LPC34/2012
ID intern unic:  343675
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 34
din  24.05.2012
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 405     Data intrarii in vigoare : 01.07.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 98 alineatul (2), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) castrarea chimică;”.
    2. După articolul 104 se introduce articolul 1041 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1041. Castrarea chimică
    (1) Persoanelor care au săvîrşit fapte prevăzute de legea penală care atentează la inviolabilitatea sexuală a altei persoane, inclusiv a minorilor, de către instanţa de judecată li se poate aplica măsura de siguranţă castrarea chimică în condiţiile prevăzute la alin. (2)–(4).
    (2) Castrarea chimică se aplică obligatoriu de către instanţa de judecată, ca măsură de siguranţă, pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la art. 171 alin. (3) lit. a) şi b), la art. 172 alin. (3) lit. a), indiferent de pedeapsa principală aplicată.
    (3) Castrarea chimică poate fi aplicată de către instanţa de judecată pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la art. 171 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c)–f), la art. 172 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a1)–e).
    (4) Castrarea chimică se efectuează de către instituţiile medicale în comun cu instituţiile penitenciare, conform Regulamentului aprobat de Guvern, în ultimele 3 luni de ispăşire a pedepsei, după rămînerea irevocabilă a sentinţei de condamnare.”
    Art. II. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 174, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Hotărîrile judecătoreşti privind aplicarea castrării chimice se execută de către instituţiile medicale în comun cu instituţiile penitenciare, conform Regulamentului aprobat de Guvern.”
    2. După articolul 291 se introduce articolul 2911 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2911. Aplicarea castrării chimice
    Castrarea chimică se efectuează de către instituţiile medicale în comun cu instituţiile penitenciare, conform Regulamentului cu privire la modul de executare a măsurii de siguranţă castrarea chimică aprobat de Guvern, în ultimele 3 luni de ispăşire a pedepsei închisorii.”
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2012.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va adopta acte normative necesare pentru aplicarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 34. Chişinău, 24 mai 2012.