HGA331/2012
ID intern unic:  343408
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 331
din  28.05.2012
privind salarizarea funcţionarilor publici
Publicat : 01.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 371
    Abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18

    MODIFICAT
   
HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078
   
HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983
    HG709 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.748; în vigoare 20.07.18
    HG548 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.602
    HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589
    HG216 din 12.03.18, MO84-93/16.03.18 art.244
    HG1132 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1250
    HG666 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.767
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381
    HG145 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.209
    HG1428 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1512
    HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614
    HG936 din 13.11.14, MO344/15.11.14 art.1003; în vigoare 01.09.14
    HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14
    HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155
    HG195 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.245; în vigoare 01.01.13
    HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514
    HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443


    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „temporar vacante” se substituie cu cuvintele „vacante sau temporar vacante” prin HG145 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.209


    În vederea executării Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.63, art. 213), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabilesc, începînd cu 1 aprilie 2012, salariile de funcţie conform gradelor şi treptelor de salarizare pentru funcţionarii publici, conform anexei nr.1.
    2. Gradele de salarizare care servesc drept bază pentru stabilirea salariilor de funcţie funcţionarilor publici în raport cu sarcinile şi atribuţiile funcţiei ocupate sînt stabilite în anexele nr.2 şi nr.3.
    Pentru adjuncţii conducătorilor de unităţi şi subdiviziuni nespecificaţi în anexele nr. 2 şi nr. 3, gradul de salarizare se va stabili cu un grad inferior faţă de cel prevăzut pentru conducătorul respectiv.
    3. Salariile de funcţie specificate  în anexa nr.1 sînt stabilite pentru funcţionarii publici cu studii superioare. Pentru persoanele care nu au studii superioare, salariile de funcţie corespunzătoare treptelor şi gradelor de salarizare deţinute se aplică cu coeficientul 0,95.
    4. Funcţionarilor publici abilitaţi cu funcţii de control din Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Inspecţia financiară, Serviciul Vamal, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspecția Socială și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Inspectoratul pentru Protecția Mediului care desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă, pe perioada de exercitare a funcţiei, gradele de salarizare prevăzute în anexa nr.2 se majorează cu un grad pentru funcţionarii publici respectivi din aparatele centrale ale autorităţilor publice şi cu unul sau două grade – pentru cei din subdiviziunile teritoriale.
    Funcționarilor publici abilitați cu funcții de control din cadrul Serviciului Fiscal de Stat care desfășoară activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață, pe perioada de exercitare a funcției, gradele de salarizare prevăzute în anexa nr.2 se majorează cu unul sau două grade.”
    Funcţiile de control sînt:
Autoritatea publică
Codul funcţiei
Denumirea funcţiei de control
Curtea de Conturi
C13, C14, C15
controlor de stat / auditor public
Consiliul Concurenţei C13, C14, C15 controlor de stat
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor inspector, inclusiv principal şi superior
Serviciul Fiscal de Stat
C43, C44, C45
inspector, inclusiv principal și superior
Inspecţia financiară
C43, C44, C45
inspector
Serviciul Vamal
-
inspector, inclusiv principal şi superior
Inspectoratul de Stat al Muncii
C43, C44, C45
inspector
Inspecția Socială C43, C44, C45 inspector
Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice
C43, C44, C45 inspector
Inspectoratul pentru Protecția Mediului C43, C44, C45 inspector, inclusiv principal şi superior
    Note: 1. La funcţiile de control stipulate  în tabelul de mai sus se atribuie şi funcţiile conducătorilor subdiviziunilor abilitate cu funcţii de control din autorităţile publice indicate în prezentul punct.
    2. Gradele de salarizare ale funcţionarilor publici din Casele teritoriale de asigurări sociale, care, potrivit atribuţiilor funcţiei deţinute, cel puţin 50 % din timpul de muncă sînt antrenaţi în activitatea de verificare şi control în unităţi a corectitudinii calculării şi plăţii  indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, a corectitudinii şi  legalităţii datelor incluse în documentele care certifică salariul şi vechimea asigurată a angajaţilor, în scopul determinării drepturilor la prestaţii de asigurare socială, se vor majora cu un grad.

