LPC107/2012
ID intern unic:  343535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 107
din  11.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 396
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 15 al Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 13, art. 127), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
    în prima propoziţie, textul „sînt obligate să treacă examinarea medicală în scopul depistării la ele a bolilor sau agenţilor patogeni ce pot fi transmişi copiilor” se înlocuieşte cu textul „ , la solicitare, pot efectua un examen medical gratuit, în scopul depistării bolilor sau a agenţilor patogeni ce pot fi transmişi copiilor, cu acordul informat al lor”;
    în propoziţia a doua, textul „sînt aduse la cunoştinţa tinerilor care vor să se căsătorească” se înlocuieşte cu textul „se comunică numai persoanei examinate”.
    Art. II. – La articolul 46 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi se completează după cum urmează:
    în prima propoziţie, cuvintele „sînt obligate” se înlocuiesc cu cuvîntul „urmează”, iar în final propoziţia se completează cu textul „la oficiul stării civile”;
    în propoziţia a doua, textul „efectuează examenul medical obligatoriu gratuit” se înlocuieşte cu textul „efectuează examenul medical gratuit cu acordul informat al persoanei”;
    în propoziţia a treia, cuvîntul „Guvern” se înlocuieşte cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii”.
    Art. III. – Articolul 13 din Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 47–48, art. 210), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „sînt supuse unui examen medical gratuit obligatoriu” se înlocuieşte cu textul „ ,la solicitare, pot efectua un examen medical gratuit, în scopul depistării bolilor sau a agenţilor patogeni ce pot fi transmişi copiilor, cu acordul informat al lor”;
    la alineatul (2), textul „ , eliberîndu-i-se un certificat ce atestă trecerea controlului respectiv, care se prezintă organului de stare civilă” se exclude;
    la alineatul (3), cuvîntul „Guvern” se înlocuieşte cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 107. Chişinău, 11 mai 2012.