LPC91/2012
ID intern unic:  343454
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 91
din  26.04.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 375     Data intrarii in vigoare : 08.06.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (5), textul „ , medii de cultură generală” se exclude.
    2. La articolul 12, textul „ ; învăţămîntul mediu de cultură generală” se exclude.
    3. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Numărul de copii/elevi/studenţi în clase/grupe se stabileşte de Ministerul Educaţiei.”
    4. La articolul 17 alineatul (5), textul „grădiniţa-şcoală primară” se înlocuieşte cu textul „şcoala primară-grădiniţă, în centrul comunitar de dezvoltare timpurie”.
    5. La articolul 21 alineatul (2), textul „(şcoli medii de cultură generală)” se exclude.
    6. La articolul 401:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi decid, prin coordonare prealabilă cu Ministerul Educaţiei, înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea  instituţiilor de stat de învăţămînt preşcolar şi extraşcolar.”
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi decid, prin coordonare prealabilă cu Ministerul Educaţiei, înfiinţarea,  reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţămînt primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar.”
    la alineatul (5), litera a) se abrogă.
    7. La articolul 44 litera l), textul „ , mediu de cultură generală” se exclude.
    8. Articolul 47:
    la alineatul (3) litera d), cuvîntul „ , liceal” se exclude;
    la alineatul (4), poziţia „ ; şcoala medie de cultură generală (clasele X–XI)” se exclude;
    alineatul (5) se completează în final cu textul: „Gimnaziul şi liceul pot funcţiona ca instituţii de învăţămînt de circumscripţie pentru elevii din două sau mai multe localităţi.”
    9. La  articolul 61, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general se finanţează în bază de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern.”
    Art. II. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 55, litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) cu colaboratorii ştiinţifici din instituţiile de cercetare-dezvoltare, cu cadrele didactice şi rectorii instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi cu conducătorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special complementar, artistic, sportiv, secundar profesional, mediu de specialitate, în baza rezultatelor concursului desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare;”.
    2. La articolul 301, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă.”
    Art. III. – Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248–253, art. 996), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (2), punctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) întreţinerea instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi complementar (extraşcolar);”
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), punctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi de activitatea metodică, de alte activităţi din domeniu;”
    la alineatul (5), punctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, precum şi de activitatea metodică, de alte activităţi din domeniu;”
    la alineatul (6), punctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) întreţinerea instituţiilor de învăţămînt preşcolar, şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt complementar (extraşcolar) şi secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia municipiului respectiv, cu excepţia instituţiilor de învăţămînt specificate la alin. (2) pct. 5) din prezentul articol, precum şi de activitatea metodică, de alte activităţi din domeniu;”.
    2. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.
    Art. IV. – La articolul 4 din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29–31, art. 91), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi se completează după cum urmează:
    după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi activitatea metodică, alte activităţi din domeniu;”
    la litera h), cuvîntul „educaţional,” se exclude.
    Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I punctele 4, 6, şi 8, articolului III şi articolului IV, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian  LUPU

    Nr. 91. Chişinău, 26 aprilie 2012
.