorda băncilor, la deplina sa discreţie, credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu garanţii de stat emise în conformitate cu prevederile legislaţiei.”
    7. Articolul 19:
    la alineatul (3), după cuvîntul „distribuire” se introduce textul „ , din veniturile obţinute conform articolului 64 alineatul (3)”;
    la alineatul (6), textul „dării de seamă financiare a” se înlocuieşte cu textul „situaţiilor financiare ale”.
    8. La articolul 20:
    alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) defalcarea veniturilor obţinute conform articolului 64 alineatul (3) în capitalul statutar în limitele prevăzute la articolul 19 alineatul (3).”
    la alineatul (6), textul „dării de seamă financiare a” se înlocuieşte cu textul „situaţiilor financiare ale”.
    9. La articolul 23, după alineatul (6) se introduc alineatele (61) şi (62) cu următorul cuprins:
    „(61) Pe durata mandatului, membrii Consiliului de administraţie nu au dreptul să facă parte din partide sau din formaţiuni social-politice, să desfăşoare activităţi cu caracter politic ori să participe la ele, să facă agitaţie electorală în favoarea unui partid sau a unei formaţiuni social-politice.
    (62) Membrii Consiliului de administraţie deţin funcţii de demnitate publică prin numire şi se supun prevederilor aplicabile ale legislaţiei cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică.”
    10. Articolul 24:
    la alineatul (1), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „Guvernatorul organizează şi conduce activitatea Băncii Naţionale, activează, fără procură, în numele acesteia, o reprezintă în relaţiile cu orice persoană juridică sau fizică atît în Republica Moldova, cît şi în afara ei, emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru salariaţii Băncii Naţionale, controlează executarea lor, semnează, direct sau prin persoane împuternicite de el, acordurile şi alte acte încheiate de Banca Naţională.”
    la alineatul (2), după textul „împuterniciri ale sale” se introduce textul „prim-viceguvernatorului, viceguvernatorilor şi”.
    11. Articolul 26:
    la litera b), textul „modalităţile de determinare a cursului de schimb al monedei naţionale” se înlocuieşte cu textul „metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine”;
    la litera k), textul „dările de seamă” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”.
    12. La articolul 33 alineatul (4) litera c), textul „dările de seamă” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”.
    13. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 36. Păstrarea secretului profesional
    (1) Membrii Consiliului de administraţie, salariaţii Băncii Naţionale, experţii contabili, contabilii autorizaţi şi alţi specialişti numiţi, potrivit legii, de aceasta să efectueze controlul (inspecţia), precum şi auditorii sînt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii ce reprezintă secret bancar, comercial, fiscal şi alt secret ocrotit de lege, de care iau cunoştinţă în cursul executării obligaţiilor lor. Aceste persoane sînt obligate să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii la Banca Naţională sau după încetarea raporturilor de altă natură cu aceasta.
    (2) Obligaţia de păstrare a secretului profesional se extinde şi asupra informaţiilor confidenţiale create de Banca Naţională în scopul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor ei, a căror divulgare ar putea dăuna interesului sau prestigiului persoanei la care se referă.
    (3) Persoanele menţionate la alineatul (1) pot folosi informaţia ce constituie secret profesional doar în scopul şi în cadrul executării obligaţiilor lor aferente atribuţiilor Băncii Naţionale. Persoanele menţionate nu au dreptul să folosească informaţiile ce constituie secret profesional în interes personal sau în interesul unor terţi, să divulge aceste informaţii sau să permită folosirea lor de către terţi ori să permită accesul terţilor la informaţiile respective.
    (4) Informaţiile ce constituie secret profesional pot fi divulgate sau furnizate în următoarele situaţii:
    a) cînd există consimţămîntul expres al persoanei la care se referă informaţiile;
    b) cînd aceste informaţii urmează a fi publicate conform legislaţiei;
    c) în cazul furnizării acestor informaţii în formă sumară sau agregată, astfel încît nu poate fi identificată banca sau persoana la care acestea se referă, precum şi în cazul exercitării atribuţiilor privind informarea publicului;
    d) în cazurile prevăzute la articolul 22 al Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, care se aplică în mod corespunzător;
    e) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorităţi publice sau din iniţiativa Băncii Naţionale, în scopul exercitării atribuţiilor specifice de supraveghere şi control asupra respectării prevederilor legale;
    f) în cazul furnizării acestor informaţii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, necesare exercitării atribuţiilor acestuia;
    g) în cadrul procedurilor legate de lichidarea silită a unei bănci, cu excepţia informaţiilor referitoare la terţii implicaţi în acţiuni legate de lichidarea băncii respective;
    h) cînd interesele Băncii Naţionale necesită dezvăluirea acestor informaţii în cadrul unor proceduri judiciare;
    i) la cererea băncilor centrale, organelor de supraveghere a băncilor, a pieţei financiare şi a sistemelor de plăţi din alte state.
    (5) Persoanele şi organele competente să solicite şi să primească informaţiile ce constituie secret profesional sînt obligate să păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat ori pentru care li s-au furnizat, potrivit legii sau acordurilor încheiate, precum şi sînt obligate să nu le furnizeze şi să nu le divulge terţilor, cu excepţia cazurilor de executare a obligaţiilor prevăzute de lege.
    (6) Informaţiile ce constituie secret profesional pot fi furnizate băncilor centrale, organelor de supraveghere a băncilor, a pieţei financiare, a sistemelor de plăţi din alt stat în baza principiului reciprocităţii, în modul prevăzut de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de acordurile încheiate între Banca Naţională şi organele de supraveghere a băncilor, a pieţei financiare şi a sistemelor de plăţi din alte state.
    (7) Cînd informaţiile ce constituie secret profesional provin dintr-un alt stat, acestea pot fi divulgate sau furnizate numai cu acordul expres al organului competent care le-a furnizat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.”
    14. La articolul 42 litera a), textul „cu scadenţa de pînă la 180 de zile,” se exclude.
    15. La articolul 46 litera b), textul „deschise privind valuta” se înlocuieşte cu textul „valutare deschise”.
    16. Articolul 50 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 50. Controlul valutar
    Banca Naţională, în calitate de organ al controlului valutar, efectuează, în limitele competenţei sale, controlul asupra respectării legislaţiei valutare.”
    17. La articolul 51, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    „c) stabilirea limitelor poziţiilor valutare deschise pentru bănci;
    d) stabilirea metodei de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine.”
    18. Articolul 52 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 52. Raportarea operaţiunilor valutare
    Băncile, unităţile de schimb valutar (altele decît băncile), alte persoane juridice şi fizice sînt obligate să raporteze Băncii Naţionale despre operaţiunile valutare în corespundere cu prevederile legislaţiei valutare.”
    19. La articolul 53 alineatul (1) litera b), cuvîntul „monedă” se înlocuieşte cu cuvîntul „valută”.
    20. Titlul capitolului VIII va fi:
Capitolul VIII
MONEDA NAŢIONALĂ
    21. La articolul 56 alineatul (2), cuvintele „unicul mijloc” se înlocuiesc cu cuvîntul „mijlocul”.
    22. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 57. Dreptul de a emite bancnote şi
                           monede metalice
    Banca Naţională are dreptul exclvusiv de a emite pe teritoriul Republicii Moldova bancnote şi monede metalice ca mijloc de plată, precum şi bancnote şi monede metalice jubiliare şi comemorative ca mijloc de plată şi în scop numismatic.”
