LPM85/2012
ID intern unic:  343530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 85
din  13.04.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 392
    MODIFICAT
   
LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417; în vigoare 21.12.13

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52–53, art. 161), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1), cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”.
    2. La articolul 6 alineatul (4), cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”, iar textul „încercărilor oficiale efectuate de către Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante” se substituie cu textul „testărilor oficiale efectuate de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante”.
    3. La articolul 7 alineatul (3), cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”.
    4. Articolul 13:
    în titlul articolului, cuvîntul „încercărilor” se substituie cu cuvîntul „testărilor”;
    la alineatul (1), cuvîntul „încercare” se substituie cu cuvîntul „testare”.
    5. La articolul 14 litera a), cuvîntul „neraionate” se substituie cu cuvintele „neînscrise în Catalogul soiurilor de plante”.
    Art. II. – Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 6), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunea „Registrul soiurilor de plante” se substituie cu noţiunea „Catalogul soiurilor de plante” cu următorul cuprins:
    “Catalogul soiurilor de plante – catalog în care sînt înscrise soiurile de plante admise pentru cultivare în Republica Moldova;”.
    2. La articolul 2 alineatul (2), cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”.
    3. La articolul 6 alineatul (12), cuvintele „Registrul” şi „registru” se substituie, respectiv, cu cuvintele „Catalogul” şi „catalog”.
    4. Articolul 8:
    la alineatul (2), cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”;
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”;
    la litera b), cuvîntul „încercărilor” se substituie cu cuvîntul „testărilor”, iar cuvîntul „Încercarea” se substituie cu cuvîntul „Testarea”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) remedierii deficitului de seminţe;”
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) suplimentării unei varietăţi prezentate cu mai puţin de 10 soiuri în Catalogul soiurilor de plante, a căror listă se aprobă anual de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la propunerea Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante şi a organului de control semincer.”
    la alineatul (4), sintagma „Consiliul Naţional pentru Soiurile de Plante” se substituie cu sintagma „Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante”;
    5. La articolul 15 alineatul (1) litera h), cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”.
   
[Art. II abrogat din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417]
    Art. III. – Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 314), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Testarea şi admiterea pentru cultivare
                         a soiurilor de viţă de vie
    (1) Testarea soiurilor de viţă de vie şi includerea lor în Catalogul soiurilor de plante se efectuează de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante conform reglementării tehnice aprobate de Guvern.
    (2) În producţie se utilizează soiurile de viţă de vie admise în Catalogul soiurilor de pante.”
    2. La articolul 9 alineatul (11):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) se admite importul şi exportul numai al materialului de înmulţire şi săditor viticol de soiuri şi clone incluse în Catalogul soiurilor de plante de categoriile biologice „prebază”, „bază” şi „certificat”;”
    la litera c), cuvîntul „încercările” se substituie cu cuvîntul „testările”.
    3. La articolul 10 alineatul (2), cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”.
    4. La articolul 36 alineatul (2) litera c), cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”.
    Art. IV. – Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99–101,  art. 364) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (1), sintagma „Consiliul Naţional pentru Soiurile de Plante” se substituie cu sintagma „Comisia de Stat”;
    la alineatul (5), cuvintele „valorii lor agronomice” se substituie cu cuvintele „valorii lor culturale şi de utilizare”, iar cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”.
    2. La articolul 7 alineatul (3), literele b), c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    „b) este admis în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova sau în registre şi cataloage similare din alte state;
    c) există o cerere înregistrată în Republica Moldova pentru acordarea protecţiei soiului sau pentru includerea lui în Catalogul soiurilor de plante, cu condiţia ca cererea să conducă la acordarea protecţiei sau la includerea în catalog;
    d) există o cerere înregistrată în alt stat pentru acordarea protecţiei soiului sau pentru includerea lui într-un catalog de soiuri, cu condiţia ca cererea să conducă la acordarea protecţiei sau la includerea în catalog.”
    3. Articolul 36:
    la alineatul (2) litera c), cuvîntul „registru” se substituie cu cuvîntul  „catalog”;
    la alineatul (3), cuvintele „înregistrat într-un registru” se substituie cu cuvintele „înscris într-un catalog”.
    4. La articolul 66 alineatul (4):
    în partea introductivă, cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”, iar cuvintele „admise pentru producţie” se substituie cu cuvintele  „admise pentru cultivare”;
    la litera e), cuvîntul „înregistrării” se substituie cu cuvintele „admiterii pentru cultivare”.
    5. La articolul 67:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Registrele menţionate la art. 66 alin. (1) şi (2) şi catalogul menţionat la alin. (4) sînt deschise pentru inspectare publică.”
    la alineatul (5), după cuvîntul „registru” se introduc cuvintele „şi, respectiv, din catalog”.
    6. La articolul 68 alineatul (2), cuvîntul „Registrul” se substituie cu cuvîntul „Catalogul”.
    7. La articolul 95 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Soiurile pot fi utilizate în procesul de producere numai după efectuarea testării lor la valoarea culturală şi de utilizare şi după includerea în Catalogul soiurilor de plante.”
    Art. V. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Marian LUPU

    Nr. 85. Chişinău, 13 aprilie 2012.