OMFA55/2012
ID intern unic:  343477
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 55
din  11.05.2012
cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare
pentru personalul angajat
în sectorul bugetar
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 119     art Nr : 692     Data intrarii in vigoare : 08.06.2012
    Abrogat prin OMF218 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.61; în vigoare 11.01.19

    MODIIFCAT
   
OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16
    OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14
   
OMF112 din 11.10.12, MO216-220/19.10.12 art.1219; în vigoare 19.10.12
    OMF70 din 20.06.12, MO131-134/29.06.12 art.781    Întru realizarea măsurilor politicii bugetare, în scopul evidenţei şi monitorizării cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar,
O R D O N:
    1. Se aprobă:
    1. Formularul-tip al schemei de încadrare a personalului autorităţilor publice care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, instanţelor judecătoreşti şi procuraturii, conform anexei nr.1;
    2. Modalitatea de elaborare şi aprobare a schemelor de încadrare a personalului autorităţilor publice care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, instanţelor judecătoreşti şi procuraturii, conform anexei nr.2;
    3. Formularul-tip al schemei de încadrare a personalului instituțiilor bugetare, conform anexei nr.3; 
    4. Modalitatea de elaborare şi aprobare a schemelor de încadrare a personalului instituțiilor bugetare, conform anexei nr.4.
    [Pct.1 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.1 modificat prin OMF70 din 20.06.12, MO131-134/29.06.12 art.781]
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.109 din 21.12.2007 „Cu privire la aprobarea formularului-tip al schemelor de încadrare”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prin derogare de la punctul 3, schemele de încadrare aprobate pe anul precedent ale instituţiilor ce urmează să prezinte schema de încadrare în corespundere cu anexa nr.3 la prezentul ordin rămîn valabile pînă la o eventuală modificare a structurii, efectivului-limită sau mărimii salariului lunar/de funcţie/tarifar.
    [Pct.4 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]

    MINISTRUL FINANŢELOR                       Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 55. Chişinău, 11 mai 2012.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]