    23. La articolul 59:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care textul „prin regulamentele sale” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Bancnotele poartă semnătura guvernatorului Băncii Naţionale.
    (3) Orice reproducere color a bancnotelor şi a monedelor metalice, cu dimensiunea de la 2/3 la 4/3, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se interzice.”
    24. Articolul 60:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 60. Imprimarea bancnotelor şi baterea
                           monedelor metalice”;
    în cuprinsul articolului, cuvîntul „tipărirea” se înlocuieşte cu cuvîntul „imprimarea”.
    25. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 62. Asigurarea circulaţiei monetare
    (1) Banca Naţională asigură acoperirea necesităţilor circulaţiei monetare cu bancnote şi monede metalice.
    (2) Banca Naţională poate percepe comisioane la punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice ca mijloc de plată şi poate stabili preţul, diferit de valoarea nominală, pentru bancnotele şi monedele metalice jubiliare şi comemorative la comercializarea acestora.”
    26. Articolul 64:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 64. Retragerea monedei naţionale”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Banca Naţională are dreptul exclusiv de a retrage din circulaţie orice bancnote sau monede metalice emise anterior.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice retrase din circulaţie, dar nepreschimbate în perioada stabilită de Banca Naţională se scade din totalul numerarului în circulaţie înregistrat în evidenţele contabile şi se înregistrează ca venit al Băncii Naţionale.”
    27. În titlul capitolului IX, textul „DĂRILE DE SEAMĂ.” se înlocuieşte cu textul „SITUAŢIILE FINANCIARE.
    28. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 67. Situaţiile financiare anuale
    La sfîrşitul fiecărui an financiar, Banca Naţională întocmeşte situaţiile financiare în conformitate cu standardele în domeniul raportării financiare acceptate în practica internaţională.”
    29. La articolul 68, textul „Dările de seamă” se înlocuieşte cu cuvîntul „Situaţiile”.
    30. Articolul 69:
    în titlul articolului, textul „dărilor de seamă” se înlocuieşte cu textul „situaţiilor financiare”;
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Banca Naţională prezintă Parlamentului anual, în termen de 4 luni după încheierea fiecărui an financiar, un raport care include informaţia privind:
    a) situaţiile financiare confirmate de auditorul extern;
    b) activitatea şi operaţiunile sale pentru anul financiar încheiat;
    c) situaţia economică a statului.
    (2) Banca Naţională prezintă trimestrial, în termen de pînă la 45 de zile de la sfîrşitul trimestrului de gestiune, Parlamentului şi Guvernului un raport ce conţine analiza situaţiei macroeconomice şi o previziune pe termen mediu a inflaţiei şi a indicatorilor macroeconomici principali, care se publică în termenul indicat.”
    la alineatul (3), textul „darea de seamă” se înlocuieşte cu textul „situaţiile financiare”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Banca Naţională publică anual balanţa de plăţi a statului.”
    31. Articolul 75 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 75. Sancţiuni şi măsuri de remediere
    (1) Banca Naţională, în caz de constatare a încălcării legii sau a actelor sale normative, a condiţiilor de licenţiere, a cerinţelor autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi confirmărilor eliberate de Banca Naţională (denumite în continuare autorizaţii), a neajunsurilor în activitate, a neexecutării sancţiunilor şi măsurilor de remediere impuse (denumite în continuare încălcări), poate aplica următoarele sancţiuni:
    a) sancţiunile prevăzute de Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995;
    b) emiterea unui avertisment în scris;
    c) aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzii unităţii de schimb valutar (alta decît banca) în mărime de la 5000 pînă la 25000 de lei;
    d) suspendarea parţială sau totală a activităţii;
    e) retragerea licenţei, autorizaţiei.
    (2) În urma constatării încălcărilor menţionate la alineatul (1), Banca Naţională poate aplica următoarele măsuri de remediere:
    a) măsurile de remediere prevăzute de Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995;
    b) emiterea prescripţiilor;
    c) încheierea unui acord;
    d) alte măsuri ce nu contravin legii şi atribuţiilor Băncii Naţionale.
    (3) Sancţiunile prevăzute la alineatul (1) pot fi aplicate concomitent cu măsurile de remediere menţionate la alineatul (2) sau independent de acestea.
    (4) Avertismentul în scris prevede, de regulă, informarea despre încălcările constatate, cerinţa de lichidare în termenul stabilit a încălcărilor şi recomandări privind modul de remediere a acestora, precum şi atenţionarea asupra posibilităţii de aplicare a unor sancţiuni mai aspre şi/sau a măsurilor de remediere în cazul nelichidării în termenul stabilit a încălcărilor constatate sau în cazul comiterii repetate a acestora.
    (5) Avertismentul poate fi aplicat concomitent cu aplicarea altei sancţiuni ori măsuri de remediere sau independent de acestea.
    (6) Suspendarea parţială sau totală a activităţii are ca efect interzicerea pe o anumită perioadă a desfăşurării unor activităţi/a tuturor activităţilor, a activităţii unor subdiviziuni sau a efectuării unor operaţiuni/a tuturor operaţiunilor pentru care s-a eliberat licenţa/autorizaţia. În cazul suspendării activităţii, nu se admite încheierea de contracte noi sau reîncheierea pe un termen nou a contractelor încheiate anterior, a căror executare este legată de desfăşurarea activităţii suspendate, ori efectuarea pe viitor a tranzacţiilor sau operaţiunilor interzise.
    (7) Pe perioada suspendării activităţii, termenul de valabilitate al licenţei/ autorizaţiei eliberate pe un termen determinat nu se prelungeşte.”
    32. După articolul 75 se introduc articolele 751 şi 752 cu următorul cuprins:
    „Articolul 751. Constatarea încălcărilor
    (1) Constatarea faptelor ce constituie încălcări se face de către personalul Băncii Naţionale sau de către experţii contabili, contabilii autorizaţi şi alţi specialişti calificaţi antrenaţi în acest scop de Banca Naţională (denumiţi în continuare inspectori), în baza rapoartelor şi a altor date prezentate potrivit legii şi actelor normative ale Băncii Naţionale sau la solicitarea expresă scrisă a Băncii Naţionale (control din oficiu) ori în cursul inspecţiilor desfăşurate la sediile băncii/unităţii de schimb valutar (control pe teren).
    (2) Constatarea încălcărilor se face, după caz, prin studiere şi analiză a actelor de constituire, a regulamentelor şi politicilor interne, a rapoartelor şi dărilor de seamă, a actelor interne întocmite ca rezultat al operaţiunilor efectuate, a actelor de evidenţă contabilă, a actelor de afaceri cu caracter extern şi intern (contracte, certificate, procese-verbale, cereri, note informative etc.), inclusiv referitoare la acţionarii (asociaţii), beneficiarii efectivi, clienţii, contragenţii persoanei supuse controlului, a altor documente şi date, pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică.
