LPC49/2012
ID intern unic:  343347
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 49
din  22.03.2012
cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 100-XV
din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Publicat : 29.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 341
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (5), propoziţia a doua se exclude.
    2.  Articolul 29:
    la alineatul (1) litera e), după cuvîntul  „naţionalitatea” se introduc cuvintele „şi/sau apartenenţa  etnică”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Naţionalitatea şi/sau apartenenţa etnică se înscrie, la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere a părinţilor sau a titularului care a împlinit vîrsta de 16 ani.”
    3. La articolul 30:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la litera c), cuvintele „şi naţionalitatea” se înlocuiesc cu cuvintele „ , naţionalitatea şi/sau apartenenţa etnică a”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Naţionalitatea şi/sau apartenenţa etnică se înscrie, la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere a părinţilor sau a titularului care a împlinit vîrsta de 16 ani.”
    4. La articolul 47 litera c),  cuvîntul „naţionalitatea,” se exclude.
    5. La articolul 51 alineatul (1) litera c), cuvîntul „naţionalitatea,” se exclude.
    6. La articolul 52 litera a), cuvîntul „ , naţionalitatea” se exclude.
    7. La articolul 57 alineatul (1) litera c), cuvîntul „naţionalitatea,” se exclude.
    8. Articolul 68 se abrogă.
    9. La articolul 69, alineatul (2) se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    „n) declaraţiei pe propria răspundere a părinţilor sau a titularului care a împlinit vîrsta de 16 ani cu privire la înscrierea apartenenţei etnice.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 49. Chişinău, 22 martie 2012.