     [Pct.4 modificat prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Pct.4 modificat prin HG548 din 13.06.18, MO210-223/22.06.18 art.602]
    [Pct.4 modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Pct.4 modificat prin HG1132 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1250]
    [Pct.4 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.4 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.4 modificat prin HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155]
    [Pct.4 modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
   
41. Pentru funcţionarii publici care exercită activităţi în cadrul delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (pe perioada activităţii în cadrul delegaţiei), gradele de salarizare pe funcţia de bază se majorează cu două grade.
   
[Pct.41 introdus prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
   
42. În conformitate cu prevederile articolului III din Legea nr. 295 din 22 decembrie 2016, volumul mijloacelor financiare alocate anual autorității publice pentru retribuirea muncii funcționarilor publici se va menține cel puțin la nivelul aprobat pentru anul 2016.
    [Pct.42 introdus prin HG666 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.767]
    5. Pentru păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exerciţiul funcţiei, funcţionarilor publici care au acces permanent la secretul de stat gradele de salarizare prevăzute în anexele nr.2 şi nr.3 la prezenta hotărîre se majorează cu un grad. În conformitate cu prevederile articolului 24 alineatul (10) al Legii nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, fiecare autoritate publică trebuie să ţină un registru privind personalul său cu drept de acces la secretul de stat.
    6. Pentru funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în localităţile din partea stîngă a Nistrului, în satul Varniţa (raionul Anenii Noi) şi în satele Copanca şi Hagimus (raionul Căuşeni), gradele de salarizare prevăzute în anexele nr.2 şi nr.3 la prezenta hotărîre se majorează cu trei grade.
    7. Funcţionarul public beneficiază de spor pentru grad de calificare, grad special sau rang diplomatic.
    Sporul pentru grad de calificare, grad special sau rang diplomatic se plăteşte lunar în mărimile specificate în anexa nr.4.
    În cazul trecerii (indiferent de motiv) într-o funcţie publică inferioară celei pentru care i-a fost acordat gradul de calificare, plata sporului se efectuează pentru gradul de calificare conferit anterior.
    Sporul lunar pentru grad de calificare, grad special sau rang diplomatic se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă.
    8. În scopul stimulării funcţionarilor publici de a obţine rezultate optime la nivel de subdiviziune structurală sau autoritate publică în care activează, conducătorilor autorităţilor publice specificate în anexa nr.1 la Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public li se acordă dreptul:
    [Pct.8 subpct.1) abrogat prin HG666 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.767]
    [Pct.8 subpct.1) în redacția HG145 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.209; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.8 subpct.1) modificat prin HG936 din 13.11.14, MO344/15.11.14 art.1003; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.8 subpct.1) modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    2) să acorde premiu anual, egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv.
    Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul funcţionarilor publici care, pe parcursul anului pentru care se face premierea, au fost sancţionaţi disciplinar. În cazul suspendării de către instanţa de judecată a actului administrativ de sancţionare a funcţionarului, premiul se va acorda în condiţiile alineatului întîi al prezentului subpunct.
    Premiul anual se plăteşte în luna februarie a anului următor celui pentru care se face premierea.
    Primul premiu se va plăti în luna februarie a anului 2016 pentru anul gestionar 2015;
    În timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual, în afară de zilele cînd funcţionarul public a lucrat efectiv, se include şi timpul cînd funcţionarul public nu a fost prezent la serviciu de fapt, dar i s-a menţinut salariul mediu integral sau parţial (aflarea în concediu de odihnă anual şi concediu de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligaţiilor de stat sau obşteşti).
    Respectiv, în salariul anual total se includ următoarele plăţi salariale primite de către funcţionarul public în anul pentru care se acordă premiul anual (de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie):
    - salariul de funcţie;
    - sporul pentru gradul de calificare, gradul special sau rangul diplomatic;
    - sporul lunar pentru eficiența în activitate;
    - alte plăți de stimulare, calculate în conformitate cu subpunctul 5) al prezentului punct;
    - indemnizaţia pentru concediul de odihnă anual;
    - suplimentul pentru cumularea atribuţiilor funcţiei deţinute cu atribuţiile unei funcţii publice vacante sau temporar vacante;
    - plata pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor din fişa postului;
    - salariul mediu integral sau parţial menţinut, în cazurile enumerate în precedentul alineat;
    - premiul anual plătit pentru anul precedent.
    În baza de calcul al premiului anual nu se includ premiile unice acordate cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, ajutorul material şi premiul anual acordat funcţionarilor publici din autorităţile publice locale, conform prevederilor pct.9 din prezenta hotărîre, compensația pentru concediu nefolosit și alte plăți salariale de care a beneficiat angajatul în anul pentru care se face premierea, nespecificate mai sus.
    Pentru funcționarii publici a căror raporturi de serviciu au început pe parcursul sau au încetat înainte de sfîrșitul anului calendaristic pentru care se face premierea, cu excepția celor care au fost sancționați disciplinar în anul pentru care se face premierea, cuantumul premiului anual se va determina reieșind din plățile salariale primite pe parcursul timpului efectiv lucrat în autoritate, definite în contextul alineatelor cinci și șase din prezentul subpunct.
    În cazul în care pe parcursul anului, salariatul, o anumită perioadă de timp, a activat într-o funcție pentru care condițiile de salarizare prevăd achitarea premiului anual, iar altă perioadă a activat într-o funcție pentru care premiul în cauză nu este prevăzut, acesta va beneficia de premiu anual doar pentru perioada pentru care, conform legislației în vigoare, se cuvine acordarea premiului.
    [Pct.8 subpct.2) modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Pct.8 subpct.2) modificat prin HG1428 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1512]
    [Pct.8 subpct.2) modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.8 subpct.2) modificat prin HG195 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.245; în vigoare 01.01.13]
    3) să acorde premii unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv, al căror cuantum în fiecare caz nu va depăşi salariul de funcţie al salariatului premiat.
    Conducătorul autorităţii publice poate beneficia de premii unice în condiţiile prevăzute în alineatul unu al prezentului subpunct, cu acordul organului de conducere ierarhic superior;
    4) să acorde, în conformitate cu articolul 1651 al Codului muncii, ajutor material  funcţionarilor publici, utilizînd anual în acest scop mijloacele unui fond mediu lunar de salarizare.
    Salariul mediu pentru calculul ajutorului material funcționarilor publici se determină conform Modului de calculare a salariului mediu, aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26 aprilie 2004.
    Ajutorul material, în mărimea unui  salariu mediu va fi acordat funcţionarului public, în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu.
    Ajutorul material acordat se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de transfer al funcţionarilor publici între autorităţi publice distincte, de suspendare sau de încetare a raporturilor de serviciu prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia transferului funcţionarilor publici în cadrul aceleiaşi autorităţi publice sau în cazul în care salariatul şi-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.52 lit.a), c) şi f), art.62 lit.a) şi d), art.63 lit. a), c) şi f) ori a fost înmatriculat la o instituţie de învăţămînt conform art.65 alin.(4) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    [Pct.8 subpct.4) modificat prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Pct.8 subpct.4) modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Pct.8 subpct.4) modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
   