    (3) Controlul pe teren se efectuează în temeiul unei decizii scrise a Băncii Naţionale, care conţine: numărul şi data deciziei; denumirea şi sediul persoanei supuse controlului; tipul controlului (complex, tematic etc.); după caz, perioada activităţii supusă controlului (cu excepţia controlului asupra lichidării încălcărilor constatate anterior); data începerii controlului; numele, prenumele inspectorilor împuterniciţi să efectueze controlul; funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanei care a emis decizia.
    (4) Controlul din oficiu se efectuează fără emiterea unei decizii scrise.
    (5) Controlul asupra respectării cerinţelor autorizaţiilor în domeniul valutar eliberate de Banca Naţională se efectuează în baza controlului din oficiu.
    (6) Controlul asupra activităţii unităţii de schimb valutar se efectuează în condiţiile Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, ţinînd cont de prevederile prezentului articol.
    (7) În baza rezultatelor controlului pe teren se întocmeşte, în 2 exemplare, un act (raport) privind rezultatele controlului, care conţine: data şi locul întocmirii; numărul şi data deciziei în al cărei temei s-a efectuat controlul; denumirea şi sediul persoanei supuse controlului, iar în cazul prezenţei reprezentantului persoanei supuse controlului – numele, prenumele şi funcţia acestuia; perioada (data) controlului; informaţia privind rezultatele controlului, inclusiv privind încălcările constatate şi caracterul acestora; numele, prenumele, funcţia conducătorului organului executiv sau ale reprezentantului persoanei supuse controlului care a primit actul, data primirii şi semnătura acestuia sau refuzul de a semna actul; numele, prenumele şi semnăturile inspectorilor care au efectuat controlul. Dată a întocmirii actului privind rezultatele controlului se consideră data înmînării (primirii) acestuia conform alineatelor (8) şi (9).
    (8) În cazul controlului pe teren asupra activităţii băncii, acesteia i se expediază (i se înmînează) un exemplar al actului preliminar privind rezultatele controlului pentru prezentarea, după caz, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului menţionat, a argumentării dezacordului, anexînd, după caz, documentele de rigoare. Ca urmare a examinării obiecţiilor şi explicaţiilor băncii, se întocmeşte actul privind rezultatele controlului pe teren (în 2 exemplare), un exemplar al căruia se expediază (se înmînează) băncii.
    (9) În cazul controlului pe teren asupra activităţii unităţii de schimb valutar, un exemplar al actului privind rezultatele controlului pe teren se expediază (se înmînează) persoanei supuse controlului (reprezentantului acesteia) spre semnare şi, după caz, spre prezentarea în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului în cauză, a argumentării dezacordului, anexînd, după caz, documentele de rigoare.
    (10) Dacă în cadrul controlului din oficiu se constată încălcări, informaţia privind încălcările constatate se aduce la cunoştinţa persoanei supuse controlului, cerîndu-i-se să le lichideze. În cazul dezacordului cu rezultatele controlului din oficiu, persoana în cauză este în drept, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înmînării (primirii) informaţiei respective, să prezinte în scris argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
    (11) Dată a constatării încălcării se consideră:
    a) în cazul controlului pe teren – data întocmirii actului privind rezultatele controlului;
    b) în cazul controlului din oficiu – data informării persoanei asupra încălcărilor constatate.
    Articolul 752. Aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor de
                           remediere
    (1) Sancţiunile şi măsurile de remediere faţă de bănci se aplică de către organele de conducere ale Băncii Naţionale împuternicite în acest sens conform Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
    (2) Sancţiunile şi măsurile de remediere faţă de agenţii controlului valutar, specificaţi la articolul 58 alineatul (2) literele b) şi c) din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, precum şi faţă de titularii autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională, se aplică de către guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori, cu excepţia celor de suspendare a activităţii şi de retragere a licenţei/autorizaţiei care sînt de competenţa Consiliului de administraţie.
    (3) Consiliul de administraţie poate emite decizii privind aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor de remediere în privinţa oricărei persoane supuse controlului.
    (4) Aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării încălcării, dar nu mai mare de 3 ani de la data comiterii ei, dacă legea nu prevede altfel.
    (5) La individualizarea sancţiunilor se ţine seama de gravitatea încălcărilor comise, de caracterul repetat, de circumstanţele personale şi reale ale acestora. Se consideră repetată încălcarea comisă în decursul a 2 ani de la data constatării aceluiaşi fel de încălcare.
    (6) Sancţiunile şi măsurile de remediere se aduc la îndeplinire imediat după primirea deciziei privind aplicarea acestora, dacă decizia respectivă nu prevede altfel.
    (7) Emiterea avertismentului în scris, suspendarea activităţii şi retragerea licenţei de activitate a unităţii de schimb valutar (alta decît banca) se efectuează în condiţiile Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
    (8) Aplicarea de amenzi unităţii de schimb valutar (alta decît banca) poate fi efectuată în cazul comiterii de către aceasta a 2 sau a mai multe încălcări care, potrivit Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, servesc drept temei pentru emiterea de către Banca Naţională a avertismentului.
    (9) Mărimea amenzii aplicate băncii se calculează pornind de la cuantumul capitalului conform situaţiei din ultima dată de raportare, precedentă lunii în care a fost constatată încălcarea.
    (10) Decizia privind aplicarea amenzii este un document executoriu.
    (11) Decizia privind aplicarea amenzii se înmînează personal persoanei supuse controlului sau se expediază prin scrisoare recomandată în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. În cazul neachitării amenzii în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii deciziei privind aplicarea amenzii, Banca Naţională:
    a) percepe incontestabil amenda băncii prin deducerea sumei amenzii din conturile băncii deschise la Banca Naţională;
    b) înaintează băncii în care este deschis contul unităţii de schimb valutar (alta decît banca) decizia respectivă, însoţită de ordinul incaso pentru perceperea incontestabilă a amenzii;
    c) înaintează decizia respectivă (extrasul din decizie) spre executare executorului judecătoresc, în modul stabilit de Codul de executare al Republicii Moldova, în cazul retragerii/restituirii deciziei respective din motivul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul bancar al unităţii de schimb valutar (alta decît banca), precum şi în cazul aplicării amenzii faţă de alte persoane.
    (12) Amenda se varsă la bugetul de stat.
    (13) Decizia (extrasul din decizie) privind aplicarea amenzii, după perceperea integrală a acesteia, se restituie Băncii Naţionale împreună cu menţiunea de executare.
    (14) Persoana faţă de care s-au aplicat sancţiuni (altele decît retragerea licenţei/autorizaţiei) şi măsuri de remediere este obligată să înştiinţeze Banca Naţională despre lichidarea circumstanţelor care au dus la aplicarea sancţiunilor şi măsurilor de remediere şi, după caz, să întreprindă alte acţiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancţiunii şi măsurii de remediere şi de actele normative. Banca Naţională are dreptul să verifice faptul lichidării circumstanţelor menţionate.
    (15) Persoana căreia i s-a retras licenţa/autorizaţia este obligată, în decurs de 10 zile lucrătoare, iar în cazul retragerii licenţei băncii – în decurs de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei/autorizaţiei, să depună la Banca Naţională originalul licenţei/autorizaţiei retrase şi copiile autorizate de pe licenţă.”
    Art. XI. – La articolul 34 alineatul (4) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, textul „contul bancar provizoriu” se înlocuieşte cu textul „conturile bancare provizorii”, iar textul „La acelaşi cont” se înlocuieşte cu textul „La aceleaşi conturi”.
