OIFPSA417/2012
ID intern unic:  343598
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 417
din  12.06.2012
privind aprobarea formularelor  de dări de seamă aferente
dividendelor ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile
pe acţiuni şi defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat
şi municipale
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 758
    Abrogat prin OIFPS455 din 17.05.16, MO140-149/27.05.16 art.985; în vigoare 27.05.16


    În scopul executării prevederilor art. 187 al Codului fiscal, art. 4 alin. (9) lit. c 2) al Legii nr. 408-XV din 26 iulie 2001”Pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal”, Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 „Privind societăţile pe acţiuni”, Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 „Cu privire la întreprinderea de stat”, Hotărîrii Guvernului nr. 110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat”,
ORDON:
    1. A aproba:
    1) Formularul tipizat al dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni  (Forma DPP 12),  conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    2) Instrucţiunea privind modul de completare a dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin;
    3) Formularul tipizat al dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM 12), conform anexei nr. 3 la prezentul ordin;
    4) Instrucţiunea privind modul de completare a dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale, conform anexei nr. 4 la prezentul ordin.
    2. Dările de seamă prevăzute în subpunctele 1) şi 3) ale pct. 1 din prezentul ordin se vor prezenta inspectoratelor fiscale de stat teritoriale pînă la data de 1 iulie a anului următor anului de gestiune.
    3. Întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu cotă de proprietate publică vor prezenta dările de seamă cu referinţă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2012, iar întreprinderile municipale - începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2011.
    4. A abroga, începînd cu 1 ianuarie 2013, Ordinul IFPS nr. 168 din 02 iunie 2008 „Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderii de stat şi dividendelor calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţii pe acţiuni”.
    5. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care, la rîndul lor, vor informa contribuabilii şi îi vor asigura cu formulare de dări de seamă.
    6. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL IFPS                                                         Nicolae PLATON

    Nr. 417. Chişinău, 12 iunie 2012.


    anexa nr.1

Anexa nr. 2
la  Ordinul IFPS
nr. 417  din 12 iunie 2012
INSTRUCŢIUNE
privind modul de completare a dării de seamă
privind dividendele ce urmează a fi achitate la
buget de către societăţile pe acţiuni
 (Forma DPP 12)
    1. La completarea dării de seamă pe formularul tipizat contribuabilul, în mod obligatoriu, trebuie să indice:
    1) codul fiscal al contribuabilului;
    2) denumirea contribuabilului;
    3) codul localităţii (CUATM) a întreprinderii de bază – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03.09.2003;
    4) inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia este înregistrată întreprinderea de bază;
    5) data prezentării dării de seamă (data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
    6) perioada fiscală - darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni este anuală şi se prezintă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale pînă la 1 iulie a anului următor anului de gestiune. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea A; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru anul 2012 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură – A/2012);
    7) data adoptării deciziei de achitare a dividendelor;
    8) suma de control (se indică în lei). Suma de control urmează să coincidă cu suma indicată în rîndul 7;
    9) semnătura autentificată prin ştampilă, a persoanelor responsabile – conducătorul şi contabilul-şef – ale contribuabilului.
    2. În tabela dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni (forma DPP 12) se indică:
    1) în r.1 – suma capitalului social (se indică în lei);
    2) în r.2 – cota proprietăţii publice în capitalul social  (se indică în procente);
    3) în r. 2.1 – cota-parte a statului în societatea pe acţiuni (se indică în procente);
    4) în r. 2.2 – cota-parte a unităţii administrativ-teritoriale în societatea pe acţiuni (se indică în procente);
    5) în r. 3 – profitul net al întreprinderii pentru anul de gestiune (se indică în lei);
    6) în r. 4 – cota-parte din profitul net repartizată la plata dividendelor (se indică în procente);
    7) în r. 5 – suma dividendelor aferente cotei-părţi a proprietăţii publice (se indică în lei);
    8) în r. 5.1 – suma dividendelor aferente cotei statului în societatea pe acţiuni (se indică în lei);
    9) în r. 5.2 - suma dividendelor aferente cotei unităţii administrativ-teritoriale în societatea pe acţiuni (se indică în lei);
    10) în r. 6 – costul bunurilor îndreptate în contul achitării dividendelor corespunzătoare cotei-părţi a proprietăţii publice (se indică în lei);
    11) în. r. 6.1 - costul bunurilor îndreptate în contul achitării dividendelor corespunzătoare cotei-părţi a statului (se indică în lei);
    12) în. r. 6.2 - costul bunurilor îndreptate în contul achitării dividendelor corespunzătoare cotei-părţi a unităţii administrativ-teritoriale (se indică în lei);
    13) în r. 7 – suma dividendelor spre achitare total la bugetul public (se indică în lei);
    14) în r. 7.1 – suma dividendelor spre achitare la bugetul de stat (se indică în lei);
    15) în r. 7.2 – suma dividendelor spre achitare la bugetul unităţii administrativ-teritoriale (se indică în lei).
    Notă: Rîndurile 6, 6.1 şi 6.2 se completează doar în cazurile în care societatea pe acţiuni, în temeiul actului normativ corespunzător, achită cu bunuri în contul stingerii obligaţiei privind dividendele aferente cotei-părţi a proprietăţii publice. În darea de seamă se indică valoarea acestor bunuri.

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la  Ordinul IFPS
nr. 417 din 12 iunie 2012

INSTRUCŢIUNE
privind modul de completare a dării de seamă privind
defalcările din profitul net al întreprinderilor
de stat şi
municipale (Forma DISM 12)

    1. La completarea dării de seamă pe formularul tipizat contribuabilul, în mod obligatoriu, trebuie să indice:
    1) codul fiscal al contribuabilului;
    2) denumirea contribuabilului;
    3) codul localităţii (CUATM) a întreprinderii de bază – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03.09.2003;
    4) inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia este înregistrată întreprinderea de bază;
    5) data prezentării dării de seamă (data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
    6) perioada fiscală - darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale este anuală şi se prezintă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale pînă la 1 iulie a anului următor anului de gestiune. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea A; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru anul 2011 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură – A/2011);
    7) data adoptării deciziei privind defalcarea unei părţi din profitul net la buget;
    8) forma organizatorico-juridică de activitate a contribuabilului. În cazul întreprinderii de stat se bifează prima celulă, iar în cazul întreprinderii municipale – a doua celulă;
    9) suma de control (se indică în lei). Suma de control urmează să coincidă cu suma indicată în rîndul 4;
    10) semnătura autentificată prin ştampilă, a persoanelor responsabile – conducătorul şi contabilul-şef – ale contribuabilului.
    2. În tabela dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către  societăţile pe acţiuni  (forma DISM 12) se indică:
    1) în r.1 - profitul net al întreprinderii pentru anul de gestiune (se indică în lei);
    2) în r. 2 – cota-parte din profitul net repartizată la defalcări în bugetul de stat/municipal (se indică în procente);
    3) în r. 3 – costul bunurilor îndreptate în contul defalcărilor unei părţi din profitul net, ce urmează a fi achitate la bugetul de stat/municipal (se indică în lei);
    4) în. r. 4  - suma defalcărilor din profitul net ce urmează a fi achitată la bugetul de stat/municipal (se indică în lei).
    Notă: Rîndul 3 se completează doar în cazurile în care întreprinderea de stat/municipală, în temeiul actului normativ corespunzător, achită cu bunuri în contul stingerii obligaţiei privind defalcările aferente cotei-părţi a proprietăţii publice. În darea de seamă se indică valoarea acestor bunuri.