5) să acorde funcționarilor publici alte plăți de stimulare.
    Modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare pentru funcționarii publici, cu excepția funcționarilor publici de conducere de nivel superior, se stabilesc prin act normativ cu caracter intern al autorității.
    Pentru funcționarii publici de conducere de nivel superior, alte plăți de stimulare se achită lunar, concomitent cu plata salariului, proporțional salariului de funcție, fiind calculate conform metodei stabilite în anexa nr. 41.
    Volumul alocațiilor utilizate anual pentru alte plăți de stimulare se formează din 15% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcție prevăzute în schema de încadrare a autorității publice, și din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, disponibile după efectuarea plăților conform subpunctului 3) din prezentul punct, în condiţiile calculării lor.
    Alte plăți de stimulare nu se acordă funcționarilor publici care, pe parcursul perioadei de gestiune, au fost sancționați disciplinar. În cazul în care instanța de judecată anulează actul administrativ de sancționare a funcționarului, plățile se acordă în modul stabilit.
    [Pct.8 subpct.5) în redacția HG666 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.767]
    [Pct.8 subpct.5) introdus prin HG145 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.209; în vigoare 01.01.17]
    9. Autorităţile publice locale pot stabili funcţionarilor publici premiu anual, acordat în baza deciziei autorităţii locale deliberative, în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita a 30 la sută din veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat, cu condiţia neadmiterii la sfîrşitul anului bugetar a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat.
    Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizia consiliului local respectiv şi se plăteşte în anul următor anului finalizat, din contul şi în limita bugetului rectificat pentru anul în curs.
   