    Art. XII. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 punctul 27, după cuvîntul „valutei” se introduce cuvîntul „străine”.
    2. La articolul 21 alineatul (3) punctul 1), textul „în valută naţională la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
    3. La articolul 44 alineatul (2) litera a), textul „în numerar (sau în echivalentul lui)” se înlocuieşte cu textul „în mijloace băneşti”.
    4. La articolul 103 alineatul (1) punctul 12), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) importul de bancnote şi monede metalice (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă naţională, de bancnote şi monede metalice în valută străină (cu excepţia celor folosite în scopuri numismatice) şi alte operaţiuni legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (cu excepţia operaţiunilor legate de folosirea acestora în scopuri numismatice), precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri;”.
    5. La articolul 123 alineatul (4), cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu cuvintele „mijloacelor băneşti” .
    6. La articolul 171 alineatul (1), prima propoziţie se completează în final cu textul „ , dacă prezentul cod sau alte acte legislative ce ţin de domeniul fiscal nu prevăd altfel”.
    7. Articolul 194 alineatul (1):
    la litera a), după cuvîntul „băneşti” se introduce textul „ , inclusiv în valută străină,”;
    litera b) se completează în final cu textul „ , inclusiv în valută străină”.
    8. La articolul 198, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Funcţionarul fiscal predă mijloacele băneşti ridicate instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) proxime, care este obligată să le primească şi să le transfere la bugetele respective pentru stingerea restanţelor. Valuta străină se predă instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) contra lei moldoveneşti la cursul valutar stabilit de aceasta, cu transferarea ulterioară a leilor moldoveneşti la bugetele respective. Valuta străină care nu poate fi comercializată (de exemplu, valuta străină care nu este solicitată pe piaţa valutară internă) se păstrează la instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) pînă la posibila comercializare.”
    9. La articolul 224 alineatul (1), cuvintele „valută naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „monedă naţională”.
    10. La articolul 2261 punctul 6), cuvintele „valută naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „monedă naţională”.
    11. La articolul 346 alineatul (1), propoziţia a doua se exclude.
    12. La articolul 347 alineatul (3), textul „liber convertibilă la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
    13. La articolul 352 alineatul (8), textul „liber convertibilă, la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „străină, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”, iar textul „de la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu textul „de la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
    Art. XIII. – Articolul 36 al Legii nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „ce ţin de transferul de capital, în conformitate cu reglementările valutare” se înlocuieşte cu textul „valutare de capital, în conformitate cu legislaţia valutară”;
    la alineatul (3), litera b) se completează în final cu textul „în conformitate cu legislaţia valutară în vigoare”;
    alineatul (4) se completează în final cu textul „conform procedurii transferului de capital”.
    Art. XIV. – La articolul 11 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările ulterioare, cuvîntul „valuta” se înlocuieşte cu cuvîntul „moneda”.
    Art. XV. – La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările ulterioare, cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
    Art. XVI. – La poziţia 02.09.02.00 din Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea nr. 1325-XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 47–48, art. 344), cu modificările ulterioare, cuvintele „Autorizarea lor” se înlocuiesc cu cuvintele „Licenţierea acestora”.
    Art. XVII. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:
    „Articolul 41. Plăţi şi transferuri pe teritoriul
                           Republicii Moldova
    Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi transferurile aferente achitării şi restituirii taxei vamale sau a altor taxe, indicate la art. 4, se efectuează în corespundere cu prevederile respective ale Codului vamal.”
    2. La articolul 28 litera c), cuvintele „valuta naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „moneda naţională”.
    3. Articolul 29:
    la alineatul (1), cuvintele „la contul” se exclud;
    la alineatul (4), textul „ , prin virament respectiv” se exclude.
    4. În anexa nr. 2, la punctul 7 din notă, ultimul alineat se exclude.
    Art. XVIII. – La articolul 61 alineatul (1) din Legea nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52–53, art. 368), cu modificările ulterioare, textul „ratei oficiale medii de schimb valutar a Băncii Naţionale a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „cursului oficial mediu al leului moldovenesc faţă de valutele străine”.
    Art. XIX. – Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr. 28–29, art. 203), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se înlocuieşte cu textul „organele Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 2:
    în noţiunea „repatrierea mijloacelor băneşti”, textul „servicii în străinătate” se înlocuieşte cu textul „servicii/lucrări nerezidenţilor”, cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”, iar după textul „serviciilor prestate” se introduce textul „sau al lucrărilor executate”;
    în noţiunea „data repatrierii mijloacelor băneşti”, cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”.
    3. Articolul 3:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”;
    la litera a), textul „de un an” se înlocuieşte cu textul „de 2 ani”,  iar textul „ , cu excepţia contractelor de procurare a materialului săditor viticol şi pomicol, al căror termen este de 18 luni de la data efectuării plăţii” se exclude;
    la litera b), textul „60 de zile calendaristice” se înlocuieşte cu textul „un an”;
    la alineatul (2), textul „un an” se înlocuieşte cu textul „2 ani”;
    la alineatul (3), textul „servicii în străinătate” se înlocuieşte cu textul „servicii/lucrări nerezidenţilor”, iar textul „15 zile” se înlocuieşte cu textul „un an”;
    alineatul (8) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) efectuării în străinătate a operaţiunilor aferente investiţiilor directe şi operaţiunilor cu bunuri imobile specificate în Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.”
    4. Articolul 5:
    la alineatul (2), după cuvîntul „valuta” se introduce cuvîntul „străină”;
    la alineatul (4), după textul „nu poate depăşi” se introduce textul „40 la sută din”;
    la alineatul (5), propoziţia a doua se exclude;
    la alineatul (7):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) dacă, în decurs de 3 luni de la data expirării termenului de repatriere, partenerului extern i-au fost înaintate pretenţii şi/sau dacă, în termen de 6 luni de la data expirării termenului de repatriere, faţă de acesta a fost începută procedura judiciară sau de arbitraj – pe toată perioada examinării litigiilor în instanţele judecătoreşti/de arbitraj şi executării hotărîrilor emise;”
    alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) în cazul stingerii obligaţiilor contractuale pînă la expirarea termenelor de repatriere prin orice mijloace prevăzute de legislaţia civilă în vigoare, cu excepţia remiterii de datorie.”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Persoana trasă la răspundere pentru nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti şi materiale beneficiază de o reducere cu 50 la sută a sancţiunilor pecuniare aplicate dacă respectă strict următoarele condiţii:
    a) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de nerespectare a termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti şi materiale, stinge 50 la sută din sumele amenzilor calculate;
    b) prezintă organului abilitat al Serviciului Fiscal de Stat documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit. a).
    În baza documentelor prezentate conform lit. b), organul abilitat al Serviciului Fiscal de Stat, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, va adopta o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50 la sută.”
    Art. XX. – Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 655), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, în noţiunea „valori mobiliare de stat”, textul „valută naţională sau în altă valută legitimă” se înlocuieşte cu textul „monedă naţională sau în valută străină”.
