LPC84/2012
ID intern unic:  343355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 84
din  13.04.2012
privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului
al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
Publicat : 29.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 349
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 38:
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea oricărei sancţiuni va fi motivată, devenind executorie de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţă radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii vizaţi prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a organului emitent.”
    alineatul (10) se abrogă.
    2. La articolul 40 alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu excepţia deciziilor prevăzute la art. 38 alin. (8)”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Nr. 84. Chişinău, 13 aprilie 2012.