[Pct.9 în redacția HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    91. Funcționarilor publici, inclusiv celor cu statut special, din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și Inspecției financiare li se stabilește spor lunar pentru eficiență în activitatea desfășurată în autoritățile respective în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariu mediu lunar pe economie realizat în anul precedent.
    Modul și condițiile de plată a sporului se aprobă de către Ministerul Finanțelor.
    [Pct.91 introdus prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]
    92. Reexaminarea  sporurilor stabilite în condițiile punctului 91 și a salariilor stabilite în condițiile anexelor nr.21 și 22 se efectuează anual, la 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național.
    [Pct.92 introdus prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]
   
93. Angajaților Curții de Conturi care au statut de funcționari publici li se stabilește spor lunar pentru eficiență în activitate în mărime de pînă la 100% din salariile de funcție prevăzute la anexa nr.2.
    [Pct.93 introdus prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    94. Funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor li se stabileşte spor lunar pentru eficienţă în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în mărime de până la 1,5 salarii de funcţie.
    Modul şi condiţiile de plată a sporului lunar se aprobă de către directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    Funcţionarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor beneficiază de alte plăţi de stimulare şi de premiu anual, calculate în conformitate cu subpunctul 2) și subpunctul 5) din punctul 8.
    [Pct.94 introdus prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    95. Funcţionarii publici din cadrul Comisiei Electorale Centrale pot beneficia de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de pînă la 1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşedintele Comisiei Electorale Centrale.
    [Pct.95 introdus prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    10. Pentru activitatea suplimentară desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul:
    1) la plata pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zile de sărbătoare nelucrătoare sau în zilele de repaus, pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor din fişa postului.
    Plata orelor prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile specificate la articolul 19 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    2) la suplimente pentru cumularea atribuţiilor funcţiei sale cu atribuţiile unei  funcţii publice vacante sau temporar vacante.
    Suplimentele pentru cumularea atribuţiilor funcţiei sale cu atribuţiile unei funcţii publice
vacante sau temporar vacante se stabilesc funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie, în funcţie de volumul real de lucrări executate în luna gestionară, în cuantum ce nu va depăşi 100 % din salariul de funcţie corespunzător treptei I  a gradului de salarizare stabilit titularului funcţiei vacante sau temporar vacante.
    Funcţionarii publici de conducere pot cumula doar funcţii vacante sau temporar vacantede execuţie.
    Pentru executarea de către locţiitorul titular a atribuţiilor funcţiei publice
vacante sau temporar vacante de conducător suplimente nu se plătesc.
    În cazul în care exercită atribuţiile funcţiei publice
vacante sau temporar vacante de conducător al autorităţii publice sau a subdiviziunii structurale, fără a fi locţiitor titular şi fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, funcţionarul  public va primi salariul de funcţie al titularului funcţiei publice vacante sau temporar vacante de conducător.
    În cazul îndeplinirii de către funcţionarul public de conducere sau de execuţie a atribuţiilor unei funcţii de demnitate publică
vacante sau temporar vacante, fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, acestuia i se va plăti salariul lunar al titularului funcţiei de demnitate publică vacante sau temporar vacante.
   
[Pct.10 subpct.2) în redacția HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    11. Reguli privind acordarea treptelor de salarizare la angajarea, promovarea în funcţie şi în situaţii speciale:
    1) treapta I de salarizare se acordă:
    a) funcţionarilor  publici debutanţi numiţi în funcţie prin concurs;
    b) funcţionarilor publici care pînă la reîncadrarea în serviciul public au realizat o vechime în serviciul public mai mică de 2 ani;
    c) funcţionarilor publici de conducere de nivel superior care pînă la numirea în funcţie nu au activat în serviciul public;
    2) treptele de salarizare II-IV (II-III pentru funcţionarii de conducere de nivel superior) se acordă, la decizia conducătorului autorităţii publice:
    a) funcţionarilor publici care pînă la reîncadrarea în serviciul public au realizat o vechime în serviciul public mai mare de doi ani şi cărora anterior nu li s-a stabilit treapta de salarizare;
    b) persoanelor care anterior  încadrării în serviciul public:
    - au deţinut funcţii de demnitate publică;
    - au deţinut funcţii în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică;
    - au activat cel puţin 2 ani în funcţiile corpului de ofiţeri ai organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;
    - au activat cel puţin 5 ani în întreprinderi, instituţii sau organizaţii în funcţii de conducere  sau de specialişti în domeniul legat de profilul de activitate în funcţia publică în care au fost numiţi;
   
c) funcţionarilor publici de conducere sau funcţionarilor publici de execuţie numiţi, în urma concursului, în funcţie publică de conducere de nivel superior.
    [Pct.11 subpct.2), lit.c) introdusă prin HG1428 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1512]
    3) li se păstrează treapta de salarizare dobîndită în funcţia deţinută anterior:
    a) funcţionarilor publici promovaţi în funcţie
, cu excepţia celor numiţi, în urma concursului, în funcţie publică de conducere de nivel superior;
   