    2. La articolul 9:
    alineatul (2):
    la litera e), textul „contului provizoriu în valută naţională” se înlocuieşte cu textul „conturilor provizorii în monedă naţională şi în valută străină”;
    litera i) se completează în final cu textul „(în cazul achitării în valută străină a valorilor mobiliare, se va lua în calcul valoarea emisiunii la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă  la data aprobării dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii)”;
    la litera l), textul „contului provizoriu şi transferarea mijloacelor de pe acest cont pe contul curent al” se înlocuieşte cu textul „conturilor provizorii şi transferarea mijloacelor de pe aceste conturi pe conturile curente ale”;
    la alineatul (3), litera c) se completează în final cu textul „(în cazul achitării în valută străină a valorilor mobiliare, se va lua în calcul valoarea emisiunii la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data aprobării dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii)”;
    la alineatul (13), textul „contul bancar provizoriu al” se înlocuieşte cu textul „conturile bancare provizorii ale”.
    3. La articolul 18 alineatul (1) litera c), cuvîntul „depunerea” se înlocuieşte cu cuvintele „depunerea/transferarea”.
    Art. XXI. – Legea nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 50–52, art. 230), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Plata pentru participarea la jocurile de noroc se efectuează în monedă naţională.”
    2. La articolul 13 alineatul (1), după cuvintele „se plătesc” se introduce textul „în monedă naţională (inclusiv în numerar)”.
    Art. XXII. – Legea nr. 329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 87–89, art. 423), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    noţiunea „depozitarul activelor fondului” va avea următorul cuprins:
    „depozitarul activelor fondului – bancă care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii financiare şi licenţă pentru desfăşurarea activităţii de depozitare pe piaţa valorilor mobiliare;”;
    în noţiunea „managerul activelor fondului”, cuvîntul „autorizaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţa”.
    2. Articolul 7:
    la alineatul (1), cuvîntul „depuneri” se înlocuieşte cu cuvintele „plata contribuţiilor”;
    la alineatul (2), textul „se fac depuneri” se înlocuieşte cu textul „se efectuează plata contribuţiilor”.
    3. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:
    „Articolul 81. Plăţi şi transferuri pe teritoriul
                           Republicii Moldova
    Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi transferurile în cadrul activităţii fondului se efectuează în monedă naţională.”
    4. La articolul 10 alineatul (2) litera a), cuvîntul „autorizaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţa”.
    5. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Depozitar al activelor fondului poate fi o bancă ce deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii financiare. Depozitarul va desfăşura activitate de depozitare a activelor fondului în baza licenţei pentru activitate de depozitare, eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la piaţa valorilor mobiliare. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a activelor fondului, banca poate solicita suplimentar o licenţă pentru activitate de depozitare ca activitate de bază.”
    6. La articolul 30 alineatul (2), textul „banca propusă de Banca Naţională a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „o bancă care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii financiare”.
    7. La articolul 33 alineatul (1) litera c), cuvîntul „beneficiarului” se înlocuieşte cu textul „bancar al beneficiarului sau pe numele acestuia”.
    8. Articolul 36:
    în partea introductivă, textul „actelor normative privind reglementările” se înlocuieşte cu cuvintele „a legislaţiei”;
    la litera a), cuvîntul „autorizaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţa”;
    la litera d), textul „în cazul existenţei autorizaţiei respective a Băncii Naţionale a Moldovei” se exclude.
    Art. XXIII. – Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatele (2) şi (3), textul „se transferă în valuta naţională a Republicii Moldova la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
    2. La articolul 338 alineatul (2), cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
    Art. XXIV. – Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (1) litera d), textul „valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar” se înlocuieşte cu textul „de către persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate şi”;
    la alineatul (4), textul „precum şi casele” se înlocuieşte cu textul „casele de schimb valutar şi băncile licenţiate în al căror cadru funcţionează puncte”.
    Art. XXV. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 punctul 1), textul „documente de plată şi valori mobiliare” se înlocuieşte cu textul „instrumente de plată şi valori mobiliare materializate”.
    2. La articolul 71 alineatul (2), textul „de schimb al monedei naţionale” se înlocuieşte cu textul „oficial al leului moldovenesc”.
    3. La articolul 73 alineatul (1), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „Determinarea echivalentului în monedă naţională al sumelor în valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.”
    4. La articolul 93 alineatul (3), după textul „În magazinele duty-free” se introduce textul „(cu excepţia celor pentru deservirea corpului diplomatic)”, iar textul „liber convertibilă” se exclude.
    5. La articolul 95 alineatul (1), textul „ , cu acordul Băncii Naţionale a Moldovei, pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă” se exclude.
    6. La articolul 951 alineatul (3) litera c), textul „în valută şi în lei” se înlocuieşte cu textul „în valută străină şi în lei moldoveneşti”.
    7. La articolul 97 alineatul (1), după prima propoziţie se introduce textul: „Plata pentru mărfurile comercializate în magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic se efectuează contra lei moldoveneşti.”
    8. În titlul şi în cuprinsul articolului 115, textul „valutei şi a altor valori” se înlocuieşte cu cuvîntul „valorilor”.
    9. La articolul 127 alineatul (3), textul „cursul de schimb pentru moneda naţională este cel stabilit de Banca Naţională a Moldovei, în vigoare” se înlocuieşte cu textul „se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
    10. Articolul 1271:
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Garanţia financiară sub formă de depuneri de mijloace băneşti la contul organului vamal se constituie în monedă naţională. Persoanele juridice nerezidente, precum şi persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot constitui această garanţie financiară şi în valută străină. Persoanele juridice rezidente şi nerezidente constituie garanţia financiară prin virament (inclusiv prin carduri). Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot constitui garanţia financiară prin virament (inclusiv prin carduri) şi/sau în numerar.”
    articolul se completează cu alineatul (14) cu următorul cuprins:
    „(14) La solicitarea persoanelor fizice indicate la alin. (10), restituirea sumei de garanţie constituite în valută străină poate fi făcută şi în numerar.”
    11. La articolul 129 alineatul (4), textul „averea acestuia” se înlocuieşte cu textul „bunurile, inclusiv valorile valutare ale acestuia”.
    12. La articolul 130 alineatul (1), după textul „se efectuează” se introduce textul „în monedă naţională”.
    13. La articolul 163 alineatul (2) litera c), după cuvîntul „lei” se introduce cuvîntul „moldoveneşti”.
    14. La articolul 244 alineatul (2), textul „valorilor valutare, inclusiv valutei naţionale” se înlocuieşte cu textul „inclusiv a valorilor valutare”.
    15. La articolul 245 alineatul (2), textul „Băncii Naţionale a Moldovei în vigoare” se înlocuieşte cu textul „leului moldovenesc valabil”.
    16. Articolul 281:
    la alineatul (2), după textul „sau la o instituţie bancară” se introduce textul „ ,cu respectarea prevederilor art. 125 alin. (1)”, iar textul „Băncii Naţionale a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „leului moldovenesc”;
    la alineatul (3) prima propoziţie, după textul „sau mijloacele băneşti” se introduce textul „ , inclusiv în valută străină,”.
    17. La articolul 282 alineatul (4), după cuvîntul „valutei” se introduce cuvîntul „străine”.
    18. La articolul 306 alineatul (2), cuvîntul „normelor” se înlocuieşte cu textul „art. 1271 alin. (10) şi altor norme”.
    Art. XXVI. – Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109,    art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Transferul de mijloace băneşti şi de bunuri obţinute de către investitorii străini din investiţiile în zona liberă se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.”