Anexa nr.2
la Ordinul ministrului finanţelor
nr.55 din 11 mai 2012

Modalitatea de elaborare şi aprobare a schemelor de
încadrare a personalului autorităţilor publice, care cad
sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
instanţelor judecătoreşti şi procuraturii
    Schema de încadrare reprezintă documentul în care sunt specificate subdiviziunile structurale, denumirea funcţiilor, precum şi salariul corespunzător fiecărei funcţii, care stă la baza angajării personalului în cadrul autorităţii publice.
    [Alineat introdus prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
    Schema de încadrare a personalului autorităţilor publice, care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, instanţelor judecătoreşti şi procuraturii se elaborează şi se completează în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul ordin, după cum urmează:
    1. Schema de încadrare se elaborează de către subdiviziunea economică/financiară/contabilă de comun cu subdiviziunea resurse umane sau, după caz, cu persoana cu atribuţii în domeniul gestionării resurselor umane.
    2. Schema de încadrare se semnează de către conducătorul instituţiei (instituţiile din subordinea autorităţilor publice), conducătorul subdiviziunii economice/financiare/contabile şi al subdiviziunii resurse umane sau, după caz, cu persoana cu atribuţii în domeniul gestionării resurselor umane şi se confirmă prin aplicarea ştampilei.
    3. Schemele de încadrare a autorităţii publice se aprobă de către conducătorul autorităţii publice/ instituţiei sau conducătorul autorităţii publice ierarhic superioare pentru instituţiile din subordine, pentru un an bugetar, și se prezintă pentru înregistrare la Ministerul Finanțelor cel tîrziu pînă la data de 31 ianuarie a anului în curs. Semnăturile se confirmă prin aplicarea ştampilelor și indicarea datei aprobării.
    [Pct.3 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    4. Pe parcursul anului, schema de încadrare poate fi modificată în legătură cu: modificarea structurii, statului de personal al autorităţii publice sau modificarea condiţiilor de stabilire a salariilor conform actelor normative. Schema de încadrare elaborată în urma modificării structurii sau efectivului-limită al autorității, se va prezenta pentru examinare și înregistrare la Ministerul Finanțelor, în termen ce nu va depăși 30 zile de la avizarea statului de personal de către Cancelaria de Stat, cu anexarea copiei statului de personal avizat.
    [Pct.4 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    5. Schema de încadrare nu se modifică în cazul în care pe parcursul anului are loc fluctuaţia cadrelor şi/sau modificarea treptei de salarizare pentru funcţiile deţinute de funcţionarii publici, conform procedurii de angajare. La prezentarea repetată, pe parcursul anului, a schemei de încadrare, aceasta se actualizează după ultima situație, cu anexarea notei informative despre argumentarea modificărilor operate comparativ cu ultima schemă de încadrare înregistrată.
    [Pct.5 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    6. În titlul schemei de încadrare se indică denumirea completă a autorităţii publice / instituţiei şi codul acesteia (cod constituit din 4/5 semne digitale, atribuit conform clasificație organizaționale), precum şi se  specifică menţiunea „I” - pentru schema de încadrare prezentată pentru înregistrare la începutul anului bugetar prima dată şi „Mn” – pentru schema de încadrare modificată pe parcursul anului, indicele „n” – indicând de câte ori a fost prezentată repetat schema de încadrare pentru înregistrare pe parcursul anului.
    [Pct.6 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.6 modificat prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
    7. După denumirea autorităţii publice, se indică data punerii în aplicare a schemei de încadrare.
    [Pct.8 exclus prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    9. În coloana 1 – se indică numărul de ordine a subdiviziunii / titlului funcţiei.
    10. În coloana 2 – se indică denumirea subdiviziunilor structurale, în conformitate cu actele legislative/normative prin care a fost aprobată structura, şi titlurile funcţiilor conform statului de personal avizat de către Cancelaria de Stat.
    [Pct.10 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    11. În coloana 3 – se indică nivelul de pregătire necesar al persoanei care ocupă, sau urmează să ocupe funcţia respectivă, de care se va ţine cont la stabilirea nivelului de salarizare.
    [Pct.11 modificat prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