[Pct.11 subpct.3), lit.a) modificată prin HG1428 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1512]
    b) funcţionarilor publici care ocupă, ca urmare a participării la concurs, o altă funcţie publică în aceeaşi sau în altă autoritate publică;
    c) funcţionarilor publici transferaţi;
    d) funcţionarilor publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie;
    4) funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate pînă la 1 aprilie 2012, conform prevederilor art. 52-55 ale Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi care se reîncadrează în funcţie după încheierea termenului de suspendare a acestora, treapta de salarizare se stabileşte ţinînd cont de vechimea în serviciul public atinsă la data depunerii cererii de suspendare a raportului de serviciu şi de evaluarea anterioară a performanţelor profesionale individuale, dacă o astfel de evaluare există, după cum urmează:
    treapta I – funcţionarilor publici cu o vechime în muncă în serviciul public realizată după 27 august 1991 de pînă la 2 ani;
    treptele II-V – funcţionarilor publici cu o vechime în muncă în serviciul public  realizată după 27 august 1991 de la 2 pînă la 15 ani;
    treptele V-VII – funcţionarilor publici cu o vechime în muncă în serviciul public realizată după 27 august 1991 de peste 15 ani.
    În  vechimea în muncă în serviciul public realizată după 27 august 1991 se include şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
    5) trecerea funcţionarului public într-o treaptă de salarizare superioară se efectuează succesiv, cu condiţia că a activat minimum un an în treapta de salarizare din care avansează şi a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin calificativul „bine” pentru avansarea în treptele II-VI (II-III pentru funcţionarii de conducere de nivelul superior) şi, respectiv, minimum 2 ani pentru avansarea în treptele VII-IX (IV-V pentru funcţionarii de conducere de nivel superior).
    Noile trepte de salarizare şi, respectiv, salariile de funcţie majorate se stabilesc o dată pe an,
la 1 martie, şi se fixează prin act administrativ al conducătorului autorităţii și în schema de încadrare a autorităţii publice, în care se indică şi codul funcţiei deţinute.
    Pentru trecerea funcţionarilor publici într-o treaptă de salarizare superioară se alocă anual
, începînd cu 1 martie 2015, mijloace în limita a 4 % din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare pentru funcţiile publice;
   
[Pct.11 subpct.5) modificat prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]
    [Pct.11 subpct.5) modificat prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
    [Pct.11 subpct.5) modificat prin HG936 din 13.11.14, MO344/15.11.14 art.1003; în vigoare 01.09.14]
    6) treapta de salarizare IV pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi treptele de salarizare VII sau VIII pentru funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici de execuţie iniţial se vor acorda ţinînd cont de rezultatele evaluării performanţelor profesionale individuale pentru anii 2013 şi 2014;
    7) în cazul în care o funcţie de conducere (şef direcţie în cadrul direcţiei generale, şef secţie în cadrul direcţiei, şef secţie, şef serviciu) dintr-o subdiviziune structurală a unei autorităţi publice este suplinită de contabilul-şef, nivelul de salarizare se stabileşte conform gradului de salarizare superior prevăzut pentru una dintre funcţiile respective;
    8) în cazul în care într-o funcţie publică este detaşat  un funcţionar public  cu statut special (militar), acesta beneficiază pe perioada detaşării de salariu de funcţie corespunzător funcţiei publice exercitate temporar, iar treapta de salarizare se acordă la decizia conducătorului autorităţii publice, dar nu mai înaltă de treapta IV.
   