    2. Articolul 9:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Plăţile şi transferurile, inclusiv cele care se realizează în cadrul operaţiunilor valutare, se efectuează de către rezidenţii zonei libere, precum şi în favoarea acestora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.”
    alineatele (11) şi (2) se abrogă;
    la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu textul „mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor”;
    la alineatul (5), cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
    Art. XXVII. – Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 863), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Obiect al gajului pot fi mijloacele băneşti în monedă naţională şi în valută străină:
    a) aflate în conturi deschise la bănci;
    b) sub formă de monede metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv cele ce conţin metale preţioase).
    Gajul mijloacelor băneşti poate fi constituit numai cu deposedarea acestora (amanet).”
    2. La articolul 13, alineatul (7) se completează în final cu textul: „Prevederea în cauză nu se aplică în cazul respectării concomitente a următoarelor condiţii: obiect al gajului îl constituie moneda naţională sau valuta străină, cu excepţia monedelor metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv a celor ce conţin metale preţioase); moneda în care urmează a fi executată obligaţia garantată nu diferă de moneda mijloacelor băneşti gajate. În acest caz, creditorul gajist devine proprietar al mijloacelor băneşti ce constituie obiectul gajului în condiţiile prevăzute la art. 661.”
    3. La articolul 61, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , să exercite alte drepturi în corespundere cu prevederile art. 661”.
    4. După articolul 66 se introduce articolul 661 cu următorul cuprins:
    „Articolul 661. Particularităţile exercitării dreptului
                            de gaj asupra mijloacelor băneşti
    (1) Dreptul de gaj asupra monedei naţionale şi asupra valutei străine, cu excepţia monedelor metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv a celor ce conţin metale preţioase), se exercită prin transmiterea cu drept de proprietate către creditorul gajist a monedei naţionale şi a valutei străine gajate sau prin vînzarea monedei naţionale şi a valutei străine gajate, în corespundere cu prevederile alin. (2)–(7).
    (2) Exercitarea dreptului de gaj prin transmiterea cu drept de proprietate către creditorul gajist a monedei naţionale şi a valutei străine gajate se efectuează în cazul cînd moneda în care urmează a fi executată obligaţia garantată nu diferă de moneda mijloacelor băneşti gajate.
    (3) Exercitarea dreptului de gaj prin vînzarea monedei naţionale şi a valutei străine gajate se efectuează în cazul cînd moneda în care urmează a fi executată obligaţia garantată diferă de moneda mijloacelor băneşti gajate. Vînzarea monedei naţionale şi a valutei străine se efectuează în corespundere cu prevederile legislaţiei valutare.
    (4) În cazul cînd mijloacele băneşti care constituie obiectul gajului şi asupra cărora urmează a fi exercitat dreptul de gaj se află deja în posesiunea creditorului gajist, mijloacele băneşti respective se consideră transmise în proprietate/spre vînzare la data expirării termenului stabilit în notificare, cu prezentarea de către creditorul gajist debitorului gajist a dării de seamă conform art. 76 alin. (2).
    (5) În cazul cînd mijloacele băneşti care constituie obiectul gajului şi asupra cărora urmează a fi exercitat dreptul de gaj se află în posesiunea unui terţ, acesta va transmite în proprietate/spre vînzare mijloacele băneşti respective la prezentarea de către creditorul gajist a actului de transmitere benevolă a gajului întocmit conform art. 70 alin. (1) sau a hotărîrii judecătoreşti ori a ordonanţei judecătoreşti (în cazul transmiterii silite).
    (6) În cazul exercitării dreptului de gaj prin vînzarea mijloacelor băneşti asupra disponibilităţilor în conturile bancare, la cererea creditorului gajist, acestea pot fi cumpărate de bănci la cursul valutar stabilit de acestea la data cumpărării, cu înregistrarea în contul bancar al creditorului gajist a mijloacelor respective.
    (7) În cazul exercitării dreptului de gaj asupra mijloacelor băneşti, prevederile secţiunilor 2–4 din prezentul capitol se aplică în modul corespunzător.”
    5. La articolul 69, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazului de transmitere în proprietate a mijloacelor băneşti gajate conform art. 661”.
    Art. XXVIII. – Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139–140, art. 1082), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 38 alineatul (2), cuvintele „să depună” se înlocuiesc cu textul „să depună/să transfere”.
    2. La articolul 139, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Creanţele exprimate în valută străină vor fi plătite în monedă naţională (potrivit cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţii), precum şi în valută străină, în cazurile în care Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină.”
    3. Articolul 148:
    la alineatul (1), cuvintele „se depun” se înlocuiesc cu textul „se depun/se transferă”;
    la alineatul (2), cuvîntul „depuse” se înlocuieşte cu textul „depuse/ transferate”.
    Art. XXIX. – La articolul 26 alineatul (2) din Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 20, art. 80), cu modificările ulterioare, cuvîntul „convertibilă” se exclude.
    Art. XXX. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 86 alineatul (3), textul „valută naţională, aplicînd cursul de schimb în vigoare” se înlocuieşte cu textul „monedă naţională, aplicînd cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
    2. La articolul 106 alineatul (1), după cuvîntul „bunurilor” se introduce textul „(inclusiv a valorilor valutare)”.
    3. Articolul 236:
    în titlul articolului, textul „banilor falşi” se înlocuieşte cu textul „semnelor băneşti false”;
    la alineatul (1), textul „biletelor Băncii Naţionale a Moldovei, a monedelor, a valutei străine” se înlocuieşte cu textul „semnelor băneşti (bancnotelor şi monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare şi comemorative, emise de Banca Naţională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine)”.
    4. Articolul 237:
    în titlul articolului, cuvîntul „carnete” se înlocuieşte cu cuvîntul „instrumente”;
    la alineatul (1), textul „carnete de plată false, care nu constituie valută” se înlocuieşte cu textul „instrumente de plată false, care nu reprezintă semne băneşti”.
    Art. XXXI. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 101:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Banca poate fi declarată insolvabilă prin hotărîre a Băncii Naţionale a Moldovei. Temeiurile şi modul de declarare de către Banca Naţională a băncii drept insolvabilă se stabilesc prin lege.”
    2. La articolul 113 alineatul (3), cuvintele „în numerar” se înlocuiesc cu textul „aportul sub formă de mijloace băneşti în mărime de”.
    3. La articolul 158 alineatele (2) şi (4), cuvintele „în numerar” se înlocuiesc cu cuvintele „în mijloace băneşti”.
    4. La articolul 163 alineatul (5), cuvintele „în numerar” se înlocuiesc cu cuvintele „cu mijloace băneşti”.
    5. La articolul 457, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Tipul de mijloace băneşti care pot constitui obiect al gajului, precum şi particularităţile gajării mijloacelor băneşti se reglementează prin Legea cu privire la gaj.”
    6. La articolul 487, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , să exercite alte drepturi în privinţa gajului asupra mijloacelor băneşti în corespundere cu Legea cu privire la gaj”.
