LPC97/2012
ID intern unic:  343533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 97
din  04.05.2012
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea
subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 394
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (3), cuvîntul „gestionare” se înlocuieşte cu cuvîntul „gestiune”.
    2. Articolul 10:
    la alineatul (2), cuvîntul „asigurătorul” se înlocuieşte cu cuvîntul „asiguratul”;
    la alineatul (4), textul „nu este limitată în timp” se înlocuieşte cu textul „se stabileşte în contractul de asigurare”;
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Stabilirea achitării primei de asigurare în rate nu absolvă asigurătorul de răspunderea integrală asumată prin contractul de asigurare în cazul cînd riscul asigurat s-a produs în perioada de la achitarea primei rate pînă la achitarea ratei a doua.
    (6) Dacă asiguratul nu achită rata a doua a primei de asigurare în termenul stabilit, contractul rămîne în vigoare, iar despăgubirea de asigurare se acordă proporţional cu rata plătită a primei de asigurare.”
    3. La articolul 11 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Asigurătorul este obligat, în termen de 10 zile de la data primirii înştiinţării despre cazul asigurat, să întocmească, cu participarea reprezentantului direcţiei raionale agricole, al subdiviziunii teritoriale a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură şi a asiguratului, precum şi, după caz, cu participarea reprezentantului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi al serviciului antigrindină, un act de constatare a pagubelor, în care se indică: estimarea influenţei asupra recoltei a riscurilor asigurate şi neasigurate; metoda de calculare şi datele precizate despre suma pierderilor; suprafaţa afectată; cuantumul pierderilor în urma producerii riscurilor asigurate; cheltuielile suplimentare suportate de către asigurat; calculul despăgubirii de asigurare; eventualele obiecţii ale părţilor referitoare la cuantumul pagubelor constatate. Actul se întocmeşte în 4 exemplare şi se semnează de către toţi participanţii. Cîte un exemplar le revine asigurătorului, asiguratului, reprezentantului direcţiei raionale agricole şi reprezentantului subdiviziunii teritoriale a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.”
    4. La articolul 12 alineatul (3), în propoziţia a doua, textul „în 3 exemplare” se înlocuieşte cu textul „în 4 exemplare”, iar ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „Cîte un exemplar le revine asigurătorului, asiguratului, reprezentantului direcţiei raionale agricole şi reprezentantului subdiviziunii teritoriale a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.”
    5. La articolul 15:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 15. Dreptul de desfăşurare a activităţii
                           de asigurare subvenţionată”;
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, precum şi modificările acestor condiţii, urmează a fi avizate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare care, într-un termen de 10 zile de la data depunerii de către asigurător a cererii, va aviza sau, după caz, va refuza avizarea condiţiilor speciale de asigurare.
    (3) Condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură care urmează a fi avizate, în sensul alin. (2), sînt:
    a) lista culturilor agricole, a animalelor şi a riscurilor asigurate;
    b) caracteristica riscurilor asigurate;
    c) modalitatea de estimare a pagubelor şi de calculare a despăgubirilor de asigurare.
    Nerespectarea cerinţelor referitoare la aceste condiţii va constitui temei de refuz în avizarea condiţiilor speciale de asigurare.”
    articolul se completează cu alineatele (4)–(7) cu următorul cuprins:
    „(4) Asigurătorii care au obţinut avizul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare la condiţiile speciale de asigurare specificate la alin. (3) vor avea dreptul la obţinerea subvenţiei.
    (5) Avizarea condiţiilor speciale de asigurare şi refuzul în avizarea acestora se fac prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Ordinul se aduce la cunoştinţa asigurătorului în termen de 15 zile de la data emiterii.
    (6) Avizul condiţiilor speciale de asigurare se acordă pentru o perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor de modificare a normelor juridice ce vizează criteriile obligatorii pentru avizare.
    (7) Refuzul avizării condiţiilor speciale de asigurare poate fi contestat, în modul stabilit, în contencios administrativ.”
    6. La articolul 17, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Condiţiile speciale de asigurare, avizate conform prezentei legi, sînt obligatorii pentru asigurat în cazul cînd sînt anexate la contract şi asiguratul confirmă prin semnătură faptul acceptării lor.”
    7. La articolul 20 alineatul (5), cuvîntul „gestionare” se înlocuieşte cu cuvîntul „gestiune”.
    8. Articolul 21:
    la alineatul (2), textul „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se înlocuieşte cu textul „Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură”;
    la alineatul (4), cifra „2012” se înlocuieşte cu cifra „2014”.
    9. Articolul 23:
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Cuantumul subvenţiei primelor pentru asigurarea culturilor agricole ecologice se majorează cu 10% în raport cu cuantumurile stabilite la alin. (2).”
    alineatul (3) se completează cu literele c) şi d) cu următorul cuprins:
    „c) 30% din valoarea primelor de asigurare stabilite în contract – pentru asigurarea plantaţiilor multianuale, sfeclei de zahăr şi legumelor ecologice;
    d) 40% din valoarea primelor de asigurare stabilite în contract – pentru asigurarea celorlalte culturi ecologice şi a şeptelului de animale ecologice.”
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Pentru obţinerea subvenţiei, asigurătorii prezintă subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură copia de pe poliţa de asigurare, copia de pe documentul de plată a primei de asigurare şi adeverinţa de la primărie care confirmă faptul existenţei bunului asigurat. Subdiviziunile teritoriale ale agenţiei în cauză verifică aceste documente, le generalizează şi le transmit Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.
    (5) Sumele pentru subvenţionarea primelor de asigurare se virează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură după aprobarea documentelor prezentate de asigurători subdiviziunilor teritoriale ale agenţiei în cauză, dar cel tîrziu în termen de 2 luni de la data prezentării documentelor menţionate la alin. (4).”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 97. Chişinău, 4 mai 2012.