9) În cazul reîncadrării (transferului) funcţionarului public de conducere de nivel superior într-o funcţie publică de conducere sau într-o funcţie publică de execuţie, acestuia i se stabileşte treapta de salarizare deţinută pînă la numirea într-o funcţie publică de conducere de nivel superior.
    [Pct.11 subpct.9) introdus prin HG1428 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1512]
    [Pct.11 în redacția HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Pct.11 modificat prin HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
   
12. Gradele de salarizare, treptele de salarizare şi salariile de funcţie se stabilesc funcţionarilor publici prin emiterea actului administrativ, după avizarea statelor de personal conform prevederilor Legii nr.155 din 22 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice şi Hotărîrii Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” şi numirea, transferul sau promovarea funcţionarilor publici în noile funcţii prevăzute în schemele de încadrare.
    În perioada cuprinsă între 1 aprilie 2012 şi începutul lunii în care este emis actul administrativ indicat, salarizarea funcţionarilor publici se va efectua în mărimile şi condiţiile de salarizare în vigoare pînă la 1 aprilie 2012, cu recalcularea ulterioară, reieşind din noile salarii de funcţie stabilite.
    Pentru funcţionarii publici ale căror funcţii nu se vor regăsi în noile scheme de încadrare şi care, în urma neacceptării transferului în altă funcţie, vor înceta raporturile de serviciu prin demisie sau eliberare din funcţia publică în condiţiile articolului 63 alineatul (1) litera c) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008, salariul în perioada de la 1 aprilie 2012 pînă la data încetării raportului de serviciu se va calcula şi se va achita conform condiţiilor de salarizare în vigoare pînă la 1 aprilie 2012.
    [Pct.12 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    13. În cazurile în care, pentru unii funcţionari publici, la data punerii în aplicare a noilor condiţii de salarizare prevăzute de Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici sau ale Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, salariul total calculat va fi mai mic decît salariul total calculat funcţionarilor publici respectivi conform condiţiilor de salarizare în vigoare, prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică”, acestora li se va plăti diferenţa de salariu pe perioada de activitate în autoritatea publică respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie mai înaltă.
     Diferenţa de salariu se va calcula şi se va plăti pe perioada exercitării în continuare a sarcinilor de către funcţionarul public în cadrul autorităţii publice respective în modul prevăzut la articolul 38 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    14. Prevederile prezentei hotărîri se aplică persoanelor cu statut de funcţionar public  din autorităţile administraţiei publice specificate în anexa nr.1 la Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din serviciul vamal şi din serviciul diplomatic.
    15. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 5.

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                              Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 331. Chişinău, 28 mai 2012.


   
anexa nr.1

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG709 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.748; în vigoare 20.07.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1132 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1250]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14, cu excepţia prevederilor ce ţin de modificarea gradelor de salarizare pentru funcţionarii publici din Secretariatul Curţii Constituţionale, Consiliul Suprem al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, curţile de apel, judecătorii, procuraturile teritoriale şi cele specializate, care se pun în aplicare începînd cu 1 octombrie 2014]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

   
anexa nr.21
   
[Anexa nr.21 introdusă prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]

   
anexa nr.22
    [Anexa nr.21 introdusă prin HG304 din 15.05.17, MO155-161/19.05.17 art.381]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG216 din 12.03.18, MO84-93/16.03.18 art.244]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]

Anexa nr. 41
la Hotărîrea Guvernului
nr. 331 din 28 mai 2012

Metoda de calcul al altor plăți de stimulare

    Alte plăți de stimulare pentru funcționarii publici de conducere de nivel superior se calculează conform următoarei formule:


    unde:
    PS – alte plăți de stimulare pentru funcționarul public de conducere de nivel superior;
    S – salariul de funcție al funcționarului public de conducere de nivel superior, reieșind din timpul efectiv lucrat în luna de calcul;
    E – valoarea totală a mijloacelor alocate pentru alte plăți de stimulare și a economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, calculate pentru luna de calcul al plăților de stimulare;
    FS – fondul total de salarii lunare/de funcție/de bază prevăzute în schema de încadrare a autorității publice pentru luna de calcul al altor plăți de stimulare.
    [Anexa nr.41 modificată prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Anexa nr.41 în redacția HG666 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.767]
    [Anexa nr.41 introdusă prin HG145 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.209; în vigoare 01.01.17]

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr.331
din 28 mai 2012
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.607 din 31 octombrie 1996 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.80, art.641).
    2. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 363 din 8 aprilie 2004 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.61-63, art.499).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.219 din 24 februarie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.267).
    4. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1064 din 18 septembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.177, art.1069).
    5. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 16 iunie 2011 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.103-106, art.515).