    12. În coloana 4 – se completează codul ocupației, corespunzător Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM), iar în coloana 5 – se reflectă codul funcţiei conform Clasificatorului unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr.155 din 21.07.11. Pentru celelalte funcţii asupra cărora nu se extinde legea nominalizată, coloana 5 nu se completează.
    [Pct.12 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    13. Coloana 6 – se completează pentru funcţiile deţinute de funcţionarii publici şi de personalul salarizat conform Reţelei tarifare unice. Pentru funcţiile deţinute de funcţionarii publici, inclusiv de funcţionarii publici cu statut special din serviciul vamal şi serviciul diplomatic, se indică gradele de salarizare stabilite pentru funcţiile publice din autorităţile publice centrale şi locale în conformitate cu anexele nr.2 şi 3 din Legea nr.48 din 22.03.12 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. Pentru funcţiile deţinute de personalul salarizat conform Reţelei tarifare unice se indică categoria de salarizare a Reţelei tarifare unice corespunzătoare funcţiei.
    [Pct.13 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    14. Coloana 7 – se completează pentru funcţiile deţinute de funcţionarii publici, inclusiv de funcţionarii publici cu statut special din serviciul vamal şi serviciul diplomatic şi se indică treapta de salarizare conform gradelor de salarizare corespunzătoare funcţiilor deţinute potrivit anexei nr.1 la Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. Pentru funcţiile vacante se indică treapta de salarizare în conformitate cu prevederile pct.11 alin.2) litera b) din Hotărîrea Guvernului „Privind salarizarea funcţionarilor publici”. Pentru funcțiile publice temporar vacante, se indică treapta de salarizare superioară dintre treapta de salarizare a titularului funcției și treapta de salarizare atribuită persoanei ce urmează să ocupe temporar funcția publică.
    [Pct.14 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    15. În coloana 8 – se indică numărul de unităţi stabilite pentru titlul funcţiei respective. Fiecare funcţie se reflectă în rînd separat, fără a cumula numărul de unităţi stabilit pentru un titlu de funcţie din subdiviziune.
    [Pct.15 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    16. În coloana 9 – se indică salariul lunar/de funcţie/de bază stabilit pe unitate. Salariul indicat în această coloană urmează să fie reflectat ţinînd cont de particularităţile de stabilire a salariului lunar/de funcţie/de bază, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Pct.16 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    17. În coloana 10 – se indică:
   - categoria funcţiei / postului pentru funcţiile publice, abreviat („fdp”, „pcpfdp”, „fpcns”, „fpc”, „fpe”, „fpss”, „fss”, „ps”, „pdtafap” sau „pa”), în conformitate cu pct.8 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 10.03.2009, iar pentru funcţiile cu statut special din organele ordinii publice, apărării şi securităţii naţionale ale căror activitate este reglementată de legi speciale – „fss”. Atribuirea funcţiilor publice la o anumită categorie se efectuează în conformitate cu prevederile punctelor 11-172 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 10.03.2009.
    - factorii, prevăzuţi de legislaţia în vigoare, ce au influenţat asupra mărimii salariului lunar/de funcţie/de bază (ex. studii medii k=0,95), acces la informaţii secrete etc.
    [Pct.17 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.17 modificat prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
    18. La elaborarea schemei de încadrare este necesar de evidenţiat rîndul „Total” intermediar pe fiecare subdiviziune structurală şi „Total general” pe autoritate.
    [Pct.18 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    19. În „Note” la tabel:
    • La punctul 1 – se indică denumirea actului legislativ / normativ prin care este aprobată structura şi efectivul-limită al autorităţii publice, numărul şi data adoptării;
    • La punctul 3 – se indică „numărul” şi „data” înregistrării statului de personal la Cancelaria de Stat;
    • La punctul 4, la “Total” se indică numărul total de unităţi pe autoritate, inclusiv:
    a) numărul de funcţii de demnitate publică – „fdp”;
    b) numărul de posturi din cadrul cabinetului persoanei ce exercită funcţie de demnitate publică – „pcpfdp”;
    c) numărul de funcţii publice de conducere de nivel superior – „fpcns”;
    d) numărul de funcţii publice de conducere – „fpc”;
    e) numărul de funcţii publice de execuţie – „fpe”;
    f) numărul de funcţionari publici cu statut special -  „fpss” 
    g) numărul total de funcţii cu statut special – „fss”;
    h) numărul de specialişti -  „ps”;
   