    7. La articolul 583:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Dacă obligaţia pecuniară exprimată în valută străină trebuie executată pe teritoriul ţării, executarea se face în monedă naţională, cu excepţia cazurilor în care legea permite primirea/efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi a transferurilor în valută străină. Determinarea echivalentului în monedă naţională al obligaţiei pecuniare exprimate în valută străină şi viceversa se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligaţiei, dacă legea sau contractul nu stabileşte altfel.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Dacă obligaţia pecuniară este exprimată într-o valută străină, iar executarea acesteia se face în altă valută străină (în cazurile în care legea permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină), determinarea echivalentului în altă valută străină al obligaţiei pecuniare exprimate într-o valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligaţiei, dacă legea sau contractul nu stabileşte altfel.”
    8. Articolul 584 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 584. Prestaţia în cazul modificării cursului
                             valutar
    (1) Dacă înainte de scadenţa unei obligaţii pecuniare s-a modificat cursul valutar al monedei de plată faţă de moneda obligaţiei pecuniare, debitorul este obligat să efectueze plata conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligaţiei, dacă legea sau contractul nu stabileşte altfel. În cazul unei reforme monetare, se va aplica cursul valutar existent la data reformei monetare.
    (2) Partea care este în întîrziere suportă riscul modificării cursului valutar al monedei de plată.”
    9. La articolul 585, la articolul 869 alineatul (1) şi la articolul 1237 alineatul (3), cuvîntul „refinanţare” se înlocuieşte cu cuvîntul „bază”.
    10. La articolul 645, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Valuta străină poate fi depusă în vederea stingerii obligaţiei prin consemnare numai în cazul în care legea permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în privinţa obligaţiei în cauză.”
    11. La articolul 806 alineatul (3), cuvîntul „ , valutei” se înlocuieşte cu textul „metalice şi bancnotelor, valutei străine”, iar după cuvîntul „dacă” se introduc cuvintele „din lege sau”.
    12. La articolul 871 alineatul (3), cuvîntul „numerarului” se înlocuieşte cu cuvîntul „banilor”.
    13. La articolul 1222 alineatul (1), cuvîntul „autorizată” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiată”.
    Art. XXXII. – La articolul 8 alineatul (1) litera h) din Legea nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174–176, art. 1331), cu modificările ulterioare, cuvintele „curente în valută” se înlocuiesc cu cuvintele „bancare în monedă”.
    Art. XXXIII. – La articolul 74 al Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Valuta străină poate fi primită de la debitori numai în cazul în care Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în privinţa obligaţiei în cauză.”
    Art. XXXIV. – La articolul 17 al Legii nr. 1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 23–24, art. 79), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează în final cu textul „ , inclusiv în numerar”.
    Art. XXXV. – Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 litera f), textul „documente de plată şi valori mobiliare” se înlocuieşte cu textul „valori mobiliare materializate şi instrumente de plată”.
    2. La articolul 3:
    alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează în final cu textul: „Prevederile articolelor 4–11 nu se aplică la trecerea de către persoanele fizice a valorilor valutare peste frontiera vamală.”
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova de către persoanele fizice a valorilor valutare (altele decît monedele metalice ce conţin metale preţioase), inclusiv declararea valorilor valutare menţionate, se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei valutare.
    (3) Persoanele fizice au dreptul să introducă, să expedieze şi să scoată în/din Republica Moldova valori valutare fără achitarea drepturilor de import şi de export.”
    3. Articolul 31 se abrogă.
    4. La articolul 4 alineatul (1), textul „ , cu excepţia valorilor valutare specificate la art. 31 alin. (1) lit. d)” se exclude.
    5. La articolul 5 alineatul (1) litera a), textul „bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină,” se exclude.
    6. La articolul 10 alineatul (6):
    cuvîntul „gaj” se înlocuieşte cu textul „o sumă de garanţie”, iar cuvintele „la intrare” se exclud;
    alineatul se completează în final cu textul: „În cazul în care mijlocul de transport a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit, suma de garanţie se restituie persoanei fizice. Constituirea garanţiei şi restituirea sumelor de garanţie se efectuează conform Codului vamal.”
    Art. XXXVI. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 159:
    la alineatul (4), textul „moneda naţională şi valuta străină, cardurile, carnetele” se înlocuieşte cu textul „numerarul şi cecurile în monedă naţională şi în valută străină, cardurile, alte instrumente”;
    la alineatul (5), textul „Valuta străină, banii lichizi naţionali” se înlocuieşte cu textul „Numerarul şi cecurile în monedă naţională şi în valută străină”.
    2. La articolul 208 alineatul (2), textul „valuta străină,” se exclude, iar textul „sumele de bani” se înlocuieşte cu textul „numerarul în monedă naţională şi în valută străină”.
    Art. XXXVII. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 143 alineatul (1) şi la articolul 145 alineatul (1), după cuvîntul „materiale” se introduce textul „(inclusiv valorile valutare)”.
    2. La articolul 176 alineatul (1) litera a), textul „de pe conturi” se înlocuieşte cu textul „(în monedă naţională şi în valută străină, inclusiv în numerar)”.
    Art. XXXVIII. – La articolul 14 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248–253, art. 996), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se completează în final cu textul: „Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi transferurile ce ţin de cumpărarea şi răscumpărarea obligaţiunilor emise de autorităţile menţionate se efectuează în monedă naţională.”
    Art. XXXIX. – Legea nr. 448-XV din 13 noiembrie 2003 cu privire la statutul forţei militare străine în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 42) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se completează cu alineatele (13) şi (14) cu următorul cuprins:
    „(13) Introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova a valorilor valutare de către membrii forţei militare şi ai componentei civile, membrii lor de familie se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
    (14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, introducerea şi scoaterea în/din Republica Moldova de către forţa militară a valorilor valutare, inclusiv a numerarului în valută străină şi în monedă naţională, precum şi a cecurilor de călătorie în valută străină destinate uzului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile, se efectuează fără autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei şi fără permisiunile băncilor licenţiate din Republica Moldova pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, cu declararea valorilor valutare la organele vamale.”
    2. La articolul 11, alineatul (3) se completează în final cu textul „ , determinat cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data stabilirii prejudiciului cauzat”.
    3. La articolul 14:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Toate cheltuielile efectuate de forţa militară se vor achita, de regulă, înainte de părăsirea teritoriului, conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Forţa militară, componenta civilă şi membrii de familie efectuează plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare în conformitate cu legislaţia valutară a Republicii Moldova.”
    Art. XL. – Legea nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64–66, art. 344), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (4), textul „altă valută convertibilă” se înlocuieşte cu textul „valută străină”.
    2. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Despăgubirea se plăteşte investitorului autohton în moneda naţională a Republicii Moldova, iar investitorului străin – în monedă naţională şi/sau în valută străină.”
    3. La articolul 21 alineatele (3) şi (4), cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”.
    Art. XLI. – Articolul 113 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125–129, art. 663), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la alineatul (1) litera f), după cuvîntul „valută” se introduce cuvîntul „străină”;
    la alineatul (2), după cuvîntul „cele” se introduce textul „transferate, conform legislaţiei valutare,”.
    Art. XLII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 40, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Sumele menţionate se depun sau se transferă de către debitor în monedă naţională, precum şi în valută străină, inclusiv în numerar de către persoanele fizice – în cazurile în care Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi a transferurilor în valută străină în privinţa datoriei dintre creditor şi debitor.”
