LPC108/2012
ID intern unic:  343539
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  11.05.2012
pentru modificarea Codului funciar nr. 828-XII
din 25 decembrie 1991
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 398
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 36. Terenurile cu destinaţie agricolă
    Terenurile cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate, sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii.
    Din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă fac parte:
    a) terenurile agricole (arabile, inclusiv serele, solariile şi răsadniţele, pîrloagele, livezile, viile, plantaţiile de nuci, plantaţiile de dud, arbuştii fructiferi, fîneţele, păşunile, grădinile, loturile pomicole şi altele asemenea – cele cu vegetaţie);
    b) terenurile ocupate de depozite, de frigidere destinate păstrării produselor agricole, de făţări, de ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, inclusiv amenajările piscicole, precum şi fîşiile forestiere, iazurile antierozionale, drumurile care servesc activităţile agricole, instalaţiile de desecare, de irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie.”
    2. Articolul 73 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 73. Schimbarea modului de folosinţă
                           a terenurilor agricole
    Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole specificate la art. 36 alin. 2 lit. a) se face de către proprietar sau de către deţinătorul de teren cu acordul proprietarului.
    Proprietarul de teren,  în termen de 30 de zile după schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole specificate la art. 36 alin. 2 lit. a), este obligat să informeze în scris autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi.
    Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole în scopurile specificate la art. 36 alin. 2 lit. b) nu se consideră excludere a acestora din circuitul agricol şi se face prin decizia consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în temeiul cererii proprietarului, în cazul oraşului Chişinău – prin decizie a consiliului municipal Chişinău.
    Se interzice folosirea terenurilor agricole în alte scopuri decît pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, prevăzute la art. 36 alin. 2 lit. b). În cazul folosirii acestor obiective contrar destinaţiei, acestea se consideră construcţii neautorizate, fapt ce atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul contravenţional.
    Casarea viilor şi a livezilor se face cu autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale, în modul stabilit de Guvern.
    Controlul asupra executării prevederilor art. 73 îl asigură administraţia publică locală de nivelul întîi.”
    Art. II. – (1) Normele prevăzute la art. 73 alin. 4 din Codul funciar nu se aplică obiectivelor de infrastructură a agriculturii a căror destinaţie a fost schimbată pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 108. Chişinău, 11 mai 2012.