i) numărul de posturi de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice - „pdtafap”; 
    î) numărul de funcţii de personal auxiliar (muncitori) - „pa”.
    [Pct.19 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.19 modificat prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
    20. Schema de încadrare, indicarea datei înregistrării a personalului autorităţii publice, elaborată conform anexei nr.1, este valabilă după înregistrarea obligatorie la Ministerul Finanţelor, conform prevederilor pct.11, anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” nr.1001 din 26.12.11.
    Înregistrarea se confirmă prin atribuirea numărului de înregistrare din registrul de înregistrare a schemelor de încadrare şi aplicarea ştampilei.
    [Pct.20 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.20 modificat prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
    21. Schema de încadrare se întocmeşte în trei exemplare: unul pentru autoritatea publică / instituţie, unul pentru organul ierarhic superior şi unul pentru Ministerul Finanţelor.

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Anexa nr.3 modificată prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
    [Anexa nr.3 modificată prin OMF112 din 11.10.12, MO216-220/19.10.12 art.1219; în vigoare 19.10.12]

Anexa nr.4
la Ordinul ministrului finanţelor
nr.55 din 11 mai 2012

Modalitatea de elaborare şi aprobare a schemelor de
încadrare a personalului instituțiilor bugetare
    [Titlul modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    Schema de încadrare a personalului instituțiilor bugetare se elaborează şi se completează în conformitate cu anexa nr.3 la prezentul ordin, după cum urmează:
    [Alineat modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    1. Schema de încadrare se elaborează de către subdiviziunea economică/financiară/contabilă de comun cu subdiviziunea resurse umane sau, după caz, cu persoana cu atribuţii în domeniul gestionării resurselor umane.
    2. Schema de încadrare se semnează de către conducătorul instituţiei, conducătorul subdiviziunii economice/ financiare/ contabile, al subdiviziunii resurse umane, după caz, şi  se confirmă prin aplicarea ştampilei.
    3. Schema de încadrare se aprobă de către conducătorul instituţiei ierarhic superioare, sau, după caz, de altă persoană abilitată, potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare, prin aplicarea semnăturii şi indicarea datei. Schema de încadrare se elaborează pentru un an financiar (bugetar) şi se aprobă cel tîrziu pînă la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se aprobă schema (cu excepţia instituţiilor de învăţămînt).
    Instituţiile de învăţămînt elaborează şi aprobă schema de încadrare şi la începutul anului de învăţămînt, dar nu mai tîrziu de data de 30 septembrie a anului în curs. Copia schemei de încadrare aprobate se prezintă la Ministerul Finanțelor în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării.
    [Pct.3 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    4. Pe parcursul anului, schema de încadrare poate fi reexaminată şi aprobată în legătură cu modificarea structurii, efectivului-limită sau mărimii salariului lunar/ de funcţie/tarifar.
    5. În tabelul din colţul stîng, din formular, se indică codurile atribuite instituţiei conform clasificaţiei bugetare. Schema de încadrare se completează distinct pe fiecare, indicînd abreviat după cum urmează: „cb” – componenta de bază, „msp” – mijloace speciale, „fsp” – fonduri speciale.
    [Pct.5 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    6. În titlul schemei de încadrare se indică denumirea completă a instituţiei publice.
    7. În coloana 1 – se indică numărul de ordine a subdiviziunilor structurale/ compartimentelor și a titlurilor funcțiilor instituite în instituție.
    [Pct.7 în redacția OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.7 modificat prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
    8. În coloana 2 – se indică denumirea subdiviziunii structurale/compartimentului și titlurile funcțiilor instituite în instituția bugetară, divizate pe compartimentele respective. Instituțiile bugetare, care au structura delimitată pe subdiviziuni structurale, completează formularul indicând doar subdiviziunile structurale cu titlurile de funcții din cadrul fiecărei subdiviziuni. Instituțiile bugetare, la care structura nu se compune din subdiviziuni structurale, completează formularul, grupând titlurile de funcții pe compartimentele corespunzătoare.
    Indicatorii pe tipuri de personal se vor reflecta în trei compartimente:
    - personal de conducere;
    - personal de specialitate;
    - personal auxiliar (muncitori).
    La compartimentul II „Personal de specialitate” se reflectă funcţiile ce presupun competenţă într-o anumită sferă de activitate.
    La compartimentul II „Personal de profil” se reflectă funcţiile caracteristice activităţii de profil a instituţiei, implicate în exercitarea activităţii de bază.
    La compartimentul III „Personal auxiliar (muncitori)” se reflectă funcţiile de muncitori calificați și necalificați şi personal de deservire tehnică, care asigură întreţinerea şi exploatarea clădirilor, utilajului, transportului etc.
    [Pct.8 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.8 modificat prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
   
