LPC77/2012
ID intern unic:  343353
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 77
din  12.04.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 347
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează, după articolul 335, cu articolul 3351 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3351. Falsul în documente contabile
    (1) Întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false, precum şi omisiunea cu rea-voinţă a contabilizării unei plăţi, săvîrşite în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupţie, dacă fapta nu constituie complicitate,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
    se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
    Art. II. – La articolul 274 alineatul (5) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, după cuvintele „şi anunţă despre aceasta” se introduce textul  „ , într-un termen cît mai scurt posibil, dar nu mai mare de 15 zile,”.
    Art. III. – Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 470), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 26 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Ora şi data deschiderii ofertelor vor coincide cu termenul-limită de depunere a cererilor şi de primire a ofertelor.”
    2. La articolul 70 alineatul (1) litera b), textul „b) denumirea şi datele” se înlocuieşte cu textul „b) data şi numerele de înregistrare ale invitaţiilor remise direct operatorilor economici, denumirea operatorilor economici invitaţi, denumirea şi datele”.
    3. La articolul 75, cuvîntul „administrativă” se înlocuieşte cu cuvîntul „contravenţională”.
    Art. IV. – La articolul 1 din Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 74–75, art. 243), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Încălcarea codului constituie, după caz, abatere disciplinară, contravenţie sau infracţiune, căreia i se aplică, respectiv, prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale Codului contravenţional sau ale Codului penal.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 77. Chişinău, 12 aprilie 2012.