    [Art.XLII pct.1) modificat prin RMO113 din 08.06.12, MO113-118/08.06.12, pag.15]
    2. La articolul 41:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Sumele de pe contul curent special se eliberează creditorului persoană fizică în numerar sau se virează în contul acestuia, iar creditorului persoană juridică i se virează în contul lui.”
    la alineatul (2), textul „Cecul (delegaţia)” se înlocuieşte cu cuvîntul „Numerarul”.
    3. La articolul 74 literele a), b) şi e), după cuvîntul „băneşti” se introduce textul „(inclusiv în valută străină)”.
    4. La articolul 80, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Cauţiunea se depune în monedă naţională. Cauţiunea poate fi depusă în valută străină, inclusiv în numerar de către persoanele fizice, în cazul în care suma, conform documentului executoriu, poate fi încasată în valută străină.”
    [Art.XLII pct.4) modificat prin RMO113 din 08.06.12, MO113-118/08.06.12, pag.15]
    5. La articolul 82, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Cauţiunea constituită în valută străină poate fi restituită şi în numerar în cazul persoanei fizice.”
    6. La articolul 91 alineatul (7), textul „contul valutar” se înlocuieşte cu textul „contul în valută străină”.
    7. La articolul 92, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Valuta străină se transferă pe contul în valută străină al executorului judecătoresc, iar în cazul în care valoarea creanţei este stabilită în monedă naţională, se vinde băncii comerciale în care executorul judecătoresc are deschis contul la cursul valutar stabilit de bancă, cu înregistrarea echivalentului în monedă naţională în contul curent special al executorului judecătoresc.”
    8. Articolul 144:
    alineatul (5) se completează în final cu textul: „Sumele pot fi eliberate creditorilor în valută străină, inclusiv în numerar persoanelor fizice, numai în cazul în care Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în privinţa creanţelor respective.”
    alineatul (8) se completează în final cu textul: „Suma în valută străină rămasă după satisfacerea tuturor creanţelor se restituie prin virament. În cazul debitorului persoană fizică, suma în cauză poate fi restituită şi în numerar.”
    [Art.XLII pct.8) modificat prin RMO113 din 08.06.12, MO113-118/08.06.12, pag.15]
    9. Articolul 157 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Restituirea sumelor încasate în valută străină se efectuează prin virament. În cazul pîrîtului (debitorului) persoană fizică, restituirea sumelor poate fi făcută şi în numerar.”
    10. La articolul 284 alineatele (3) şi (4), cuvintele „dispoziţia de” se înlocuiesc cu cuvîntul „ordinul”.
    Art. XLIII. – Articolul 9 al Legii nr. 8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Plăţile şi transferurile, inclusiv cele ce se realizează în cadrul operaţiunilor valutare, se efectuează de către rezidenţii Portului Internaţional, precum şi în favoarea acestora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.”
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu textul „mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor”;
    la alineatul (5), cuvîntul „valuta” se înlocuieşte cu cuvîntul „moneda”;
    alineatul (6):
    la litera b), cuvintele „valută naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „monedă naţională”;
    la literele c) şi d), textul „aferente tranzacţiilor internaţionale” se înlocuieşte cu textul „în cadrul operaţiunilor valutare”;
    la litera e), cuvintele „valuta naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „moneda naţională”;
    la litera f), cuvintele „încasării valutare” se înlocuiesc cu cuvintele „valutei străine”.
    Art. XLIV. – În cuprinsul articolului 2 al Legii nr. 319-XVI din 15 decembrie 2005 cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor cerealiere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 1–4, art. 4), cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
    Art. XLV. – La articolul 3 alineatul (17) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 605), cu modificările ulterioare, textul „transformate din valuta naţională a ţării de reşedinţă a fondatorului nerezident în valuta naţională a Republicii Moldova la rata de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei de” se înlocuieşte cu textul „recalculate din moneda ţării de reşedinţă a fondatorului nerezident în moneda naţională a Republicii Moldova la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
    Art. XLVI. – Legea nr. 371-XVI din 1 decembrie 2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (4), după cuvîntul „valori” se introduce textul „ , inclusiv valorile valutare,”.
    2. La articolul 113 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Executarea pedepsei amenzii se face în monedă naţională. Determinarea echivalentului în monedă naţională al amenzii în valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data plăţii amenzii.”
    Art. XLVII. – La articolul 46 alineatul (4) din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”.
    Art. XLVIII. – Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 112) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, noţiunea „valoare de nou”:
    la prima liniuţă, textul „Băncii Naţionale a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „leului moldovenesc”;
    la liniuţa a doua, textul „la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „moldoveneşti la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
    2. La articolul 13 alineatul (2), cuvîntul „dispoziţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „ordinul”.
    3. La articolul 23 alineatul (7), textul „de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei de” se înlocuieşte cu textul „oficial al leului moldovenesc valabil”.
    4. La articolul 33 alineatul (6) şi la articolul 34 alineatul (5), cuvintele  „de credit” se înlocuiesc cu cuvintul „financiare”.
    Art. XLIX. – În Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 114), cu modificările ulterioare, după articolul 18 se introduce articolul 181 cu următorul cuprins:
    „Articolul 181. Plăţi şi transferuri pe teritoriul
                             Republicii Moldova
    Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi transferurile ce ţin de cumpărarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat se efectuează în monedă naţională.”
    Art. L. – Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 23 alineatul (6), textul „numerarul este insuficient” se înlocuieşte cu textul „mijloacele băneşti disponibile sînt insuficiente”.
    2. La articolul 25 alineatul (4), după textul „lei moldoveneşti şi” se introduce textul „ , în cazurile prevăzute de legislaţia valutară,”, iar textul „bănci cu sediul în” se înlocuieşte cu textul „băncile licenţiate din”.
    Art. LI. – Articolul 6 din Legea nr. 178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 585), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Plăţile şi transferurile, inclusiv cele care se realizează în cadrul operaţiunilor valutare, se efectuează de către rezidenţii Aeroportului Liber, precum şi în favoarea acestora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.”
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu textul „mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor”;
    la alineatul (5) litera b), cuvintele „valută naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „monedă naţională”.
    Art. LII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul şi în cuprinsul articolului 289, textul „biletelor Băncii Naţionale a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „bancnotelor şi monedelor metalice emise de Banca Naţională a Moldovei”.
    2. Codul se completează cu articolul 2891 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2891. Reproducerea ilegală a bancnotelor
                              şi a monedelor  metalice emise de
                              Banca Naţională a Moldovei
    Reproducerea color a bancnotelor şi a monedelor metalice emise de Banca Naţională a Moldovei, cu dimensiunea de la 2/3 la 4/3, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se sancţionează cu amendă de la 20 la 35 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu o amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    3. Articolul 292 se abrogă.
    4. La articolul 400 alineatul (1), după cifra „286,” se introduce cifra „2891,”.
    5. La articolul 402 alineatul (1), cifrele „288–292” se înlocuiesc cu cifrele „288, 289, 290, 291”.
    Art. LIII. – La articolul 20 alineatul (5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
    Art. LIV. – În termen de 6 luni:
    a) Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va asigura aducerea actelor normative ale altor autorităţi în concordanţă cu prezenta lege;
    b) autorităţile publice nesubordonate Guvernului vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 33. Chişinău, 6 martie 2012.