81. În coloana 3 – se reflectă codul ocupației, corespunzător Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM).
    [Pct.81 introdus prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    9. În coloana 4 – se indică categoria de salarizare atribuită conform Reţelei tarifare unice. Pentru funcţiile care nu au atribuite categorii de salarizare, această coloană nu se completează.
    [Pct.9 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    10. În coloana 5 – se indică indicele de prioritate intersectorială/ coeficientul de complexitate a lucrărilor prevăzut de legislaţia în vigoare. Se completează pentru funcţiile pentru care se prevede acest coeficient.
    [Pct.10 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    11. Coloanele 5 şi 6 se completează doar pentru funcţiile (posturile) de personal didactic. Pentru corpul profesoral-didactic din instituţiile de învăţămînt superior coloanele 6 şi 7  nu se completează.
    [Pct.11 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    12. În coloana 6 – se indică numărul de ore săptămînale / anuale stabilite pentru un post didactic pe treapta respectivă de învăţămînt (norma didactică).
    [Pct.12 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    13. În coloana 7 – se indică numărul de ore săptămînale / anuale aprobate pentru fiecare cadru didactic conform listei tarifare.
    [Pct.13 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    14. În coloana 8 – se indică numărul de unităţi stabilit pe funcţia respectivă. Dacă în subdiviziune sînt instituite mai multe unităţi pentru un titlu de funcţie, fiecare unitate a funcţiei în cauză se reflectă în rînd separat, fără a cumula numărul de unităţi.
    De exemplu: în cadrul unei subdiviziuni sînt instituite 3,75 unităţi de laborant cu aceeaşi categorie de salarizare. În schema de încadrare, pentru subdiviziunea dată, funcţia „laborant” se va reflecta de 4 ori, în rînduri separate. În 3 rînduri, în coloana 7, se va indica cifra „1”, iar în al 4-lea rînd – cifra „0,75”.
    Pentru cadrele didactice – se indică numărul de unităţi estimat ca raport dintre şarja didactică şi norma didactică stabilită.
    [Pct.14 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.14 în redacţia OMF112 din 11.10.12, MO216-220/19.10.12 art.1219; în vigoare 19.10.12]
   
15. În coloana 9 – se indică salariul lunar/ de funcţie/tarifar/de bază stabilit pe unitate/ p/u o normă didactică conform actelor legislative/normative în vigoare. Salariul lunar/de funcţie/tarifar/de bază se reflectă ţinînd cont de indemnizaţia de conducere, coeficientul complexităţii lucrărilor îndeplinite şi alte condiţii specifice de determinare a salariului lunar/de funcţie/tarifar/de bază, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Pct.15 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.15 modificat prin OMF112 din 11.10.12, MO216-220/19.10.12 art.1219; în vigoare 19.10.12]
   
16. În coloana 10 – se indică salariul lunar/ de funcţie / tarifar/ de bază pentru unităţile /şarja didactică stabilite pe fiecare titlu de funcţie şi se determină prin înmulţirea numărului de unităţi din coloana 8 cu cuantumul salariului lunar/de funcţie/ tarifar/ de bază stabilit pentru o unitate/normă didactică din coloana 9.
    [Pct.16 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.16 modificat prin OMF112 din 11.10.12, MO216-220/19.10.12 art.1219; în vigoare 19.10.12]
   
17. În coloana 11 – se indică (recomandabil):
    -    indemnizaţia de conducere în %;
    -    nivelul de studii: studii superioare, medii de specialitate etc.
    [Pct.17 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    18. La elaborarea schemei de încadrare este necesar de evidenţiat rîndul „Total” intermediar pe fiecare subdiviziune, compartiment şi „Total general”.
    [Pct.18 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.18 modificat prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
    19. La întocmirea şi aprobarea schemelor de încadrare, în „Note” la tabel se va indica:
    - la punctul 1 – actele legislative şi normative care reglementează condiţiile de salarizare ale personalului menţionat în schema de încadrare a instituţiei, numărul şi data adoptării;
    - la punctul 2 – se completează doar de instituțiile bugetare la care structura este divizată pe subdiviziuni structurale;
    - la punctul 3 – se indică informativ numărul de funcții de militari în termen și se completează doar de instituțiile bugetare din domeniul apărării naționale, securității statului și ordinii publice în cadrul cărora sunt aprobate posturi de militari în termen.
    [Pct.19 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    20. Instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat prezintă la Ministerul Finanţelor copia schemei de încadrare aprobată, concomitent cu planurile de finanţare, în 2 exemplare, unul la direcţia de ramură şi unul la Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar.
    [Pct.20 modificat prin OMF213 din 28.12.15, MO13-19/22.01.16 art.49; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.21 exclus prin OMF52 din 11.04.14, MO99-102/25.04.14 art.474; în vigoare 25.04.14]
   
[Pct.21 introdus prin OMF70 din 20.06.12, MO131-134/29.06.12 art.781]